<
แสดงรายชื่อผู้สมัครสอบระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก   สอบวันเสาร์ที่  8  ธันวาคม  2555
ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล ห้องสอบ เลขที่นั่ง อาคารที่สอบ
1 14100002 นายกษิดิศ  หรั่งรอด  C 101 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
2 14100003 นายอาลัม  อาแว  C 101 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
3 14100005 นางสาวโชติญา  พรเพ็ง  C 101 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
4 14100006 นางสาวอรฎา  เทพกุญชร  C 101 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
5 14100007 นางสาวธัญธร  เจือใจ  C 101 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
6 14100008 นางสาวกวลิน  จินประพัฒน์  C 101 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
7 14100009 นางสาวจันทร์จิรา  จันทวังค์  C 101 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
8 14100010 นายสิปปกร  สุวรรณวงศ์  C 101 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
9 14100011 นายบุญวัฒน์  สิริบุญวรรณ  C 101 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
10 14100015 นางสาวธนพร  พึ่งฉ่ำ  C 101 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
11 14100016 นางสาวอริศรา  แสนสุข  C 101 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
12 14100017 นางสาวนภัสกร  ก้ำตระกูล  C 101 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
13 14100018 นายดลยกฤติ  วงศ์ก้อม  C 101 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
14 14100019 นางสาวสุพิชา  รีนาราช  C 101 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
15 14100021 นางสาววะรุ้ง  คงสัตย์  C 101 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
16 14100022 นางสาวพัชรกันย์  เพ็ชรแสงจันทร์  C 101 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
17 14100023 นายณัฐวุฒิ  สุปันตี  C 101 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
18 14100024 นางสาวรัตนวลี  ญานะพันธ์  C 101 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
19 14100025 นายโรจ  วิริยะภาพ  C 101 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
20 14100026 นายกษิดิศ  ณ ระนอง  C 101 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
21 14100027 นางสาวกนกรัตน  ตัณฑวณิช  C 101 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
22 14100028 ว่าที่ ร.ต.สิปปกร  จันทร์คง  C 101 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
23 14100029 นางสาววงวรี  เทียมทัด  C 101 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
24 14100031 นางสาวจุรีพร  ศรีวงษ์  C 101 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
25 14100032 นางสาวเมริศา  โกศิยะกุล  C 101 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
26 14100033 นางสาวสุปรียา  ผ่องใส  C 101 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
27 14100035 นายวงศธร  วงศ์สถิตจิรกาล  C 101 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
28 14100036 นางสาวธนวรรณ  มีเนตรทิพย์  C 101 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
29 14100038 นายชัยธวัช  จิตตารมย์  C 101 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
30 14100040 นางสาวนภสร  ทองพงษ์เนียม  C 101 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
31 14100041 นายชานน  สิริรัฐพงศ์  C 101 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
32 14100042 นายอรุณ  บุญทัน  C 101 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
33 14100043 นางสาวกัลยรัตน์  เอกสิทธิโชค  C 101 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
34 14100046 นางสาวหทัยชนก  ศิริสมรรถนะ  C 101 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
35 14100047 นางสาวปาณิสรา  เดชาธนาวิชญ์  C 101 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
36 14100048 นางสาวชุลีพร  ขำดี  C 101 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
37 14100049 นายนราพงศ์  ร่างใหญ่  C 101 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
38 14100053 นายวายุ  โก๋ทอง  C 101 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
39 14100054 นางสาวเกวลี  พงษ์ไธสง  C 101 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
40 14100056 นางสาวญาณิศา  ส่องประทีป  C 101 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
41 14100058 นายอธิเมศร์  อัครพิชญาศักดิ์  C 101 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
42 14100059 นายเจ๊ะอุสมาน  เบญจมะ  C 101 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
43 14100061 นางสาวนันทิกานต์  ปรีชาพิริยะ  C 101 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
44 14100063 นางสาวฐานุตรา  กฤตัญชลีย์  C 101 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
45 14100068 นางสาวสุชาดา  นิตยวรรณ  C 101 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
46 14100069 นางสาวฟาติมา  ตันดิลกตระกูล  C 101 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
47 14100071 นายชานนท์  ธารธุวศิลป์  C 101 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
48 14100073 นางสาวภาริณี  ทับอ่ำ  C 101 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
49 14100075 นายนาย ณัชพล  สิงขรอาสน์  C 101 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
50 14100076 นางสาวกุสุมา  พวงจิต  C 101 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
51 14100077 นายสิปปกร  ทองสว่าง  C 101 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
52 14100078 นางสาวปณิดา  ปิ่นช้าง  C 101 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
53 14100081 นางสาวกมลพร  พลศิริ  C 101 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
54 14100082 นางสาวเอื้องงาม  ร่วมชื่น  C 101 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
55 14100083 นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีโปฎก  C 101 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
56 14100084 นายปาสคาล  พงษ์จินดา  C 101 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
57 14100086 นางสาวปองกานต์  อยู่สะบาย  C 101 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
58 14100088 นางสาวจรรยพร  ชินสุวรรณ์  C 101 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
59 14100089 นางสาวธนิการ์  โชติมานนท์  C 101 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
60 14100090 นายพีรกร  วรธนัญชัย  C 101 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
61 14100091 นางสาวอาทิมา  ช่วเรือง  C 101 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
62 14100094 นางสาวอัมพิกา  น้ำคำ  C 101 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
63 14100095 นายพัชรพล  ยศยิ่ง  C 101 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
64 14100096 นายเนรมิต  โรจนรุ่งทวี  C 101 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
65 14100097 นายพันธวิศย์  ทัพสิงห์  C 101 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
66 14100098 นางสาวจิตสุภา  แพน้อย  C 101 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
67 14100099 นางสาวจุฬาลักษณ์  นนทะภา  C 101 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
68 14100100 นายชาญธวัช  พิพัฒนโกศัย  C 101 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
69 14100101 นางสาวนัชชา  สุใจ  C 101 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
70 14100102 นางสาวเพ็ญญาณี  เสาเกลียว  C 101 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
71 14100103 นายศุภมิตร  ศุภมิตรมงคล  C 101 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
72 14100104 นางสาวสุปราณี  ศิริพัฒนานันทกูร  C 101 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
73 14100105 นางสาวศิริทิพย์  ศรีไพร  C 101 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
74 14100106 นายธนวัฒน์  เชน  C 101 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
75 14100107 นายทวียศ  วนารติพล  C 101 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
76 14100108 นายกิตติพศ  ถุงแก้ว  C 101 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
77 14100111 นางสาวสนุ  ป้อมปักษา  C 101 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
78 14100113 นายสายฟ้า  สัมนา  C 101 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
79 14100115 นายอภิชาติ  บุญชูคำ  C 101 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
80 14100116 นางสาวนิชานันท์  จันทร์นวล  C 101 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
81 14100118 นางสาวธิราณี  จันทร์ถี  C 101 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
82 14100119 นางสาวกวิสรา  อุดมผล  C 101 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
83 14100120 นายชยพล  เส็งบางยาง  C 101 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
84 14100123 นางสาวณัชชา  อัยรักษ์  C 101 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
85 14100124 นางสาวนวรัตน์  ดุเหว่า  C 101 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
86 14100125 นางสาวภคนันท์  นิมิตรมงคล  C 101 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
87 14100127 นายกัมปนาท  ปานถาวร  C 101 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
88 14100128 นายวรรณพล  สดากร  C 101 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
89 14100130 นางสาวตวิษา  ใจน้อย  C 101 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
90 14100131 นายธรณินทร์  สินทรัพย์  C 101 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
91 14100132 นายธนดล  ขจรกิตติยุทธ  C 101 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
92 14100133 นางสาวลลิตา  ทองหวาน  C 101 92 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
93 14100134 นางสาวปวีณรัตน์  ราญพล  C 101 93 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
94 14100135 นายณัฐภัทร  หมื่นจำปา  C 101 94 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
95 14100136 นางสาวอชรพร  รองเดช  C 101 95 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
96 14100137 นางสาววสุนันท์  อินทรพิมาย  C 101 96 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
97 14100138 นายอานันท์  แก้วมณีวัฒน์  C 101 97 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
98 14100139 นายศุทธ  ชื่นศรี  C 101 98 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
99 14100140 นางสาวจิดาภา  นาคอุดม  C 101 99 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
100 14100141 นายพฤทธ์  โพธิ์สุข  C 102 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
101 14100142 นายพีรพล  เลิศภูตราช  C 102 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
102 14100144 นายวิภู  อังธนานุกุล  C 102 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
103 14100145 นายมณฑกร  เมฆมัณฑนา  C 102 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
104 14100149 นายศตายุ  เพี้ยนภักตร์  C 102 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
105 14100151 นางสาวธันย์ชนก  แก่นการ  C 102 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
106 14100152 นางสาวชลธิชา  กันทา  C 102 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
107 14100154 นายนัทธพงศ์  คุณากรสวัสดิ์  C 102 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
108 14100155 นางสาวลธิกาญ  จันทร์แจ้ง  C 102 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
109 14100159 นางสาวอนุชตา  จักรกระโทก  C 102 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
110 14100160 นางสาวธนภรณ์  ตวงสุวรรณ  C 102 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
111 14100161 นางสาวธัญญานินท์  ธรรมเหมไพจิตร  C 102 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
112 14100163 นางสาวธนัชพร  ธนะบรรณ์  C 102 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
113 14100164 นายวิศวะ  คำนวน  C 102 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
114 14100166 นายกษิดิศ  ไชยบัณฑิตย์  C 102 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
115 14100167 นายปิยะชัย  ถิ่นไทยงาม  C 102 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
116 14100168 นายภูริเดช  สุวรรณ  C 102 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
117 14100169 นายณภัทร  ขลิบปั้น  C 102 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
118 14100170 นายคามิน  คงฉิม  C 102 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
119 14100172 นางสาวชญาสินี  ตีระจินดา  C 102 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
120 14100173 นายธีรนิธิ  จันทนกูล  C 102 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
121 14100174 นางสาวนางสาว ธนัฏฐา  แซ่กวน  C 102 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
122 14100176 นายทักษ์ดนัย  ภักดี  C 102 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
123 14100177 นางสาวธนกร  ไชยยา  C 102 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
124 14100178 นายปวินท์  ปรีดานนท์  C 102 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
125 14100179 นางสาวณิชนันต์  มิตรภาพ  C 102 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
126 14100181 นายหมัดอาซาน  จารูเวศ  C 102 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
127 14100182 นายเสกข์สิทธิ  ภักดี  C 102 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
128 14100185 นายหิรัณย์  มะโนแจ่ม  C 102 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
129 14100186 นายธนภูมิ  ตันติอาภรณ์  C 102 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
130 14100187 นางสาวเปมิกา  มีคุณ  C 102 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
131 14100189 นายสถาปัตย์  คันฉ่อง  C 102 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
132 14100192 นางสาวอัญชิสา  อัศวพิพิธ  C 102 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
133 14100193 นางสาวปรารถนา  ขยายวงศ์  C 102 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
134 14100194 นางสาวญาณิศา  ชูชาติพงษ์  C 102 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
135 14100196 นางสาวอรุณวิไล  ศรีธรรม  C 102 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
136 14100198 นางสาวกมลชนก  พันธ์สุข  C 102 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
137 14100201 นายธนพล  ชีโพธิ์  C 102 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
138 14100203 นางสาวลลิดา  ชัชวาลลิขิตกุล  C 102 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
139 14100204 นายอนาวิล  ใจสมุทร  C 102 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
140 14100205 นางสาวพุทธวรรณ  จงสกุลสวัสดี  C 102 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
141 14100206 นายสหพัฒน์  สายบัวใย  C 102 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
142 14100207 นางสาวยลรวี  กิตติบุญเกศ  C 102 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
143 14100208 นางสาวสุนิตสา  ชากุลนา  C 102 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
144 14100210 นางสาวชนานันทน์  สาครสิทธิศักดิ์  C 102 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
145 14100211 นายเจตวัฒน์  วงศ์ษา  C 102 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
146 14100212 นางสาวนภัส  เกวลี  C 102 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
147 14100214 นายภูริณัฐ  สัตถาภรณ์  C 102 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
148 14100216 นายศีลวัฒน์  ละเอียด  C 102 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
149 14100220 นางสาวนวพร  ธนะสาร  C 102 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
150 14100221 นางสาวพิมชิด  จริยเจริญ  C 102 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
151 14100222 นายธัญพิสิษฐ์  แซ่ปึง  C 102 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
152 14100223 นายกฤษฏิ์ดิศ  เจริญทรัพย์  C 102 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
153 14100224 นางสาวจิตรลดา  โพธิ์วิจิตร  C 102 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
154 14100225 นางสาววิภาวรรณ  อุ่นคงทอง  C 102 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
155 14100227 นายสกนธ์  เจริญภักดี  C 102 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
156 14100229 นายภิญโญ  รุ่งเรืองสัมฤทธิ์  C 102 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
157 14100231 นางสาวเบญญา  กำลังใบ  C 102 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
158 14100232 นายคมชาญ  โชติวรนันต์  C 102 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
159 14100233 นางสาวอรรวี  ลาดหนองขุ่น  C 102 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
160 14100234 นางสาวโชติรัตน์  สว่างวงษ์  C 102 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
161 14100237 นายวีรพัฒน์  ช่วยชนะ  C 102 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
162 14100238 นางสาวฉัตราพรรณ  อยู่เย็น  C 102 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
163 14100239 นางสาวธนิษฐา  เหล็กสูงเนิน  C 102 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
164 14100240 นางสาววชิรญาณ์  ทองอุราฬ  C 102 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
165 14100241 นางสาวอุมากร  เจริญมหรรชัย  C 102 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
166 14100242 นางสาวรัสระวี  วงษ์สลาม  C 102 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
167 14100243 นายพีรดนย์  พิริยะภิญโญ  C 102 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
168 14100244 นางสาวสุพิชฌาย์  วาณิชย์ปฏิยุทธ์  C 102 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
169 14100245 นางสาวณัฏฐา  เหล่าเกื้อ  C 102 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
170 14100246 นายกฤษฎา  สิทธิ  C 102 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
171 14100247 นางสาวดารารัตน์  สุภารัตน์  C 102 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
172 14100249 นางสาวธัญญวลัย  พงษ์สามารถ  C 102 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
173 14100250 นายสราวุฒิ  แซ่ซิ้ม  C 102 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
174 14100251 นายมนัสวี  สุภาพไว  C 102 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
175 14100252 นายฟากฟ้า  พงษ์สวัสดิ์  C 102 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
176 14100253 นายณัฐพล  ยั่งยืน  C 102 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
177 14100254 นายสุรพงษ์  เพ็ชรักษ์  C 102 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
178 14100255 นายอนุสรณ์  เก้าเอี้ยน  C 102 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
179 14100256 นายวัชรพงศ์  ม่วงคำ  C 102 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
180 14100257 นายธน  วิเชียรชัย  C 102 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
181 14100258 นายชนาธิป  คนเที่ยง  C 102 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
