รายชื่อนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

คณะ :

 **หมายเหตุ**

       ๐ โปรดจดจำรหัสประจำตัวนักศึกษาเพื่อใช้ในการรายงานตัว
       ๐ นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องกรอกข้อมูล และ Download เอกสารทะเบียนประวัติแรกเข้า (สจล.1) ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 โดยไม่ต้องติดรูปถ่าย และนำส่งในวันรายงานตัว พร้อมเอกสารรายงานตัวอื่น ๆ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ข้อแนะนำการรายงานตัว คลิกที่นี่)
       ๐ สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ส่วนการคลัง ตึกอธิการบดี ตั้งแต่ 15 ส.ค.61 เป็นต้นไป

สาขาวิชา :
เลือกแสดงรายชื่อคณะที่ต้องการ