ประกาศ
ให้นักเรียนที่จะเข้าทำการสอบตรงเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์  และดิจิทัล  มีเดีย
จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสอบดังนี้

  • ในการสอบวิชาทฤษฎี เป็นการตอบในกระดาษคำตอบที่ตรวจโดยระบบคอมพิวเตอร์นักเรียนทุกคนจะต้องเตรียมดินสอดำ  2B
  • ในการสอบภาคปฏิบัติ  เป็นการสอบที่ต้องใช้อุปกรณ์ดังนี้

    +    กระดานรองวาด
    +    ดินสอดำ  HB  หรือ  4B  หรือ  6B หรือ  EE
   +    สี และอุปกรณ์วาดภาพ ตามความถนัด

ลำดับที่
เลขที่นั้งสอบ
ชื่อ - นามสกุล
ตึกสอบ
ห้องสอบ
1 21300002 นายผานิต  หงษ์สวัสดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
2 21300003 นางสาวกชกร  โพธิ์อุทัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
3 21300004 นางสาวธนิสรา  พิมพ์สะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
4 21300005 นายณัฐภัทร  ทวีวัน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
5 21300008 นายศิวัช  วิสุทธิรังษีอุไร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
6 21300009 นางสาวศศิภา  ส่งเสริมสกุลดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
7 21300012 นายพชรพล  พละพงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
8 21300013 นางสาวนิชานันท์  โอชารส ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
9 21300014 นางสาวธาริกา  วินิจฉัยกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
10 21300015 นางสาวอารดา  เอกศุภพรชัยกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
11 21300018 นายณัฐนนท์  วรหาญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
12 21300019 นางสาวสิตานัน  เพียรวานิช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
13 21300020 นายขจร  จตุรปิยะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
14 21300021 นางสาวภวรัญชน์  สุนทรวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
15 21300022 นายภาม  ทัศนวงศ์วรา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
16 21300023 นายธนชาต  เพชรพงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
17 21300025 นางสาวปิยากร  รัตนแสง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
18 21300026 นายณรงค์พล  วิริยะมนตรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
19 21300027 นางสาวภัณฑิรา  รัตนสงวนวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
20 21300028 นายชิติพัทธ์  พละศักดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
21 21300029 นายธนวิชญ์  คชพรม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
22 21300030 นายภาธร  วิเศษณัฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
23 21300031 นายณปกรณ์  อุทธา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
24 21300032 นายเศรษฐพงษ์  ถือนิล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
25 21300033 นางสาวพรชนก  แซ่เต็ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
26 21300034 นางสาวสมฤทัย  วีระวัฒนะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
27 21300035 นายศราวุฒิ  โคกทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
28 21300036 นางสาวอลีนา  เสริบุตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
29 21300037 นางสาวอสมาภรณ์  สมัครพันธ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
30 21300039 นายนันทิพัฒน์  แย้มจำรัส ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
31 21300041 นางสาวชฎาทิตยา  ญาณสว่าง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
32 21300046 นายสหชัย  กุมาลย์วิสัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
33 21300047 นางสาววิทนีย์  โรจน์สุรสวัสดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
34 21300048 นายเพชร  สุขพลัม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
35 21300049 นางสาวศิรินารถ  นาคสมภพ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
36 21300050 นายอลงกรณ์  นาคสวัสดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
37 21300051 นายสมพล  รัตนวรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
38 21300052 นายอลงกรณ์  พุฒทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
39 21300053 นายกานต์  โพธิพันธ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
40 21300056 นางสาวจิราวรรณ  ทองจำเริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
41 21300059 นางสาวรัชวิภา  พวงใหญ่ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
42 21300064 นางสาวลัคนานันท์  จิตประสงค์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
43 21300066 นางสาวณัฐวลี  เมล์ลุสกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
44 21300067 นางสาวมนัสญา  โกษีย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
45 21300068 นางสาวณัฏฐนิชา  ถุงเป้า ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
46 21300069 นางสาวปพิชญา  ปราณีตพลารักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
47 21300070 นางสาวจิราภรณ์  เอี่ยมยิ้ม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
48 21300071 นางสาวธัญลักษณ์  น้อมนันททรัพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
49 21300072 นางสาวจันทิมา  พัวสื่อ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
50 21300074 นางสาวอินทุพร  อินทุวัฒนกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
51 21300075 นายกิตินันท์  เปลี่ยนเที่ยงธรรม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
52 21300076 นางสาวนุตอาภา  รัตตากร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
53 21300078 นายเชิงอรรถ  ชลศรานนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
54 21300079 นายวรุณ  อัศวเลิศลักษณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
55 21300080 นางสาวสุวนันท์  โพธิ์กุดไสย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
56 21300081 นายวิชยุต  สุถิรนาถ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
57 21300082 นายสุมิตร  สุขสวัสดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
58 21300083 นายจิรายุส  รัศมีแสงทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
59 21300084 นางสาวนวชน  ก้อนเชื้อรัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
60 21300085 นายจองชัย  สุกิจวรรณี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
61 21300086 นายบุณยธรณ์  ฌานจิตกุศล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
62 21300087 นายชนาเมธ  เบญจาพิสุทธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
63 21300088 นายวัชรวิชญ์  ภู่ดอก ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
64 21300090 นางสาวดายุ  สาธุกิจชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
65 21300091 นางสาววรัชยา  อุปพันธ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
66 21300092 นางสาววดีรัตน  หวังจินดามณี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
67 21300093 นายพีรกร  วรธนัญชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
68 21300094 นายธนัตถ์  รุจิตานนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
69 21300097 นายธนภณ  คุ้มสอาด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
70 21300099 นายวีระพงษ์  สังข์แป้น ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
71 21300103 นายสิริภาส  สิงหนาท ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
72 21300104 นางสาวชนากานต์  เกรียงสันติกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
73 21300106 นางสาวนภาวรรณ  แดงโกเมน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
74 21300107 นางสาวกมลวรรณ  ถิ่นขนอน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
75 21300108 นายวิศรุต  วิเศษธรรมคุณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
76 21300110 นายกิตติธัช  สังข์รุ่ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
77 21300111 นางสาวศันสนีย์  กล่ำเดช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
78 21300112 นายธนบูรณ์  รัตสโพธิ์ทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
79 21300113 นางสาวภัทริน  แสงประเสริฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
80 21300115 นางสาวจิณาภา  โพธิ์เจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
81 21300116 นางสาวสิริภัช  นมรักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
82 21300118 นายสิทธินนท์  ชาญชัยวรวิทย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
83 21300119 นางสาวเพ็ญพร  ม่วงมณี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
84 21300120 นางสาววรกานต์  ดอนวงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
85 21300123 นายชาคริต  ชื่นภักดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
86 21300125 นางสาวณัฏฐนิช  บุญญานุวัตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
87 21300126 นางสาวพรรณิกา  ใจมูลมั่ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
88 21300127 นายกลยุทธ  โหงวเกิด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
89 21300128 นางสาววิภาวรรณ  ผลัญชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
90 21300129 นายนวิน  หนูทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
91 21300130 นางสาวกชกร  กรกฎ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-301
92 21300132 นางสาววจี  ปกป้อง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
93 21300133 นางสาวกิติยา  ดอกเป็ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
94 21300135 นายชัยพัฒน์  เสมอวงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
95 21300136 นางสาวพทรพร  วิชิตธารารักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
96 21300137 นายพงศกร  ณรงค์วิริยะกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
97 21300138 นายสุรพัศ  โชคกิจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
98 21300139 นายอนุรักษ์  สมทรง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
99 21300141 นางสาวนันท์นภัส  ป้องอ่อน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
100 21300142 นางสาวพรชนก  จิรพงศาธร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
101 21300143 นางสาวชญานี  หล่มศักดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
102 21300145 นายจิรเมธ  ปราชญ์ชุติกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
103 21300147 นางสาวโศรดา  ชีชนะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
104 21300148 นางสาวอัญชิสา  พรมสุวรรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
105 21300149 นางสาวภวรัญชน์  ภาณุพันธ์เมธี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
106 21300150 นางสาวณัฐณิชา  สังวาลย์พันธุ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
107 21300152 นางสาวณัฐชยา  อุดมพาณิชย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
