ลำดับที่ รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล คณะ ปริญญา สถานที่ฝึกซ้อมย่อย ณ สถาบันฯ
1 45160306 นางสาว ขนิษฐา แก้วแดง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
2 46060214 นาย คำ ขันทะวีวอน บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
3 46060215 นาย คำเพ็ด บุญนะดี บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
4 43060004 นาย เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
5   นาย นพดล มณีรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
6 44610007 นาย สุพจน์ สุขโพธารมณ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
7 44060002 นาย อมร จิรเสรีอมรกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
8 47060004 นาย อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
9 43060013 นางสาว อัมพวัน ใจกล้า บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
10 45160401 นาย สมิทธ์ เอี่ยมสอาด บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
11 42064910 นาย นิวัตร พัฒนะ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
12 42064905 นาย สุวิทย์ เจริญพานิช บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
13 43065904 นาย วิษณุ เพชรภา บัณฑิตวิทยาลัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
14 46060310 นาย กิติศักดิ์ ลายประดิษฐกร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
15 46060327 นาย จตุพร ธรรมเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
16 46060702 นาย ทศพร อุดมสินศิริกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
17 46060301 นาย ธนคณิต ดำรงกิตติกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
18 44611015 นาย ธนเทพ มณีนพผล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
19 47060225 นาย ธนพล เกตุสร้อย บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
20 48060205 นาย ธรรมฉัตร กงวิรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
21 45061012 นาย ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
22 47060266 นาย ธีระศักดิ์ พัฒน์เจริญ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
23 45061016 นางสาว นุชทิตา สุทธิสินทอง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
24 44061052 นาย บัณฑิต แก้วศรี บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
25 44061048 นาย ปพณ สะอาดยวง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
26 47060265 นาย ประสิทธิภาพ ปัญญานันท์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
27 44061054 นาย ประเสริฐ สอระสัน บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
28 47060258 นาย ไพโรจน์ ทองประศรี บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
29 47060228 นาย ไพโรจน์ เทียนทอง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
30 45060102 นาย วิฒิชัย ชูรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
31 44061058 นาย ศุภชัย แซ่เจียม บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
32 44061055 นาย ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
33 44611003 นาย สิทธิพร เจียรนันทพิสุทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
34 44061046 นาย โสภณ สวัสดิ์นาวิน บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
35 44061007 นาย อรรถพันธ์ ผกาแก้ว บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
36 45061021 นาย อารีย์ หวังศุภผล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
37 48060203 นาย อิษฎา อุบลไทรย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
38 46064125 นางสาว กรหทัย กลับพงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
39 47061058 นาย คเชนท์ ขาวงาม บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
40 45061085 นาย เคน มุละสิวะ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
41 44061741 นาย จรุงภพ รามางกูร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
42 47061067 นางสาว จันทร์จิต ชะโร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
43 47061078 นาย จิรวัฒน์ อิทธิสริยานนท์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
44 47061037 นาย ชวาลธวัช หมั้นทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
45 47061001 นางสาว เชาวน์ประภา สุวรรณโท บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
46 47061009 นาย ณฐพนธ์ กิติโกฬะ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
47 48060949 นาย ดอนแก้ว หล้าแก่นจัน บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
48 46061232 นาย ทินวุฒิ แดงรัตนวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
49 48060937 นาย ธนัสถ์ นนทพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
50 44061735 นาย ธีรพล ทรัพย์บุญ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
51 44061736 นาย นริศ บุญศักดิ์เฉลิม บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
52 47061030 นาย นฤทธิ์สมเจริญ สำเภาพล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
53 46064124 นางสาว นฤมล ทุมมาเกิด บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
54 47061027 นาย ประทีป ปิ่นประเสริฐ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
55 48060935 นาย ปิยะพันธ์ คงเศรษฐ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
56 46064121 นางสาว ปุริมปรัชญ์ ช่วยกูล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
57 47061054 นาย พงศกร บุญศรีเมือง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
58 46061250 นาย พิศิษฐ โรจน์ทองคำ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
59 45060513 นาย พูนทวี สังขะจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
60 44611214 นาย ภากร ชุมทอง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
61 47061068 นาย มนตรี สมดุลยกนก บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
62 44061740 นาย ยุทธนา ศรีมุกดา บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
63 45060524 นางสาว รัชนีญา ลีพิลา บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
64 46064102 นาย รุ่งชัย อัตตวิริยะสุวร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
65 46061241 นาย วันนิวัต กลิ่นงาม บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
66 45061230 นาย วิชาญ สิงห์อุดม บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
67 46064126 นาย วิชิต สินพระยากุล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
68 47061056 นางสาว สดุดี จินตนปัญญา บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
69 46061219 นาย สมเกียรติ รัตนกูล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
70 47061012 นางสาว สมใจ จันทรโณทัย บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
71 45061094 นาย สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
72 45061091 นาย สุกิจ ป่านแก้ว บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
73 47061072 นาย สุทัศน์ จันทร์พงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
74 44611200 นาย สุเมธ ฆโนทัย บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
75 47061055 นาย สุรชัย จันทร์ฉาย บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
76 46061202 นาย อนันต์ โสภิณ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
77 46064117 นาย อรรถสิทธิ์ เดชสงค์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
78 47061031 นาย อวยพร เครือแก้ว บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
79 44611208 นาย อิทธิชัย บัวแก้ว บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
80 48060948 MR. Tran Tuan Hung บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
81 47060419 นาย กิตติพงศ์ รงค์สวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
82   นาย เกียรติศักดิ์ แสงสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
83 46060902 นาย ชัยวัฒน์ ศรีเพชร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
84 47060418 นาย ชาคร อนันตเศรษฐ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
85 46060905 นาย ธนากร เลิศภักดี บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
86 47060411 นาย นันทภัส อัมพวานนท์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
87 44611302 นาย ประสูตร เดชสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
88 48060410 นาย พงศ์สันต์ นุ่นสุข บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
89 48060419 นาย ภิญโญ แย้มพราย บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
90 46060901 นาย วีระชัย นาคหล่อ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
91 48060414 นาย สสิพงศ์ กิมจำปา บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
92 48060420 นาย สายัณห์ รักบรรจง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
93 48060416 นาย สุนันท์ ตันทชุน บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
94 48060417 นาย สุรินทร์ ตันทชุน บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
95 47060829 นาย กมลณัฐ กางการ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
96 47060809 นาย กฤษดากร ไชยชุมภู บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
97 44061633 นาย กสานติ์ ศรีกุลนาถ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
98 44061621 นาย ก่อ กิตติกรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
99 44061622 นาย กิตติศักดิ์ ศรีจันทร์กุล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
100 45061058 นางสาว ชุลีรัตน์ รัตนประทีป บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
101 45061220 นาย ธรรมกร ครองไตรภพ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
102 44061613 นาย พัฒนพล รัตนพงษ์พร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
103 45061053 นาย วรวิทย์ หมื่นราช บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
104 44061616 นาย สมาสันต์ สุวรรณนิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
105 45061034 นาย สุรชัย ล้อเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
106 45061217 นาย สุรพล โรจนประดิษฐ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
107 47060837 นางสาว อาริยา อุเทนพัฒนันท์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
108 44061609 นาย อุดม รานอก บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
109 47060802 นางสาว อุษารัตน์ แสนปากดี บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
110 48060733 Mr. Le Thanh Sach บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
111 45061228 นาย ไกรสีห์ ทองนพคุณ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
112 45061229 นาย คธาวุฒิ ทองทา บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