182 14100259 นายฐานะวัชร์  เจียรพินิจนันท์  C 102 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
183 14100261 นางสาวนันทยา  วังชัง  C 102 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
184 14100262 นายอาณัติ  เจาะล้ำลึก  C 102 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
185 14100263 นางสาวปัทมา  เพชรยวน  C 102 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
186 14100264 นางสาววาสนา  พิมพ์จันทร์  C 102 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
187 14100265 นายปกรณ์  นวลประดิษฐ์  C 102 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
188 14100267 นายศุภณัฐ  ขำพิศ  C 102 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
189 14100268 นางสาวปาลิดา  สุนทรกิติ  C 102 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
190 14100270 นางสาวขวัญชนก  ทิพย์เสถียร  C 102 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
191 14100271 นางสาวนัฐฑริกา  ชีพันดุง  C 102 92 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
192 14100272 นายกรณ์  วุฒิพงศ์  C 102 93 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
193 14100273 นางสาววนัชพร  สอนครุฑ  C 102 94 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
194 14100274 นางสาววรรณทกรานต์  จ้อยปาน  C 102 95 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
195 14100275 นางสาวลัลน์ธริมา  คุ้มทิม  C 102 96 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
196 14100276 นางสาวปิยาณี  ประคองวิทยา  C 102 97 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
197 14100277 นายปาณัสม์  พงษ์พิศิษฎ์กุล  C 102 98 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
198 14100278 นายอมรพันธ์  ธนูศิลป์  C 102 99 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
199 14100279 นางสาวจุไรรัตน์  สละทองอินทร์  C 103 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
200 14100280 นายpatipon  kongklum  C 103 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
201 14100282 นายศิรโรจน์  รื่นอารมย์  C 103 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
202 14100283 นางสาวสุกัญญา  จรเขตต์  C 103 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
203 14100286 นางสาวพันทิวา  เพชรสีม่วง  C 103 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
204 14100287 นางสาวนิลเนตร  พูนชู  C 103 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
205 14100288 นางสาวกมลพร  สมคิด  C 103 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
206 14100289 นายสุวัฒน์  แถลงศรี  C 103 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
207 14100290 นายกฤศกร  สกุลสุวิชากร  C 103 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
208 14100291 นางสาวรวินดา  วรกาญจนบุญ  C 103 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
209 14100293 นางสาวฐิรนันท์  ไตรเทพาภิรักษ์  C 103 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
210 14100295 นายกานต์  จุรีมาศ  C 103 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
211 14100296 นางสาวศิลป์ศุภา  แสงวิภาค  C 103 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
212 14100297 นางสาวรวิสรา  ขุนด่านพินิจวงศ์  C 103 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
213 14100298 นายสรวิศ  ทวีกุล  C 103 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
214 14100299 นางสาวแพรลดา  หิรัญไพศาล  C 103 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
215 14100300 นายกีรภศ  บุนนาค  C 103 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
216 14100303 นางสาวภัทรมาศ  เรืองศรี  C 103 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
217 14100305 นายธิวัฒน์  ฉายกระจ่าง  C 103 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
218 14100308 นายธัชกร  จำเรียง  C 103 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
219 14100310 นางสาวณิชกานต์  โฉมเฉิด  C 103 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
220 14100313 นายพิภัช  พุคยาภรณ์  C 103 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
221 14100315 นายณัฐพงศ์  ผลพิบูลย์ลาภ  C 103 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
222 14100316 นางสาวกมลทิพย์  เกิดใจบุญ  C 103 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
223 14100317 นางสาวกษมาพร  มูลประสาร  C 103 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
224 14100319 นางสาวธนัญพร  อุทัยวรณพร  C 103 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
225 14100320 นางสาวญาณิศา  อิศรางกูร ณอยุธยา  C 103 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
226 14100322 นางสาวธนัชชา  พรหมสุภา  C 103 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
227 14100323 นายศุภรัศมิ์  สิทธิพรธนรักษ์  C 103 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
228 14100324 นางสาวพรพรรณ  เทศนาบุญ  C 103 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
229 14100326 นายพีรวิชญ์  แสงสว่าง  C 103 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
230 14100327 นางสาวชุติมา  เกสภาผล  C 103 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
231 14100329 นางสาวฉัตรธิดา  คำตา  C 103 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
232 14100330 นายพิชญ์ชากร  ชาญชาติณรงค์  C 103 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
233 14100331 นางสาวลาภิณ  เจริญสุข  C 103 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
234 14100332 นายอนันตชัย  ก้อนแก้ว  C 103 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
235 14100333 นายคุณากรณ์  คชรินทร์  C 103 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
236 14100335 นางสาวณัฐฐิกานต์  ครูบา  C 103 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
237 14100336 นายธีรัตม์  ปานคลัง  C 103 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
238 14100340 นางสาวกชกร  มานะ  C 103 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
239 14100341 นายพรพัฒน์  เดชคลัง  C 103 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
240 14100345 นางสาวดาราวดี  สอนสุภาพ  C 103 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
241 14100346 นายสุทธิพงษ์  มาพันธุ์  C 103 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
242 14100347 นายพลกฤต  โรจนรุ่งเรืองพร  C 103 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
243 14100348 นางสาวปิยธิดา  พูนโตนด  C 103 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
244 14100349 นายณัฐพล  หักหาร  C 103 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
245 14100350 นายอรรถ  จินดาสถาพร  C 103 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
246 14100351 นายนพพร  วรรณกูล  C 103 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
247 14100353 นายชินโชติ  สุชาครีย์  C 103 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
248 14100355 นางสาวอัสราภร  โกมินทร์  C 103 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
249 14100356 นายนวภูมิ  นฤนาทดำรงค์  C 103 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
250 14100358 นางสาวลดา  ภู่พัฒน์  C 103 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
251 14100359 นางสาวพรปวีณ์  ไทยถาวร  C 103 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
252 14100360 นางสาวพรกนก  จิรพัทธ์พงศกร  C 103 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
253 14100365 นายนราธร  ปิ่นเพ็ชร์  C 103 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
254 14100366 นางสาวซีมาร์  ยิ้มม่วง  C 103 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
255 14100367 นายกันตภณ  จายนียโยธิน  C 103 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
256 14100369 นางสาวสุรางรัตน์  ดายนา  C 103 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
257 14100371 นายปิยวัฒน์  นาคะประเสริฐ  C 103 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
258 14100372 นางสาวปุณยาพร  ภูเพ่น  C 103 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
259 14100374 นายพีรวิชญ์  กล้าขาย  C 104 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
260 14100375 นางสาวมนัญชยา  เพิ่มพูล  C 104 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
261 14100376 นายปิติ  พิเชษฐพันธ์  C 104 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
262 14100377 นางสาวสุชาดา  ฉุยฉาย  C 104 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
263 14100378 นางสาวณัฐวิภา  หล้าทูนธีรกุล  C 104 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
264 14100379 นายเลิศศักดิ์  พิทักษ์นามวงษ์  C 104 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
265 14100380 นายฐากร  ภักดีชุมพล  C 104 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
266 14100381 นางสาวสวรินทร์  ศรีอินทร์สุทธิ์  C 104 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
267 14100382 นายปิยะบุตร  ปภาทัสสี  C 104 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
268 14100383 นางสาวสุปรียา  คีรีวิเชียร  C 104 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
269 14100384 นางสาวจันทนา  จันทศิริ  C 104 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
270 14100388 นางสาววิไลวรรณ  น้อยอินต๊ะ  C 104 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
271 14100389 นางสาวจิดาภา  ตั้งภากรณ์  C 104 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
272 14100390 นางสาวยุวรี  อาชิ  C 104 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
273 14100391 นายวิภาค  ทองนาค  C 104 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
274 14100393 นายกรกต  ขึงโพธิ์  C 104 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
275 14100394 นางสาวมณฑกา  กรุณานนท์  C 104 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
276 14100395 นายไตรภพ  ปานเหมือน  C 104 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
277 14100396 นายณัฐนันท์  เสียงใส  C 104 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
278 14100397 นางสาวชนิตา  ใสมุทร  C 104 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
279 14100398 นางสาวภัทราภา  เที่ยงวงษ์  C 104 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
280 14100403 นางสาวธนัชชา  โสวรรณดิฐพร  C 104 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
281 14100405 นางสาวโมรีอาห์  ขาวสังข์  C 104 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
282 14100406 นายยุทธนา  พันธ์หอม  C 104 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
283 14100409 นายจิรวัฒน์  ศรีบุญเรือง  C 104 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
284 14100413 นายทัศน์พล  ศิริเขตรกรณ์  C 104 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
285 14100415 นายกานต์กวี  มากสมบูรณ์  C 104 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
286 14100418 นายอรรถพล  สินอยู่  C 104 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
287 14100422 นางสาวดุษณีย์  ภักดีกิจรุ่งเรือง  C 104 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
288 14100423 นายรวีเดช  บุญห้อมล้อม  C 104 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
289 14100426 นางสาวนันทิชา  นันทกิจ  C 104 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
290 14100428 นายณัฐธัญ  เตชเสริมภูมิ  C 104 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
291 14100429 นายอิศรา  กาเหย็ม  C 104 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
292 14100430 นายศักรินทร์  เชาว์ทอง  C 104 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
293 14100431 นายณัฐชนน  ชลวัฒนาธนากร  C 104 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
294 14100432 นายปฏิพัทธ์  พูนเกิดมะเริง  C 104 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
295 14100434 นายภาวิน  วัฒนชัยยิ่งเจริญ  C 104 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
296 14100435 นายสานนท์  หมื่นรัตน์  C 104 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
297 14100436 นายเศก  แพงลาด  C 104 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
298 14100438 นายศุภณัฐ  สุคันธาพฤกษ์  C 104 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
299 14100439 นางสาวกานติมา  ศรีวัฒนะ  C 104 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
300 14100441 นายรุจวัชร  สิริโสภณวรกุล  C 104 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
301 14100442 นางสาวกรรณิกา  กันโพธิ์  C 104 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
302 14100443 นางสาวสรวงชนก  พิบูลเหมรัตน์  C 104 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
303 14100444 นางสาวศิวพร  ไทรงาม  C 104 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
304 14100447 นายอิทธิฤทธิ์  ชลยุทธโยธิน  C 104 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
305 14100448 นางสาวศิริญาภรณ์  แก้วฤาชัย  C 104 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
306 14100449 นางสาวสมฤทัย  น้อยเอี่ยม  C 104 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
307 14100450 นางสาวดวงกมล  บงกชชัยวิพุธ  C 104 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
308 14100451 นางสาวปิยธิดา  แตระสุมาลี  C 104 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
309 14100452 นายภูมินทร์  พุทธโกมุท  C 104 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
310 14100453 นายฐากูร  ตั้งจิต  C 104 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
311 14100454 นางสาวเมธินี  กัลยาเลิศ  C 104 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
312 14100456 นางสาวสุกานดา  เวียงอินทร์  C 104 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
313 14100458 นางสาวทินฉาย  มงคลมนต์  C 104 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
314 14100460 นายกฤติชัย  บัวดิลก  C 104 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
315 14100461 นายวรกานต์  แจ่มใส  C 104 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
316 14100462 นางสาวสายธาร  สินธุ์งาม  C 104 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
317 14100468 นางสาวปวิตา  จันทร์ศรี  C 104 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
318 14100469 นายณัฐกุล  อยู่สุข  C 104 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
319 14100470 นายจ่ามู  มูเซอ D 305 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
320 14100471 นางสาวอารีรีตน์  แซ่ซั่ว D 305 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
321 14100474 นายธนพงศ์  สังข์วงค์ D 305 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
322 14100475 นางสาวสธนพิชญ์  บัวเลิศ D 305 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
323 14100477 นางสาวอริสา  เพชโรภาส D 305 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
324 14100478 นางสาวศศิธร  แซ่โคว้ D 305 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
325 14100479 นายศราวุธ  พูลเกิด D 305 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
326 14100480 นางสาวชนม์นิภา  บำเพ็ญแพทย์ D 305 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
327 14100481 นางสาวนิศากร  พิมพ์ศิริ D 305 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
328 14100482 นางสาวมิสบะฮ์  ส่าเหล็ม D 305 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
329 14100484 นายจักรกฤษ  ไล่ฮวด D 305 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
330 14100485 นางสาวนิลาวัลย์  ประกอบธรรม D 305 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
331 14100486 นายคมสัน  พุ่มพวง D 305 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
332 14100487 นายพิทวัส  ฉายจรุง D 305 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
333 14100488 นางสาวนรินธร  รามช่วย D 305 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
334 14100489 นางสาวมนัสพร  เสนี D 305 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
335 14100490 นายอนันทภพ  กิติกาศ D 305 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
336 14100491 นางสาวอลิน  จารุอมรจิต D 305 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
337 14100492 นางสาวณัฐวิภา  งามอุดมเกียรติ D 305 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
338 14100493 นางสาวณัฐวรา  ลิขิตคันทะสร D 305 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
339 14100494 นางสาวพัชรินทร์  อิ่มเอม D 305 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
340 14100495 นายณัฐพล  จรุงกีรติวงศ์ D 305 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
341 14100497 นางสาวอารีณัฐ  อาชาเทวัญ D 305 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
342 14100498 นายวีรภัทร  สุอาชาวรัตน์ D 305 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
343 14100499 นางสาวนันทวรรณ  นิลพัฒน์ D 305 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
344 14100500 นางสาวรัชภร  ตั้งสกุล D 305 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
345 14100501 นางสาวปรางค์บุญ  มีวาสนา D 305 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
346 14100502 นางสาวนิธินันท์  ชัยจิระไพศาล D 305 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
347 14100503 นางสาวเพียงฟ้า  วรปัญญา D 305 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
348 14100504 นางสาวอาศยา  พักตร์วงศ์สกุล D 305 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
349 14100505 นางสาวกาลนีรัตน์  กางหอม D 305 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
350 14100506 นางสาวสุกัญญา  ธีรพงษ์ D 305 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
351 14100507 นายธนากรณ์  พรหมมาส D 305 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
352 14100508 นางสาวรวิชา  สุขภูตานันท์ D 305 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
353 14100509 นางสาวอัจฉรา  ใจยงค์ D 305 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
354 14100511 นายจักรพันธ์  วรจักร์ D 305 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
355 14100513 นายปาฏิหาริย์  จำนงค์คำ D 305 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
356 14100514 นางสาวณิชกานต์  คำโถ D 305 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
357 14100515 นายเฉลิมชัย  สังข์แก้ว D 305 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
358 14100517 นายนราศักดิ์  จันทบูรณ์ D 305 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
359 14100519 นายณัฐดนัย  จันทอน D 305 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
360 14100520 นายธาวินี  ว่องเจริญสิน D 305 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
361 14100522 นางสาววริศรา  นิสสัยสัตย์ D 305 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
362 14100523 นายพงศ์พิชญ์  เมืองวงษ์ D 305 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
363 14100524 นางสาวศิริรัตน์  สุทธิรัตนาพร D 305 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
364 14100525 นายสิริวัฒน์  ละมูลพันธ์ D 305 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