108 21300153 นางสาวพาขวัญ  สมบูรณ์ผล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
109 21300154 นายเมธาพันธ์  พัฒน์อภิพงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
110 21300155 นางสาวธนัชชา  สาสุนทร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
111 21300156 นายประพันธ์พงศ์  ประพนธ์พันธุ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
112 21300158 นายฐานิต  ปัญญาวณิชบวร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
113 21300159 นางสาวกุลทิวา  เจียมสากล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
114 21300160 นางสาวสืรีธร  ชัยกิจอุราใจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
115 21300161 นางสาวภัทร์จิรา  เศรษฐีสมบัติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
116 21300162 นายเพทาย  ชมภูนุช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
117 21300163 นางสาวพราวแพร  ฉันทวรลักษณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
118 21300165 นางสาวจินาภา  ฟองกษีร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
119 21300166 นางสาวนภสร  กาญจนรักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
120 21300167 นางสาวนภัส  เจริญวิวัฒน์สกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
121 21300171 นางสาวธันยภรณ์  งามเดโช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
122 21300174 นางสาวสวรินทร์  ไตรเลอเกียรติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
123 21300175 นางสาวนิชาภัทร  อมรพันธุ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
124 21300176 นายศรายุส  อยู่ปรีดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
125 21300177 นายธนาคม  เสมาทัศน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
126 21300179 นายวชิรพงษ์  ทองศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
127 21300182 นางสาวเจนจิรา  เกิดมีเงิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
128 21300183 นางสาวณิชา  ทวีเจริญสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
129 21300184 นายรเณศณัฏฐ์  กันตาบุณยวัทน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
130 21300185 นางสาวอิสริยา  พิชยภิญโญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
131 21300186 นายภาวัต  สัณฐิติเจริญวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
132 21300187 นางสาวสุภัสสร  ยั่งยืน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
133 21300190 นายสุธสิทธิ์  ไกรวัฒนวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
134 21300191 นายศศิวัฒน์  ธนโรจน์จิรกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
135 21300192 นายภีมวัจน์  ชัยกิจพัฒนา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
136 21300193 นางสาวณพัตร์พร  วิลาสมงคลชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
137 21300194 นางสาวสิตา  อัสดาธร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
138 21300195 นายประวันวิทย์  สุพลธวณิชย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
139 21300196 นายวัฒนะกรณ์  วรผ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
140 21300197 นายชาญวิทย์  ตันติเจริญวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
141 21300198 นางสาวทัตพร  กิติวรารัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
142 21300200 นางสาวสุภาพร  ธรรมประโคน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
143 21300201 นายธนากร  ชูจิต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
144 21300202 นายแรก  เลาบริพัตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
145 21300204 นางสาวดาราลักษณ์  มีเปรม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
146 21300205 นางสาวอริศรา  คนตรง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
147 21300206 นายรัชกฤช  กฤตยาเกษมโชค ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
148 21300208 นายภัทร  เลิศอนันต์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
149 21300209 นายพิพัฒน์  เลิศวินิจนันท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
150 21300210 นางสาวจรัญญาณี  เรือนแก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
151 21300213 นายนวการ  โสมปาน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
152 21300214 นางสาวนภวรรณ  เทียมเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
153 21300215 นายคณิน  โรจน์พงศ์เกษม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
154 21300216 นางสาวนัทรัตน์  บุญมั่นพิพัมน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
155 21300217 นางสาวปิยวรรณ  นวลประเสริฐสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
156 21300218 นางสาวปั้นทรัพย์  ทรัพย์มา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
157 21300220 นายนฤเบศ  พรหมโต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
158 21300222 นางสาวกนกพรรณ  ชุ่มศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
159 21300223 นายรภัท  บัณฑุวนิช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
160 21300224 นางสาวมนัสนันท์  ศิริเพิ่มพูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
161 21300225 นางสาวรัตนาภรณ์  คล้ายสอน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
162 21300226 นายกิตติกุล  ยุทธนา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
163 21300227 นายชัชวาล  แห่ธงชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
164 21300228 นางสาวณัฐรินทร์  โพธิวรพัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
165 21300229 นางสาวสุชาดา  หนูน้อย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
166 21300230 นายณัฐชัย  เพ็ญจันทร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
167 21300236 นางสาวกนิษฐา  แสงสว่าง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
168 21300237 นางสาวรัชนินทร์  พี่พานิช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
169 21300238 นางสาววจิรภรณ์  อ่ำกว้าง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
170 21300239 นายธวัชชัย  เมืองประเสริฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
171 21300240 นางสาวณัชชา  มูลพวก ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
172 21300241 นางสาววรรณณิภา  แขขุนทด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
173 21300245 นายเบญจ์บรรพต  โพธิ์เกตุ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
174 21300247 นางสาวรวีพร  บวรกิจไพบูลย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
175 21300249 นายพงศ์พิสิษฐ์  ไชยจำรัส ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
176 21300250 นางสาวมนัชกร  จิรพัฒนโสภณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
177 21300251 นายขจรวิทย์  เริ่มจำ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
178 21300252 นายเมธัส  จันมูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
179 21300253 นางสาวนันท์ธีมา  สุภาผล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
180 21300254 นายต้นธาร  รุ่งวงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
181 21300257 นางสาวนฤมล  ยิ้มฉวี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
182 21300258 นายธนพัฒน์  จรูญโสภณศักดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-302
183 21300259 นางสาวณิชา  ลิวนานนท์ชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
184 21300262 นางสาวบัณฑิตา  สวรรคทัต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
185 21300263 นางสาวเจนจิรา  เรียงเครือ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
186 21300264 นางสาวชนิดา  วิไลวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
187 21300265 นายอานันท์  ยี่รัมย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
188 21300266 นายวิทสุวัศ  ปทุมาสูตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
189 21300268 นางสาวฐิติมา  ดุลยพิทักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
190 21300269 นายกฤตภาส  วงษาบุญโน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
191 21300270 นางสาวสุุทธิกานต์  ศรีธีรสกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
192 21300273 นายสรวิศ  สกุลเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
193 21300275 นายณัฐนภ  ปีติชารัชต์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
194 21300276 นายณรัชพงศ์  ทิพย์นพนนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
195 21300277 นายณัฐภณ  สุขุประการ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
196 21300279 นายฉัตรชัย  เหมะจุฑา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
197 21300280 นางสาวสุภาภรณ์  ต่างใจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
198 21300281 นางสาวธนพร  กาญจนโสภา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
199 21300282 นางสาวอทิตยา  ทิวะทรัพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
200 21300284 นางสาวบุญชนก  พรพิพัฒน์พงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
201 21300286 นายชนาธิศ  ผลภาษี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
202 21300287 นายจารุวัฒน์  พานทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
203 21300288 นางสาวษาริฎา  คงกล่อม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
204 21300289 นางสาวบุญจิรา  พึ่งมี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
205 21300291 นายเขมนันท์  โพธิทัต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
206 21300292 นางสาวชัญญา  เล็กศรีสกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
207 21300293 นางสาวญาณิศา  ปรักกโมดม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
208 21300294 นายวาทิกร  สระทองคำ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
209 21300296 นางสาวปาลินพร  เหลืองมโนธรรม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
210 21300299 นางสาววรวีร์  เล็กวงษ์เดิม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
211 21300300 นายพสุพงศ์  เพ็ชรฉกรรจ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
212 21300301 นายณัฐพงษ์  เจนวิจักษณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
213 21300303 นางสาวณัชชา  ธนิตกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
214 21300304 นางสาวชาครีรา  จันทรเกษม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
215 21300306 นายณัฐพัชร์  จึงถาวรเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
216 21300307 นางสาวอมรวดี  นะกะรัมย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
217 21300310 นายพงษ์ทรัพย์  แตงเที่ยง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
218 21300311 นายภาณุพงศ์  นวลมี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