113 46061713 นาย จตุพร รอดคำทุย บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
114 45060401 นาย ธนินทร์ อินทร์ประดับ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
115 45061168 นาย ธรรมศักดิ์ ฤทธิเดช บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
116 48060808 นาย นที ทองอุ่น บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
117 44061417 นาย พริสร สุขประเสริฐ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
118 44061419 นาย มนตรี ตันยะกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
119 45060410 นาย เรืองยศ เกตุรักษา บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
120 45060412 นาย วีระชัย ถึกสถิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
121 47060609 นาย สมใจ อารยวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
122 46068008 นาย สราวุธ เรืองกิจตระการ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
123 46068009 นาย สุรเชษฐ์ วัชระวงศ์ทองดี บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
124 47060654 นาย สุริยา วิทยาประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
125 48060506 นาย จิรวัฒน์ หิรัญเพิ่ม บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
126 47060551 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาพร สถานทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
127 46067008 นาย ประสิทธิ์ พลหาญ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
128 46061507 นาย ยศ เมตตาสิทธิกร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
129 44611601 นาย วรเนติ อิทธิสุภรณ์รัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
130 47060558 นาย วสันต์ ตันเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
131 47061132 นาย กฤษณะ หวานเสียง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
132 48061011 นางสาว กุลฑรี เทพลี บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
133 46064605 นาย เกียรติชัย ลี้ชัยกิจเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
134 45061106 นาย เจตน์ ออสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
135 47061108 นาย ชาญวิทย์ แก้วอาษา บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
136 46061335 นาย ชิตสุวรรณ แจ่มแจ้ง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
137 48061001 นาย นพพล แก้วบุญเรือน บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
138 47061141 นาย นันทพงศ์ แหยมแสง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
139 46061334 นาย นิธิวัฒน์ เสนาะน้อย บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
140 46064609 นางสาว นิศากร ยิ่งขจร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
141 44061828 นาย บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
142 48061019 นาย ปริญญา พรมมาสุขสกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
143 47061173 นาย พงศธร จตุรทัศนัย บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
144 48061008 นางสาว พรรณนิพา ไทยวัฒนาพร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
145 46064612 นาย ภาณุพงศ์ ศิริพร ณ ราชสีมา บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
146 48061010 นาย ยุทธนา ติยวรนันท์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
147 44061825 นาย ยุทธพงษ์ มานุษยานนท์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
148 48061015 นาย วรวุฒิ ดวงเดือน บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
149 46064604 นาย วีรเทพ เกื้อทวีกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
150 44061810 นาย สนธิธัช จิรพัฒนากุล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
151 44061804 นาย สราวุธ อมราสิงห์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
152 48061012 นาย สาธิต อรุณประภารัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
153 46061304 นาย สาริษฐ์ ก้อนแก้ว บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
154 47061175 นางสาว สุชาดา ตันโชติกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
155   นาย สุทธิพงศ์ ชนูดหอม บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
156 44061822 นาย สุรพงษ์ ตีเมืองสอง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
157 46064608 นาย เสถียร บุญวิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
158 47061116 นาย อดิศักดิ์ บุษรานันท์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
159 48061018 นาย อรรถพล กิไพโรจน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
160 44061811 นาย อลงกรณ์ วิจิตรธนสาร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
161 46064614 นางสาว อัญชนา เข็มพิลา บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
162 47061172 นาย เอกราช ภักดีชาติ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
163 45060607 นาย กฤษณะ มีมาก บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
164 47060301 นาย กาญจน์เลิศ สาธุวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
165 45060615 นาย เจษฎา พานิชกรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
166 47060312 นางสาว เฉลิมพร ณ พัทลุง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
167 46060804 นาย ณรงค์ ทรัพย์พูศิริวงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
168 44611502 นาย ดุสิต บูรณโชคไพศาล บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
169 47060311 นาย ธิติพล อนนตพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
170   นาย นิติเวศ ทองนุช บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
171 45061185 นาย ปรีชา การินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
172 46060414 นาย มานพ มาสมทบ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
173 46060416 นาย วิโรจน์ จันสุด บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
174 44611501 นาย ศรัณย์ พิพัฒน์ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
175 46060410 นาย สมชัย ตัณฑวิรุฬห์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
176 44611505 นาย อานันทพล แสนคำ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
177 44062029 นาย อิทธิเชฐ เตโชพิศาลวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
178 46063901 นางสาว ชมพูนุช กูลเกตุวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
179 46069001 นางสาว จันทนา เทศเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
180 45061227 นาย ชาญณรงค์ ยิ้มแก้ว บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
181 48060102 นาย ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
182 45061190 นางสาว เดือนพร บุญศิริคำชัย บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
183 46069005 นางสาว ลัดดาวรรณ์ ดัชนีย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
184 44611703 นาย วัชรพันธุ์ มณีรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
185 48060115 นาย วัชรากรณ์ ปราณี บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
186 48061302 นาย การุณ แซ่จอก บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
187 46064702 นาย คงศักดิ์ อิ่มอุไร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
188 47061201 นาย จักรพงศ์ ศุภเดช บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
189 46064701 นาย ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
190 46061407 นาย ปิยะบุตร ขวัญเมือง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
191 47061205 นาย พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
192 47061210 นาย รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
193 45060801 นาย ศรีสัชนา เรืองเพชร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
194 46061402 นาย สมเกียรติ ปรารภ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
195 47061203 นาย สุทธิศักดิ์ สังข์ทอง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
196 47061209 นาย อภิชาต แก้วเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
197 46061604 นาย กรัณฑ์ เอื้อธรรมถาวร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
198 46061602 นาย ฑีฆะวัฒน์ ปั้นมีรส บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
199 48061601 นางสาว ภัทธิยา ไชยณรงค์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
200 46061601 นาย วิสาร เสริมศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
201 46061606 นาย สุทธิชัย แก้วประดับ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
202 47061304 นาย อนันต์ วิริยะกิจชัย บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
203 48061508 นาย ปิยะ ประสพแสง บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
204 48061505 นาย รุ่งโรจน์ หนูนุรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
205 45063118 นาย กมลเขตร์ สุทธากุล บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
206 48063403 นางสาว กรรณิการ์ ดลวิทยาคุณ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
207 46064909 นางสาว กฤชฏิมา สุขมะโน บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
208 45063112 นาย กฤษฎากร หวังวรพันธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
209 45063125 นาย คมกริบ ทองเกลี้ยง บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
210 47065225 นาย จตุรเทพ ผ่องจรุง บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
211 45063120 นางสาว จริยาวดี จิตประพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
212 45063122 นาย จารุวัส ศรีภูธร บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
213 45063126 นาย ชานนท์ ไชยสัตย์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
214 45063131 นาย ณฤทธิ์ ชาติการุณ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
215 45063143 นางสาว ทัศนัยต์ โพธิ์บางหวาย บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
216 45063113 นาย นที เอื้ออรุณ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
217 46064910 นางสาว นฤมล โลหะรัตน บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
218 46064911 นางสาว ปทิตตา สนทมิโน บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
219 48063425 นาย ประจิม ขำสังข์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
220 45063141 นาย ปรัชญ์กร ทองนุ้ย บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
221 45063115 นาย ปิยะ วัชรรัตนเสน บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
222 45063133 นาย พิพัฒน์ ตั้งนิติพงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
223 45063114 นาย พีรพล บุตรนาค บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
224 45063110 นาย ภาคภูมิ ธงศรี บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