365 14100526 นางสาวณัฐธนัญ  ฤกษ์ศิริรัตน์ D 305 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
366 14100527 นายภาณุมาศ  โมรา D 305 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
367 14100529 นายอทิติ  ศุกรสุนทร D 305 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
368 14100530 นางสาวเกศสุดา  คูณโท D 305 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
369 14100531 นางสาววันวิสาข์  บุญจีม D 305 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
370 14100534 นายกฤต  อำนวยผลวิวัฒน์ D 305 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
371 14100535 นายดนัย  ดวงมณี D 305 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
372 14100536 นายภวัต  ปรากฏรัตน์ D 305 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
373 14100537 นางสาวอภิญญา  คณิชวนกุล D 305 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
374 14100538 นายปรเมศว์  เสริมสวัสดิ์ D 305 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
375 14100539 นายพร้อมพัสถ์  ดีประชากร D 305 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
376 14100541 นายกฤษณะ  พิมลชัยศรีกุล D 305 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
377 14100543 นายสิทธิศักดิ์  วิเศษศิริ D 305 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
378 14100544 นายวันพัฒน์  มาตังคะ D 305 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
379 14100545 นายพงศกร  สุระเรืองชัย D 305 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
380 14100546 นายภูรี  ศรีสุข D 305 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
381 14100549 นางสาวสิรภัทร  ลิ้มสกุล D 305 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
382 14100550 นางสาวณิชนันท์  จันทร์เทพ D 305 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
383 14100551 นางสาวณัฐชยา  โคกอ่อน D 305 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
384 14100552 นายณัฐพัจน์  มณฑารักษ์ D 305 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
385 14100555 นางสาวชญานุช  นุชประเสริฐ D 305 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
386 14100557 นายคณาวุฒิ  ดิษฐพริ้ม D 305 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
387 14100558 นายณพลช  สิทธิเทศานนท์ D 305 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
388 14100559 นายธนพล  ลิ่มถาวรศิริพงศ์ D 305 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
389 14100560 นางสาวสุนันทา  พุ่มพวง D 305 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
390 14100561 นายศรุต  ขวัญละมูล D 305 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
391 14100562 นางสาวกัลยนิษฐ์  ดาราอัมพรจรัส D 305 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
392 14100563 นางสาวสุธิดา  คำสุรีย์ D 305 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
393 14100565 นางสาวจตุพร  บุญประสิทธิ์พร D 305 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
394 14100566 นายณัฐวุฒิ  ทองพันชั่ง D 305 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
395 14100568 นางสาวอนุตรา  นวลไชยดี D 305 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
396 14100569 นายนวมินทร์  เฉลิมเกียรติ D 305 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
397 14100570 นางสาววรญาณ์  พรหมมา D 305 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
398 14100573 นางสาวนฤภร  บุญชิต D 305 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
399 14100575 นางสาวศศินัฏฐ์  อักษรศรี D 305 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
400 14100576 นางสาวปณัฐพร  ปรีชายะจิตต์ D 305 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
401 14100577 นางสาวอลิษา  ถาพรภาษี D 305 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
402 14100580 นางสาววรากร  เพชรเยียน D 305 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
403 14100581 นางสาวลลิษา  พงศ์ลดากูล D 305 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
404 14100582 นายกฤษณะ  บุญเติม D 305 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
405 14100584 นายวิศิษฏ์  ตันติฉันทการุญ D 305 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
406 14100587 นางสาวชนิกานต์  ไกรกรุง D 305 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
407 14100588 นายศุภกฤต  ศรีสุข D 305 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
408 14100592 นายนพชัย  เจริญสุข D 305 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
409 14100593 นายปาณัสม์  ชมชะนัด D 305 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
410 14100594 นางสาวดุจกมล  ชิงนวรรณ์ D 305 92 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
411 14100595 นายดุลยาธาร  พยุงสุวรรณ D 305 93 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
412 14100596 นายสุวิจักร  วนิชวัฒนะ D 305 94 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
413 14100597 นายฉัตรบดี  พฤกษพานิช D 305 95 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
414 14100598 นางสาวออภา  สุเมธีสิริสกุล D 305 96 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
415 14100599 นายพรหมพา  พรมภา D 305 97 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
416 14100600 นางสาวรัชดาวรรณ  เที่ยงตรง D 305 98 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
417 14100601 นางสาวธนัชพร  ขำเอี่ยม D 305 99 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
418 14100602 นางสาวเขมิกา  อมรกิจวณิชย์ D 305 100 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
419 14100603 นางสาวเปรมชนก  ด้วงเปรม D 305 101 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
420 14100604 นายสิทธิธัช  จันทรวงศ์ D 305 102 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
421 14100605 นายณฐกร  สาทรสัมฤทธิ์ผล D 305 103 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
422 14100607 นางสาวชุติกาญจน์  อินทร์อนันต์ D 305 104 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
423 14100608 นางสาวอริสา  รอดอ่วม D 305 105 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
424 14100609 นางสาวอภิรักษ์  สุระเสน D 501 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
425 14100610 นางสาวธัญญลักษณ์  ซอนคำ D 501 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
426 14100611 นายปฏิภาณ  วรวนิชย์ D 501 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
427 14100612 นายภัทร  แกว่นกสิกร D 501 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
428 14100613 นายชาญวุฒิ  ศิริจันทรพรชัย D 501 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
429 14100614 นางสาวฐิติภัทร  ไพศรี D 501 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
430 14100616 นายกรกฏ  สัมมาพล D 501 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
431 14100618 นายบวรวิชญ์  ศรีมาศ D 501 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
432 14100619 นายรวิพล  มาประชา D 501 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
433 14100620 นายนพพันธ์  ฮวดวิจิตต์ D 501 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
434 14100621 นางสาวสุกานดา  เพ็ชรเรือง D 501 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
435 14100622 นางสาวศศิวิภา  ศรแก้ว D 501 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
436 14100624 นางสาวณัฐทราภรณ์  ตั้นอู๋ย D 501 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
437 14100625 นางสาวสุภาภรณ์  โสมณวัฒน์ D 501 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
438 14100626 นางสาวพิมพ์พรรณ  เลิศรัตนากุล D 501 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
439 14100627 นายวัชรเวสน์  เชาว์ไวย์ D 501 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
440 14100629 นางสาวบุญพิทักษ์  เบียดนอก D 501 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
441 14100630 นายจิรวัฒน์  สืบโดด D 501 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
442 14100631 นางสาวพรนภา  ปัญจมาตย์ D 501 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
443 14100633 นายวรวัฒน์  ไพศาลนันท์ D 501 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
444 14100637 นางสาวอมรรัตน์  ช่วยสถิตย์ D 501 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
445 14100638 นางสาวจันทนา  สังข์มัน D 501 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
446 14100639 นายทิชากร  ดาวเรือง D 501 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
447 14100640 นายภาควิชา  กาญจนาธนเกียรติ D 501 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
448 14100641 นายจตุพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล D 501 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
449 14100642 นายพนธรักษ์  เลี้ยงประไพพันธ์ D 501 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
450 14100643 นางสาวรติมา  จันทรัตนา D 501 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
451 14100644 นายปฎิเวธ  รัตนสุคนธ์ D 501 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
452 14100645 นายธนบดี  โตงาม D 501 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
453 14100646 นายจาตุรนต์  มูลทรัพย์ D 501 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
454 14100647 นายศุภณัฐ  ว่องสมบูรณ์สิน D 501 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
455 14100648 นายศิวนาถ  สว่างอารมณ์ D 501 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
456 14100649 นางสาวศศิวรรณ  จันทรวงศ์ D 501 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
457 14100650 นางสาวนลินลักษณ์  พูลพร D 501 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
458 14100652 นางสาวธัญญลักษณ์  เหรียญประเสริฐ D 501 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
459 14100653 นางสาวพนิดา  กิมจันทร์ D 501 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
460 14100654 นายณธัชพงศ์  เกียรติเรืองวัฒนา D 501 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
461 14100655 นางสาวณรังษี  ภู่ประพันธ์ D 501 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
462 14100657 นายพัศวุฒิ  ทรงธงไชย D 501 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
463 14100659 นางสาวณิชมน  เหือดไธสง D 501 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
464 14100660 นางสาวรัชนก  ยิ้มแย้ม D 501 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
465 14100662 นางสาวพรพิมล  วรสุชีพ D 501 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
466 14100663 นางสาวศศิมาพร  ยศกิจ D 501 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
467 14100664 นายรณฤทธิ์  ปูรณัน D 501 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
468 14100665 นางสาวกฤษณา  น่วมหมวก D 501 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
469 14100666 นายศักดิพันธ์  วิบูลย์ศรัณย์ D 501 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
470 14100668 นางสาวกัญญ์รกรณ์  วินิตวัฒนคุณ D 501 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
471 14100669 นางสาวมุตตา  พัฒนพงศ์พิบูล D 501 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
472 14100670 นายชาญวิทย์  แนวสุข D 501 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
473 14100671 นายชาคริต  การะเกต D 501 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
474 14100674 นางสาวสิริยุภา  ห้วยใหญ่ D 501 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
475 14100676 นายจิตรกร  ผ่องประภา D 501 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
476 14100678 นางสาวกนกทัย  ธนะวัง D 501 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
477 14100679 นางสาวปราณสวรรค์  นาวีปัญญาธรรม D 501 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
478 14100680 นายกิจจ์ศิริ  ฤาชัย D 501 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
479 14100681 นางสาวณัฐกฤตา  วรเวชกุลเศรษฐ์ D 501 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
480 14100682 นายนายยุทธนา  ทรายงาม D 501 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
481 14100683 นายธนาธิป  ฉวี D 501 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
482 14100685 นางสาวพริมา  ไพบูลย์พุฒิพงศ์ D 501 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
483 14100686 นายบวรพจน์  คุณาธิมาพันธ์ D 501 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
484 14100687 นางสาวปาลชาติ  ปรีชาลัย D 501 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
485 14100688 นางสาวพิชญา  รัตนวิบูลย์กุล D 501 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
486 14100692 นางสาวจัทมณี  ภายไธสง D 501 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
487 14100693 นายชวกร  คงธนะเจริญชัย D 501 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
488 14100694 นายกษิดิศ  วาดเขียน D 501 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
489 14100695 นายพัชรพงษ์  เพชรสุข D 501 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
490 14100696 นางสาววรพิชชา  โนรี D 501 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
491 14100698 นายกันตภณ  ดวงขวัญ D 501 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
492 14100699 นายพีรดนย์  ชิตสิริเรืองชัย D 501 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
493 14100700 นางสาวนภสร  นาคฤทธิ์ D 501 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
494 14100702 นายธนุวัฒน์  เกษสิมมา D 501 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
495 14100703 นายนรธัช  กิระวานิช D 501 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
496 14100705 นางสาวฐาณฤทัย  วงศ์ใหญ่ D 501 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
497 14100706 นายพิพัฒน์  ทองทา D 501 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
498 14100709 นายอานนท์  ตูพานิช D 501 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
499 14100710 นายธงไชย  แก้วจินดา D 501 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
500 14100711 นายวัชระ  ประจักรวัชรชัย D 501 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
501 14100712 นายนพพร  ศรวงค์ D 501 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
502 14100714 นางสาวกฤติยาณี  สิทธิไกรพงษ์ D 501 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
503 14100715 นางสาววันนิภา  แสวงดี D 501 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
504 14100716 นายนารากรณ์  กิ่งเพ็ชร์ D 501 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
505 14100719 นางสาวสีวลี  ครองใจ D 501 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
506 14100721 นางสาวจันทรารัตน์  เทศกุล D 501 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
507 14100722 นางสาวอรปรียา  ชัยชมภู D 501 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
508 14100723 นายวรัทภพ  ภู่วิจิตรถาวรชัย D 501 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
509 14100725 นางสาวกวินทิพย์  คำป้อ D 501 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
510 14100726 นายโสฬส  เด่นอมรเลิศ D 501 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
511 14100727 นายสิปปกร  สารินวรรณ D 501 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
512 14100728 นางสาวนันทิกานต์  เจริญทวีทรัพย์ D 501 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
513 14100729 นายธนวัฒน์  ทับเจริญ D 501 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
514 14100730 นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  สายส่อ D 501 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
515 14100731 นางสาวพิมพ์ประไพ  สุดนาวา D 502 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
516 14100733 นายชลิต  จิตรเจริญ D 502 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
517 14100734 นายชาลี  แช่มเชื้อ D 502 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
518 14100737 นางสาวเปมิกา  วงค์กองแก้ว D 502 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
519 14100739 นางสาวนริสรา  อินทร์บุญสม D 502 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
520 14100740 นายพัฒนพงษ์  ฮวดค่วน D 502 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
521 14100741 นายณัฐพงษ์  ขจรกลิ่น D 502 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
522 14100743 นางสาวณัฐธิรา  มาฉาย D 502 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
523 14100746 นางสาวศุภนิดา  แดงสกุล D 502 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
524 14100747 นายเกรียงไกร  พูลจวง D 502 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
525 14100748 นายร่มกล้า  มาไกล D 502 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
526 14100749 นายจิรายุทธ  สิตตะวิบุล D 502 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
527 14100751 นายทวีวัฒน์  ชอบดีงาม D 502 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
528 14100752 นายชยุตม์  เกียรติไกรวัลศิริ D 502 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
529 14100753 นางสาวนันทวัน  อินหา D 502 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
530 14100754 นายอิสราณุวัฒน์  ฉันทจิตปรีชา D 502 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
531 14100755 นางสาวกมลวรรณ  สมหมาย D 502 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
532 14100756 นายชโยวินท์  พลทอง D 502 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
533 14100760 นางสาวทักษพร  อุไรวงศ์ D 502 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
534 14100761 นายวิรชน  มัณฑานนท์ D 502 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
535 14100763 นางสาวชัญญา  บุญญขันธ์ D 502 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
536 14100764 นางสาวสุทธิดา  ปัญญาสงค์ D 502 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
537 14100766 นางสาวจามรี  แสงอรุณศิลป์ D 502 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
538 14100769 นางสาวจิตต์โสภิณ  โพธิ์น้อย D 502 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
539 14100770 นางสาวกชวรรณ  ศรีมาลา D 502 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
540 14100771 นางสาวน.ส.ไปรยา  สิงห์์อุสาหะ D 502 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
541 14100772 นางสาวสุกัญญา  สุดสะดา D 502 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
542 14100773 นางสาวชลิดา  เหล่าวิโรจนกุล D 502 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
543 14100774 นายนราธิป  ลุนพรม D 502 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
544 14100776 นายอาทิตย์  มั่นคง D 502 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
545 14100777 นางสาวสินาภรณ์  พุทธิกุลสถิต D 502 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
546 14100778 นางสาวมัณฑนา  เพิ่มพูนธัญญะ D 502 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