219 21300312 นางสาวนันทิชา  เกียรติสุดา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
220 21300313 นางสาวอำไพพัชร์  อุดมเดชชัยรัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
221 21300314 นางสาวปัณชญา  ชอบสุจริตสกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
222 21300315 นางสาวภาวดี  เส็งเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
223 21300316 นางสาววรัญญา  เพชรคง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
224 21300317 นางสาวนิชา  บุญมาเลิศ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
225 21300318 นายปรัตถกร  บุณยรักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
226 21300320 นางสาวนริศรา  วิการะโพธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
227 21300321 นายจิรโชค  พรหมมาศ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
228 21300323 นายชัชชัย  ไชยเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
229 21300324 นางสาวเนตรนภา  ปฐมวัฒนกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
230 21300325 นางสาวศุภาพิชญ์  อินทรสูต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
231 21300326 นางสาวทิตยา  มามีสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
232 21300327 นางสาวจิิตตวรรณ  ปรมาธิกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
233 21300329 นายปราชญา  จงถนอมกิจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
234 21300330 นางสาวธีรดา  อัศวสันติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
235 21300331 นายอรัญศักดิ์  ศรีแป้นเพ็ชร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
236 21300332 นายทนิพัทธ์  รอดจากภัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
237 21300334 นายณัฐภัทร  แก้วพรม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
238 21300335 นางสาวภวรินทร์  อดิจรไชย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
239 21300336 นางสาวฉฏาธร  กิตประภา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
240 21300337 นางสาวธนพร  แสนวิเศษ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
241 21300339 นางสาวสุภนิดา  ยั่งยืน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
242 21300340 นางสาวมนันญา  สมบัติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
243 21300341 นายอาชว์  อาชวานันทกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
244 21300342 นางสาวพันธิสา  เวชนิพันธ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
245 21300344 นางสาววลัยพร  ลับเหลี่ยม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
246 21300345 นายชญานนท์  เขมวิลาส ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
247 21300346 นายพรศักดิ์  ศิริสุนทร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
248 21300347 นางสาวพรทิพย์  ธิกำพร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
249 21300348 นางสาวอัญธิกา  ธรรมธราธาร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
250 21300349 นางสาวปภัสรา  สุขโข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
251 21300350 นางสาวสิริกัญญ์  เจริญศิริ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
252 21300353 นายเจษฎา  อริยสัจจเวคิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
253 21300354 นายพีระ  พีระเมธา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
254 21300356 นายอรรฆพร  กันภัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
255 21300359 นายชัชวาล  พักแพรก ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
256 21300360 นางสาวพิชานันท์  ตรีกิจวัฒนากุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
257 21300361 นางสาวแก้วดวงดาว  สุพรรณฝ่าย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
258 21300362 นางสาวภาสนันท์  รุ่งสว่าง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
259 21300364 นายปณิธาน  บุณฑริก ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
260 21300367 นายธัญณัฐ  ไววิทยะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
261 21300368 นางสาวอรณี  ศรีเรือง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
262 21300370 นายภูริณัฐ  ภูงามเงิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
263 21300371 นางสาวถิรดา  ธนาฐิติมา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
264 21300376 นางสาวพักตร์วรี  ขำบุญเกิด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
265 21300378 นางสาวนิษฐกานต์  แก้วปืยสวัสดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
266 21300379 นางสาวอรวรรณ  สะอื้นรัมย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
267 21300380 นางสาวอิสรีย์  อรุณประเสริฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
268 21300381 นางสาวธนัชชา  แสงสิริโกมล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
269 21300382 นางสาวดลพร  ผลโภค ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
270 21300383 นายชญาน์วัต  สิริศุภนันท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
271 21300385 นายวุฒิพงษ์  กำศร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
272 21300386 นางสาวเกศสุดา  เกิดวิไล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
273 21300387 นางสาวไพรินทร์  ศรีดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-303
274 21300388 นายวศิน  ติรวัฒนวานิช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
275 21300389 นางสาวสลิลทิพย์  ลาภปรารถนา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
276 21300390 นายโภธณ  เมธีธรรมสูตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
277 21300392 นายอรรถพล  อุดมศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
278 21300393 นางสาววรรณวิภา  ไกรระวี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
279 21300394 นายณัฐนนท์  ทรัพย์ประดิษฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
280 21300395 นายธนิก  สุวรรณหงส์กุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
281 21300396 นางสาวอาภากร  เฉลาจินดารัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
282 21300397 นายสรายุทธ  คุระแก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
283 21300399 นางสาวณัฐริกา  ตันติธนกิจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
284 21300401 นางสาวสุมิตรา  เบญจมาศ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
285 21300402 นางสาวนัฎกาญจน์  เพลียวงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
286 21300404 นายวรกานต์  หนูทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
287 21300405 นายก่อภพ  โมราฤทธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
288 21300407 นางสาวดารันตี  ศรีมาวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
289 21300409 นางสาวกัญญ์วรา  ลือโสภณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
290 21300411 นายพชร  โพธิ์แก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
291 21300412 นางสาวมุทิตา  เนื่องสมศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
292 21300413 นางสาวชลิตา  ศรีสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
293 21300414 นางสาวธัญพร  แก้วกล้า ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
294 21300415 นางสาวลภัสรดา  สุขใจวรเวทย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
295 21300416 นางสาวภัททิญา  ศุภชัยเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
296 21300417 นางสาววรัญญา  วงค์สูง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
297 21300418 นายนรากรณ์  รื่นรวย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
298 21300419 นางสาวอดิศยา  เอี่ยมตาล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
299 21300420 นายเอกสิทธิ์  สงวนศิลป์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
300 21300421 นายจิรัฏฐ์  เรืองจันทร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
301 21300422 นายธีรวุฒิ  โพธิ์แสงดา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
302 21300423 นายวงศพัทธ์  ไพรศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
303 21300424 นางสาวเกวลี  เอี่ยมขำ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
304 21300426 นายธนพล  พัชรวืิโรจน์สกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
305 21300427 นางสาวนิชานันท์  นิวาศะบุตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
306 21300430 นางสาววิยดา  ภู่ศิลป์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
307 21300432 นายเจริญพงศ์  ศรีธูป ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
308 21300434 นางสาวธนัชชา  นักดนตรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
309 21300435 นางสาววีรินท์  คงทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
310 21300437 นายภูชิต  โตโสภณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
311 21300438 นางสาวณิชา เกียรติเฟื่องฟู  เกียรติเฟื่องฟู ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
312 21300439 นายพัฒนศักดิ์  เอี่ยมแสวง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
313 21300440 นายภาสกร  บุญนิ่ม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
314 21300441 นางสาวลูกปัด  ปั้นมา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
315 21300442 นายอรรถพล  โสภารัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
316 21300443 นายปุริสลักษณ์  สวันตรัจฉ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
317 21300444 นายเผ่าทอง  ทองมูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
318 21300445 นายพงศธร  อินตะนัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
319 21300446 นางสาวนภาลัย  ออมสิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
320 21300447 นายจักรพงษ์  เลื่อนสูงเนิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
321 21300448 นายศิขรินทร์  สัสดีอำไพ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
322 21300450 นายปิยะ  เพ็งส้ม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
323 21300451 นางสาวนันธิดา  การะเกตุ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
324 21300452 นางสาวปวีณา  มาสิม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
325 21300455 นางสาวสิริกาญจน์  แซ่เตียว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
326 21300456 นางสาวโฉมชบา  ดำรงเกียรติมั่น ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
327 21300457 นายวรรณยุทธ  มีนะโยธิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
328 21300458 นางสาวฐาปนี  ด้วงศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
329 21300461 นางสาวพิชชาพร  นาคเดช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
330 21300462 นางสาวธิดาวรรณ  ทองแดง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
