รายชื่อนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
คณะ :
 **หมายเหตุ**
       ๐ โปรดจดจำรหัสประจำตัวนักศึกษาเพื่อใช้ในการรายงานตัว
       ๐ นักศึกษาทุกคนต้องกรอกและยืนยันข้อมูล ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ติดต่อกับสถาบันฯโดยคลิกรูปไอคอนหลังชื่อของตัวเอง
       ๐ สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ส่วนการคลัง ตึกอธิการบดี ห้อง (one stop service) ตั้งแต่ 8 ส.ค. 59 เป็นต้นไป
สาขาวิชา :
เลือกแสดงรายชื่อคณะที่ต้องการ