225 46064901 นางสาว ยุวรินธร บุบผา บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
226 48063428 นาย เริงศักดิ์ เพชรหัสตระกูล บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
227 45063137 นาย วรรณสาตร์ เปียสาตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
228 45063101 นาย วรวุฒิ เรืองสกุลเดช บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
229 45063151 นาย ศโรจน์ ศิลากาญจน์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
230 45063109 นาย ศักดิ์ชัย ศิริสุขประเสริฐ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
231 46064904 นาย ส่งศุข สุขรอด บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
232   นาย สมศักดิ์ วรรณโภคิน บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
233 45063138 นาย สายชล ขาวสอาด บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
234 46064917 นาย สิทธา มงคลกมลชัย บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
235 45063148 นาย สิปปวิชญ์ กรวาทิน บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
236 45063129 นาย สิริศักดิ์ ศรัทธาเจนสุข บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
237 45063149 นาย สุชาติ หมู่สะแก บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
238 45063102 นาย สุพจน์ รูปขำ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
239 46064908 นาง สุภร เผ่าฉาน บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
240   นาง ขวัญใจ อนุอัน บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
241 44064117 นาย ทรงเดช รู้บุญ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
242 44064105 นาย วัชระ แก้วสุวรรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
243 45061411 นางสาว สมใจ จันทร์ดี บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
244 45061405 นางสาว อุษณีย์ ธำรงค์ประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
245 45063206 นาย ฐนัตถ์ บัวเผียน บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
246 47064823 ว่าที่ร้อยตรี ฐิติกร โกศลกิจ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
247 45063201 นาย ธนชัย รักรุ่งเรือง บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
248 47064808 นางสาว เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
249 47064810 นาย ประพันธ์ สังข์ทองงาม บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
250 47064822 นาย ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
251 45063205 นาย อนุวัฒน์ เกิดผล บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
252 48063202 นาย กฤษฎา พูนพัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
253 47068302 นาย โกมินทร์ บุญศรี บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
254 48063210 นาง จรวย ดำสะอาด บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
255 48063206 นางสาว จารุณี แสงสุวรรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
256 47068324 นาย จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
257 48063212 นาง ดุสิตา ตรีพงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
258 48063203 นาย นิสิฐร์ บัวรุ่ง บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
259 48063207 นางสาว นูรอ บาซอ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
260 47068312 นาง ปิติภา สิริมงคลภัค บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
261 47068316 นาย พิเชษฐ์ ทีโส บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
262 47068325 นางสาว มะลิ บุญเหลือม บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
263 46069604 นาย วิชา จรเดช บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
264 47068303 นางสาว วิไลวรรณ วงศ์จินดา บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
265 47068310 นาย สมเกียรติ มาลาฤทธิพร บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
266 47068315 นางสาว สาวิตรี ปัญญางาม บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
267 46069601 นางสาว สาวิตรี อารีย์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
268 47068319 นางสาว สินีรัตน์ ยุทธกิจ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
269 47068308 นาย สุชาติ เกิดเมฆ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
270 48063204 นาย สุชาติ หวังมี บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
271 48063201 นาย สุเทพ ทิสมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
272 48063205 นาย เสกสรร จำเนียรสุข บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
273 48063214 นางสาว โสภิดา กระต่ายนาค บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
274 48063211 นางสาว อารีรัตน์ สังข์มงคล บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
275 48063209 นาง เอื้อศุภศรี แก้วเจียรนัย บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
276 48063625 นางสาว กุลจิต เส็งนา บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
277 47065305 นาย ขุนแผน ตุ้มทองคำ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
278 46065607 นาย คมสัน ขำสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
279 47065363 นาย คัมภีร์ นนทราช บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
280 47065358 นาย ชาลี บุญมาเลิศ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
281 45063530 นาย ชุมพล ลิ้มสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
282 47065308 นาย โชคชัย พรมเมือง บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
283 45063534 นาย ณัฐวิทย์ คงศรีชาย บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
284 46069405 นาย ดุษิต เถื่อนอาราม บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
285 47065314 นาย ทิวา แก้วเสริม บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
286 47065307 นาย นาวี เปลี่ยวจิตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
287 46069420 นาย นิติยศ สุดสงวน บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
288 47065326 นาย บรรเจิด ดีพร้อม บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
289 48063629 นาย บวร เครือรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
290 47065352 นาง ปวินท์รัตน์ สุดประเสริฐ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
291 47065303 นาย ป้องชาติ ประเสริฐยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
292 47065323 นาย ปัญญา ศรีมา บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
293 46065636 นางสาว ปิยะชาติ แดนเวียง บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
294 46069413 นาย พัฒนา ธรรมนิยาม บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
295 47065365 นางสาว พิรวลี ชมโลก บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
296 48063612 นาย ภานุ ศิริพงศ์ไพโรจน์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
297 47065324 นาย มงคล อังคทะวิวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
298 47065331 นางสาว มยุรี เรืองสมบัติ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
299 46065624 นางสาว มลธิดา พามาดี บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
300 47065313 นาย มานัส รอดชื่น บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
301 48063603 นาง รุ่งนภา ผลพฤกษา บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
302 47065371 นาย เรวัต สุขสิกาญจน์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
303 46065634 นางสาว ฤดีภรณ์ ลลิตานนท์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
304 46065631 นางสาว ฤทัยรัตน์ รายณะสุข บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
305 47065367 นาย วรวิทย์ ชมไทยงาม บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
306 45063525 นาย วิญญู นำชัยเจนกิจ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
307 47065354 นาย วิวัตรชัย สัจจาริยกุล บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
308 44064815 นาย วิศวรรชน์ พัชรวิชญ์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
309 48063611 นาย วุฒิชัย วิถาทานัง บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
310 47065370 นาย สมพร เพ็ชรยิ้ม บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
311 47065322 นางสาว สมหญิง พงศ์พิมล บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
312 46069409 นาย สุรศักดิ์ บัวจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
313 47065355 นางสาว อัญญรัชฎ์ สัจจาริยกุล บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
314 46069414 นาย เอกวัชร์ ฟองเหม บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
315 45063300 นาย จงเจริญ คุ้มบุญ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
316 47065402 นาย จักรพันธ์ ลังการิน บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
317 45063326 ว่าที่ร้อยตรี ฐานุวัฒน์ ภูนิลวาลย์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
318 45063313 นาย เดวิทย์ ศิริพจน์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
319 45063307 นาย ทองสุก ยอดมณี บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
320 45063320 นาย ธงชัย เมืองกระโทก บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
321 47065419 นาย ธวัช จันทร์สุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
322 45063316 นาย ธีระ โชคพระสมบัติ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
323 45063312 นาย นิติ เกื้อกูลวงศ์ชัย บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
324 44064616 นาย นิพนธ์ รักประทานพร บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
325 45063322 นาย ประจักษชัย มาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
326 46065522 นางสาว ปัทมาพร พุ่มทับทิม บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
327 47065417 นาย พงศักดิ์ อำนวยผล บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
328 45063311 นาย พิมุข ศิกษมัต บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
329 44064624 นาย ภัทราวุธ จันทร์เล็ก บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
330 47065412 นาย มงคล ยศสุนทร บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
331 47065405 นาย ยุธนา เนาวรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
332 44064625 นาย วิรัช วิริยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
333 45063319 นาย วิเลิศ อัศวพรรณราย บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
334 45063306 นาย ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
335 45063309 นาย สมศักดิ์ จันทร์มณี บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
336 45063303 นาย สุภัทร ไชยเพชร บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