331 21300464 นายวณัฏฐ์  ประทุมรัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
332 21300465 นางสาวปภาวดี  ภาคแก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
333 21300466 นางสาวเอธยา  ศรีสกูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
334 21300469 นางสาววิภาวี  เติมอารมณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
335 21300471 นางสาวชนนี  กลั่นเกษม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
336 21300474 นายอภิสิทธิ์  พินธุสาร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
337 21300475 นายเกียรติศักดิ์  สงวนพวก ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
338 21300479 นางสาวสุมินตรา  ขันทะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
339 21300480 นางสาวสุรัชฎา  ศิลวัฒนาวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
340 21300481 นายธนพงศ์  แจงสูงเนิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
341 21300482 นางสาวนภัสส์ชนันท์  รื่นเริงใจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
342 21300483 นายกันต์  แสงเรือง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
343 21300484 นายวรพล  วีรวัฒน์ไพศาล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
344 21300485 นางสาวพริม  วงศ์ทองศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
345 21300486 นายวิษณุ  ณ ตะกั่วทุ่ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
346 21300487 นางสาวภาณุมาศ  ทวีผล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
347 21300488 นายพันเทพ  ประดิษฐศิลป์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
348 21300489 นายเมธาวิน  เชื้อจาด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
349 21300490 นายกันตพัฒน์  หทัยโชติอนันต์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
350 21300491 นางสาวดลวรา  ยิ้มภักดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
351 21300493 นางสาวกิติยา  ล้ำเมธี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
352 21300496 นายธีรนันท์  ธีรานุสนธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
353 21300497 นายกนกวัฒน์  ช่วงไชยยะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
354 21300501 นางสาวอรสุดา  ปิติจะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
355 21300503 นางสาววราภรณ์  โสลุน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
356 21300504 นายอลงกรณ์  โภชนพันธ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
357 21300505 นายณัฐกิจ  โฆษิตชัยวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
358 21300507 นายภูเบศ  กันเที่ยง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
359 21300508 นายอานนท์  จันตา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
360 21300512 นางสาวผุสดี  วีระประสิทธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
361 21300513 นางสาวพรปวีณ์  บาเกอร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
362 21300514 นางสาวมนัสมนต์  กล่ำแดง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
363 21300515 นายสิริภูมิ  มาตรคำจันทร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
364 21300516 นายคริษฐ์  สาลีนุกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-304
365 21300517 นายธีรัตม์  ปานคลัง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
366 21300518 นางสาวณัชชา  เขียวลงยา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
367 21300519 นายอนุชาติ  บัวแก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
368 21300521 นางสาวจริยา  รุ่งกิติโยธิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
369 21300524 นายจิรวัชร  เหมไพศาลพิพัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
370 21300526 นางสาวธนัญญา  โสมวดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
371 21300527 นายสีหพล  อินทร์กับจันทร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
372 21300528 นางสาวสโรชา  แซ่ลี้ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
373 21300530 นางสาวสุภาพรรณ  จันอับ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
374 21300531 นางสาวตรีชฎาภา  มณีรัตนประภา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
375 21300532 นางสาวอมราพร  ทับประทุม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
376 21300533 นางสาวหทัยกาญจน์  วัฒนาเกษมสัตย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
377 21300534 นางสาวธาราพร  โสดา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
378 21300535 นางสาวนัชชา  นันทนเจริญกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
379 21300537 นายอังกูร  สังสกุลณีย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
380 21300540 นางสาวนัทธมน  ชำนาญวิทย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
381 21300541 นางสาวณิชา  พวงอาจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
382 21300542 นางสาวฐาภัคมณี  พสุวิไชยมงกุฎ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
383 21300543 นางสาวหัฏฐกาญจน์  ยมาภัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
384 21300544 นายธนธรณ์  คงตะแบก ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
385 21300545 นางสาวชุติมา  หงษ์ประชา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
386 21300548 นางสาวพิชามญชุ์  ปานทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
387 21300549 นางสาวนันทิชา  เอี่ยมบวรกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
388 21300551 นางสาวสุธิดา  เบ้าชาลี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
389 21300552 นายพรรษวุฒิ  ชีระภากร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
390 21300553 นายปฐมเพชร  คาระเวง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
391 21300554 นายอาคิฮิโระ  นาคามูรา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
392 21300556 นายปุรเชษฐ์  อภิวรกิจพันธ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
393 21300557 นางสาวณัฐชนากรณ์  รุ่งแจ้ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
394 21300559 นายกวิน  งามจินดาวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
395 21300560 นายศิริมิตร  สิงห์สำราญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
396 21300561 นางสาวจราภรณ์  สุพงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
397 21300562 นายธิติ  ชวนะเวช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
398 21300563 นายณภัทร  นวลพลับ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
399 21300565 นายพศิณ  รัตนรังสิกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
400 21300566 นายกันต์  ขาวเป็นใย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
401 21300568 นางสาวพุทธชาด  เห็นแสงหงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
402 21300570 นายวรายุทธ  คงโพธิชา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
403 21300571 นางสาวบุญญินท์  อนันต์พงษ์สุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
404 21300572 นายวริทธิ์  โชคทวีศักดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
405 21300573 นายวริทธิ์  แสงทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
406 21300574 นางสาวรมิดา  ชุณหสมบูรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
407 21300575 นายมาวิน  มะมัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
408 21300576 นายพีรพัฒน์  อัศวุตมางกุร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
409 21300577 นางสาวกรรวี  นีรนาทโกมล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
410 21300580 นางสาวนภัส  ซื่อพัฒนะพันธ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
411 21300581 นางสาวภิญญาพัชญ์  เจริญทรัพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
412 21300585 นายปรัชญ์  หมันหลิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
413 21300586 นายวนัส  เวสิยานนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
414 21300587 นายธีรพจน์  โกษา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
415 21300588 นางสาวอนุตตรีย์  เกตุสุวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
416 21300590 นางสาวสุปวีณ์  มัธยมพันธ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
417 21300591 นางสาวณัฐพัชร์  ชนะธัญภัทรพงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
418 21300592 นายสุกิจ  ศุกระเศรณี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
419 21300593 นายไพรีพ่ายฤทธิ  นิลรัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
420 21300594 นางสาวณัฐญาดา  สุขภิญโญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
421 21300596 นางสาวธมลวรรณ  ลิ้มอัครอังกูร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
422 21300597 นางสาวชมชนก  โชติวิทิตวาณิชย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
423 21300599 นางสาวสุดารัตน์  ทองใบ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
424 21300600 นางสาวณัฐธิดา  โพธิ์สุ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
425 21300601 นางสาวชิดชนก  ชะเอมพงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
426 21300602 นายปิยะนันท์  เขียวขัน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
427 21300603 นางสาวกัลยา  หนูหวาน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
428 21300604 นางสาวเฉลิมขวัญ  อินทวงค์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
429 21300605 นายกฤติน  ศรีศฤงคาร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
430 21300606 นายลัทธวัฒน์  ริมปิรังษี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
431 21300607 นายจุลมงคล  สุวรรณธาดา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
432 21300608 นางสาววรรณวนัช  สระน้ำ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
433 21300609 นายมาส  จิตระจินดา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
434 21300610 นางสาวพิชชาพร  นฤภาคยินดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
435 21300612 นางสาวภัทรธิดา  เตชะวัฒนาการ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
436 21300613 นายธนธัช  ชั้นศิริ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
437 21300614 นางสาวจิรภา  เพิกแสง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
438 21300616 นายสรรพวัฒน์  งามผ่องใส ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
439 21300617 นางสาวโชติรส  ชุมภูนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
440 21300618 นายพงษ์เทพ  ชัยวงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
441 21300619 นายพีระ  จงเลิศจรรยา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