547 14100779 นางสาวศันศนีย์  เเซ่เเต้ D 502 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
548 14100780 นางสาวผาณิต  เชี่ยนมั่น D 502 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
549 14100781 นางสาวเพียงดาว  จันดา D 502 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
550 14100782 นางสาววันทนีย์  พวงงาม D 502 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
551 14100783 นางสาวชลิดา  ศรีวิชา D 502 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
552 14100784 นางสาวเสาวลักษณ์  ชูรังสฤษฏิ์ D 502 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
553 14100785 นางสาวธมนวรรณ  จันทราพิชิต D 502 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
554 14100787 นายวงศกร  เอี่ยมสอาด D 502 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
555 14100788 นายจิรภัทร  ชลปฐมพิกุลเลิศ D 502 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
556 14100789 นายโชคชัย  เลิศธัญพันธ์ D 502 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
557 14100790 นายศิวกร  ไกรวิทย์ D 502 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
558 14100791 นางสาวพิมธิดา  ตรงตระกูลวงศ์ D 502 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
559 14100792 นายอนุวา  ณ ปัตตานี D 502 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
560 14100793 นางสาวกุลธิดา  เธียรไพศาล D 502 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
561 14100794 นายนฤศวร  ยอดตา D 502 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
562 14100796 นางสาววิภัททา  ชูสังข์ D 502 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
563 14100798 นางสาวพัชราวรรณ  เวียงนนท์ D 502 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
564 14100799 นางสาวชลิฎา  ฉันทสิริวรวัฒน์ D 502 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
565 14100800 นายศราวุธ  เทอดศักดิ์ไพบูลย์ D 502 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
566 14100801 นางสาวชุติกาญจน์  สังข์ด้วง D 502 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
567 14100803 นางสาวเบญจพรรณ  สิงห์ทอง D 502 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
568 14100804 นายชัยยุทธ  พรพงศ์สวัสดิ์ D 502 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
569 14100806 นางสาวอัญชลีพร  พูนขุนทด D 502 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
570 14100807 นางสาวธนิตา  ศรีแก้ว D 502 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
571 14100808 นายวิชญ์พล  ดาโรจน์ D 502 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
572 14100809 นางสาวโศธิดา  สุขสงวน D 502 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
573 14100811 นางสาวณิช  อังศุสิงห์ D 502 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
574 14100812 นายคณิน  พูลศิริปัญญา D 502 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
575 14100813 นายพีระนนท์  สีมา D 502 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
576 14100815 นายณัฐกรณ์  บุญลาภ D 502 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
577 14100816 นางสาวนพวรรณ  บำรุงศิลป์ D 502 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
578 14100818 นางสาวชวัลภา  ดาราชาติ D 502 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
579 14100819 นายภาคภูมิ  ศรีเทพินทร์ D 502 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
580 14100820 นางสาวสุพัตรา  พาลีบุตร D 502 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
581 14100821 นางสาวนฤภร  ศรีณรงค์สถิตย์ D 502 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
582 14100823 นายศักดิ์สิทธิ์  ว่องวรรธนะกุล D 502 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
583 14100824 นางสาวยุราวัลย์  ดาราวี D 502 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
584 14100825 นายณัฐพงศ์  บำรุงเชื้อ D 502 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
585 14100826 นายณัฐพงษ์  อิ่มแก้ว D 502 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
586 14100827 นางสาวรัฐชิตา  ไทยประสงค์ D 502 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
587 14100828 นายพชร  มานิตย์ D 502 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
588 14100830 นายพงศกร  ทองประมูล D 502 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
589 14100831 นางสาวรินรดา  พิทักษ์จำนงค์ D 502 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
590 14100832 นายวราพงษ์  หงษ์ใหญ่ D 502 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
591 14100834 นางสาวปภาพร  หนูมา D 502 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
592 14100835 นางสาวนันท์นภัส  บำรุงพนิชถาวร D 502 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
593 14100836 นายฐษชัย  ประเสริฐสุด D 502 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
594 14100837 นางสาวปนวรรณ  วิริยะสุขสิงห์ D 502 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
595 14100840 นางสาวกาญจนาถ  ทองคำซุ่ย D 502 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
596 14100841 นายธามน  จันทนากร D 502 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
597 14100842 นางสาวจิดาภา  วรรณะลี D 502 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
598 14100844 นางสาวอารัมภา  วัฒนาวงศ์ชัย D 502 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
599 14100845 นางสาวชนิตร์นันทน์  ผดุงนานนท์ D 502 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
600 14100847 นายชยกร  คงสิน D 502 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
601 14100848 นายโกมลพัฒน์  หล่อไพรัตน์ D 502 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
602 14100849 นางสาวศิริลักษณ์  แสงวิภาค D 502 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
603 14100850 นายศิวา  พันธุ์พิน D 502 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
604 14100851 นางสาวธิดารัตน์  ขจรกลิ่น D 502 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
605 14100852 นางสาวกานต์รวี  จิตหนัก D 502 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
606 14100854 นายนฤเบศ  ประทุมเขตต์ D 503 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
607 14100855 นางสาวปวีณ์สญาน์  พิทยธาราธร D 503 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
608 14100857 นายณัฐนนท์  เอื้อวนาปักษา D 503 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
609 14100860 นายฐาปนพงศ์  เจริญสุข D 503 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
610 14100861 นายสมโภช  สุพิมพ์ D 503 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
611 14100862 นางสาวพสิกา  ปรีชาวิทย์ D 503 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
612 14100863 นางสาวพวงผกา  แจ้คำ D 503 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
613 14100865 นางสาวสุพรรษา  ทองเขียว D 503 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
614 14100867 นายจุลพงศ์  จิตต์เกษม D 503 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
615 14100868 นายภูมิพัฒน์  พงษ์วสิษฐ์ D 503 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
616 14100870 นายจรูญ  ทิพรัตน์ D 503 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
617 14100871 นายคณาพจน์  รักษี D 503 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
618 14100872 นางสาวธนาภา  เกียรติสมาน D 503 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
619 14100873 นายชยกฤต  ชูเรือง D 503 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
620 14100874 นายตรีรัตน์  พงษ์ไพโรจน์ D 503 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
621 14100875 นางสาวโยษิตา  อุบลวัตร D 503 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
622 14100876 นายธนพล  ภูมิณรงค์ D 503 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
623 14100877 นายคมสัณห์  สมบูรณ์พงศ์ D 503 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
624 14100878 นายยุรนันท์  เขียวแจ่ม D 503 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
625 14100879 นายพิพัฒน์  นุชนาคา D 503 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
626 14100880 นายศรัณย์  โลหะศิริกุล D 503 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
627 14100883 นางสาวโสภิต  ทูคำมี D 503 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
628 14100886 นางสาวปวีณา  อ้อมนอก D 503 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
629 14100887 นายนที  สุริโย D 503 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
630 14100888 นางสาวมณีรัตน์  เอื้องชูถิ่น D 503 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
631 14100889 นางสาววัชรี  วัชระสัมพันธ์ D 503 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
632 14100890 นางสาวชนิกานต์  สาครเสถียร D 503 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
633 14100893 นายอภิวัฒน์  รุ่งสาคร D 503 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
634 14100894 นายก่อเกียรติ  แสงวิลัย D 503 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
635 14100896 นางสาวณัฐชยา  วงษ์เบ้า D 503 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
636 14100897 นางสาวศุภวาณีย์  วังคีรี D 503 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
637 14100899 นายสิรภพ  บุญเพ็ง D 503 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
638 14100901 นายธนศักดิ์  เล็กสมสันติ์ D 503 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
639 14100902 นางสาวณัฐชนก  ธนิกกุล D 503 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
640 14100903 นายนัฐพล  จิติราช D 503 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
641 14100906 นางสาวพรสวรรค์  เทพจันทร์ D 503 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
642 14100907 นายกัมปนาท  เพียรบรรจงจิต D 503 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
643 14100908 นางสาวเมตตา  บุญเอิบ D 503 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
644 14100909 นางสาวฐิติรัตน์  เลิศสกุลผาสุข D 503 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
645 14100910 นายชาครีย์  จงฤาชา D 503 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
646 14100911 นางสาวโชติรส  บุญเจริญ D 503 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
647 14100913 นายชวนันท์  เกิดขุมทอง D 503 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
648 14100915 นายธีราธร  วัชราคม D 503 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
649 14100917 นายพิศุทธ์  จงรักษ์สกุล D 503 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
650 14100919 นางสาวธัญธร  หงษ์รัตนอุทัย D 503 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
651 14100920 นายสยมภู  กล้าหาญ D 503 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
652 14100921 นางสาวสุชานุช  จริยานุรัตน์ D 503 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
653 14100922 นายจิรายุ  อ่อนสี D 503 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
654 14100923 นายภาณุชัย  อุไรวงษ์ D 503 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
655 14100926 นายพลรัตน์  วิมานรัตน์ D 503 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
656 14100927 นายพีรัช  สงวนดีกุล D 503 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
657 14100928 นายณัฐวุฒิ  เถาว์ทอง D 503 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
658 14100929 นางสาวสุธารินี  จินะสี D 503 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
659 14100930 นางสาวปาลิตา  ขัติยสุรินทร์ D 503 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
660 14100931 นายณัชกร  ประจังคะโต D 503 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
661 14100932 นางสาวกรภัทร  คงโชคชัย D 503 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
662 14100933 นายกฤษฏิ์  ธีรนิติ D 503 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
663 14100935 นางสาวทัตพร  นิยมดี D 503 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
664 14100936 นายอัครเดช  คำสิงหา D 503 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
665 14100937 นายจิรายุ  พูลปรีดี D 503 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
666 14100938 นายธิบดี  ทองอร่าม D 503 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
667 14100939 นางสาวใจใส  กึกสูงเนิน D 503 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
668 14100940 นายวสุพล  อังศุโภไคย D 503 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
669 14100941 นายตะวัน  เดชวิริยตานนท์ D 503 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
670 14100942 นางสาวชลธิชา  เราประจง D 503 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
671 14100944 นายภูมน  บัวพลับ D 503 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
672 14100945 นายณัฐวิทย์  พลเยี่ยม D 503 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
673 14100946 นางสาวหัทยา  โหนา D 503 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
674 14100947 นายจิรเมธ  คล้ายรัศมี D 503 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
675 14100948 นายต่อพงษ์  คันธะพฤกษ์ D 503 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
676 14100949 นางสาววรรณนิดา  เพชรจันทร์ทอง D 503 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
677 14100950 นายบวรวิทย์  ถนอมวงศ์ D 503 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
678 14100952 นางสาวธัญญภรณ์  แดนทอง D 503 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
679 14100953 นางสาวอภิวาทน์  แก่นทองเจริญ D 503 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
680 14100954 นางสาวสุชาดา  วุฒิตระกูลไชย D 503 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
681 14100955 นางสาวอรวรรยา  วิภาตะกลัศ D 503 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
682 14100957 นายวรธรรม  ชูบัวทอง D 503 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
683 14100958 นางสาวกัญญานี  พันบัว D 503 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
684 14100960 นายปิยบุตร  ลาภทวี D 503 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
685 14100962 นายสวราชย์  หมื่นจิตร D 503 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
686 14100963 นางสาวกรพินธุ์  เมืองโคตร D 503 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
687 14100964 นายราชัน  ปั้นละ D 503 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
688 14100965 นางสาวอนัญญา  สุขศรีนวล D 503 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
689 14100968 นายปริญญ์  มีเพียร D 503 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
690 14100969 นายเศวต  จตุรชาติ D 503 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
691 14100970 นายทวีศักดิ์  มั่่นจิต D 503 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
692 14100971 นายอภิวัฒน์  บุบผาถา D 503 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
693 14100972 นางสาวพิชชาทร  กองอรรถ D 503 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
694 14100974 นายจักรกฤษณ์  ชัยอาสา D 503 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
695 14100975 นายวเรณย์  จันทร์มา D 503 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
696 14100976 นายอำพล  มุ่งธัญญา D 503 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
697 14100977 นางสาวทิวาพร  แสงแก้วศรี D 504 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
698 14100978 นายชูศักดิ์  พุ่มทับทิม D 504 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
699 14100980 นายจตุรงค์  ศรีปานเงิน D 504 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
700 14100982 นางสาวพิชชา  รัตนาภรณ์ D 504 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
701 14100983 นายพชรพล  อินทรศักดิ์ D 504 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
702 14100984 นางสาวสุดารัตน์  วิหารทอง D 504 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
703 14100987 นายภูวนัตถ์  จันทร์แสนตอ D 504 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
704 14100990 นางสาวธนกร  การบุญ D 504 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
705 14100991 นางสาวจันทกานต์  จึงมานะกิจ D 504 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
706 14100992 นางสาวธนภรณ์  ภู่ไพบูลย์ D 504 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
707 14100993 นายบวรศักดิ์  อุดมฉิมพลี D 504 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
708 14100994 นางสาวปริยฉัตร  ขัติทะจักร์ D 504 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
709 14100995 นายนัสวี  ฉิมยศ D 504 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
710 14100996 นางสาวกิติยา  เชาวนรัตน์ D 504 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
711 14100997 นายธีระพันธุ์  ปาวิเศษ D 504 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
712 14101001 นางสาวชมพูนุช  กายประสิทธิ์ D 504 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
713 14101002 นางสาวภัทรภร  จันทรบุตร D 504 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
714 14101003 นายประวีณ  พึ่งวงศ์ D 504 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
715 14101006 นายศุภณัฐ  รัตตะรังสี D 504 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
716 14101007 นางสาวอรไพลิน  ทองชู D 504 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
717 14101008 นายพิพัฒน์พงษ์  เพิ่มพลัง D 504 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
718 14101009 นายมารุตพงศ์  รอดบางยาง D 504 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
719 14101010 นายวีรภัทร  หลักทอง D 504 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
720 14101011 นายกษิตินาถ  พรโพธิ์ศรี D 504 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
721 14101012 นายวชิรพล  วิทยา D 504 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
722 14101013 นางสาวธัญลักษณ์  ทองปรุง D 504 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
723 14101014 นางสาวเกวลิน  จิตรประดับศิลป์ D 504 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
724 14101015 นางสาวกมลรัตน์  ปฐมชัยอัมพร D 504 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
725 14101016 นายศิระกร  ตันบูรณา D 504 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
726 14101018 นายศราวุฒิ  ดำละกอ D 504 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
727 14101019 นางสาวนพรัตน์  เจนมั่นคง D 504 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
728 14101020 นายธมน  แสงสว่าง D 504 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
729 14101023 นายคธานนท์  ไทยประดิษฐ์ D 504 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
730 14101024 นางสาววิลาวัณย์  เพ็ชราการ D 504 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
731 14101025 นางสาวณัฐธิดา  คลิ้งทอง D 504 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