337 44064618 นาย หาญชัย ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์ บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
338 45063616 นาย กุลพัชร์ ทองน้อย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
339 45063619 นาย คำสัน แน่นอุดร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
340 47065527 นางสาว จตุพร ฉิมมา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
341 47065551 ว่าที่ร้อยตรี เชาวลิต จันภิรมย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
342 48063936 นาย ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
343 46065814 นาย ปีติ กาลธิยานันท์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
344 45063602 นางสาว พลอยชนกภรณ์ เปรมสำราญ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
345 48063921 ว่าที่ร้อยตรี ภูวิช ชัยกรเริงเดช บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
346 46065737 นางสาว มนัสนันท์ ธนนินทนนท์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
347 45063620 นางสาว รัชนีกร กล่ำเสือ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
348 47065515 นางสาว รุ้งรวี นิยมไทย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
349 47065526 นาง วราภรณ์ สหพรอุดมการ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
350   นางสาว วันทนา ช้างชัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
351 48063925 ว่าที่ร้อยตรี ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
352 48063905 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์ยศ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
353 48063924 นาย อดิเรก เยาว์วงค์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
354 48063933 นาย อดิลักษณ์ พุ่มอิ่ม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
355 46065801 นางสาว อรทัย กลางณรงค์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
356 48063911 นางสาว อรวรรณ ระย้า บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
357 47065550 นางสาว อรอนงค์ กลางณรงค์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
358 48064124 นาย กรกต มีเชาว์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
359 48064117 นางสาว กรุณา เพียรวิชา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
360 45063820 นาย ก้องเกียรติ ผลพิบูลสุนทร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
361 48064133 นาย กัมพล เพิ่มทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
362 45063911 นาย กิตติศักดิ์ เรืองทวีสิน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
363 48064120 นางสาว แก้วใจ นิลหลวง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
364 48064138 นาย โกวิทย์ ปฏิมาพรเทพ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
365 48064143 นางสาว ชลทิชา วิทิตกพัทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
366 45063906 นาย ชาย สว่างวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
367 48064145 นาย ชูมนัส สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
368 45063915 นาย ฐานปนพงษ์ บุญเพ็ชร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
369 45063817 นาย ถนัด สุวรรณกูฏ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
370 45063901 นาย ทวีศักดิ์ พวกอินแสง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
371 48064137 นางสาว ทิวารัตน์ ศรีราตรี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
372 48064107 นาย เทพนิมิตร ทองจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
373 47065817 นาย ธนากร ดอกมะขาม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
374 48064139 นาย ธิติ เปรินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
375 48064113 นางสาว ธีรัมพา ชำนาญไพร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
376 48064142 นาย ธีวรา สติชอบ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
377 48064125 นางสาว นันธิดา อนันตชัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
378 46066045 นาย นุตสติ ไชยสิงห์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
379 48064131 นาย ประวิทย์ คงถาวรนันต์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
380 48064150 นาย ปัญญชาติ ตั้งบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
381 48064123 นาย พนมกร ลิมปาวิภากร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
382 48064103 นาย พรชัย เติมศิริธรรมกร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
383 47065845 นาย ยุทธพงศ์ มโนสุทธิฤทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
384 48064121 นางสาว รุ่งทิวา สุวรรณรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
385 45063819 นาย เรืองกฤษฎิ์ สุวรรณอำไพ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
386 48064114 นาย วยุษฎิ์ สุวรรณลักษณ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
387 45063913 นาย วรพล ปานสงค์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
388 48064155 นาย วิชัย อริยพรพงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
389 48064152 นาย วิรัช แซ่เจ็ก บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
390 48064148 นาย วิรัช โอษฐยิ้มพราย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
391 45063908 นาย ศักดิ์ชาย วรกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
392 48064147 นางสาว ศิริญญา หาญกิตติชัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
393 48064156 นางสาว ศิรินทรา รอดศิริ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
394 48064135 นางสาว ศิริวรรณ ฉายศิริ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
395 48064105 นาย สมภพ ประเสริฐกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
396 48064126 นางสาว สมสมร ตันเสรีสกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
397 48064108 นาย สังเวียน ชมที บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
398 48064104 นางสาว สาริศา ปัตแวว บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
399 48064134 นางสาว สุดารัตน์ คงสม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
400 48064112 นาย สุภวิทย์ คูชัยสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
401 48064136 นาง เสาวภา รอดนิล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
402 46066068 นาย อริยะชัย มิตรนารายณ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
403 48064116 นางสาว อัจฉรา จงทักษิณาวัตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
404 45063954 นางสาว จิราพร กาญจนมนตรี บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
405 45063969 นางสาว ธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์ บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
406 45063970 นางสาว นฤมล วิภาเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
407 45063968 นางสาว ประทุมพร สมัครไทย บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
408 44064373 นางสาว ภัทรินธร ปองนาน บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
409 45063963 นางสาว มธุรส ทองบุรี บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
410 44064364 นาย มานะ โตสัจจะวงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
411 45063962 นางสาว ศนิวาร อิ่มสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
412 45062017 นาย กฤษณะ แพทย์จะเกร็ง บัณฑิตวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
413 46061828 นาย ชัยมงคล นิมศรีสุขกุล บัณฑิตวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
414 44063009 นางสาว ธนวดี ละม่อม บัณฑิตวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
415 45062008 นางสาว นภาพร บรรพต บัณฑิตวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
416 47061521 นางสาว เบญจพร แก้วอุไทย บัณฑิตวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
417 47061504 นาย ปริญญา ปฏิพันธกานต์ บัณฑิตวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
418 44063018 นางสาว พรหมพร สกุลธนะ บัณฑิตวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
419 44063001 นางสาว วรรณวีร์ บุณยฤทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
420 44063016 นางสาว วริสสา ศรีหะ บัณฑิตวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
421 47061516 นาย สมชาย คงสินธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
422 45062012 นาย สันติพงษ์ สมาธิ บัณฑิตวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
423 44063104 นาย ชาญชัย โชติชูทิพย์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
424 45062105 นางสาว ฐิติกา แก้วสมวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
425 44063115 นางสาว นริศรา เชวงนิรันดร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
426 44063119 นาย พิสันต์ ไตรติลานันท์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
427 44063118 นาย ริเริ่ม รังสิเวค บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
428 45062106 นาย อภิชัย ประจงสาร บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
429 48062308 นางสาว กิตติกานต์ พรประทุม บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
430 47061806 นางสาว จรรยารัตน์ คงพิบูลย์กิจ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
431 45062303 นาย ชานนท์ วาสิงหน บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
432 44063305 นาย ชาลี มธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
433 45062301 นางสาว ณัฐฐา สววิบูลย์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
434 48062421 นาย ธนา อนันต์อาชา บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
435 45062307 นางสาว นฐารัตน์ ทองมี บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
436 47061801 นางสาว นริศฐา นภาวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
437 45062310 นาง นุชจรี ศิริชัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
438 44063310 นาย ประชา ตรีรยาภิวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
439 46065906 นาย ปริญญา เชิดเกียรติพล บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
440 47061851 นางสาว พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
441 46065905 นางสาว เพชรจรัส ฤทธิรุตม์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
442 44063309 นาย ยุทธวิธี ศรีชาย บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
443 46065901 นางสาว วนัชศมน ฉ่ำลมัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
444 44063303 นาย วันเฉลิม อินทรพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
445 44063306 นาย วิรัตน์ ลิ้มสวนทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
