รายชื่อนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ :
**หมายเหตุ**
       ๐ ผู้ที่ยังไม่ชำระเงินให้ชำระเงิน ณ วันรายงานตัว***
       ๐ สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ส่วนการคลัง ตึกอธิการบดี ห้อง (one stop service) ตั้งแต่ 3 มิ.ย. 56 เป็นต้นไป
สาขาวิชา :
เลือกแสดงรายชื่อคณะที่ต้องการ