732 14101030 นางสาวจุฑามาศ  บุญพาพรสิริ D 504 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
733 14101031 นางสาวภัทรกร  หลิมชูตระกูล D 504 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
734 14101032 นายณัฏฐ์  ตั้งชลทิพย์ D 504 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
735 14101033 นายจิรสิน  ศิวารัชกุณฑล์ D 504 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
736 14101035 นางสาวพิมพ์ชนก  อำสันเทียะ D 504 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
737 14101036 นางสาวกชกร  กุลเมือง D 504 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
738 14101037 นายวุฒินันท์ อารยะกีรติ  อารยะกีรติ D 504 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
739 14101038 นางสาวสุวรรณี  โพนทอง D 504 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
740 14101039 นายนภัส  ลีฬหพงศ์ D 504 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
741 14101040 นายสุรศักดิ์  เวียงนิล D 504 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
742 14101042 นางสาวเชาวน์ประภา  มั่นยืน D 504 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
743 14101043 นางสาวสุภาวดี  ทองระย้า D 504 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
744 14101044 นางสาวนางสาวนัชชา  คุณะเพิ่มศิริ D 504 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
745 14101045 นายณภัทร์ดนัย  รฐาภักค์นิธิโชติ D 504 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
746 14101046 นางสาวนันทพร  คำสุข D 504 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
747 14101048 นายกันตภณ  นิรันด์พันธ์ D 504 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
748 14101050 นายธนพันธุ์  มโนชัย D 504 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
749 14101051 นางสาวตรีสุคนธ์  ศิริทรัพย์ D 504 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
750 14101054 นางสาวจิตรลัดดา  เงินมูล D 504 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
751 14101055 นางสาวอรณิชา  สถานสุข D 504 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
752 14101056 นายกันตภณ  ขำอยู่ D 504 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
753 14101057 นายภูดิศ  เอมดี D 504 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
754 14101058 นางสาวปิยะวรรณ  แสงอรุณไพศาล D 504 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
755 14101060 นายอภิวิชญ์  วุฒิธรรมกิตติ D 504 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
756 14101061 นางสาวรวิสรา  ลพบุตร D 504 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
757 14101062 นางสาวภิญญาพัชญ์  พัชรกิตติพงศ์ D 504 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
758 14101063 นางสาวพรพัสนันท์  ยิ้มพวง D 504 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
759 14101064 นายอธิป  คงทอง D 504 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
760 14101066 นายพูนศักดิ์  พงศ์มากสุข D 504 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
761 14101067 นายอนัส  สะตี D 504 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
762 14101068 นางสาวจุฑามาศ  อาญาเสน D 504 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
763 14101069 นายทักษิณ  บุญขวัญ D 504 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
764 14101070 นายชเยนทร์  รัตนสิริ D 504 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
765 14101072 นางสาวจุฑาทิพย์  บุญทาแดง D 504 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
766 14101073 นางสาวกัญญ์วรา  วงศ์สวัสดิ์ D 504 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
767 14101075 นายกวิน  สืบสาย D 504 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
768 14101077 นายวาทศิลป์  ไทยกลาง D 504 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
769 14101078 นางสาวโสรยา  สืบแสน D 504 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
770 14101079 นายศิรภัสสร์  ประสพสุขเจริญ D 504 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
771 14101080 นายวริศร์  ศิริโสม D 504 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
772 14101081 นายปนิก  โต๊ะซอ D 504 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
773 14101082 นางสาวสุชาดา  วงษ์วัย D 504 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
774 14101083 นางสาวศิศิรา  พึ่งเจียม D 504 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
775 14101084 นางสาวศริญญา  อิทธิธนกุล D 504 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
776 14101085 นางสาวอรัญญิกา  คงนุรัตน์ D 504 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
777 14101086 นางสาวพิชญา  บาลทิพย์ D 504 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
778 14101088 นางสาวชิดชนก  บานทรงกิจ D 504 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
779 14101089 นายวงศธร  ปิ่นทอง D 504 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
780 14101090 นายวัชรินทร์  สมพงศ์ D 504 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
781 14101092 นางสาวรัตนวดี  วงศ์วรชาติ D 504 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
782 14101093 นายธนสัญญ์  ทองแปลกมยุเรศ D 504 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
783 14101094 นางสาวภัทริศ  เพิ่มพงษ์ D 504 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
784 14101095 นางสาวทัณฑิกา  มีสุวรรณ D 504 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
785 14101096 นางสาวลลิตา  สูงสถิตานนท์ D 504 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
786 14101098 นางสาวสุภานัน  รัตนพงษ์วณิช D 504 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
787 14101099 นางสาววลัยภรณ์  เต็งการณ์กิจ D 504 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
788 14101100 นายปัญจพล  ขวัญซ้าย D 509 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
789 14101103 นายศุภวิชญ์  พุทธิพงศ์ปภัสร์ D 509 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
790 14101104 นายธีรวัชร์  แสนสวาท D 509 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
791 14101105 นางสาวกมลวรรณ  ฉางกุดแดง D 509 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
792 14101107 นางสาวชลธิชา  เล้าประเสริฐ D 509 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
793 14101109 นางสาวณัฐกานต์  จิตตยานันต์ D 509 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
794 14101110 นางสาวปทุมรัตน์  ระงับพาล D 509 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
795 14101112 นายปณิธิ  เรืองจินตนา D 509 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
796 14101113 นายปิยะนันท์  จันทะเวช D 509 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
797 14101114 นายรพีโรจน์  ผกผ่า D 509 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
798 14101116 นางสาวพิชานี  เสถียร D 509 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
799 14101117 นายธนกร  โลหะธรรม D 509 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
800 14101118 นางสาวอินทุอร  ธรรมาอภิรมย์ D 509 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
801 14101119 นางสาวศิริวิมล  ประจิตร D 509 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
802 14101121 นายธนชิต  บำเพ็ญผล D 509 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
803 14101122 นายธนาธิป  สร้อยมาลา D 509 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
804 14101123 นายนวนินทร์  อมฤตวรรณ D 509 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
805 14101124 นางสาวอรปรียา  ฉายทองดี D 509 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
806 14101125 นายหัสดินทร์  มีทิศ D 509 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
807 14101126 นายพาทิศ  รุ่งรัตนกิจกำจร D 509 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
808 14101128 นายกันต์  ศรีจันทร์ D 509 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
809 14101129 นายอนันชณัน  ธนกฤตา D 509 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
810 14101132 นายจิรวัฒน์  ชุมละออง D 509 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
811 14101133 นางสาวอัญชณา  ขุนเปีย D 509 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
812 14101134 นางสาวพิชชาภา  หอมวิเศษ D 509 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
813 14101136 นายขจรศักดิ์  เขตกิ่ง D 509 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
814 14101137 นางสาวอัญธิกา  พิมเสน D 509 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
815 14101138 นายจิรายุ  กลัดทรัพย์ D 509 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
816 14101139 นางสาวจิรายุ  อุดมเพ็ญ D 509 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
817 14101140 นางสาวอิสริยาภรณ์  บรรจงปรุ D 509 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
818 14101141 นางสาวผกาพร  คำปลิว D 509 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
819 14101142 นายสิทธิพัฒน์  เทพสิทธิ์ D 509 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
820 14101143 นายธันวา  วรรณเกษม D 509 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
821 14101144 นางสาวอรวรรยา  ชูสาย D 509 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
822 14101145 นายสุทธิพงษ์  ทัดสำราญ D 509 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
823 14101147 นางสาวชนกานต์  จินดามณี D 509 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
824 14101149 นางสาวรุจิรา  น่วมพารา D 509 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
825 14101150 นายกนกชัย  ลิขิตาภิวัฒน์ D 509 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
826 14101151 นางสาวกรกนก  กรวยทอง D 509 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
827 14101152 นางสาวจารียา  ชูแสง D 509 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
828 14101153 นางสาวนิษฐา  วุฒิเบญจพลชัย D 509 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
829 14101154 นางสาวรังสิมา  ยานยา D 509 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
830 14101155 นางสาววันวิสา  จีนกระจันทร์ D 509 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
831 14101156 นางสาวอาทิมา  ปิณฑานนท์ D 509 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
832 14101157 นางสาวภัทราภรณ์  โรจนสกุลพิสุทธิ์ D 509 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
833 14101158 นายธนภูมิ  ทองประเสริฐ D 509 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
834 14101159 นางสาวศรีสกุล  โพธิ D 509 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
835 14101160 นายพงศกร  ตันติเวทเรืองเดช D 509 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
836 14101165 นางสาวกมลชนก  ศรีตะโชติ D 509 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
837 14101166 นางสาวธนารีย์  มีมาก D 509 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
838 14101168 นางสาวธัญญาัรัตน์  ต้นกล D 509 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
839 14101170 นายสุจินต์  ชัยชะนะมงคล D 509 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
840 14101171 นายรามิล  แก้วคร้าม D 509 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
841 14101172 นายธีรพงษ์  รสฉ่ำ D 509 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
842 14101174 นายสิริวัชร์  บุญครอบ D 509 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
843 14101176 นางสาวจุฑามาศ  วัฒนศรี D 509 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
844 14101177 นายสิรวิชญ์  ตันฑวรักษ์ D 509 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
845 14101179 นายภัทราวุธ  จึงเจริญ D 509 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
846 14101181 นางสาวชุติมา  แก้วจันทร์ D 509 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
847 14101182 นางสาวณัชชา  ปานแก้ว D 509 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
848 14101183 นายสุรภัส  อารยะพงศ์ D 509 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
849 14101184 นายปรัชญา  เจริญผล D 509 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
850 14101185 นางสาวปาณิสรา  มีเฒ่า D 509 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
851 14101186 นางสาวศศิกุล  แสงเทศ D 509 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
852 14101187 นางสาวจีรวัฒน์  ศรีสมบัติ D 509 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
853 14101188 นางสาวสุกัญญา  แก้วตา D 509 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
854 14101189 นางสาวอรอุมา  ดวงสมร D 509 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
855 14101190 นางสาวทิพวรรณ  ว่องทวีเจริญพร D 509 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
856 14101191 นายรัฐพงศ์  สองคำชุม D 509 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
857 14101192 นายศุภสิทธิ์  วิไลพันธุ์ D 509 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
858 14101193 นายณัฐภัทร  แว่นแก้ว D 509 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
859 14101194 นางสาวฐิตาภา  นาคทองสุข D 509 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
860 14101195 นายอัสมี  มะแซ D 509 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
861 14101196 นายธนภูมิ  วงค์ไพ D 509 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
862 14101197 นางสาวดิศนัดดา  ศรียวง D 509 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
863 14101198 นายคุณากร  ผัดผล D 509 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
864 14101199 นายริชภัชร์  ศิริโชติ D 509 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
865 14101201 นายณัฐชนน  รามัญอุดม D 509 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
866 14101202 นางสาวอารยา  วนมงคล D 509 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
867 14101203 นายอำนาจ  ตาสุวรรณ D 509 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
868 14101204 นายณภัทร  วินิจชัยนันท์ D 509 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
869 14101206 นางสาวชลธิกานต์  รัตนสุวรรณ D 509 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
870 14101207 นางสาวพิมภิลัย  ดงกระโทก D 509 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
871 14101208 นางสาวปองไพลิน  ขำสาธร D 509 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
872 14101209 นางสาวศสิภรณ์  เเก้วโกริยะ D 509 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
873 14101211 นายมนตรี  สมมุติ D 509 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
874 14101212 นายศิริวัฒน์  สีท้าว D 509 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
875 14101213 นายธีรพัทร์  ปินตาสืบ D 509 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
876 14101214 นางสาวรุจิรดา  คงพูล D 509 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
877 14101215 นายธีรภัทร  หมอยา D 509 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
878 14101216 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  พฤฒยางกูร D 509 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
879 14101217 นางสาวกรกนก  โพคะ D 510 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
880 14101221 นางสาววิภาวรรณ  สุทานันท์ D 510 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
881 14101222 นางสาวธิรดา  ธิติรัชนนท์ D 510 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
882 14101224 นายอภิมุข  ผ่องพักตร์ D 510 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
883 14101225 นางสาวบารมี  พุ่มเชย D 510 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
884 14101226 นายสานนท์  คำฝอย D 510 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
885 14101227 นายวรัญญู  ราชบุรี D 510 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
886 14101228 นายวัชเรนทร์  เนื่องจำนงค์ D 510 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
887 14101229 นางสาวกัลยลักษณ์  มุกด์ธนะอนันต์ D 510 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
888 14101230 นางสาวเสาวลักษณ์  หลวงไชย D 510 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
889 14101231 นายสิรภพ  วิมลสิทธิ์ D 510 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
890 14101232 นายธรรมนิตย์  ไพบูลย์ D 510 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
891 14101233 นายณัฐเศรษฐ  ธีรวัฒนานนท์ D 510 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
892 14101234 นายธนพล  นิลพราหมณ์ D 510 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
893 14101236 นางสาวภูสุดา  กิ่งกัลยา D 510 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
894 14101237 นายเจษฎารักษ์  ลอยลม D 510 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
895 14101238 นายภัทรธร  รักตะจิตระการ D 510 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
896 14101239 นางสาวฐิตรัตน์  ทองชู D 510 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
897 14101240 นายธนัช  เมฆอรียะ D 510 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
898 14101241 นางสาวพงศ์จันทร์  มัยรัตน์ D 510 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
899 14101242 นายอานุภาพ  ชื่นกมล D 510 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
900 14101244 นายณัฐพงศ์  แซลิ้ม D 510 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
901 14101245 นางสาวสริดา  พรมตัน D 510 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
902 14101246 นายอาคม  กันตรง D 510 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
903 14101247 นางสาวชลพรรณ  เบ็ญจวิทย์วิไล D 510 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
904 14101248 นายพงศ์ธนัช  บูรณะชน D 510 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
905 14101249 นายสุรสินธ์  ปานดำ D 510 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
906 14101250 นางสาวสุภกร  โมธรรม D 510 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
907 14101251 นายพัชรพล  ตันฮะเส็ง D 510 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
908 14101252 นางสาวพนารักษ์  เอี่ยมเวช D 510 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
909 14101253 นางสาวอารัส  เพ่งผล D 510 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
910 14101256 นายอนุชิต  พจนากรรจิต D 510 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
911 14101257 นายนันทิน  อึ้งอักษรไพโรจน์ D 510 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
912 14101259 นางสาววรรณษกานต์  บุญเฉย D 510 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
913 14101260 นางสาวสุภัสสร  บุญเป็ง D 510 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
914 14101261 นางสาวรัชพร  กิจเจริญ D 510 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
915 14101262 นายบรรพต  น้อยใส D 510 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