446 48062309 นางสาว วีรยา เอี่ยมฉ่ำ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
447 46062006 นางสาว สมฤดี อนามยธนะ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
448 45062204 นาย สุรัติ จิตรสิงห์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
449 44063318 นางสาว สุรัสดา อนุวัตตระกูล บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
450 44063308 นาย อธิน รัตนเวคินรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
451 47062015 นาย กิตติ ศรมณี บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
452 48062609 นาย ชนาธิป ชัยยะยางกูร บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
453 47062010 นาย ชาตรี สระทองซัง บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
454 47062020 นาย นพพิมาน อนันต์อิทธิกุล บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
455 47062004 นาย บุญนาย ซาเฮียง บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
456 48062601 นางสาว ปิ่นนุช ปิ่นจินดา บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
457 48062616 นาย ภูเบศร์ สินอำพล บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
458 47062014 นาย ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
459 48062603 นางสาว รัษฎา ชะตางาม บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
460 48062606 นาย วุฒิ เชาว์ศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
461 47062003 นาย สิขเรศ ศิริไพบูลย์ บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
462 48062604 นาย สุรโชค แสงธรรมชัย บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
463 48062605 นาย อมรแมน เปี่ยมรุ่งเรือง บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
464 48062612 นาง อรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
465 47062019 นาย อุดมศิลป์ กุลจรัสวิริยะ บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
466 45064019 นาย ชัยสุริยา ประภาศิริ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
467 45061302 นาย ชีวะ ทัศนา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
468 45061306 นาย ฐิติกร จรรยาธรรม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
469 45064005 นางสาว ณัฐรดา โยธาคำ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
470 46063510 นาย นวพันธ์ ขยันกิจ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
471 45061301 นาย ปกรณ์ สิทธิเขตรกรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
472   นาย ประจักษ์ แซ่อึ่ง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
473 47064107 นาย ประธาน ประจวบโชค บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
474 48067301 นาย พีรพร สิริพุทไธวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
475 44614000 นางสาว สุรีรัตน์ กันชู บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
476 48067306 นาย อดุลย์ หาญวังม่วง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
477 46063502 นาย อนุศิษย์ แก้วประจักร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
478 46063503 นาย อมร เทศสกุลวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
479 46063804 นางสาว พนาวัลย์ กลึงกลางดอน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
480 44065510 นางสาว พิมพัตรา แพงบุดดี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
481 46064003 นางสาว ยุพดี หนูสาย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
482 44065501 นางสาว ละออ สมสกีสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
483 46064002 นางสาว วนาวรรณ ปราบพยัคฆ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
484 46068809 นางสาว สุวิมล ขวัญศิริวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
485 46063809 นางสาว อมรรัศมี จิณรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
486 46063802 นางสาว อรุณฉาย อุนาศรี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
487 47064008 นางสาว ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
488 47064009 นางสาว ประกายธรรม สุขสถิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
489 47064004 นางสาว วีณา จิตรนิรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
490 47064003 นางสาว วีรวรรณ ภู่เกษร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
491 47064402 นางสาว วิชชุตา ตระกูลราษฎร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
492 44065709 นางสาว ศิริพรรณ นนทกนก บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
493 47064403 นางสาว ศุภาภรณ์ สวนสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
494 44065704 นาย สมสฤษติ์ ตั้งจิตเจริญพงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
495 44065708 นางสาว สุรัสวดี สุวรรณารัณย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
496 46064301 นางสาว กุลชล บุญสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
497 48067908 นางสาว กุลธิดา แซ่อุ่ย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
498 46064307 นางสาว จีราภรณ์ คำศรี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
499 46064303 นาย ประวิทย์ อรุณวัฒนโชค บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
500 47064206 นางสาว ปุณยชา บัณฑิตกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
501 46064308 นาย ยุทธพงษ์ แซ่ตั้ง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
502 47064209 นางสาว วันระวี เลาหอุดมโชค บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
503 46064316 นาย เศวตพงษ์ นวลศิลป บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
504 46064302 นางสาว สุพัตรา วรรณโชติ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
505 46063411 นางสาว กัญญารัตน์ จูปรางค์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
506 45064571 นาง จิตต์เรขา ทองมณี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
507 46063421 นางสาว ชุติมา ภาพสิงห์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
508 46063410 นางสาว เดือนเพ็ญ อาจไธสง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
509 45064560 นางสาว นันทวดี คำสงค์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
510 46063408 นางสาว นิระชา ศรีวงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
511 45064568 นางสาว ปิยดา ลีลาปิยะนาถ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
512 45064559 นาย พิชพันธ์ พงษ์สกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
513 46063415 นาย รุทธ์ มณีประเสริฐ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
514 47063904 นางสาว ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
515 45064552 นางสาว วิมลักษณ์ รัตนปรีดากุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
516 45064564 นางสาว สายใจ เกียรติกิตติสรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
517 47063910 นาย สุรนารถ อร่ามเรือง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
518 48067403 นาย จิรพงษ์ เมฆเวียน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
519 47063803 นางสาว จุฬารัตน์ ศรีกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
520 47063802 นางสาว ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
521 48067408 นาย ภัทราวุธ จันทร์เสงี่ยม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
522 48067409 นางสาว สุขพักตร์ แผนสมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
523 46063607 นาย กรกิต จิรสุวินัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
524 48067510 นาย ชัยพฤกษ์ ภักดีพรหมมา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
525   นาย ทวีพงษ์ พิทักษ์มงคล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
526 47063704 นาย ทศนัย ชุ่มวัฒนะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
527 46063613 นาย ธมรัตน์ เลขะวิจิตเลิศ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
528 45064607 นาย นคร สาแก้ว บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
529 47068011 นาย บัวสด ไชยจักร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
530 47068013 นาง รัศมี จิตวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
531 47068012 นาย สมศักดิ์ อินทสร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
532 47068010 นาย สุลิด แสงมะโนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
533 47063708 นาย อภินันทน์ เสริมศรี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
534 47063707 นาย อัศวิน นิ่มกร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
535 46064208 นางสาว รัตนา พันมาลี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
536 44065402 นาย อภิลักษณ์ เคนไชยวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
537 47062204 นาย การันต์ ผึ่งบรรหาร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
538 47062202 นางสาว จุฑามาศ วาสิกรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
539 46069701 นางสาว นพวรรณ ประสาทเงิน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
540 47062201 นางสาว สุมาลิกาญจน์ ด้วงทอง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
541 46062607 นาย กริชเพชร แสนบุญเวช บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
542 47062314 นาย กิตติพงษ์ หวังกิจวรกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
543 47062303 นางสาว งามพิศ สุดเสน่ห์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
544 47062311 นาย ไตรวรา ศรีเปารยะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
545 46062605 นาย ธนวัฒน์ สุนทรนนท์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
546 46062601 นางสาว พัชรินทร์ แพทย์ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
547 44615202 นางสาว รวี เอี้ยววิจิตรจารุ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
548 46062608 นาย วีระยุทธ บุญรอด บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
549 47062313 นางสาว แสงรวี เกื้อสกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
550 47062312 นางสาว อัญญาลักษ ไทยภักดี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
551 45065251 นาย เกรียงไกร จีระกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
552 45062901 นางสาว พรพิมล รักษาพล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
553 45065252 นาย อนุพงษ์ เจริญวัฒนาชัยกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
554 45065155 นาย วิชิต พรหมอินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
555 46062407 นางสาว อัจฉริยา รักษ์รอด บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
556 46062801 นาย ณัฐกร อินทรวิชะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
