ประกาศ
ให้นักเรียนที่จะเข้าทำการสอบตรงเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสอบดังนี้

  • ในการสอบวิชาทฤษฎี เป็นการตอบในกระดาษคำตอบที่ตรวจโดยระบบคอมพิวเตอร์นักเรียนทุกคนจะต้องเตรียมดินสอดำ  2B
  • ในการสอบภาคปฏิบัติ  เป็นการสอบที่ต้องใช้อุปกรณ์ดังนี้

    +    กระดานรองวาด
    +    ดินสอดำ  HB  หรือ  4B  หรือ  6B หรือ  EE
   +    สี และอุปกรณ์วาดภาพ ตามความถนัด

ลำดับที่
เลขที่นั้งสอบ
ชื่อ - นามสกุล
ตึกสอบ
ห้องสอบ
1 21600001 นายธีรภัทร์  แก้วสุขโข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
2 21600003 นางสาวมุจลินท์  ปิยะประไพ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
3 21600004 นายณชาภณ  รุจิราโสภณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
4 21600005 นางสาวธมน  ภัทรธิรนันท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
5 21600006 นายศรราม  อมรไพศาลนนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
6 21600008 นายวัฒนา  อ่อนละมูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
7 21600009 นางสาวนันทนา  วงษ์ทวี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
8 21600010 นางสาววิภาวี  แกมประเสริฐสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
9 21600011 นายอภิวัจน์  ฉ่ำเฉื่อย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
10 21600012 นางสาวกนกพรรณ  ชุ่มศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
11 21600013 นางสาวธนัญญา  ใจการุณย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
12 21600014 นางสาววรัญญา  แกมประเสริฐสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
13 21600015 นางสาวธันย์จิรา  วงศ์สถิรยาคุณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
14 21600017 นางสาวณัฐชยา  เฉลยสัตย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
15 21600019 นายภาธร  วิเศษณัฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
16 21600020 นายปิยากร  รัตนแสง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
17 21600021 นายสาริษฏ์  ใจสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
18 21600022 นางสาวเกิดแก้ว  กนิษฐชาต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
19 21600023 นางสาวพิมนภัค  ไชยพฤกษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
20 21600024 นางสาวธัญลักษณ์  น้อมนันททรัพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
21 21600025 นายนันทิพัฒน์  แย้มจำรัส ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
22 21600026 นางสาวณัฐณิชา  จริยาเศรษฐโชค ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
23 21600027 นางสาวประภัสสร  เกษสุวงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
24 21600028 นางสาวจิตวรา  ปราชญ์สุชนัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
25 21600029 นายสหชัย  กุมาลย์วิสัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
26 21600030 นางสาววิทนีย์  โรจน์สุรสวัสดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
27 21600031 นายสหรัฐ  ศิริเงินยวง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
28 21600032 นายอลงกรณ์  นาคสวัสดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
29 21600033 นางสาวกรัชพร  เกิดแสงศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
30 21600034 นางสาวปาณิสรา  ทองมิตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
31 21600035 นายเพชร  สุขพลัม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
32 21600036 นายสมพล  รัตนวรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
33 21600037 นายถิรวุฒิ  แก้วสุขโข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
34 21600038 นางสาวพรชนก  แซ่เต็ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
35 21600040 นางสาวลัคนานันท์  จิตประสงค์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
36 21600042 นายจามิกร  มงคลชัยอรัญญา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
37 21600045 นางสาวนิศากร  ทองในธรรม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
38 21600046 นายสิทธินนท์  ชาญชัยวรวิทย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
39 21600047 นางสาวศิพจน์  บุญมา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
40 21600048 นายต่อสกุล  ประจวบวัน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
41 21600049 นางสาวณัฐนิช  ชุณหะเพศย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
42 21600050 นางสาวณัฐธิชา  ชุมชอบ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
43 21600051 นางสาวพิชญาพร  จีระตานนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
44 21600052 นายดิศรณ์  แสงเป่า ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
45 21600053 นายวรุณ  อัศวเลิศลักษณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
46 21600054 นางสาวพิชชาพร  ถมยาแก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
47 21600055 นางสาวธันยพร  ขันไชย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
48 21600056 นายปณต  ตยางคานนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
49 21600057 นายณรัฐนนท์  ธนโชคนิธิวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
50 21600059 นายกรีฑา  โสดา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
51 21600060 นายณพวรรษ  เอี่ยมสําอางค์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
52 21600061 นางสาวเพ็ญสินี  อเนกพิชญ์สิทธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
53 21600062 นางสาวปัณชญา  ชอบสุจริตสกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
54 21600063 นางสาวอริสา  อารีปภัสร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
55 21600064 นางสาวชนากานต์  เกรียงสันติกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
56 21600065 นายกิตติธัช  สังข์รู๋ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
57 21600066 นางสาววิลาวัณย์  พัฒนะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