916 14101267 นายกิตติพันธ์  พิบูลพงษ์ D 510 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
917 14101268 นายรณวุฒิ  ไชยนวล D 510 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
918 14101271 นางสาวธัญวรัตม์  ศิลวัฒนาวงศ์ D 510 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
919 14101272 นางสาวพรมลี  จัตวี D 510 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
920 14101273 นายธนะศิลป์  กุลกิตติ์ปพัฒน์ D 510 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
921 14101274 นายกษิดิศ  ภิญโญกุล D 510 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
922 14101276 นางสาวสิรินาถ  คลุมดวง D 510 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
923 14101277 นางสาวทิวารัตน์  กุลวัฒนวรพงศ์ D 510 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
924 14101278 นางสาวประภาวรรณ  ทั่งทอง D 510 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
925 14101280 นายอรรถชัย  ศุภสกุลอาภาพิบูล D 510 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
926 14101281 นายรัชต์ภาคย์  วรรณวงศ์ D 510 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
927 14101282 นายวุฒิพันธ์  เนเต็ก D 510 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
928 14101286 นายพงษ์ปกรณ์  โลหะนันทชัย D 510 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
929 14101287 นางสาวอาชิรญาณ์  ธีรนันท์มานิน D 510 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
930 14101288 นายธนัท  ผลพานิชย์ D 510 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
931 14101289 นางสาวญาสุมินทร์  สำราญพงษ์ D 510 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
932 14101290 นางสาวนรีกานต์  เปจิตตัง D 510 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
933 14101291 นางสาวธันย์ชนก  สาระนาด D 510 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
934 14101292 นางสาวศศิฉาย  กุลเกษ D 510 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
935 14101293 นางสาวสิริวรรณ  การพูล D 510 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
936 14101294 นางสาวคุณากร  เสริมทรง D 510 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
937 14101295 นายณัฐพงศ์  ดวงสอน D 510 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
938 14101296 นายปิยชาติ  ห่วงลาว D 510 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
939 14101297 นางสาวสุดตา  ราบุรี D 510 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
940 14101298 นายจิโรจ  วัฒนะบูรณาพันธ์ D 510 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
941 14101300 นายธนา  สืบสาย D 510 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
942 14101301 นางสาวธิดารัตน์  ทองสกุล D 510 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
943 14101302 นางสาวพรนภา  ไชยพลงาม D 510 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
944 14101303 นายสุระ  บุญสูง D 510 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
945 14101305 นางสาวมณีณัฐ  อมรปาน D 510 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
946 14101306 นายภัคพล  อานันทยศ D 510 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
947 14101307 นางสาวสุภาวิตา  คำเมือง D 510 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
948 14101308 นางสาวมาริสา  ภักดี D 510 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
949 14101309 นายปวิธพล  คงสงวนวงษ์ D 510 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
950 14101310 นายนพรุจ  จุลพงษ์ D 510 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
951 14101312 นายภูชิต  เฟื่องสุวรรณ์ D 510 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
952 14101314 นางสาวฐิติรัตน์  ตั้งพินิจกุล D 510 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
953 14101316 นางสาวชลธิชา  ยอดแสง D 510 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
954 14101317 นายสมเจตน์  เตชนิธิวัฒนา D 510 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
955 14101321 นายวสุ  จันทร์โต D 510 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
956 14101324 นายกร  วิริยะวารี D 510 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
957 14101325 นางสาวสุริสา  จานสิบสี D 510 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
958 14101328 นางสาวณัฐณิชา  พันธุ์สิน D 510 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
959 14101332 นางสาวนฤมล  รื่นบุตร D 510 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
960 14101333 นางสาวธันญ์วริน  สกุลเจริญรัตน์ D 510 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
961 14101336 นายอรรถกฤต  มีชัยศรี D 510 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
962 14101338 นายเจษฎา  เอกจินดากุล D 510 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
963 14101339 นางสาวสุภามาศ  วีรวัฒน์ D 510 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
964 14101340 นายศมน  ฟ้าขาว D 510 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
965 14101341 นายปรเมศวร์  สมนาม D 510 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
966 14101342 นางสาววรนิต  หิรัญพงษ์ D 510 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
967 14101343 นายพงศกร  ตั้งแปล D 510 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
968 14101344 นายธนัท  ลิ้มศักดากุล D 510 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
969 14101345 นางสาวปาลิตา  ชื่นศิริ D 510 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
970 14101346 นายถิรวัฒน์  ดิสภานุรัตน์ D 511 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
971 14101347 นายธีรภัทร  อรรถอารุณ D 511 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
972 14101348 นางสาวพนิตพร  สุขยิ่ง D 511 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
973 14101349 นางสาวศิริวรรณ  สิงห์ทอง D 511 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
974 14101350 นางสาววรกมล  เบ็ญจาธิกุล D 511 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
975 14101351 นางสาวอติญา  พงษ์พานิช D 511 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
976 14101352 นางสาวพลัชวันทน์  เหมือนวิหาร D 511 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
977 14101353 นายวิศรุต  คงสาหร่าย D 511 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
978 14101354 นางสาวอภิณวรรณ  ชื่นสำราญ D 511 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
979 14101355 นายจิรวัชร์  อานนท์วัฒนา D 511 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
980 14101356 นางสาวภาวิณี  จริตกูล D 511 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
981 14101357 นายสุภีร์  ฉายศฺลป์รุ่งเรือง D 511 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
982 14101358 นางสาวอุษาวดี  ฤกษ์ชัย D 511 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
983 14101359 นายภาสวิชญ์  ตันติธรรม D 511 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
984 14101360 นายพลนารถ  หมั่นเขตกิจ D 511 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
985 14101362 นางสาวจุฑามาส  ปูรณวัฒนกุล D 511 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
986 14101363 นางสาวณัฏฐกานต์  พงษ์ชมพร D 511 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
987 14101364 นายอนุวัฒน์  อุดมศักดิ์ D 511 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
988 14101365 นายสุวรรณ  สัจจพันธคีรี D 511 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
989 14101366 นางสาวณัฐชยา  จันทตรัตน์ D 511 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
990 14101367 นางสาวศรัณย์พร  เอื้องศิริรัตน์ D 511 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
991 14101368 นางสาวอมรรัตน์  อุบลไทร D 511 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
992 14101369 นายปณวัฒน์  ชื่นกุล D 511 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
993 14101370 นางสาวพีรยา  ทองมาก D 511 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
994 14101371 นางสาวอันธิกา  กาศสนุก D 511 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
995 14101372 นายกฤษณะ  หงษ์ทอง D 511 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
996 14101373 นางสาวธรณ์ธันย์  เหลียงพานิช D 511 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
997 14101374 นายคุณานนต์  นเรนทร์สุทธิ์ D 511 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
998 14101375 นางสาวศิรินทรา  แสนธิจักร์ D 511 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
999 14101376 นางสาวแพรวเพ็ญ  สูตะบุตร D 511 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1000 14101377 นางสาวฉัตรสุรางค์  ไวยกัญหา D 511 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1001 14101378 นางสาวจีราภรณ์  บาลคลี่ D 511 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1002 14101379 นายจักรพันธุ์  มหามนตรี D 511 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1003 14101380 นางสาวสุชีรา  หิรัญเพิ่ม D 511 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1004 14101381 นายปิยะวุฒิ  จงจิตอารี D 511 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1005 14101382 นายพงษ์อนันต์  พุทธวี D 511 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1006 14101383 นางสาวดณพร  กาสี D 511 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1007 14101384 นางสาวชนัญญา  นิลรัตน์ D 511 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1008 14101385 นายไพรีพินาศ  นิลรัตน์ D 511 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1009 14101386 นายนายวัชระพล  ล้อมนวล D 511 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1010 14101387 นายจิรวัช  จาเขียว D 511 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1011 14101388 นายวิษรุต  ชัยประเสริฐ D 511 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1012 14101389 นางสาวสุภาภร  มูลหลวง D 511 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1013 14101390 นางสาวธวัลรัตน์  ชลากรทรัพย์กุล D 511 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1014 14101391 นางสาวปัณฑารีย์  ทิมมัจฉา D 511 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1015 14101392 นางสาวกนกพร  พุกน้อย D 511 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1016 14101393 นายธนัช  ทัพวงศ์ D 511 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1017 14101396 นายยุรเกียรติ  สิงห์คำ D 511 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1018 14101398 นางสาวชัญญา  เล็กศรีสกุล D 511 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1019 14101400 นายสิริโชค  สมศรีดา D 511 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1020 14101403 นางสาววรรษชล  ทองล้วน D 511 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1021 14101404 นายอาคเนย์  สังขมณี D 511 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1022 14101407 นายจิรายุส  พลศิริ D 511 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1023 14101409 นางสาวอาณานุช  สุขพัฒนา D 511 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1024 14101410 นางสาวชไมพร  แสนฤทธิ์ D 511 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1025 14101412 นางสาวมัทนา  อินทร์ช้าง D 511 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1026 14101413 นายกษิดิศ  เรืองธนสาร D 511 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1027 14101414 นายณัฐตนัย  ทองใบ D 511 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1028 14101416 นายกันตพงศ์  ศรีเมือง D 511 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1029 14101417 นายกิตตินันท์  ตันติวงศ์ D 511 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1030 14101418 นางสาวจิรัฐติกาล  ชมเย็น D 511 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1031 14101419 นางสาวรตา  บุญสนิท D 511 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1032 14101420 นางสาวศิวพร  มังคะโล D 511 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1033 14101421 นางสาวเพ็ญพิมล  มงคลวัลย์ D 511 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1034 14101422 นายจิรวัฒน์  สีลิต D 511 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1035 14101423 นางสาวพนัชพร  สินธุอุทัย D 511 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1036 14101426 นายเอกณัฐ  พันธ์เขตรการ D 511 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1037 14101427 นายภาณุพงศ์  เนตรอำพร D 511 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1038 14101428 นายต่อตระกูล  ไชยพันธ์ D 511 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1039 14101430 นายปริญญ์  จอมอินตา D 511 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1040 14101431 นางสาวชญานิศ  เกลี้ยงช่วย D 511 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1041 14101432 นายอำนาจ  สมใจ D 511 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1042 14101433 นายอัษฎายุทธ  โกมลสุทธิ์ D 511 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1043 14101434 นายวรฉัตร  เชือดกิ่ง D 511 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1044 14101435 นายธนบรรณ  อดทน D 511 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1045 14101436 นางสาวชัชสรัญ  ลัธธนันท์ D 511 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1046 14101437 นายณัทชนก  ปิ่นสุวรรณ D 511 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1047 14101438 นางสาวมธุรส  เอนกลาภากิจ D 511 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1048 14101439 นายประโยชน์  ยิ้มละมัย D 511 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1049 14101440 นายณัฐธัญ  เล็กประสาร D 511 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1050 14101441 นางสาวเสาวลักษณ์  พิมล D 511 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1051 14101442 นางสาวญาณิกา  เรือนมา D 511 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1052 14101443 นางสาวชนกนันท์  กุลกฤษฎา D 511 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1053 14101444 นางสาวปนัสยา  จารุวงศ์ชัย D 511 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1054 14101447 นางสาวบุศรินทร์  หว่อง D 511 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1055 14101448 นายนภัส  ธนาพร D 511 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1056 14101449 นายภัคพล  เมฆสุวรรณ D 511 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1057 14101450 นางสาวรวิพร  บุญยาสัย D 511 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1058 14101451 นายนิธิกันต์  มะมา D 511 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1059 14101454 นายใบตอง  ศรีสวัสดิ์ D 511 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1060 14101456 นางสาวภานุชนารถ  อุ่นทะยา D 511 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1061 14101457 นางสาวบุษกร  ไทยแท้ D 512 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1062 14101458 นางสาวปภาวดี  สุระเสียง D 512 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1063 14101459 นางสาวปนัสยา  อินทรประสิทธิ์ D 512 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1064 14101460 นายสวัสดิ์วงศ์  เดชภิรัตนมงคล D 512 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1065 14101461 นายภาณุวัฒน์  ส้มเอม D 512 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1066 14101463 นางสาวอัณธิกา  ศรีแสง D 512 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1067 14101464 นายณัฐกิตติ์  พรรัตนวานิช D 512 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1068 14101466 นายนันทวัฒน์  ทิพกรณ์ D 512 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1069 14101467 นายรัฐวิทย์  ระวัง D 512 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1070 14101468 นายชวิศ  แพรขาว D 512 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1071 14101469 นายกิตติพัฒน์  ศรีมงคล D 512 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1072 14101470 นายชินวัตร  ครามพินิจ D 512 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1073 14101471 นางสาวศศธร  เงาศรี D 512 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1074 14101472 นายศรวุฒิ  ญาณรักษ์ D 512 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1075 14101473 นายพรหมมาต  พิริยะแพทย์สม D 512 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1076 14101475 นายชญานนท์  ชัยเดช D 512 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1077 14101476 นายพรดิษฐา  อุดมลาภ D 512 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1078 14101478 นายวีรภัทร  ศรีพงษ์เสริฐ D 512 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1079 14101479 นายนราพงษ์  ไพรเขียว D 512 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1080 14101480 นางสาวพิศลยา  ลักษณโกเศศ D 512 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1081 14101481 นายวริศร์  บุรัญชัย D 512 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1082 14101482 นางสาวณัฐฑิตา  ชัยยศ D 512 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1083 14101483 นางสาวณัฐพรรณ  ดิษยบุตร D 512 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1084 14101484 นางสาววศินี  โชติวรรณพร D 512 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1085 14101485 นายศุภณัฐ  จันทร์มูล D 512 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1086 14101486 นางสาวช่อผกา  มะณีจักร D 512 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1087 14101488 นางสาวสุฑามาศ  ไชยต้นเทือก D 512 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1088 14101490 นางสาวพรทิวา  ศรีจันทร์ D 512 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1089 14101491 นางสาวศิรินทิพย์  แสนธิจักร์ D 512 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1090 14101494 นางสาวดลนภา  โป่งแก้ว D 512 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1091 14101496 นางสาวกฤติยา  สาระพางค์ D 512 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1092 14101497 นางสาวปวมน  ตันประเสริฐ D 512 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1093 14101498 นางสาวสิริรัตน์  ถิ่นขนอน D 512 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1094 14101499 นายกิตตินันท์  ศิริชื่นวิจิตร D 512 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1095 14101500 นางสาวจุฑามาศ  โชติพนิชเศรษฐ์ D 512 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1096 14101501 นางสาวสุนิดา  วรกิจ D 512 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1097 14101502 นางสาวทิพย์วลี  จุลมัญลิก D 512 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1098 14101503 นายอนุสรณ์  เหลืองช่างทอง D 512 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1099 14101504 นายสุธิพงษ์  ปอสี D 512 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1100 14101506 นางสาวกนกมาศ  ทัดนุ่ม D 512 