442 21300626 นางสาวพรพิมล  วรกิจธำรงค์ชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
443 21300627 นางสาวขวัญชีวรรณ  ม่วงสมมุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
444 21300629 นางสาวหทัยภัทร  ฉายศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
445 21300630 นางสาวชลิตดา  มูลทรัพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
446 21300634 นายณัฎฐ์  บุญญารักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
447 21300635 นายอัญวัชร์  อยู่ยืด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
448 21300636 นางสาวโสรยา  ขาวผ้วน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
449 21300637 นายสิทธิผล  ศรีประเสริฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
450 21300638 นางสาววรรณิศา  เสมอใจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
451 21300640 นายชัยวัฒน์  พูนศิริวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
452 21300641 นางสาวนิจสุภา  นาคอุไร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
453 21300644 นางสาวภวรินทร์  สามงามแจ่ม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
454 21300646 นายอาณัติ  เหรียญเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
455 21300647 นายโยธิน  กฤษดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
456 21300648 นายณัฐนันท์  บริเพ็ชร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
457 21300651 นายศักราช  ไชยรักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
458 21300652 นายธัญธาดา  วรเนตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
459 21300653 นางสาวจุฬาวรรณ  อรุณอุดมฤกษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
460 21300654 นางสาววิภาวี  บุญสมพงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
461 21300656 นางสาวมานิตา  ด่านเสถียร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
462 21300657 นางสาวปรายรุ้ง  พันธุ์งาม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
463 21300659 นางสาวพจนีย์  จันทร์อุไร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
464 21300660 นายวุทธา  ซรีประดิษวรกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
465 21300661 นางสาวพรรณลักษณ์  ผลไสว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
466 21300663 นางสาวชนากานต์  ทวีวิวัฒน์กุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
467 21300664 นางสาวธันย์ชนก  แก้วนารี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
468 21300665 นางสาวธมนวรรณ  เพฑูรย์สิทธิชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
469 21300669 นายทศพร  ชาคริตตานนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-305
470 21300670 นางสาวพรธิดา  แซ่อึ้ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
471 21300671 นายณัฐสัญญ์  นัดสถาพร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
472 21300672 นายอิสระ  ทองเลิศ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
473 21300673 นางสาวโมทนา  บุญคง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
474 21300674 นายพัฒนพล  กมลหรรษา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
475 21300675 นางสาวนิลาวัลย์  ลิยี่เก ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
476 21300676 นางสาวโสนุจิต  เตชะวัน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
477 21300677 นางสาวพิชชาภา  วงศ์เสนา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
478 21300679 นายณัฏฐชัย  วัฒนสุรวิทย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
479 21300680 นายณัฐชาญ  นามชุ่ม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
480 21300681 นายกิติศักดิ์  หลักศิลป์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
481 21300682 นายนิธิชาญ  สิรภัทรพงศ์กุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
482 21300684 นายอุฬาร  ฉิมหิรัญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
483 21300685 นายธนภัทร  สังข์เมือง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
484 21300686 นายพัชรพล  แก้วพุกผา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
485 21300687 นายเดชาวัต  ดิษฐสูงเนิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
486 21300689 นางสาวศุภวรรณ  คำเภา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
487 21300690 นางสาวมิญชญาดา  บุญเรือง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
488 21300691 นางสาววรรษชล  ยิ่งไพบูลย์วงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
489 21300692 นายรัฐศาสตร์  ช่างจารึก ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
490 21300694 นายวัชรพล  จันทร์วณิชพันธุ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
491 21300696 นายสุปวีร์  แก้วมะไฟ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
492 21300697 นางสาวกัณฐิกา  เลี้ยววัฒนาสกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
493 21300700 นายนฤสรณ์  อ่อนในชาติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
494 21300701 นายธเนศ  ซอศรีสาคร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
495 21300702 นายพสิษฐ์  จิตรานนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
496 21300703 นายภีมวัจน์  มาลากุล ณ อยุธยา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
497 21300705 นายภูมิ  แสนศิริพงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
498 21300707 นายวรินทร  ยูถะสุนทร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
499 21300710 นางสาวนภสร  โรยทรายทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
500 21300711 นายสุธีร์  นครากรกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
501 21300713 นายtanavuth  jarajirakan ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
502 21300714 นายนรวัฒน์  ลิ้มวงศ์รุจิรัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
503 21300715 นายปรัชญา  ต่อวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
504 21300716 นางสาวสรีรา  ชวงศ์เหลือง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
505 21300717 นายภัสกร  จงเจริญทองใบ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
506 21300723 นางสาววัลภา  บุญเพิ่มพงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
507 21300724 นายภัคศรัณย์  พลหาญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
508 21300725 นางสาวเสาวลักษณ์  แจ่มสุวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
509 21300726 นายเจษฎา  ปิ่นแก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
510 21300727 นายกฤตภาส  ดวงเพ็ชร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
511 21300728 นางสาวธวัลหทัย  จันทรเกษ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
512 21300729 นายกรณ์  ปฏิสนธิราภา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
513 21300730 นายคณิน  แสงสุกใส ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
514 21300731 นายปิยวรชาติ  อังกาพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
515 21300732 นายนันทวัฒชัย  มูลวัง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
516 21300735 นายณัชพล  วีระศิริ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
517 21300737 นางสาวนฤมล  เงินทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
518 21300739 นายสรวิศ  เตชะกำพุต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
519 21300740 นางสาวอภิสรา  ตันธุวนิตย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
520 21300741 นายพีรพันธ์  โลจนานนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
521 21300742 นายธีระเดช  พรหมมะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
522 21300743 นางสาวธนัชพร  ฤทธิวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
523 21300744 นางสาวกรกนก  ไทยมา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
524 21300745 นายสิรเศรษฐ์  เจษฎาชัยยุทธ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
525 21300746 นายณัฐชนน  วัฒนกุลจรัส ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
526 21300748 นางสาววิภาวรรณ  สว่างวุฒิธรรม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
527 21300749 นางสาวอรรถวรรณ  ทองศรีอ้น ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
528 21300750 นางสาววราลี  สุวรรณบริบูรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
529 21300751 นายหนึ่งลักษมณ์  พาขุนทด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
530 21300752 นางสาวณิริญญา  สุรัตนกวีกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
531 21300753 นางสาวนัชชา  จริยาสิริสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
532 21300754 นางสาวนีรนุช  สะอิ๊ด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
533 21300755 นายนราฤทธิ์  สมหวังประเสริฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
534 21300756 นางสาวน้ำผึ้ง  เชิดชูชีพ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
535 21300758 นางสาวศุภาพิชญ์  วงศ์เกียรติขจร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
536 21300759 นายกฤติน  อัศวสำเริง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
537 21300760 นางสาวปฤษฐา  ประกอบกิจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
538 21300762 นายวิน  รัตนพิศพรชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
539 21300763 นางสาวกันยา  แก้ววงศ์ใหญ่ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
540 21300764 นางสาวสินีนาฎ  คะมะคต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
541 21300765 นางสาวนัชชา  โลนุชิต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
542 21300767 นางสาวดุจดาว  มนามัยน้อย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
543 21300768 นายธนพล  ศรีตะลา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
544 21300769 นางสาวอรกมล  ดวงมาลย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
545 21300770 นายเอกณัฐ  ศาสตร์สูงเนิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
546 21300771 นายเมธัส  จันทวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
547 21300773 นางสาวรตินันท์  เกตานิรุจน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
548 21300776 นางสาวฐิติกา  มหาบุณย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
549 21300777 นางสาวนวพรรณ  สายนาค ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
550 21300778 นายอภิวกร  จุฑากิตติกูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
551 21300779 นายอนุสรณ์  เพียรพิทักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
552 21300781 นายเมธี  สกุลศิลปกิจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
553 21300782 นายทศพล  หัดขุนทด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