557 46062802 นางสาว วรรณิศา พลัดบุญทอง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
558 47062804 นางสาว มัลลิกา มิตรน้อย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
559 48066109 นาย กรกมล นนทนาคร บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
560 47067826 นางสาว กฤติกา ไทรพิพัฒน์พานิช บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
561 48066121 นางสาว กาญจน์ทิพ ธัญธเนส บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
562 47067813 นาย เกรียงไกร พันธสกุล บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
563 48066115 นาย คธาวุธ แฝงจันดา บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
564 48066110 นาย จตุรงค์ ภูเกษม บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
565 48066114 นาย จตุรพิธ ทรัพย์เนืองนอง บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
566 47067814 นางสาว จิณห์จุฑา ศรีสุภาพ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
567 48066122 นางสาว จีรวรรณ นิลนวลอุบล บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
568 47067808 นางสาว จุรัยรัตน์ ทองทา บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
569 47067812 นาย ชญานนท์ อุดมศิลปทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
570 47067816 นาย ชัยยศ ลีลาจรัสกุล บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
571 48066112 นาย ฐานันดร์ หรรษานุกรม บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
572 48066103 นาย ณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
573 47067832 นาย ทรงสฤษฎ์ ฤาชา บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
574 47067831 นาย ธนาวุฒิ อภิชิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
575 47067823 นาย ธารากร เนยเขียว บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
576 47067811 นาง ธิติกัสมา กฤษสุทธิกุล บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
577 48066107 นาย นพพร จันทร์ฉิม บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
578 47067827 นาย นพพร สุภาพผล บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
579 47067817 นางสาว น้ำเพชร แช่มชื่น บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
580 47067804 นาย ปฏิภาณ พยัคฆ์จำเริญ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
581 48066124 นาย ประยูร คงอินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
582 47067833 นางสาว ปิยรัตน์ ดิษฐ์แก้ว บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
583 47067801 นางสาว ปิยะวรรณ ธีระพิกุลเลิศ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
584 47067834 นางสาว พวงผกา สิทธิคุณ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
585 47067807 นาย พันธกร ชอบธรรม บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
586 47067820 นางสาว พูนทรัพย์ ชีพประสพ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
587 47067825 นาย มงคล มนตรี บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
588 47067829 นางสาว ยุพเยาว์ เหล็กกล้า บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
589 47067810 นาย รณชัย อิทธิวรรณพงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
590 47067809 นางสาว รัตนา ตั้งสิทธิศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
591 47067802 นางสาว วรัญญา มหายศนันท์ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
592 47067835 นางสาว วารุณี เวชกุล บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
593 47067818 นาย วิทยา ยาออม บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
594 47067822 นางสาว ศศิวิมล กล่อมกูล บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
595 47067828 นางสาว ศิริพร ทองสุข บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
596 48066127 นางสาว ศิริวรรณา แก้วพลอย บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
597 48066119 นางสาว สรินทิพย์ ผลสินธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
598 47067815 นางสาว สุนันทา ยิ่งเจริญธนา บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
599 47067824 นางสาว สุพินยา ทิพม่อม บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
600 47067805 นาย สุรพงศ์ อังสุพานิช บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
601 48066104 นาง สุวดี เศรษฐสุข บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
602 47067819 นาย สุวิรุฬห์ อินทรเกิด บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
603 48066106 นาย อนุชิต ยังเปรมปรี บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
604 48066215 นางสาว กฤษณา ฤทธิ์บำรุง บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
605 48066203 นางสาว กษิมา ศรีนุกูล บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
606 48066213 นางสาว จาริกา ปิ่นแก้ว บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
607 48066219 นางสาว จิตต์ภรณ์ พูลสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
608 48066206 นางสาว จินดา ธนกิจถาวร บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
609 48066216 นางสาว จิรพรรณ สนองสุข บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
610 48066207 นางสาว โชติกา งามเกียรติทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
611 48066212 นางสาว ฎากรป์ วังมะนาว บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
612 48066224 นาย ดุสิต แสนชัยสกุลกิจ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
613 48066209 นาย ธนวุฒิ อุ่นจิตติ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
614 48066218 นางสาว นาฏยา ทักภิรมย์ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
615 48066201 นางสาว ปริชาติ กิมฮวย บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
616 48066208 นางสาว ปุณณภา แสงจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
617 48066225 นางสาว พรชนก โชติช่วง บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
618 48066211 นางสาว ภัทรีวัลย์ เกื้อด้วง บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
619 48066220 นาย มงคล ห่อทองคำ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
620 48066202 นางสาว วารัดดา พันธุ์เกตุ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
621 48066210 นางสาว วิไลลักษณ์ ชินวงศ์พรหม บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
622 47063018 นาย วุฒิพันธุ์ ชะนะ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
623 48066204 นางสาว สุกฤตา เสาวภายนต์ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
624 48066221 นางสาว สุภาพร สิรวณิชย์ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
625 48066214 นางสาว เสริมศิริ วิจัยวรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
626 48066217 นาย อุดมฤทธิ์ วิทูรชวลิตวงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
627 45067021 นางสาว จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
628 46066601 นางสาว นิรชรา รู้คุณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
629 47063207 นางสาว วิญญ์ ผิวนิ่ม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
630 47063205 นางสาว สวรรยา เม้งเกร็ด บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
631 47063202 นางสาว อัจฉรา ควรประเสริฐ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
632 45063003 นาย กรกฎ ขยันการนาวี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
633 47067707 นางสาว กัลยาณี มีทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
634 44615709 นางสาว จรรยา เลิศอมรชัยกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
635 47067701 นางสาว โชคนิธิ สุวรรณเกตกะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
636 46067911 นางสาว ปรีดารา ปริสุทธกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
637 46067909 นางสาว ปรียาภรณ์ ปริสุทธกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
638 46067907 นางสาว พรรณ์วลัย บ้านศาลเจ้า บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
639 46067910 นางสาว พสุดา เจี่ยปิยะสกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
640 45063007 นางสาว พันทิพา สุวรรณรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
641 45063009 นางสาว เพ็ญนิภา แก้วอุไร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
642 46067902 นางสาว ศศิวิมล อานมณี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
643 45063014 นางสาว ศิริรัตน์ บุญญาศิริ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
644 46067905 นาง อารีรัตน์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
645 47063304 นางสาว จรรยา นาคินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
646 47063307 นางสาว วรรณยุพน ปั้นสุข บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
647 47063303 นางสาว สถิรัตต์ แก้วมณี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หอประชุมใหญ่สถาบันฯ
648 46066826 นางสาว กนกพร พงศ์นิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
649 47066729 นางสาว กมลวรรณ อิทธิประภากุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
650 47066129 นางสาว กรวิภา เกตุเรืองโรจน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
651 46066810 นางสาว กรองแก้ว ไตรรัตน์วงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
652 48066623 นาย กฤช จันทร์กลั่น บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
653 48066635 นางสาว กฤดาภรณ์ ศุภสมุทร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
654 47066733 นาย กฤษฎา สุขคร้าม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
655 47066611 นาย กษิภัท ธนิตธนาคุณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
656 47066702 นาย กันตชัย ศรีสุคนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
657 48066530 นางสาว กัลยดา ใจสุข บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
658 48066407 นางสาว กิตติกุล ทวีวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
659 48066519 นาย กิตติคุณ ยอดรัก บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
660 46066834 นางสาว กิตติมา ธนสารภากร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
661 46066722 นาย กิติภัทร กิติกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
662 46066736 นาย เก่ง จันทร์นวล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
663 46066850 นาย เกรียงศักดิ์ คล้ายทอง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
664 47066116 นาย เกียรติ์ชัย เฉลิมมีกล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
665 46066808 นาย โกสินทร์ เลาห์ขจร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
666 47066238 นาย เข็มชาติ วิริยะจิตกร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
667 46066728 นางสาว จงกล จันทร์เรือง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
668 46066742 นาย จตุรงค์ จิตติยพล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
669 47066206 นาย จรัญ จันทร์ผุดผ่อง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
670 47066610 นางสาว จริยา ทองสีดำ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
671 48066515 นางสาว จริยา มุ่งคีมกลาง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
672 47066109 นางสาว จันทิมา คล้ำชื่น บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
673 47066125 นางสาว จารุวรรณ แขเขียว บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
674 47066222 นางสาว จิดาภา พาณิชย์กุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
675 44067415 นางสาว จินธนา อริยขจร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
676 47066146 นาย จิรวุฒิ อรรถเศรษฐ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
677 48066615 นางสาว จุฑาทิพย์ ตกจีนต้อง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
678 44067416 นางสาว จุฑามาส ฉอเรืองวิวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
679 44067432 นางสาว จุฑามาส ประพจน์พิสุทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
680 47066706 นางสาว ชนิดา ไชยวิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
681 47066740 นางสาว ชนิษฎา ศรีบุญเรือง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
682 45066070 นางสาว ชยาพร แก่นสาร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
683 47066721 นาง ชรีภรณ์ ศิรมณี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
684 48066528 นาย ชลิต ตรียาวนิช บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
685 48066523 นาย ชัชวาล วินิจฉัยพัฒนกิจ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
686 47066147 นาย ชัยยศ วินิยกูล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
687 47066425 นาย ชัยวัฒน์ ลี้ภัยสมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
688 47066747 นาย ชาญวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
689 47066742 นาย ชุมโชค นุชพุ่ม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
690 47066223 นาย เชิดพงศ์ พึงต่อกิจ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
691 47066714 นาย โชคชัย หงสิมากุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
692 47066135 นาย ฐานวัฒน์ ลิ้มกิจการวันชัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
693 48066620 นางสาว ณัชชา ออเรืองเอก บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
694 47066720 นางสาว ณัฏฐิญา บุญอุดมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
695 47066627 นาย ณัฐพงษ์ บุบผาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
696 44067499 นาย ณัฐพล กฤษสุทธิกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
697 46066301 นางสาว ณัฐอาภา สัจจวาที บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
698 47066403 นางสาว ณัฐิณี วิทยาปัญญา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
699 44067410 นาย ดนุวัฒน์ แสวงผล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
700 48066505 นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณกนิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
701 46066231 นาย ทศพล คงน้อย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
702 48066621 ร้อยเอก ทศพล จุลกรังคะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
703 47066230 นางสาว ทานตะวัน ตันภิบาล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
704 47066612 นางสาว ทิพวรรณ สวยรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
705 47066234 นาย เทพฤทธิ์ จุลกะเศียน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
706 48066616 นาย ธนคุณ ชาญสินจิรกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
707 46066811 นาย ธนรัฐ กิจธนะเสรี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
708 46066706 นาย ธนรัฐ โชติพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
709 47066214 นาย ธนา ไชยวัณณ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
710 47066640 นางสาว ธัญลักขณ์ รัตนโอภาส บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
711 46066725 นางสาว ธัญลักษณ์ ผังชัยมงคล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
712 46066746 นางสาว ธันยพร กิจกนพิศาล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
713 45061508 นาย ธาวิต อมรชาญชัยกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
714 48066502 นางสาว ธิดารัตน์ สาลีผล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
715 48066614 นางสาว ธิติมา ห่อประทุม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
716 47066738 นาย ธีรเดช จันทร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
717 47066108 นาย ธีรเดช ตั้งปฏิภาณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
718 47066202 นาย ธีรยุทธ์ ทองคงหาญ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
719 48066503 นาย ธีรินทร์ ศิริสธนพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
720 47066414 นาย นพปฎล ถาวรรัฐ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
721 47066105 นาย นพพล ตั้งสุภาชัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
722 48066630 นางสาว นวลทิพย์ ฉลาดเลิศ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
723 47066419 นางสาว นัดดา ปรัชญานิมิต บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
724 48066609 นางสาว นัทธมน วรรธนาภา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
725 47066225 นาย นันทชัย สมัญญาภรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
726 48066602 นางสาว นันท์นลิน ปัตโชติชัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
727 48066638 นาง นันทวรรณ ประสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
728 46066822 นางสาว นาถพร ศรีไตรรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
729 47066726 นางสาว นิตยา แหล่งอินต๊ะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
730 48066912 นาย นิติพงษ์ หิรัญพงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
731 45061602 นาย นิธิพัฒน์ ตันอนุชิตติกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
732 47066741 นาง นิธิวดี วัฒนภิโกวิท บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
733 47066111 นางสาว นุชชิดา พิริยะพงศธร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
734 47066619 นางสาว นุสรา จิรเจริญจิตต์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
735 44061082 นาย บัญญัติ ทิพย์หมัด บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
736 46066801 นาย บุญชัย เจริญด้วยศีล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
737 47066220 นาย บุญชัย พัฒนาพารา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
738 48066529 นาย ปฏิเวธ เรืองสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
739 47066124 นางสาว ปนัดดา ภักดีคำ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
740 47066703 นางสาว ปภาภรณ์ ศักดิ์ศิริฐิติกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
741 47066644 นาย ประทักษ์ ศรีเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
742 47066233 นาย ประทีป โรจน์ศิริกุลกิตติ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
743 47066426 นาย ประพนธ์ เอื้ออานันท์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
744 47066418 นาย ประภัทร์ สุพรรณทัสน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
745 45061624 นาย ประยุทธ พัวตระกูลทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
746 48066404 นาย ประเวศ สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
747 47066717 นางสาว ปรางทิพย์ เนตรน้อย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
748 46066827 นาย ปราโมทย์ ไชยศร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
749 47066407 นาย ปริวันท์ กาญจนดุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
750 47066121 นาย ปรีชาพล เหมะสุคนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
751 44067431 นาย ปรีมนต์ รัตนาธรรมวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
752 48066610 นางสาว ปัทมาภรณ์ ทองแก้ว บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
753 48066624 นางสาว ปาจารีย์ แซ่ตัน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
754 47066107 นางสาว ปาณิศา เย็นนะสา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
755 47066244 นางสาว ปาริชาติ โฆษิตพิพัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
756 48066636 นาย ปิ่นนเรศ อุตตมะเวทิน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
757 46066828 นางสาว ปิยนุช เจริญพิทักษ์พร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
758 48066414 นางสาว ปิยรัตน์ ยุวรี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
759 47066730 นางสาว ปิยะฉัตร สุวรรณศักดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
760 48066612 นางสาว พจนา เหลือโกศล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
761 45066056 นางสาว พจมาน สมบัติ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
762 47066336 นางสาว พจมาน สอนเสริม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
763 48066607 นางสาว พรทิพา จินดาวานิชสกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
764 44067491 นาย พรพันธ์ อ่อนสกนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
765 47066629 นางสาว พรพิมล สุขประเสริฐ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
766 48066501 นางสาว พรพิไล เพชรพงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
767 47066224 นางสาว พริมลภัทร์ ครอบนพรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
768 47066745 นาย พลกฤษณ์ วงขจิตต์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
769 45061530 นางสาว พัชรวดี พูลสำราญ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
770 47066743 นางสาว พัชรี โชควิถีจิตต์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
771 47066715 นาย พัฒนา ลิ้มเสถียรชัยกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
772 46066948 นางสาว พัสวีภรณ์ เสริฐศรี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
773 47066201 นางสาว พิมพ์รัตน์ สุขประสพโภคา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
774 47066746 นาย พีระพงษ์ พิบูลนุรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
775 48066511 นางสาว เพ็ญจันทร์ บัวสวาสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
776 47066203 นางสาว เพ็ญพร พงศ์เมธากุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
777 48066518 นาย ไพฑูรย์ ทองคำวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
778 47066347 นาย ไพบูลย์ เลาหพงศ์พลิน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
779 47066217 นาย ภรศิษฐ กิระนันทวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
780 47066716 นางสาว ภัททวดี ศรสุข บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
781 46066836 นางสาว ภัทรลักษณ์ อธิกพุฒิ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
782 47066409 นาย ภาสพงศ์ ทักษิณา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
783 46066829 นาย ภาสิต แสงสว่าง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
784 44067459 นาย ภิญโญ พงษ์โพธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
785 46066806 นาย ภูเบศ อุทัยวัฒนานนท์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
786 47066427 นาย มนตรี ยาวิชัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
787 47066131 นางสาว มนันญา ภาคศักดิ์ศรี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
788 47066701 นาง มาลินี ไทยปาน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
789 47066133 นาย ไมตรี โพธิ์ทอง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
790 47066624 นางสาว ยลวรรณ โยธินโสภณกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
791 47066250 นาย รพีพัฒน์ สุนทรวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
792 47066232 นาย รวมพล กาญจนพนัง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
793 48066627 นาย รัชภูมิ เทียนศิริ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
794 47066711 นาย รัชวัฒน์ เพิงมาก บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
795 47066707 นางสาว รัศมี ป้อมสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
796 46066816 นางสาว รินฤดี นันทวรพันธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
797 47066137 นาย รุ่ง อินทขันตี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
798 47066410 นางสาว เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
799 44067050 นางสาว ลดาวัลย์ อัตตวิโรจนกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
800 47066316 นางสาว วยุรี สุนทรีวิจิตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
801 47066101 นางสาว วรรัตน์ แสงอรุณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
802 47066623 นาย วรวิทย์ ชีพคุณวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
803 47066725 นางสาว วรางคณา สุขสุมิตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
804 47066722 นาย วรุตม์ ถาวรนาน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
805 47066642 นาย วศิวัตร เตียนมีผล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
806 47066709 นาย วสวัตติ์ จันทร์สนธิกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
807 46066237 นาย วสันต์ คลังมนตรี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
808 47066350 นาย วัชรพงศ์ สุวรรณศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
809 47066736 นาง วัชรีย์ รวีกานต์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
810 48066617 นาย วัฒนะ สุขดำ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
811 47066433 นางสาว วัธนี สมศิริ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
812 47066718 นาย วันชัย ศศิมหศักดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
813 46066211 นาย วามม์ แสงรัตนมณี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
814 47066450 นาย วิทยา จิรัฐิติเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
815 47066448 นาย วิธิวัฒน์ เลิศชัยมงคล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
816 47066417 นางสาว วิไลลักษณ์ ตรีพืช บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
817 47066719 นางสาว วีรนุช มนตรีวิบูลย์ชัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
818 47066437 นาย วีรยุทธ แปลกโฉมฉิน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
819 46066518 นาย วีระยศ ซุ่นสั้น บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
820 47066416 นาย วุฒิพงษ์ ชินศรี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
821 46066813 นาย ศราวุธ สีหอม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
822 46066809 นางสาว ศรีกัญญา ศรีรมรื่น บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
823 47066145 นางสาว ศรีประไพ สนใจพาณิชย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
824 47066731 นางสาว ศรุดา โพธิ์แก้ว บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
825 47066704 นาย ศักดิ์ชาย สิงหวิลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
826 47066737 นาย ศักดิ์สิทธิ์ วรวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
827 47066436 นาย ศิริศักดิ์ แก้วเปีย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
828 47066604 นางสาว ศุธาภา ด่านศิริวิโรจน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
829 46066708 นาย ศุภชัย อัศวชินเทพกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
830 47066724 นางสาว ศุภสิริ องอาจอภิชาติกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
831 48066531 นาย เศรษฐา ฉัตรไชยเดช บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
832 46066726 นาย สธนัสถ์ ประทุมวัลย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
833 45061524 นาย สมชาย วิศรุตมัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
834 48066605 นาย สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
835 48066509 นาย สรรพสุข วิจัยวรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
836 46066748 นาย สราวุธ เวชสุขสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
837 47066249 นาย สราวุธิ ราษฎร์นิยม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
838 47066712 นาย สัจจา เทียมอยู่เย็น บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
839 47066710 นาย สาริศ แสนหาญ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
840 47066103 นางสาว สาลินี รุ่งเรือง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
841 46066721 นางสาว สำรวม ล้อมฉิมพลี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
842 47066415 นาย สิทธิกร คุณวิโรจน์พานิช บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
843 48066608 นางสาว สิริพร จันประเสริฐวงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
844 48066611 นางสาว สุกัญญา ดอนทอง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
845 45061635 นาย สุทธิศักดิ์ เหมาะประไพพันธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
846 45061638 นาย สุทธิศักดิ์ อู่อมรเลิศ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
847 47066136 นางสาว สุธนา วรรณโท บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
848 45061615 นางสาว สุนี ปัญจะเทวคุปต์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ ด่วนค่ะ
849 47066616 นาย สุประพัทธ์ เตชอนันต์ทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
850 46066730 นางสาว สุปราณี วงษ์แสงจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
851 45061520 นางสาว สุพิน ไตรแก้วเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
852 47066713 นางสาว สุภาภรณ์ ศิริติกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
853 44067467 นาย สุเมธ กาญจโนภาศ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
854 48066522 นาย สุรชัย จึงพัฒนาวดี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
855 48066639 นาย สุรเชษฐ์ เฉลิมผล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
856 47066705 นาย สุรวุฒิ วิริยะอลงกรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
857 47066216 นาย สุริชาติ สัมฤทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
858 47066735 นางสาว สุวิตา จิตร์เจริญ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
859 47066727 สิบเอก เสกสรร สรวิสูตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
860 47066750 นางสาว หทัยรัตน์ แปลงแดง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
861 47066138 นางสาว หทัยรัตน์ มีวันดี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
862 46066911 เรือเอก หฤษฎ์ ลิ้มสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
863 47066603 นางสาว หัทยา เกียรติอนวัชกุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
864 47066449 นางสาว อทิตตา ไพบูลย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
865 47066140 นาย อนาวิล เอี่ยมเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
866 48066629 นาย อนุชิต ปั้นทอง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
867 48066622 นาย อนุรักษ์ คล้ายเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
868 46066824 นาย อภิชัย สารทอง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
869 48066613 นางสาว อรพรรณ แสงสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
870 47066732 นาย อรรณพ ตันพูน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
871 47066235 นางสาว อรวินท์ เมฆพิรุณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
872 45066025 นางสาว อรุณี จารุวนาวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
873 47066708 นาง อัจฉรา ผ่องจิตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
874 46066944 นางสาว อัจฉรา วิเชียรสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
875 46066735 นางสาว อาทิตยา เชื้อจันอัด บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
876 47066728 นางสาว อาภาภรณ์ เกียรติมาลาวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
877 47066246 นาย อำนวยชัย ผลประเสริฐศรี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
878 47066734 นาย อุดม ศราวุธานุกูล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
879 47066314 นาย อุทัย ทานิล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
880 47066748 นางสาว อุไร นันทวโนทยาน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
881 44067033 นางสาว อุไรวรรณ กะกุลพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
882 47066429 นาย เอกภพ คงสง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
883 48066634 นาย เอกรินทร์ บุญรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
884 46066707 นางสาว เอื้ออนงค์ พลชนะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
885 47066209 นาย โอภาส ปัญญาชัยรักษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ห้องประชุม AUDITORIUM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