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1101 14101508 นางสาวเกษสุดา  ขุนทวี D 512 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1102 14101510 นางสาวชนิภรณ์  ธรรมพนิชวัฒน์ D 512 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1103 14101512 นางสาวเกวลี  สุวรรณขันธ์ D 512 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1104 14101513 นายปกรณ์  แย้มวงษ์ D 512 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1105 14101514 นางสาวปานชนก  แสงสว่าง D 512 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1106 14101515 นางสาวแคทเทอรีน  แพลนเนอร์ D 512 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1107 14101516 นางสาวอารีรัตน์  มังคะวงค์ D 512 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1108 14101517 นางสาวนารีรัตน์  เหล็กเพชร D 512 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1109 14101518 นายศราวุฒิ  เฟื่องคณะ D 512 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1110 14101520 นางสาวนภัสกร  ศิลวิรัตน์ D 512 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1111 14101521 นายธนภพ  เจียรวงศ์ตระกูล D 512 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1112 14101523 นางสาวปาลีรัฐ  ปรีเปรม D 512 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1113 14101524 นายปัณณวิชญ์  นิลศรี D 512 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1114 14101525 นายปิยะ  นพรัตน์ D 512 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1115 14101526 นายธนวินท์  มงคลกิจทวีผล D 512 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1116 14101527 นายชาตรี  เสาชัย D 512 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1117 14101529 นายพลรักษ์  คลังใหญ่ D 512 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1118 14101530 นางสาวจิระนันท์  รื่นภาคเพ็ชร์ D 512 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1119 14101532 นายเอกรินทร์  สุวรรณเตชากิตติ์ D 512 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1120 14101533 นายพีรวัส  สถิติรัต D 512 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1121 14101534 นายรัชชานนท์  สิงหนนท์ D 512 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1122 14101535 นางสาววรัญญดา  อมาตยกุล D 512 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1123 14101536 นางสาวอริศรา  กันต์ธรธีรโชติ D 512 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1124 14101538 นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์สว่าง D 512 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1125 14101539 นายทวีศักดิ์  โสพร D 512 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1126 14101540 นายยุทธิพงษ์  รักษาคม D 512 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1127 14101541 นายสิรวิชญ์  อัศวโชค D 512 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1128 14101542 นางสาวนัฐยา  ผาดไธสง D 512 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1129 14101543 นางสาวไพลิน  ขวัญสุขศรี D 512 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1130 14101545 นายพัฒนันท์  มิ่งมาลัยรักษ์ D 512 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1131 14101546 นายณัฐนนท์  ยิ่งเกียรติกร D 512 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1132 14101547 นายรัชชานนท์  คำมูล D 512 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1133 14101548 นายศรันย์  สำราญ D 512 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1134 14101549 นางสาวพิชญ์รวี  เกิดภู่ D 512 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1135 14101550 นางสาวปณิธิตา  ไชยูปถัมภ์ D 512 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1136 14101551 นายชลัท  แซ่ลิ้ม D 512 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1137 14101552 นายภานุวัฒน์  ประเสริฐลาภ D 512 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1138 14101553 นางสาวประกายดาว  มโนรัตน์สกุล D 512 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1139 14101554 นายธีรพล  สุขช่วย D 512 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1140 14101555 นายกฤษณ  วรโยธา D 512 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1141 14101556 นายธีรยุทธ  บุญเสริม D 512 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1142 14101557 นางสาวธวัลรัตน์  จันขัน D 512 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1143 14101558 นายสหชัย  วันเลาะ D 512 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1144 14101559 นางสาววลัยธร  คีรีวัฒน์ D 512 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1145 14101560 นายภาณุพงศ์  มีวรรณ D 512 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1146 14101561 นางสาวสวรรยา  ธีรนพคุณ D 512 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1147 14101562 นางสาวจุรีภรณ์  ชัยภักดี D 512 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1148 14101564 นายพีรพล  สุทธิมรรคผล D 512 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1149 14101565 นายวิทย์วรพัทธ  เฉิน D 512 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1150 14101566 นายณัฐดนัย  กองแป้น D 512 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1151 14101567 นายกฤตนัน  กิจจา D 512 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1152 14101568 นางสาวพิรดารา  จิตรพันธ์ 205 1 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1153 14101569 นายอนุพงศ์  รุ่งรัศมี 205 2 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1154 14101571 นายอรรถวิทย์  วิเชียรพิทยา 205 3 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1155 14101572 นางสาวพิชามน  ไตรปิ่น 205 4 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1156 14101573 นายกฤษฎา  ปุญญบุษกร 205 5 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1157 14101576 นางสาวปาลิตา  วุ่นคง 205 6 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1158 14101578 นางสาวลัดดา  ศรีตะปัญญะ 205 7 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1159 14101579 นางสาวณัฎฐา  โลหะโชติ 205 8 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1160 14101580 นายจิระพงษ์  สอนถม 205 9 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1161 14101581 นางสาวพิมพ์ชนก  อิศรภักดี 205 10 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1162 14101582 นายฐานิสร  เสนะพันธุ์ 205 11 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1163 14101583 นายทศพล  หาญพิพัฒน์พงศา 205 12 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1164 14101584 นางสาวศิรดา  ชุติญาณวีรกุล 205 13 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1165 14101585 นางสาวมธุรส  วังสีรัง 205 14 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1166 14101588 นายกิตติพศ  บุตรหนา 205 15 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1167 14101589 นางสาวสุทธิา  รัตนเลิศนาวี 205 16 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1168 14101590 นางสาวกาญจนา  ภักตร์เขียว 205 17 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1169 14101591 นายดนุวิชญ์  ดิษฐ์คล้าย 205 18 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1170 14101593 นายสุภโชค  สิงหนาท 205 19 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1171 14101594 นางสาวณัฐกานต์  สุขสมบูรณ์ 205 20 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1172 14101595 นางสาวชฎาธาร  เพ็ชรวิจิตร 205 21 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1173 14101596 นายภานุวัฒน์  ศรีเอี่ยม 205 22 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1174 14101597 นายอานนท์  ปัญญามณี 205 23 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1175 14101598 นางสาวคัทลียา  วิวัฒน์วานิช 205 24 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1176 14101599 นายกิตติวัฒน์  ปั้นทองคำ 205 25 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1177 14101600 นางสาวนิลาวัลย์  มั่นอ่ำ 205 26 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1178 14101601 นายกิตติศักดิ์  บัวงาม 205 27 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1179 14101602 นายอิทธิฤทธิ์  นุ่นนาแซง 205 28 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1180 14101603 นายกันตพงศ์  แก้วใหม่ 205 29 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1181 14101605 นางสาวสรัลชนา  ศรีสวรรค์ 205 30 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1182 14101610 นางสาวเนตรชนก  ดีจันทร์ 205 31 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1183 14101612 นายธนกฤต  นลินพิเชฐ 205 32 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1184 14101613 นางสาวโรยทองทราย  โกวิทพัฒนา 205 33 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1185 14101617 นายปรินทร์  เชิดหิรัญกร 205 34 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1186 14101619 นางสาวดวงฤทัย  พุกรอด 205 35 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1187 14101620 นายเสฏฐวุฒิ  ลีนาวงศ์ 205 36 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1188 14101621 นายวีรวัฒน์  พงษ์เนตร 205 37 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1189 14101622 นางสาวลพัฎร์ฐิดา  คงกระพันธ์ 205 38 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1190 14101624 นายณพล  ไพชยนต์ 205 39 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1191 14101626 นายณรงค์ชัย  แสงเรืองนาค 205 40 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1192 14101627 นายปรีดิกร  เทศสกุลวงศ์ 205 41 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1193 14101628 นายพศิน  โรจนวรหิรัญ 205 42 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1194 14101629 นายนครินทร์  ทองศรี 205 43 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1195 14101630 นางสาวชญานี  บุบผามาเต 205 44 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1196 14101631 นายณรงค์พร  กอคานกลาง 205 45 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1197 14101633 นายสิทธินนท์  สุดโต 205 46 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1198 14101634 นายสิทธินนท์  ปัญสุวรรณวงศ์ 205 47 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1199 14101635 นางสาวประกามาศ  ทาวรมย์ 205 48 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1200 14101636 นางสาวกัญญาณัฐ  สิริมุรธา 205 49 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1201 14101637 นายธนศักดิ์  พฤกษจำรูญ 205 50 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1202 14101639 นางสาวศุภนิดา  ม่วงอยู่ 205 51 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1203 14101640 นางสาวปนิสรา  นาคา 205 52 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1204 14101641 นายอาณาพร  เมฆารักษ์ภิญโญ 205 53 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1205 14101642 นายกนต์ธร  เจนจิรวัฒนา 205 54 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1206 14101645 นางสาวสุธาศิณี  บุญศรี 205 55 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1207 14101646 นายอาณาภูมิ  เมฆารักษ์ภิญโญ 205 56 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1208 14101647 นางสาวปัญจรัตน์  ลิ้มธงเจริญ 205 57 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1209 14101648 นายศุภวิชญ์  ตันติมาภรณ์ 205 58 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1210 14101650 นางสาวมุทิตา  โรจน์สัญญากุล 205 59 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1211 14101651 นายปฏิภาณ  นุ่มฉิมพลี 205 60 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1212 14101652 นางสาวสุภัชญา  เฟื่องสุวรรณ์ 205 61 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1213 14101653 นายณัฐพนธ์  ฮั่นเฉียง 205 62 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1214 14101654 นางสาวกรประภา  ศรีดี 205 63 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1215 14101655 นางสาวกนกวรรณ  สมติ๊บ 205 64 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1216 14101656 นางสาวนริศศร  เชาว์อรัญ 205 65 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1217 14101657 นายกันตพงศ์  สิทธิวงศ์ 205 66 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1218 14101658 นางสาวพรนภา  พงศ์ศิริปรีชา 205 67 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1219 14101659 นางสาวชมพูนุช  พึ่งพันวุฒิ 205 68 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1220 14101660 นายจักราวุํธ  ส่งตระกูล 205 69 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1221 14101661 นายศุภโชค  อยู่สุข 205 70 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1222 14101662 นางสาวรุ่งรัตน์  แสงแก้ว 205 71 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1223 14101664 นายวรพงศ์  รัตนบรรณกิจ 205 72 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1224 14101665 นายภูริณัฐ  รอดทุ่ง 205 73 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1225 14101666 นางสาวธีรสุดา  วิเชียรสรรค์ 205 74 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1226 14101669 นางสาวเบญจา  เวทสรณสุธี 205 75 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1227 14101670 นายศศินทร์  ศรีสมานุวัตร 205 76 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1228 14101671 นายอานันต์  แซ่เล่า 205 77 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1229 14101672 นายธีระพงษ์  อินทรพาณิชย์ 205 78 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1230 14101673 นายถิรเตชน์  เลิศสามารถ 205 79 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1231 14101674 นายฉัตรินทร์  ธีรปรีชาชาญ 205 80 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1232 14101675 นางสาวสโรชา  คงทอง 205 81 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1233 14101677 นายกนต์ธร  ศิริตันติกร 205 82 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1234 14101678 นางสาวสุภาวดี  เอื้ออารีเลิศ 205 83 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1235 14101681 นายธันวา  ลอยเมืองกลาง 205 84 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1236 14101682 นายพสธร  ชมพูชาติ 206 1 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1237 14101683 นายธนพร  พรเทวกุล 206 2 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1238 14101685 นางสาวเยาวนาถ  นิลบุตร 206 3 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1239 14101686 นางสาวธนัชพร  นิรมล 206 4 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1240 14101687 นายชนินทร์  โตโพธิ์ไทย 206 5 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1241 14101688 นายชานุพัฒน์  ภากรศิริวงศ์ 206 6 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1242 14101689 นางสาวนภัสกร  ทรัพย์เฟื่องฟู 206 7 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1243 14101690 นางสาวกมลชนก  กลับวงษ์ 206 8 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1244 14101691 นางสาววราพร  วงษ์สุวรรณ 206 9 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1245 14101692 นายศตพล  เจริญยิ่งไพศาล 206 10 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1246 14101693 นายภูมิทัศน์  ธีระวัฒน์สกุล 206 11 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1247 14101694 นายวรภพ  ประเสริฐทรัพย์ 206 12 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1248 14101695 นางสาวเพชรงาม  จูฑศรีพานิช 206 13 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1249 14101696 นายสมเกียรติ  สุดสังข์ 206 14 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1250 14101697 นางสาวพฤกษา  จำปาศิริ 206 15 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1251 14101698 นางสาวทักษพร  นบน้อม 206 16 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1252 14101699 นายวีระเดช  แสนย่าง 206 17 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1253 14101701 นายนท  วานิชกุล 206 18 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1254 14101703 นายกิตติพัฒน์  สันตติอนันต์ 206 19 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1255 14101704 นายรัชชานนท์  ชลสินธุ์ 206 20 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1256 14101705 นางสาวภคนันท์  สุขสมิทธิ์ 206 21 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1257 14101706 นายภรัณธรณ์  วรินคุณาณกรณ์ 206 22 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1258 14101707 นายสุรวิทญ์  ช้างเยาว์ 206 23 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1259 14101708 นายสาริน  ผาทอง 206 24 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1260 14101710 นายกิติกร  รอตเจริญ 206 25 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1261 14101711 นางสาวอรพินท์  กระสี 206 26 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1262 14101712 นางสาวณัชนา  รักซ้อน 206 27 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1263 14101713 นางสาวปรินทร์ทิพย์  ถายะ 206 28 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1264 14101714 นายนะฟีส  มินเด็น 206 29 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1265 14101716 นางสาวเทียนนภา  ศรีเดช 206 30 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1266 14101717 นายวัชรพงศ์  หงษ์ทอง 206 31 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1267 14101718 นางสาวศุศรษา  หอมหนัก 206 32 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1268 14101720 นางสาวพรปวีณ์  วงษ์กุ้ย 206 33 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1269 14101722 นายรชตะ  กลิ่นระคนธ์ 206 34 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1270 14101723 นายพีรพัฒน์  บุญชนะ 206 35 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1271 14101724 นายวรุฒธ์  บุญชุ่ม 206 36 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1272 14101725 นางสาวชุฎาภรณ์  เครือแก้ว 206 37 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1273 14101726 นางสาวบุษยมาส  รักสุข 206 38 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1274 14101727 นางสาวศรีวรรณ  อิ่มสมบัติ 206 39 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1275 14101728 นางสาวพรนภัส  อาทยะกุล 206 40 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1276 14101729 นายปวริศร์  พูลสวัสดิ์ 206 41 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1277 14101730 นายธนวิทย์  ถือทอง 206 42 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1278 14101731 นายคณิศร  กล่อมเชื้อ 206 43 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1279 14101732 นางสาวศิวพร  ดวงแก้ว 206 44 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1280 14101733 นายสุวรรณวิธช์  พลสม 206 45 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1281 14101734 นายปิยเวช  อัมพร 206 46 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1282 14101735 นายเลอทัศน์  เกตุสุข 206 47 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1283 14101736 นายกิตติศักดิ์  