58 21600067 นางสาวจีราภา  อิ้วอรุณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
59 21600068 นางสาวทิชาชงค์  ดำชมทรัพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
60 21600069 นางสาวชฎาทิตยา  ญาณสว่าง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
61 21600070 นายอภิรักษ์  พันธุ์โพธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
62 21600071 นายณิชารีย์์  ประสิทธิ์รัตนพร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
63 21600075 นายนวิน  หนูทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
64 21600076 นางสาวธันยภรณ์  งามเดโช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
65 21600077 นางสาวปาณิศา  จิตติปกรณ์รักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
66 21600078 นางสาวสุนิสา  บุญเกาะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
67 21600079 นางสาวจุฑามาศ  วิเศษ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
68 21600080 นางสาวสุพิชฌาย์  เอี่ยมดิลกวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
69 21600081 นางสาวศศิวิมล  พระเทพ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
70 21600082 นางสาวสุขพรรษา  อุตรนคร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
71 21600083 นางสาวณัฐชยา  อุดมพาณิชย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
72 21600084 นางสาวณัฐณิชา  สังวาลย์พันธุ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
73 21600086 นางสาวพราวแพร  ฉันทวรลักษณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
74 21600087 นางสาวจินาภา  ฟองกษีร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
75 21600088 นายฐานิต  ปัญญาวณิชบวร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
76 21600089 นางสาวนภสร  กาญจนรักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
77 21600090 นางสาวธนัชชา  สาสุนทร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
78 21600091 นายประพันธ์พงศ์  ประพนธ์พันธุ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
79 21600092 นางสาวภัทร์จิรา  เศรษฐีสมบัติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
80 21600093 นางสาวกุลทิวา  เจียมสากล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
81 21600094 นางสาวสิรีธร  ชัยกิจอุราใจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
82 21600095 นายเพทาย  ชมภูนุช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
83 21600097 นายเมธาพันธ์  พัฒน์อภิพงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
84 21600098 นางสาวชนิดา  วิไลวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
85 21600101 นางสาวบุษยมาส  สิงห์ไกร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
86 21600103 นางสาวกฤติยา  จิรสุวินัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
87 21600104 นายอนัวช  งามวงษ์น้อย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
88 21600106 นางสาวกมลวรรณ  จิรนนท์วงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
89 21600107 นางสาวกุลนภา  คุมวิสะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
90 21600108 นางสาวสุรีพร  คุณวาจา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
91 21600109 นายพัชรพล  แก้วพุกผา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
92 21600110 นายธนรักษ์  กล่ำแสง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
93 21600111 นายจิรายุ  จริยากูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
94 21600112 นายศุภณัฐ  จักรวาลพิทักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
95 21600113 นางสาวธัญญ์นรี  ไพสิฐธนรัฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
96 21600114 นางสาวณิชา  ทวีเจริญสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
97 21600115 นางสาวญาณิน  พันธัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
98 21600117 นางสาวอริสา  ลีลาปรีชาเลิศ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
99 21600118 นายภีมวัจน์  ชัยกิจพัฒนา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
100 21600119 นางสาวเพชรีญา  แซ่แต้ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
101 21600120 นายสุรพัศ  โชคกิจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
102 21600121 นางสาวณพัตร์พร  วิลาสมงคลชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
103 21600122 นางสาวมนฤทัย  จุฬาลักษณานุกูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
104 21600124 นางสาวสิตา  อัสดาธร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
105 21600125 นางสาวทัตพร  กิตติวรารัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
106 21600126 นายชาญวิทย์  ตันติเจริญวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
107 21600128 นางสาวรวิยา  ปิติเสาวภาคย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
108 21600129 นางสาวสุภาพร  ธรรมประโคน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
109 21600130 นายแรก  เลาบริพัตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
110 21600131 นางสาวฐิติมา  เรืองเสมอ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
111 21600134 นายปรินทร์  ทรงคุณแท้ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
112 21600138 นางสาวจรัญญาณี  เรือนแก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
113 21600139 นางสาววมินตรา  หมัดมณี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
114 21600140 นายธนะวุฒิ  ลือเกียรติไพศาล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
115 21600141 นางสาวปิยวรรณ  นวลประเสริฐสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
116 21600142 นางสาวนัทรัตน์  บุญมั่นพิพัมน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
117 21600145 นายเมืองปาย  งามแสงรัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
118 21600146 นางสาวปวีณ  เผือกสูงเนิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
119 21600147 นางสาวมนัสนันท์  ศิริเพิ่มพูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
120 21600149 นายพีรณัฐ  ช่างทองเครือ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
121 21600150 นางสาวปุญญารัสมิ์  ศุขะธรรมทวี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
122 21600152 นายพุฒิพงศ์  อมรเมธากุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
123 21600153 นางสาวรัชนินทร์  พี่พานิช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
124 21600154 นางสาวสุทธิกานต์  ศรีธีรสกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
125 21600155 นายโอฬาร  นาคกิตเศรษฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
126 21600156 นางสาวกุลิสรา  ระตะอาภร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
127 21600158 นางสาวรวีพร  บวรกิจไพบูลย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
128 21600159 นายขจรวิทย์  เริ่มจำ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
129 21600160 นางสาววรรณรวี  ลาภพิเชฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
130 21600162 นายต้นธาร  รุ่งวงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
131 21600163 นายกันตพัฒน์  เลิศอำไพสกุลวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
132 21600165 นายสุทธิณัฐ  อึ้งตระกูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
133 21600166 นายพชร  พสุคันธภัค ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
134 21600167 นายศุภณัฐ  เจริญไชยศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
135 21600168 นางสาวธันยาภรณ์  บุตรภู ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
136 21600169 นางสาวณิชา  ลิวนานนท์ชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
137 21600170 นายวิทสุวัศ  ปทุมาสูตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
138 21600171 นายปิยะ  เพ็งส้ม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
139 21600172 นางสาวปัณฑารีย์  เกษมพัฒนสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
140 21600173 นางสาวดาณิชชา  ตรีจาตุรันต์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
141 21600175 นางสาวนันทพร  พฤกษ์สกุลไพศาล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
142 21600176 นางสาวสุภาภรณ์  ต่างใจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
143 21600178 นางสาวปวีณ์นุช  จันทร์ดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
144 21600179 นางสาวภัณฑิรา  รัตนสงวนวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
145 21600181 นางสาวปริศรา  โยธาพิทักษ์พงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
146 21600182 นายขจรยศ  นันตา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
147 21600184 นางสาวบุญชนก  พรพิพัฒน์พงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
148 21600185 นายศุภโชค  ไพบูลย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
149 21600186 นางสาวชัญญา  เล็กศรีสกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
150 21600187 นางสาวนฤมล  เจริญจรัสกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
151 21600188 นางสาวธัญพิชชา  จันทรเสนา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
152 21600190 นายนันทพัทธ์  รักจำรูญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
153 21600191 นายจตุรวิทย์  บุญพิพัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
154 21600192 นายพงษ์ทรัพย์  แตงเที่ยง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
155 21600193 นางสาวอำไพพัชร์  อุดมเดชชัยรัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
156 21600194 นายวศุ  บัวป้อม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
157 21600195 นางสาวนันทิชา  เกียรติสุดา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
158 21600197 นางสาววรัญญา  เพชรคง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
159 21600198 นายสิทธิโชค  วุฒิวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
160 21600199 นางสาวรินรดา  สมสุขเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
161 21600202 นายณัฐดนัย  กายแก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
162 21600203 นางสาวทวิพร  ตุ่้มทรัพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
163 21600204 นางสาวอลิน  ผู้พัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
164 21600205 นายทนิพัทธ์  รอดจากภัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
165 21600206 นางสาวฉัตรธินี  สุขยิ่ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
166 21600207 นางสาวธีรดา  อัศวสันติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
167 21600209 นางสาวณัฐณิชา  บัวมา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
168 21600210 นางสาววรรณวนัช  นิลพนาพรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
169 21600211 นางสาวฉฏาธร  กิตประภา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
170 21600212 นางสาวธนพร  แสนวิเศษ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
171 21600213 นางสาวภวรินทร์  อดิจรไชย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
172 21600215 นางสาวฉัตรแก้ว  สิทธิเดช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
173 21600216 นางสาวดุสิตา  ลิ่มอังกูร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
174 21600219 นายพรศักดิ์  ศิริสุนทร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
175 21600221 นางสาวณัชชา  คู่พันธวี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
176 21600224 นายศุภวิชญ์  ตันติศักดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
177 21600225 นางสาวสวรส  ยี่ทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
178 21600226 นางสาวสองสุดา  สมวงศ์์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
179 21600227 นายธัญณัฐ  ไววิทยะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
180 21600228 นายธนวินท์  ภัทรธรรมาภรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
181 21600230 นางสาวดวงกมล  ฉัตรวรโสภณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
182 21600231 นางสาวนิษฐกานต์  แก้วปืยสวัสดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
183 21600232 นางสาวฐิตารีย์  ภูวนาถศรัณญา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
184 21600233 นางสาวไพรินทร์  ศรีดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
185 21600236 นายศิวดล  จันทนา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
186 21600237 นางสาววรรณวิภา  ไกรระวี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
187 21600238 นางสาวสุวลี  หวังแสงทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
188 21600239 นายสรายุทธ  คุระแก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
189 21600240 นายกสอัฑฒ์  คงมี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
190 21600242 นายภัควัฒน์  สภาพกาย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
191 21600243 นางสาวภัทรวดี  เพ็งแจ่ม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
192 21600244 นางสาวพัชรินทร์  ลาภกิจจึงเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
193 21600246 นายพุฒิพงศ์  ผ่องใส ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
194 21600247 นางสาวพิชชาพร  สอนบุญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
195 21600248 นางสาวชญานิศ  กิ่งแก้วเจริญชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
196 21600249 นางสาวปพิชญา  ปราณีตพลารักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
197 21600250 นายบวรวิชญ์  ศรีมาศ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
198 21600251 นายอังกูร  สังสกุลณีย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
199 21600253 นางสาวธันยพร  แถมมี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
200 21600254 นางสาวลูกปัด  ปั้นมา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
201 21600255 นายปุริสลักษณ์  สวันตรัจฉ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
202 21600258 นางสาวนันธิดา  การะเกตุ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
203 21600259 นางสาวณัฏฐนิชา  ถุงเป้า ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
204 21600260 นางสาวพัชราภรณ์  ตั้งจงเจริญไพศาล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
205 21600261 นางสาวชนิกานต์  มีทรัพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
206 21600262 นายณัฐดนัย  ประนอมพยนต์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
207 21600263 นายประพัฒน์  วิริยสุนทรกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
208 21600264 นางสาวเอธยา  ศรีสกูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
209 21600266 นางสาววชิรา  ฉายศรีศิริ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
210 21600267 นางสาวสิริกาญจน์  แซ่เตียว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
211 21600268 นางสาวชนนี  กลั่นเกษม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
212 21600270 นายเกียรติศักดิ์  สงวนพวก ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
213 21600272 นางสาวสุรัชฎา  ศิลวัฒนาวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
214 21600275 นางสาวพิชามญชุ์  ปิยชาติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
215 21600276 นายธีรนันท์  ธีรานุสนธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
216 21600277 นางสาวศิริพิมพ์  เอกพันธ์ชัยเดช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
217 21600283 นางสาวนวกมล  กันทจักร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
218 21600284 นายณัฐกิจ  โฆษิตชัยวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
219 21600285 นางสาวปาลิตา  มัธยมจันทร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
220 21600289 นางสาวนวมน  ไกรคง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
221 21600291 นายสกนธ์  แซ่หลี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
222 21600293 นางสาวสิริกร  รินพล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
223 21600295 นางสาวเจนจิรา  ทรัพย์สกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
224 21600297 นางสาววริศรา  แซ่จิว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
225 21600300 นางสาวจริยา  รุ่งกิติโยธิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
226 21600301 นางสาวตรีชฎาภา  มณีรัตนประภา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
227 21600302 นางสาวจิตราภรณ์  ค้ำจุน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
228 21600303 นางสาวนัชชา  นันทนเจริญกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
229 21600305 นางสาวชนิกานต์  ทับเที่ยง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
230 21600306 นางสาวอารีรัช  ลิ่มวณิชสินธุ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
231 21600307 นายสิทธิกร  ยรรยงดิลก ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
232 21600309 นายกันต์  ขาวเป็นใย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
233 21600310 นางสาวหทัยกร  พลอยแสงงาม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
234 21600311 นางสาวพุทธชาด  เห็นแสงหงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
235 21600312 นายภควัต  สิงห์ใจชื่น ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
236 21600314 นายศุภวัสส์  จารึกธรรม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
237 21600316 นางสาวพิชชาภา  สันหนองเมือง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
238 21600317 นางสาวสุปวีณ์  มัธยมพันธ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
239 21600318 นางสาวณัฐพัชร์  ชนะธัญภัทรพงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
240 21600319 นางสาววนาลี  ตวนกู ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
241 21600320 นางสาวกชมน  นิโรจน์ธีรติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
242 21600321 นางสาวอินทุพร  อินทุวัฒนกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
243 21600323 นายบุญพิทักษ์  อุทัยวิวัฒนา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
244 21600324 นายปรมาณู  นวราช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
245 21600325 นางสาววรรณวนัช  สระน้ำ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
246 21600327 นางสาวพิชชาพร  นฤภาคยินดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
247 21600328 นางสาวภัทรธิดา  เตชะวัฒนาการ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
248 21600329 นายพีรวิชญ์  กาญจนเดชะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
249 21600330 นางสาวพัทธมน  เจริญยิ่ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
250 21600331 นายเมธาวิน  เชื้อจาด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
251 21600332 นายธีรัตม์  ปานคลัง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
252 21600334 นางสาวพชรพรรณ  มาลัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
253 21600335 นายพีระ  จงเลิศจรรยา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
254 21600336 นางสาวโชติรส  ชุมภูนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
255 21600338 นางสาวศรัญญา  ภักดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
256 21600339 นางสาวศิริขวัญ  จันทชาติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
257 21600340 นางสาวไปรมา  หวังโสม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
258 21600341 นางสาวหทัยภัทร  ฉายศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
259 21600342 นางสาวชลิตดา  มูลทรัพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
260 21600344 นางสาวกัลยรัตน์  ศิริอมรเทพ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
261 21600346 นางสาวซารีนา  สุวรรณจูทะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
262 21600348 นายนัตรินทร์  แก้วก่ำ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
263 21600349 นางสาววิภาวี  บุญสมพงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
264 21600350 นางสาวบุญญินท์  อนันต์พงษ์สุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
265 21600351 นายวุทธา  ศรีประดิษวรกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
266 21600352 นางสาวสุวพัชร์  สัตตบงกช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
267 21600354 นางสาวชนากานต์  ทวีวิวัฒน์กุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
268 21600355 นายทศพร  ชาคริตตานนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
269 21600357 นางสาวกวิตา  การัณยภาสกวิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
270 21600358 นายวิชชา  เจริญสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
271 21600359 นายอุฬาร  ฉิมหิรัญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
272 21600362 นายกาณฑ์  กาญจนะศักดิ์ดา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
273 21600363 นายวัชรพล  จันทร์วณิชพันธุ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
274 21600364 นายทศพร  อดุลยรัตนพันธุ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
275 21600365 นายนฤสรณ์  อ่อนในชาติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
276 21600366 นางสาวดวงแก้ว  คันธเสวี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
277 21600367 นายภูมิ  แสนศิริพงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
278 21600368 นางสาวเมทินี  เป้าประจำเมือง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
279 21600370 นายอิสระ  ทองเลิศ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
280 21600371 นายนรวัฒน์  ลิ้มวงศืรุจิรัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
281 21600372 นางสาวธันยธรณ์  สุริยะมณี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
282 21600374 นายพูนศักดิ์  บุญถนอม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
283 21600376 นายเจษฎา  ปิ่นแก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
284 21600377 นายกฤตภาส  ดวงเพ็ชร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
285 21600379 นายสหรัฐ  จิตติชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
286 21600380 นางสาวนฤมล  เงินทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
287 21600381 นายสรวิศ  เตชะกำพุต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
288 21600382 นางสาวไพลิน  ตันติประสงค์ชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
289 21600383 นางสาวน้ำผึ้ง  เชิดชูชีพ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
290 21600384 นายนราฤทธิ์  สมหวังประเสริฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
291 21600385 นายธนวิชญ์  ประทีปเวฬุริย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
292 21600386 นายวริทธิ์  โชคทวีศักดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
293 21600387 นายดนัย  นิรันดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
294 21600388 นางสาวนัชชา  โลนุชิต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
295 21600390 นายพิริยพันธ์  อำพันธุ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
296 21600391 นายปฐมเพชร  คาระเวง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
297 21600392 นางสาววัชราพร  นรา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
298 21600393 นายอนุสรณ์  เพียรพิทักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
299 21600394 นางสาวอริสา  บัวเรือง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
300 21600395 นายภานุทัต  ศุภกิจการุณย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
301 21600396 นางสาวสมฤดี  แก้วรากมุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
302 21600397 นางสาวจินต์จุฑา  วรวงศากุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
303 21600398 นางสาวณัฏฐนิช  จารุมัศย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
304 21600399 นายโกวินส์  สุนทรนภาลักษณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
305 21600400 นางสาวภทิราพร  เพ็งสุวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
306 21600401 นายเมธัส  จันทวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
307 21600402 นายประพฤทธิ์  เทอดเกียรติกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
308 21600403 นางสาวกมลชนก  สาดบุญสร้าง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
309 21600404 นายชลพรรษ  ทัศนกูลกิจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
310 21600406 นางสาวบุญพิศุทธ์  อธิปัตยกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
311 21600408 นางสาวณัฐธิดา  เกตุจรัล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
312 21600409 นางสาวปองพชร  วงศ์รัตนรัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
313 21600410 นายไพรีพินาศ  นิลรัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
314 21600411 นายรภัท  บัณฑุวนิช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
315 21600412 นางสาวจิตริยา  วิโรจน์ชีวัน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
316 21600413 นายภูมิพัฒน์  หัสกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
317 21600414 นางสาวฐิติมา  ด่านพิทักษ์กุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
318 21600415 นางสาวชนาภา  ติรพฤทธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
319 21600416 นายสุรวุฒิ  พรรณสมัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
320 21600417 นายพจวรุณ  ศรีศิริวงศ์ชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
321 21600419 นางสาวพรปวีณ์  บาเกอร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
322 21600420 นายเตชทัต  คหสุวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
323 21600421 นายคุณากร  วังขนาย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
324 21600423 นายธรินทร  พงษ์หัสบรรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
325 21600424 นางสาววลัญช์พร  สิทธิวราภรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
326 21600426 นางสาวพักตร์วรี  ขำบุญเกิด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
327 21600427 นายพินิจ  แสงทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
328 21600428 นายณัฐพล  แซ่จง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
329 21600429 นางสาวกวิสรา  จริตเพ็ชร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
330 21600430 นายธีรพัฒน์  พ่วงเฟื่อง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
331 21600433 นางสาวณชนก  ศรีจันทรา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
332 21600436 นายกฤตภาส  ทองเกลา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
333 21600437 นางสาวจิลมิกา  เตี่ยบัวแก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
334 21600438 นายสถิตย์  จันทศิลป์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
335 21600439 นางสาวศิริพร  ห้ามไธสงค์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
336 21600441 นายอานุภาพ  ชื่นกมล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
337 21600443 นายชนะพล  อนุกูลพาณิชย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
338 21600444 นางสาววรรณชนก  สวัสดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
339 21600445 นายนนทกร  จันทร์จำรัสแสง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
340 21600447 นายจิรชีพ  นกแก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
341 21600448 นางสาวชาณิดา  ทวีศิลป์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
342 21600449 นางสาวณัฐชยา  หงสะมัต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
343 21600451 นายอภิสิทธิ์  มารินทร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
344 21600452 นางสาวศุภมาส  ศุภผล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
345 21600453 นางสาวสุปียา  ศรีชุติยโสภณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
346 21600455 นางสาวกิตติกานต์  ซอหะซัน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
347 21600456 นายณัฐยุทธ์  มนัสปิยะเลิศ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
348 21600458 นายอิทธิวัฒน์  พูนธนาทรัพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
349 21600460 นางสาวชฎารัตน์  สกุลยืนยงสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
350 21600462 นางสาวกรกวี  ทองพ่อค้า ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
351 21600463 นางสาวอาภาภรณ์  วัฒนาสุวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
352 21600464 นางสาววิภาวี  ยิ้มประสิทธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
353 21600465 นายศิวกร  พิมพ์สกุลานนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
354 21600466 นางสาววิชชุดา  ว่องไว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
355 21600467 นายภศุตม์  บางจริง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
356 21600468 นางสาวสรีรา  ชวงศ์เหลือง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
357 21600469 นายน้ำปั่น  ภักดีรักษ์พงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
358 21600470 นายธนพัฒน์  เลิศฤทธิพานิช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
359 21600472 นางสาวภัทรภร  มีเจตนี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
360 21600473 นายพงศธร  หิรัญโสพรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
361 21600475 นางสาวจุฬาลักษณ์  แพทย์เพียร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
362 21600477 นายบดินทร์  ศิริอาภานนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
363 21600478 นายสรวิศ  สิมาพัฒนพงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
364 21600479 นายสราวุฒิ  เตชะวีรพงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
365 21600480 นายอิทธิพันธุ์  สังสกฤษ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
366 21600481 นางสาวเบญจมัย  มีศรีกมลกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
367 21600482 นายภีมวัจน์  มาลากุล ณ อยุธยา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
368 21600483 นางสาวจิตราภรณ์  ลิทองกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
369 21600486 นางสาวภัทรานิษฐ์  เหลืองไชยยะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
370 21600489 นางสาววทันยา  อัสนี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
371 21600490 นางสาวอรกมล  ดวงมาลย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
372 21600492 นางสาวเพียงออ  จริยเตชะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
373 21600494 นางสาวธนิกา  ปกสว่างเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
374 21600495 นางสาวพิมานมาศ  วงศ์สิทธาจารย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
375 21600496 นายปิยพนธ์  การะเกษ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
376 21600497 นางสาวศุภสุตา  ปูนชาติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
377 21600498 นายศศินทร์  ศรีสมานุวัตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
378 21600500 นายรมย์กรณ์  มาลี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
379 21600501 นายธนัช  พิพัฒน์พัลลภ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
380 21600502 นางสาวธันย์ชนก  เล็กวิริยะกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
381 21600503 นางสาวอุษา  นพประเสริฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
382 21600504 นางสาวศุภนุช  ศักดาภิพาณิชย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
383 21600505 นายโศภณ  คานทองดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
384 21600506 นางสาวนววรรณ  เอี่ยมอักษร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
385 21600507 นางสาวพัชริณี  จันทร์เพ็ชร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
386 21600508 นายภาณุวัฒน์  เครื่องประดับ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
387 21600509 นายนฤวัฒน์  พลายมี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
388 21600510 นายวสุธา  เรือนศิริสถิตย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
389 21600511 นางสาวเมธินี  ศรีทาพุฒ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
390 21600513 นายเปรมประจักษ์  ยิ่งแจ่มศิริ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
391 21600516 นายกนกชัย  ลิขิตาภิวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
392 21600517 นายอังคาร  สาระสุวรรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
393 21600518 นางสาวศุภาพิชญ์  สุขสถาน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
394 21600519 นายศุภชัย  ทิพย์ลมัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
395 21600520 นางสาวณัฏฐณิชา  จันทร์ศรีลา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
396 21600521 นายจุลดิศ  แก้วอร่าม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
397 21600522 นางสาวปวินนา  ทองโชติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
398 21600523 นางสาวศิวะพร  สุขเกษม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
399 21600524 นางสาวณัชชา  ทองบุญอยู่ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
400 21600525 นางสาวประภัสสร  กิจอำนวยพร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
401 21600527 นางสาวตวิษา  หิรัณยากร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
402 21600528 นายสิรวิชญ์  เพียรพิทักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
403 21600529 นางสาวศาตนันท์  แย้มนัยนา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
404 21600530 นางสาวพัณณิตา  ศรีีรุ่งกิจสวัสดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
405 21600531 นางสาวพัชชลัยย์  อินทรสูต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
406 21600532 นางสาวสุชานันท์  เนตรประภาศ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
407 21600533 นางสาวพิสิณี  ขาวสมัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
408 21600534 นายทศภณ  ศรีภูวัธนิก ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
409 21600536 นายสรรพวัฒน์  งามผ่องใส ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
410 21600537 นางสาวนัตติยา  อุปรมัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
411 21600538 นายเจตนิพัทธ์  สิริรุ่งตระกูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
412 21600539 นายฉัตรชัย  สุเทพากุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
413 21600540 นางสาวผุสดี  วีระประสิทธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
414 21600541 นายรัชชสิทธิ์  อมรพรวิวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
415 21600542 นายอิสระพงษ์  สุทธิรอด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
416 21600544 นางสาวสุณิสา  แสงอินทร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
417 21600545 นางสาวบุณยภา  โกวาภิรัติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
418 21600546 นายอรัญ  จันเดชชนะวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
419 21600547 นายยุทธนา  ผสมกล้า ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
420 21600548 นางสาวไผทมาศ  เดชอมรธัญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
421 21600549 นายเมธัส  อารยสมบูรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
422 21600550 นายสิรวิตญ์  สินธุวงศานนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
423 21600551 นายศรัณย์  มุขลาย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
424 21600553 นางสาวณัฐชนก  ภานุนำภา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
425 21600554 นายภัทระ  แสงตันชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
426 21600555 นางสาววธันยา  เอี่ยมวสันต์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
427 21600556 นายเตชัส  วุฒิธนานันท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
428 21600557 นางสาวนิรินธร  สุธีประเสริฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
429 21600558 นางสาวมัลลิกา  ผลชอบ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
430 21600559 นางสาวพิชญา  ติยะพิษณุไพศาล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
431 21600560 นายนนท์ปวิธ  สุขสาสนี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
432 21600561 นางสาวกนกวรรณ  จำนงค์รัศมี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
433 21600562 นายกำพล  กิจวิรัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
434 21600563 นายกฤตตฤณ  เข็มแดง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
435 21600566 นางสาวศุภัชฌา  ภู่จีนาพันธุ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
436 21600568 นางสาวอมรรัตน์  สอนเสนา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
437 21600569 นายสุรโชติ  ถนอมสิงห์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
438 21600570 นายมาวิน  มะมัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
439 21600571 นายศรัณย์  นิตยานุภาพ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
440 21600572 นายพงศ์อัศวินณ์  เจียมวงศ์วณิช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
441 21600573 นางสาวกรกนก  คงเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
442 21600574 นางสาวสาธนี  โพธิศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
443 21600576 นางสาววริษา  อินทกูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
444 21600578 นายชัยชวิน  ชวประดิษฐ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
445 21600579 นางสาววิลาสินี  ศรีสุวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
446 21600580 นางสาวธมลวรรณ  นิ่มสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
447 21600581 นางสาวกัญญาณัฐ  สิริมุรธา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
448 21600582 นายกิตติ  กิจศิริกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
449 21600584 นางสาวอิสรีย์  กุลสิริวงศ์ชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
450 21600585 นายหยก  ธีรนิตยาธาร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
451 21600586 นางสาววรัญญา  วงค์สูง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
452 21600588 นางสาวสุธินี  สุประดิษฐอาภรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
453 21600589 นางสาวพิชชาภา  บุญประโลม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
454 21600590 นางสาวจิราทิพย์  เลิศอัมพรจิต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
455 21600591 นายกรวิชญ์  นันทิทัศน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
456 21600593 นางสาวจิตรลดา  จิตต์อีหมั่น ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
457 21600594 นายนรวิชญ์  ฤทธิจันทร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
458 21600595 นายพีรพัฒน์  อื้อพรรณรังษี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
459 21600596 นางสาวพัสวี  นันทนาจารย์กุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
460 21600597 นางสาวณิชาภัทร  บุญชู ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
461 21600598 นายภัควัฒน์  อาจกล้า ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
462 21600599 นางสาวนวถัค  ดาษดาโดม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
463 21600603 นายธนพงษ์  พิสิฐสิฬษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
464 21600604 นายณภัทร  วิกัยรุ่งโรจน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
465 21600605 นางสาวจุฑามาศ  กมลวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
466 21600606 นายกฤติน  อัศวสำเริง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
467 21600607 นายพิชญุตม์  โอจงเพียร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
468 21600608 นางสาวธัญญาทิพย์  กักเงิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
469 21600610 นางสาวปฤษฐา  ประกอบกิจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
470 21600611 นายกมลฉัตร  เป็งโท ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
471 21600612 นางสาวสุภัสรา  กุลหงวน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
472 21600613 นางสาวชนากานต์  จันทวรสุทธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
473 21600614 นางสาวชุติมา  วงศ์วฒนากรชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
474 21600615 นางสาวพชรวรรณ  หนูเส็ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
475 21600616 นางสาวศุภพร  ลักษณพรหม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
476 21600617 นางสาวอสมาภรณ์  เขียวมีส่วน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
477 21600618 นางสาวนลิน  ทองโอเอี่ยม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
478 21600621 นายวสันต์  เหลืองพิทักษ์สกุลวงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
479 21600622 นางสาวชุติมา  ชินอานุภาพ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
480 21600623 นายกฤตนันท์  นนทศุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
481 21600625 นางสาวชลลดา  รักกาญจนันท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
482 21600626 นายพีรพล  อาพรศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
483 21600630 นางสาวกัญญลักษณ์  เจริญพิมลกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
484 21600631 นายสุเมธี  เกิดด้วยทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401