554 21300784 นางสาวณัฏฐนิช  จารุมัศย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
555 21300788 นางสาวบุญพิศุทธ์  อธิปัตยกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
556 21300791 นายธณัฐพงษ์  ใหม่ปิยะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
557 21300792 นางสาวปองพชร  วงศ์รัตนรัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
558 21300793 นางสาวชารีรัส  ชูศักดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
559 21300794 นางสาวฐิติมา  ด่านพิทักษ์กุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
560 21300796 นายชาเลต  เจริญบุญมา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-401
561 21300797 นายชัยรัตน์  ศิริพิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
562 21300798 นายสิรายุ  เพิ่มเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
563 21300799 นางสาวฐิติกาญจน์  วงศ์ชัยประเสริฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
564 21300800 นายสิทธิ์ชนม์  หนองหัวลิง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
565 21300801 นางสาวรุ่งนภา  วงษ์เขียด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
566 21300802 นายปารเมศ  กลิ่นพยอม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
567 21300803 นางสาวฉัตรแก้ว  สิทธิเดช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
568 21300804 นางสาวปณิิิสรา  ฮิทเซมัน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
569 21300805 นายพจวรุณ  ศรีศิริวงศ์ชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
570 21300806 นางสาวณัฐวดี  เหลืองสุภาพ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
571 21300807 นายศรัณญ์  ชัยชูเกียรติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
572 21300808 นางสาวธนภรณ์  สนสกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
573 21300809 นายฤชากร  เป๋าสมบัติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
574 21300811 นายเตชทัต  คหสุวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
575 21300812 นางสาวสุชญา  เติมตระกูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
576 21300813 นางสาวนริศรา  ประเสริฐวิบูลย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
577 21300815 นางสาวณิชากร  ชูเชิต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
578 21300816 นายนที  กรณีย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
579 21300817 นายกฤษณพล  ช้างชู ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
580 21300818 นายพนัทพล  รุจรดาวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
581 21300820 นางสาววลัญช์พร  สิทธิวราภรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
582 21300821 นายพีรพัญน์  พูลทวี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
583 21300822 นางสาวดุสิตา  ลิ่มอังกูร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
584 21300823 นายธนกร  สวัสดิ์ภักดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
585 21300824 นายพชร  เจียรวิริยะพันธ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
586 21300829 นายจักรพล  คงศรีนวล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
587 21300830 นายจิรายุ  สายสุวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
588 21300831 นางสาวบราลี  คุณทั่งทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
589 21300832 นายณัช  ภู่กำจัด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
590 21300833 นางสาวรัชนีกร  อ่อนสาคร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
591 21300834 นางสาวปิยะรัตน์  เอี่ยมสอาด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
592 21300835 นายธนากร  เกียรติธนากร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
593 21300836 นายกรธนา  หวังยิ่งเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
594 21300837 นางสาวณัฐสินี  กรรโมทาร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
595 21300838 นายนพคุณ  ขุนราช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
596 21300840 นางสาวศิริพร  ตลับทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
597 21300841 นายณัฐปคัลภ์  ศรีสุวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
598 21300842 นายปัฐธนัท  เถาว์คูณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
599 21300843 นางสาวณัฐธิดา  ยอดจรัส ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
600 21300844 นางสาวณัฐสุรีย์  ทวีเลิศวาณิช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
601 21300848 นางสาวศุภานิช  เจียมรัตนศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
602 21300849 นายวรัญญู  วิจารณบุตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
603 21300852 นางสาวธัญชนก  ศิริกาญจน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
604 21300853 นางสาวจิลมิกา  เตี่ยบัวแก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
605 21300854 นายนพพร  อ่อนหิรัญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
606 21300859 นายตะวัน  สร้อยจิตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
607 21300861 นางสาววรันรัชพร  อรัญรัชชพิศาล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
608 21300862 นายชนะพล  อนุกูลพาณิชย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
609 21300863 นางสาวมนัญชยา  เพิ่มพูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
610 21300864 นางสาววรรณชนก  สวัสดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
611 21300865 นางสาวพิชชากร  เกียรติเจริญวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
612 21300866 นางสาวลฎาภา  เบญจมาศ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
613 21300867 นางสาวชุตินันท์  เตชผาติพงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
614 21300868 นายณพิชญ์  สันหาด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
615 21300869 นางสาวณัฐชยา  หงสะมัต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
616 21300870 นางสาวชาณิดา  ทวีศิลป์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
617 21300871 นางสาวสุวพัชร์  สัตตบงกช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
618 21300875 นายณัฐยุทธ์  มนัสปิยะเลิศ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
619 21300876 นางสาวจันทิมา  จันทรสมบัติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
620 21300878 นายพงศธร  นามอักษร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
621 21300880 นางสาวนิธิกานต์  เจนพุฒิพันธ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
622 21300881 นางสาวนุ่น  สร้อยสูงเนิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
623 21300882 นายณภัทร  ทิพย์ธนทรัพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
624 21300883 นางสาวอชิรญา  คิดอ่าน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
625 21300884 นายภศุตม์  บางจริง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
626 21300885 นางสาวโชติกา  ทองประเสริฐสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
627 21300886 นางสาวศิรินาถ  บุญเกลี้ยง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
628 21300888 นางสาวชฎารัตน์  สกุลยืนยงสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
629 21300890 นางสาวชนาพร  คำมีแสง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
630 21300893 นางสาวนารายณ์ทิพย์  สีไธสง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
631 21300894 นางสาวปณิดา  ปาลวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
632 21300896 นายชวิน  ภิริยะกากูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
633 21300897 นางสาวอารีพร  ลิขิตคำพร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
634 21300898 นางสาวกนกวรรณ  เจริญทรัพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
635 21300900 นายศิวกร  พิมพ์สกุลานนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
636 21300901 นางสาวกวิสรา  จริตเพ็ชร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
637 21300902 นางสาววิชชุดา  ว่องไว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
638 21300903 นายดิษย์ตระการ  ทองทิม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
639 21300904 นายณัฐภัทร  บุษราคัม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
640 21300905 นางสาววลัยพรรณ  ยรรยงสกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
641 21300907 นายเสฏฐพันธ์  ปัญญานะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
642 21300908 นางสาววรรณระวี  ฉวีอินทร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
643 21300910 นายนฤวัฒน์  พลายมี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
644 21300911 นางสาวสุธีรา  เพ็ชรเสนา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
645 21300913 นางสาวกนกอร  แก้ววิเวก ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
646 21300914 นายณัชชพล  โตอดิเทพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
647 21300915 นายฉัตรชัย  สุเทพากุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
648 21300916 นายกันตภณ  ภาณุเวศย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
649 21300917 นายกฤตภาส  ทองเกลา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
650 21300918 นายศรัณย์กร  ฤทธิโชติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
651 21300919 นางสาวศศิกาญจน์  คงทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-402
652 21300920 นายธีรวัจน์  เลาหรัตนะหิรัญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
653 21300921 นางสาวปัญญาพร  ไวกยี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
654 21300922 นายเบญจพล  พะโรศิลป์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
655 21300923 นายธฤต  อึ้งประเสริฐภรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
656 21300924 นางสาวสุจิตรา  หุนสนอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
657 21300925 นางสาวพิไลวรรณ  มรรคไชยสถาพร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
658 21300926 นางสาวตวงกนก  เพชรบูรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
659 21300927 นายพีรพัฒน์  อื้อพรรณรังษี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
660 21300928 นายสรวิศ  สิมาพัฒนพงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
661 21300929 นายนนทนันท์  ยิ่งสกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
662 21300930 นางสาวรัชนีกร  สุรฤทธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
663 21300931 นายณััฐนาท  บุญญานุวัตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
664 21300932 นายอิทธิพันธุ์  สังสกฤษ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
665 21300933 นางสาวเบญจมัย  มีศรีกมลกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
666 21300935 นางสาวนัทธ์กมล  คูนฤการไมตรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
667 21300936 นายสุชิต  จารุศุภกรกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
668 21300937 นางสาวดลพร  ชินสิริภักดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
669 21300938 นายอดิศักดิ์  ธเนศอนุกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
670 21300939 นางสาวอติญา  เจริญลาภนพรัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
671 21300940 นางสาวกนกมาศ  ทัดนุ่ม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
672 21300941 นางสาววทันยา  อัสนี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
673 21300942 นางสาวอุนนดา  แซ่ตัน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
674 21300944 นายวชิระ  ค่ายคำ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
675 21300945 นางสาวสุภาวดี  สินสุข ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
676 21300947 นายณัชภพ  รัตนจริยา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
677 21300950 นางสาวพิมานมาศ  วงศ์สิทธาจารย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
678 21300951 นางสาวจิราพรรณ  อรุณวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
679 21300954 นายอริยะ  โยคสิงห์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
680 21300956 นายโอม  เพชราภรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
681 21300957 นายศศินทร์  ศรีสมานุวัตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
682 21300958 นายรมย์กรณ์  มาลี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
683 21300959 นายธนัช  พิพัฒน์พัลลภ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
684 21300960 นางสาวบุศรา  ชัยชนะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
685 21300961 นางสาวนุดา  นันทนาเนตรุ่ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
686 21300962 นางสาวอุษา  นพประเสริฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
687 21300963 นางสาวอรทัย  ศักดิยากร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
688 21300964 นางสาวกัญญาณัฐ  เอี่ยมพานิชกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
689 21300965 นางสาวอิษฏา  พรหมมิ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
690 21300969 นายธนธัช  คงสมบูรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
691 21300971 นางสาวยุคลธร  บุญสินธุ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
692 21300973 นายสุเมธี  เกิดด้วยทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
693 21300974 นายธนวินท์  ชิยาคบุตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
694 21300975 นายวสูธา  เรือนศิริสถิตย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
695 21300976 นายกััญจน์  หวังซื่อกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
696 21300977 นายจิรกิตติ์  นาคทั่ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
697 21300978 นายกานต์  จันทรมาศ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
698 21300979 นางสาวพัชรกันย์  เพ็ชรแสงจันทร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
699 21300980 นางสาววีนัส  แผ่นสัมฤทธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
700 21300981 นางสาวณัฐลินี  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
701 21300982 นางสาวรุ้งศิริ  สองเมือง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
702 21300983 นายนราวิชญ์  แมคมูเลน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
703 21300984 นางสาวอาภาภรณ์  วัฒนาสุวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
704 21300986 นายธนกร  นาคแนวดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
705 21300987 นางสาวมนฤทัย  จุฬาลักษณานุกูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
706 21300988 นายศุภกฤต  จงกมลวิวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
707 21300989 นายธนภัทร  สิทธิชัยวิจิตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
708 21300992 นางสาวณัชชา  ชาวกงจักร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
709 21300993 นายนพฤทธิ์  บำรุงกลาง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
710 21300994 นายอนรรฆ  คุ้มเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
711 21300997 นายวรพนธ์  กิตติทรัพย์เจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
712 21300999 นางสาวศุภาพิชญ์  สุขสถาน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
713 21301000 นายสรวิศ  ขุนพินิจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
714 21301001 นายอัครพล  สารบุญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
715 21301002 นายอังคาร  สาระสุวรรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
716 21301003 นางสาวนิรมล  สุขเกษม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
717 21301004 นายพริษฐ์  นิรุตติศาสน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
718 21301005 นางสาวศศิธร  เผือกฉุย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
719 21301006 นางสาวภาสุรีย์  ประคองสาย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
720 21301007 นายธนัตถ์  ชมบริสุทธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
721 21301008 นายชินรัตน์  คหัฏฐา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
722 21301009 นายเฉลิมพร  รัตนเลิศนาวี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
723 21301010 นางสาวตวิษา  หิรัณยากร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
724 21301013 นายสิรวิชญ์  เพียรพิทักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
725 21301014 นางสาววิภาวรรณ  ขุลาศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
726 21301015 นายภัทรพล  ศรีรักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
727 21301016 นางสาวพัณณิตา  ศรีรุ่งิจสวัสดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
728 21301017 นางสาวชนากานต์  คำโปร่ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
729 21301018 นายธนกฤต  หอมพวงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
730 21301019 นางสาวพัชชลัยย์  อินทรสูต ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
731 21301023 นายทรงเผ่า  บำเพิง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
732 21301024 นางสาวสุวัจณี  ศักดาสาวิตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
733 21301025 นายธัญณพัฒน์  พิสุทธิ์ปกรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
734 21301026 นายสิรวิชญ์  คล้ายทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
735 21301027 นางสาวณิชารีย์  จิรชีพ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
736 21301028 นางสาวพิสิณี  ขาวสมัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
737 21301029 นายภุชงค์  พัฒนสุนทโร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
738 21301030 นางสาวอารี  ตั้งอรุณสันติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
739 21301031 นายสิปปกร  ิอานุภาพยิ่งยง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
740 21301032 นายธนภัทร  พรหมศาสตร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
741 21301035 นางสาวสุวนันท์  ใจหนึ่ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
742 21301037 นางสาววราภรณ์  ปุ่นนุช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-403
743 21301038 นางสาวนิรชา  จันทร์ฉาย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
744 21301039 นางสาวสิริลักษณ์  ทองบรรจบ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
745 21301041 นางสาวปิลันธา  แข็งบุญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
746 21301042 นางสาวศิริลักษณ์  รวงผึ้ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
747 21301043 นางสาวพัทธมน  เจริญยิ่ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
748 21301044 นายเจตนิพัทธ์  สิริรุ่งตระกูล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
749 21301047 นายสุรเมศวร์  อารยาจุลจิตร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
750 21301048 นางสาวกฤดาธิการ  ดำรงวนากุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
751 21301049 นายรัชชสิทธิ์  อมรพรวิวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
752 21301050 นางสาวนิสาชล  สิงห์ยะบุศย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
753 21301051 นางสาวเนตรชนก  จุลโสภณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
754 21301055 นางสาวฐนิตา  โกมะหะวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
755 21301056 นายจิตรกร  คำงาม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
756 21301057 นางสาวพชรพรรณ  มาลัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
757 21301058 นางสาวพัชรียา  พรหมเสนา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
758 21301059 นายศุภณัฐ  จักรวาลพิทักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
759 21301060 นางสาวบุณยภา  โกวาภิรัติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
760 21301061 นางสาวอุทัยทิพย์  อรุณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
761 21301062 นางสาววทันยา  จันเสงี่ยม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
762 21301065 นางสาววัจนันท์  บูรณกิตติภิญโญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
763 21301066 นายศิล  ปัจจัยสมบูรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
764 21301067 นายกฤษฎา  กิจสุวิโรจน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
765 21301068 นายชนัดปรีดา  นันทพิสิทธิ์กุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
766 21301069 นางสาวธนิณี  วงศ์อกนิษฐ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
767 21301070 นายปฏิภาณ  เขมพิมุก ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
768 21301071 นายกานต์  สุคนธพันธุ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
769 21301072 นายปัฐวีร์  เมธีนพอนันต์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
770 21301073 นายกิตติพงศ์  ธนวัฒน์ปังสกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
771 21301074 นางสาวจันทร์นิภา  ปินัน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
772 21301075 นายศิระชัย  ไตรจักรภพ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
773 21301076 นางสาวภักตร์พิมล  ภาดรกิติศักดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
774 21301077 นายฟูลวีโอ  จันทร์เชียร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
775 21301078 นางสาวศุภิสรา  ศรีวิโรจน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
776 21301079 นายศรัณยู  ปังฉิม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
777 21301080 นางสาวพิมพ์พิมล  ระวัง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
778 21301081 นายพัทธพล  รุจิพงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
779 21301082 นายทศพร  กิติตุ้ย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
780 21301084 นางสาวฐิดารัตน์  ดวงวิเชียร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
781 21301087 นางสาวศิริวรางค์  คำวันศรี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
782 21301088 นางสาวทิพวัลย์  จันทราช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
783 21301089 นางสาวธัญญา  นุชวงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
784 21301090 นางสาวอรณิชา  สบายใจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
785 21301091 นางสาวภัทร์ชนก  เกตุวัฒนกิจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
786 21301093 นางสาวเจตฆ์นิพิชญ์  ศักดิ์สิริกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
787 21301094 นางสาวอัญชิสา  นิธิสิริไพศาล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
788 21301095 นายศรัณย์  มุขลาย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
789 21301096 นางสาวชนากานต์  พัฒน์ชนะ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
790 21301097 นางสาวทิพย์ธิดา  ทองดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
791 21301098 นางสาวเบญจพร  เลขาลาวัณย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
792 21301099 นางสาวพัชริดา  ภีระคัม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
793 21301100 นายพศวีร์  เดชพลรุ่งเรือง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
794 21301101 นายสหรัฐ  กลัดสิงห์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
795 21301102 นางสาวอรอนงค์  เมืองแสน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
796 21301103 นายภูวนาท  ภู่โพธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
797 21301104 นางสาวศดานันท์  กิติพันธ์กุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
798 21301105 นางสาววิชดา  เชาวนะพงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
799 21301106 นางสาวกานต์มณี  กาสุรงค์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
800 21301107 นายนวนันท์  แย้มศิริ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
801 21301108 นางสาวภิรมย์พร  เกษาพร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
802 21301115 นางสาวจุฆามาศ  บัวสัมฤทธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
803 21301116 นางสาวพัชชา  มณีเนียม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
804 21301117 นายอนรรท  โสมรักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
805 21301118 นางสาวพานิตา  ขุนฤทธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
806 21301119 นางสาวโชติกา  ก้อนคำ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
807 21301121 นายนิธิศ  ยอดหาญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
808 21301122 นางสาวบุญฑริกา  พรมสา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
809 21301123 นายนันทกานต์  เหลืองอ่อนนาม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
810 21301125 นายธนชิต  นาคสวาทดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
811 21301126 นางสาวไพลิน  ตันติประสงค์ชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
812 21301127 นางสาวญาณี  มหาวงศนันท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
813 21301128 นางสาวญาณิน  ศรีทองชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
814 21301129 นายชนกันต์  ลิ้มอุทัยทิพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
815 21301130 นางสาวฤทัยชนก  น้ำผึ้ง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
816 21301131 นางสาววริศรา  แซ่จิว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
817 21301132 นายธีรวุฒิ  ปิยะปัญญานนท์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
818 21301134 นางสาวอัญชิสา  สุขีโชติ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
819 21301135 นายธัชพิชญ์  ชำนาญกิจ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
820 21301136 นางสาวกรกนก  คงเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
821 21301137 นางสาวดณภัค  เจริญชัยยง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
822 21301138 นางสาวณัฐชยา  เฉลยสัตย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
823 21301139 นายพงศ์พิพัฒน์  เจริญศิริ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
824 21301140 นางสาวสุนิสา  ทวีสุขกาญจน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
825 21301142 นางสาวณัฐณิชา  จริยาเศรษฐโชค ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
826 21301143 นางสาวประภัสสร  เกษสุวงษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
827 21301144 นายอรรณัฐ  สวัสดิ์พานิช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
828 21301145 นางสาววิลาสินี  ศรีสุวรรณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
829 21301146 นายธีรวัจน์  เกตุเทียน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
830 21301147 นางสาวรินรดา  พรสมบัติเสถียร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
831 21301148 นายติณณ์  ผลโพธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
832 21301149 นายวชิรวิทย์  ศุภนารา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
833 21301150 นายณัฐวุฒิ  ไชยสังข์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-404
834 21301151 นายศุภวัฒก์  พลวัน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
835 21301154 นายอดิศร  องค์สุนทรชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
836 21301156 นายปุริม  ทองประเสริฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
837 21301157 นายศักดิพงศ์  กันยาธนารัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
838 21301158 นายวัศพล  งามสอน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
839 21301159 นางสาวณิฐิตา  วิบูลย์ชัยเดช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
840 21301160 นายปวริศ  ลิสกุลรักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
841 21301161 นางสาวสุชัญญา  เดโชพิพัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
842 21301162 นางสาวพันธิตรา  ขันธรักษ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
843 21301163 นางสาวริญรภัสร์  ศิรทิพย์ธนากุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
844 21301165 นายไชยเชษฐ์  กวีบริบูรณ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
845 21301166 นางสาวนัทธ์ชนันท์  ธนังควิศิษฏ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
846 21301167 นางสาววิธิตา  แจ่มจันทร์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
847 21301169 นายณภัทร  ดิลกเลิศรัตน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
848 21301170 นางสาวชนนี  ปีตะนีละผลิน ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
849 21301171 นายอัครเดช  วิเวโก ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
850 21301172 นายธนัตถ์  ตวงเจริญทิพย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
851 21301173 นางสาวเบญจพร  สอนสิทธิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
852 21301174 นางสาวสุชานัน  อ้นถาวร ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
853 21301175 นางสาวอญัฐญา  กาญสอาด ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
854 21301176 นางสาวธัญญ์นรี  ไพสิฐธนรัฐ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
855 21301177 นางสาวจุฑามาศ  กมลวัฒน์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
856 21301178 นางสาวนิชนิภา  พัดพรม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
857 21301180 นายกมลฉัตร  เป็งโท ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
858 21301181 นางสาววิภาภรณ์  จอกเกื้อ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
859 21301182 นางสาวกนกวรรณ  ลันวงษา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
860 21301183 นายศุภชัย  เล้าวิบูลย์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
861 21301184 นายณัฐพล  เลิศรัตนวงศ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
862 21301186 นายนติโย  เกตุเกลี้ยง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
863 21301187 นางสาวณัชชา  ขจิตวิทยาการ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
864 21301189 นางสาวอัจจิมา  คงอยู่ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
865 21301191 นางสาวณัฐกมล  วีรชาติวัฒนา ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
866 21301192 นางสาวอัณรรฆวีล์  ขลิบสุววณ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
867 21301193 นายศิลป์รัช  รัตนสัค ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
868 21301194 นายพีรพัฒน์  ธัญญเจริญ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
869 21301195 นายจักรรินทร์  ดอนเหลือม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
870 21301196 นายณัฐวุฒิ  ยอดแก้ว ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
871 21301197 นายพชร  เอมเสม ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
872 21301198 นางสาวชุติกาญจน์  อุปรานุเคราะห์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
873 21301199 นายณัฐภัทร  เต็งทอง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
874 21301202 นายอภิวิชญ์  พงษ์วุประพันธ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
875 21301203 นายณฐพล  ภักดีจอหอ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
876 21301204 นางสาวประภัสสร  ดามุส ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
877 21301205 นางสาวอาภาธร  ฤทธิ์เดช ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
878 21301206 นางสาวสุธีรัตน์  ทวีกิจมงคล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
879 21301207 นายวริศร์  บุรัญชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
880 21301208 นางสาวฐิตารีย์  สิริวรจรรยาดี ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
881 21301209 นายจิโรจ  เหล่าวิโรจนกุล ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
882 21301210 นายอภิเชษฐ์  ธีรวิทยานิพนธ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
883 21301211 นางสาวกวิสรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
884 21301212 นายอภินันท์  เชื้อสุวรรณชัย ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
885 21301213 นายณัฐกิตติ์  พร้อมเพรียง ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501
886 21301214 นางสาวศุภวรรณ  แนใหม่ ตึก D (อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) D-501