ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บัตรจอดรถจะแจกให้เมื่อเสร็จสิ้นการซ้อมย่อย ผู้ไม่มาซ้อมย่อยจะถูกตัดสิทธิ

วันซ้อมย่อย : เสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (รอบเช้า)
สถานที่ฝึกซ้อม บัณฑิตคณะ ลำดับการขึ้นรับ จำนวนบัณฑิต จำนวนผู้ได้รับสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิ
หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1754 - 2057 304 113
ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2058 - 2313 256 95
หอประชุมใหญ่สถาบันฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) อุตสาหกรรมเกษตร 2501 - 2710 210 78
หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2314 - 2500 187 69
ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า นาโนฯ,นวัตกรรม,นานาชาติ 1570 - 1753 184 68
วันซ้อมย่อย : เสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (รอบบ่าย)
สถานที่ฝึกซ้อม บัณฑิตคณะ ลำดับการขึ้นรับ จำนวนบัณฑิต จำนวนผู้ได้รับสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิ
หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์ 1 - 322 322 119
ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 323 - 624 302 112
หอประชุมใหญ่สถาบันฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) วิศวกรรมศาสตร์ 625 - 978 354 131
หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1 วิศวกรรมศาสตร์ 979 - 1324 346 128
ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า วิศวกรรมศาสตร์ 1325 - 1569 245 91
วันซ้อมย่อย : อาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 (รอบเช้า)
สถานที่ฝึกซ้อม บัณฑิตคณะ ลำดับการขึ้นรับ จำนวนบัณฑิต จำนวนผู้ได้รับสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิ
ห้องประชุมดาวดึงส์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาเขตชุมพร 2948 - 3332 385 143
หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์ เทคโนโลยีการเกษตร 3333 - 3655 323 120
ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 3656 - 3793 138 51
หอประชุมใหญ่สถาบันฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) การบริหารและจัดการ 2711 - 2947 237 88
หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 3794 - 3966 173 64
ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 3967 - 4256 290 107
วันซ้อมย่อย : อาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 (รอบบ่าย)
สถานที่ฝึกซ้อม บัณฑิตคณะ ลำดับการขึ้นรับ จำนวนบัณฑิต จำนวนผู้ได้รับสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิ
หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์ วิทยาศาสตร์ 5198 - 5400 203 75
ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร 4997 - 5197 201 74
หอประชุมใหญ่สถาบันฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) วิทยาศาสตร์ 4584 - 4996 413 153
หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1 วิทยาศาสตร์ 4375 - 4583 209 77
ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ศิลปศาสตร์ 4257 - 4374 118 44
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล