รายชื่อนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557
คณะ :
**หมายเหตุ**
       ๐ โปรดจดจำรหัสประจำตัวนักศึกษาเพื่อใช้ในการรายงานตัว
       ๐ สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ส่วนการคลัง ตึกอธิการบดี ห้อง (one stop service) ตั้งแต่ 13 ส.ค. 57 เป็นต้นไป
สาขาวิชา :
เลือกแสดงรายชื่อคณะที่ต้องการ