รายชื่อนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ :
 **หมายเหตุ**
       ๐ โปรดจดจำรหัสประจำตัวนักศึกษาเพื่อใช้ในการรายงานตัว
       ๐ นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องกรอกข้อมูล และ Download เอกสารทะเบียนประวัติแรกเข้า (สจล.1) ในระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2560 โดยไม่ต้องติดรูปถ่าย และนำส่งในวันรายงานตัว พร้อมเอกสารรายงานตัวอื่น ๆ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ข้อแนะนำการรายงานตัว คลิกที่นี่)
       ๐ สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ส่วนการคลัง ตึกอธิการบดี ตั้งแต่ 15 ส.ค.60 เป็นต้นไป
สาขาวิชา :
เลือกแสดงรายชื่อคณะที่ต้องการ