โล่ห์วนิชชัย 206 48 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1284 14101737 นายพีรดนย์  เมธาทิพย์ 206 49 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1285 14101738 นายเสฏฐวุฒิ  ยวงทอง 206 50 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1286 14101739 นางสาวปรัชญาดา  พรหมบุรมย์ 206 51 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1287 14101740 นายภัฏ  หาญพิพัฒน์ 206 52 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1288 14101741 นางสาวบุษชาติ  อินชะนะ 206 53 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1289 14101742 นายชาลี  เขมะลิลิต 206 54 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1290 14101744 นายกฤษฎา  ล้ำเลิศ 206 55 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1291 14101745 นายตรีวิทย์  สินธุเจริญ 206 56 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1292 14101746 นางสาวณิชาภา  สังขาวสุด 206 57 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1293 14101747 นางสาวกุลภา  คำอักษร 206 58 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1294 14101748 นางสาวอารดา  เหมฤดี 206 59 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1295 14101749 นายอภิฤกษ์  โนรา 206 60 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1296 14101750 นางสาวปันญภัค  จันทา 206 61 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1297 14101751 นายวัฒนธรรม  เย็นใจ 206 62 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1298 14101752 นายคณิต  ภูผายาง 206 63 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1299 14101753 นายสุทธฺพงษ์  สุรรณรัตนศรี 206 64 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1300 14101756 นายณรงค์ฤทธิ์  เพ็งเกลี้ยง 206 65 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1301 14101757 นางสาวศุภวรรณ  เชื้อจีน 206 66 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1302 14101758 นายวิริทธิ์พล  ห่อทองคำ 206 67 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1303 14101759 นางสาววิจินดา  เลิศวิทยาทาน 206 68 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1304 14101760 นายพัฒนา  แก้วเลิศ 206 69 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1305 14101761 นายบุลากร  ยอดมูลคลี 206 70 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1306 14101762 นายภูรินทร์  เลิศฤทธิ์ 206 71 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1307 14101763 นางสาวดนยา  มีเจริญ 206 72 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1308 14101766 นายอรรถพล  อ่อนฤทธิ์ 206 73 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1309 14101767 นางสาวรุ่งนภา  ดวงแจ่มใส 206 74 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1310 14101768 นางสาวณิชารัตน์  อัครมณี 206 75 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1311 14101769 นายไทยคม  แก้วแดง 206 76 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1312 14101770 นายยุรนันท์  พิมพ์วงษ์ 206 77 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1313 14101771 นางสาวณัฐกมล  กาญจนวงศ์ 206 78 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1314 14101774 นางสาวปัณฑารีย์  ศรีมาลา 206 79 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1315 14101775 นางสาวมาริสา  แสนณรงค์ 206 80 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1316 14101776 นายพีรเดช  จูฬะติดตะ 206 81 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1317 14101778 นายศุภณัฐ  ประชาชาติ 206 82 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1318 14101779 นายปิยะพงศ์  โชครุ่งเรือง 206 83 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1319 14101780 นางสาวผุสดี  วิชัยศรี 206 84 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1320 14101782 นายคุณานนต์  พานทอง 207 1 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1321 14101784 นายชลประพัฒน์  ผลมะขาม 207 2 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1322 14101785 นายธนวฒน์  จินตนา 207 3 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1323 14101786 นายสุเมธ  เบ็ญจวรรณ์ 207 4 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1324 14101787 นายดลวัฒน์  โดลน 207 5 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1325 14101788 นายกัญจน์  นพนิช 207 6 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1326 14101789 นายกฤตบุญ  ชีรวณิชย์กุล 207 7 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1327 14101790 นางสาวนิรัญนาฎ  โพธิ์บล 207 8 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1328 14101791 นายพิทยา  ทับทิมทอง 207 9 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1329 14101793 นายปรัชญ์  พตด้วง 207 10 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1330 14101794 นางสาวพิมพ์พลอย  มณีพงษ์ 207 11 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1331 14101795 นายภุชิสสะ  สุจริตธนารักษ์ 207 12 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1332 14101797 นายอภิชัย  ทีวะสุเวทย์ 207 13 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1333 14101799 นายปริชญ์  ปุญญถาวร 207 14 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1334 14101800 นายสุวิชา  ต๊ะเปี้ยสืบ 207 15 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1335 14101801 นางสาวชลลดา  มหานิยม 207 16 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1336 14101802 นางสาวสุชาวลี  สุนทรารักษ์ 207 17 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1337 14101803 นางสาวเสาวลักษณ์  กาญจนพัฒน์ 207 18 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1338 14101805 นายวิชชภัฏ  ปาละนันทน์ 207 19 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1339 14101808 นายดำเกิง  แผนสมบูรณ์ 207 20 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1340 14101809 นายกฤตวัฒน์  แสงมณี 207 21 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1341 14101811 นายพีรวัส  รัตน์ศรีจันทร์ 207 22 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1342 14101812 นางสาวอรรชรี  ตุลาเนตร 207 23 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1343 14101813 นางสาวกัญญรัตน์  พลหลา 207 24 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1344 14101814 นางสาวสริญญา  ประเดิมกุุลชัย 207 25 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1345 14101815 นางสาววาลุกา  ไชยานุปัติ 207 26 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1346 14101816 นางสาวจารุนันท์  เเม่นปืน 207 27 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1347 14101817 นายณัชพล  ศรีรังสรรค์ 207 28 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1348 14101821 นางสาวญานิกา  เห็มภูมิ 207 29 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1349 14101824 นายนัฐกร  ธรรมะศิริชัยกุล 207 30 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1350 14101825 นางสาวภัทธิรา  อุ้ยตระกูล 207 31 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1351 14101826 นางสาวปภาวี  ปรางค์ประทานพร 207 32 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1352 14101827 นางสาวนริศรา  กิ่งโคกกรวด 207 33 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1353 14101828 นายกวินวรงค์  อิงคดำรง 207 34 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1354 14101829 นายชาคริต  คูณทวี 207 35 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1355 14101831 นายเบญจพร  ชุมทอง 207 36 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1356 14101832 นายเสฎฐวุฒิ  จำปาทิพย์ 207 37 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1357 14101833 นางสาวัพัชรินทร์  คงยืน 207 38 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1358 14101834 นางสาวศศิพร  หลงมา 207 39 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1359 14101835 นางสาวจิรัฐกานต์  จิตจักร 207 40 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1360 14101836 นายภูวกฤต  กิจเจริญ 207 41 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1361 14101837 นายจักรพันธ์  ชัยสอาด 207 42 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1362 14101838 นางสาวบัว  พิกุลศรี 207 43 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1363 14101839 นายสันติภาพ  แพรัตน์ 207 44 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1364 14101840 นายอาทิตย์  เชื่อมทองอยู่ 207 45 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1365 14101841 นายกมนัช  กล้าไพรี 207 46 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1366 14101845 นางสาวนรารัตน์  บุญหล้า 207 47 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1367 14101846 นายจีระวัฒน์  วงษ์ศรี 207 48 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1368 14101847 นายวรายุทธ  เหลืองมณีโรจน์ 207 49 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1369 14101848 นายเกียรติภูมิ  ศังขะศิลปิน 207 50 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1370 14101849 นายอภิสิทธิ์  มารินทร์ 207 51 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1371 14101850 นายสุธีบูรณ์  เอี่ยมสำอางค์ 207 52 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1372 14101851 นายพงศธร  ตัญกาญจน์ 207 53 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1373 14101852 นายกิตติพงศ์  จารุทรรศน์พิมล 207 54 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1374 14101856 นายปฐมพล  กมลศุภสิริ 207 55 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1375 14101857 นายณภพล  มากศรี 207 56 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1376 14101858 นายนัทธพงศ์  เพ็ชรมณี 208 1 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1377 14101859 นางสาวนงนภัส  ราชวัตร 208 2 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1378 14101860 นางสาวกีรนุช  กลิ่นเมือง 208 3 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1379 14101861 นายชาญณรงค์  ผวาผดุง 208 4 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1380 14101862 นางสาวอุไรริสา  อุไรชื่น 208 5 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1381 14101863 นายวนพฤกษ์  เศรษฐธนวรกุล 208 6 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1382 14101864 นางสาวกุลยา  เธียรวงศ์เสถียร 208 7 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1383 14101865 นางสาวธมลวรรณ  จงสนองทรัพย์ 208 8 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1384 14101867 นางสาวสิรีธร  ธำรงค์ประดิษฐ์ 208 9 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1385 14101868 นางสาวนันทิมา  สุดสนาม 208 10 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1386 14101869 นางสาวพัฒนยุ  ทองลอย 208 11 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1387 14101870 นางสาวธีรภรณ์  จริงจิตร 208 12 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1388 14101871 นายณัฐพันธ์  รอดพยันตร์ 208 13 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1389 14101872 นายศุภโชติ  ปรนกระโทก 208 14 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1390 14101874 นางสาวปิยะพร  แม้นกลิ่นเนียม 208 15 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1391 14101875 นายพลวัต  ขุนพรม 208 16 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1392 14101876 นายชูโชค  ธนกุลสมบัติ 208 17 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1393 14101879 นายศุภกฤต  พงษ์อุดมกูล 208 18 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1394 14101880 นายอภิสิทธิ์  วรวัฒน์ 208 19 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1395 14101881 นางสาวนัทรียา  โยธาพันธ์ 208 20 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1396 14101882 นางสาวบุญสิตา  เรืองสุขสุด 208 21 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1397 14101884 นางสาวณีรนุช  ตจสารอุไร 208 22 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1398 14101885 นางสาวพิริยาพร  สิริโรจนรัตน์ 208 23 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1399 14101886 นายกิตติพงษ์  ใจดี 208 24 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1400 14101887 นายชนธัญ  ประทุมกาญจน์ 208 25 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1401 14101888 นายชยุตม์  วนัสบดีกุล 208 26 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1402 14101889 นางสาวกนกมน  อนันตกิจอุดม 208 27 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1403 14101890 นายคณิติน  ศรีคชา 208 28 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1404 14101891 นางสาวชุตินัน  แซ่อุ้ย 208 29 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1405 14101895 นายณัฐพล  มาเม็ด 208 30 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1406 14101898 นายคเณศ  อิ่มสะอาด 208 31 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1407 14101899 นางสาววิภาดา  เกียนแกล้ง 208 32 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1408 14101901 นางสาวสุวภัทร  สุขุมจรัสโรจน์ 208 33 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1409 14101902 นายนรธีร์  อรรถีโสตร์ 208 34 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1410 14101903 นายวิทวัส  สำราญวานิช 208 35 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1411 14101904 นายนที  เมืองอินทร์ 208 36 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1412 14101905 นายชัยพฤกษ์  หมื่นใจ 208 37 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1413 14101906 นางสาวกฤติญา  อุตยานะ 208 38 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1414 14101907 นางสาวรัชชา  หลิมทอง 208 39 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1415 14101908 นางสาวณัฐฐานันท์  ทองภูเบศร์ 208 40 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1416 14101909 นางสาวขวัญจิรา  สุตะสม 208 41 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1417 14101912 นายศุภเมธ  น่วมปฐม 208 42 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1418 14101913 นางสาวปภัสรินทร์  กมลพิสิทธิ์ธนา 208 43 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1419 14101915 นายธีรพัฒน์  หนองหารพิทักษ์ 208 44 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1420 14101916 นายอลงกรณ์  ศรีบุศกร 208 45 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1421 14101917 นางสาวรัตน์ติยา  แพรดอก 208 46 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1422 14101918 นางสาวอุรชา  ปิติศุภนนท์ 208 47 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1423 14101919 นายพีรพล  เหมสี 208 48 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1424 14101920 นางสาวณัฐริกา  เจริญสุข 208 49 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1425 14101921 นายอดิศร  มายวัน 208 50 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1426 14101922 นายปรัชญา  ป้านเกี้ยว 208 51 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1427 14101923 นางสาวธัญลักษณ์  คำไทย 208 52 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1428 14101925 นายสยมภู  ภู่ภักดี 208 53 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1429 14101926 นางสาวธันยพร  ไพบูลย์กิจเจริญ 208 54 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1430 14101928 นายเขียน  เจนสุวรรณ์ 208 55 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1431 14101929 นางสาวอติญา  แสงอรุณศิริ 208 56 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1432 14101931 นายจิรพนธ์  แสงฉาย 209 1 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1433 14101932 นายนฤเบศ  พูลขำ 209 2 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1434 14101933 นายชุติพันธ์  เอกพัชราพันธ์ 209 3 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1435 14101934 นางสาวแพรพลอย  ดาววี 209 4 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1436 14101935 นายทิวาทิตย์  สาริกา 209 5 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1437 14101936 นางสาวอาภัสรา  ใจเขียว 209 6 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1438 14101938 นางสาวปรายฟ้า  ศรีเจริญ 209 7 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1439 14101940 นางสาวรพีพร  โรจนธรรมกุล 209 8 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1440 14101941 นายวัชรพงศ์  มหิทธานนท์ 209 9 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1441 14101942 นางสาวอนิศรา  แป้นดวง 209 10 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1442 14101943 นายนนทวัชร์  วงษ์คำ 209 11 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1443 14101945 นายสวพรรณ  จันทระ 209 12 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1444 14101948 นางสาวณิชากร  กลิ่นเกลา 209 13 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1445 14101949 นางสาวนันท์นภัส  โกฏิแก้ว 209 14 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1446 14101951 นางสาวกัลยรัตน์  สุริยะบุญ 209 15 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1447 14101952 นายวสันต์  ไชยประเสริฐ 209 16 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1448 14101953 นางสาวหทัยภัทร  เจริญพรรค 209 17 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1449 14101954 นางสาวอานัดดา  หัสกรรัตน์ 209 18 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1450 14101956 นางสาวปณิศา  สุขสุวรรณ 209 19 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1451 14101958 นางสาวอภิสรา  ไกยสวน 209 20 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1452 14101960 นางสาวนธินี  สิทธิศักดิ์พรชัย 209 21 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1453 14101961 นางสาวจุฑารัตน์  คงฤทธิ์ 209 22 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1454 14101962 นางสาวลักษิกา  จันทนาลักษณ์ 209 23 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1455 14101963 นายชานน  สัจจพงษ์ 209 24 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1456 14101964 นางสาวจิรัญญา  นวตระการ 209 25 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1457 14101965 นายวชิรพงศ์  จ่ากุญชร 209 26 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1458 14101966 นางสาวอริน  ยมโคตร์ 209 27 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1459 14101967 นายสิทธิเดช  รัตนมงคล 209 28 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1460 14101968 นางสาวชฏาพร  อินทยงค์ 209 29 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1461 14101969 นายภควัฒน์  มีกุล 209 30 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1462 14101970 นางสาวเบญจวรรณ  แซ่ซู 209 31 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1463 14101971 นายณัฏฐ์ดนัย  เทพขุนทด 209 32 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1464 14101973 นายภูวดล  วงษ์แก้ว 209 33 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1465 14101974 นายชาติตระการ  วิชาชัย 209 34 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1466 14101975 นายนาย ศักดา  อินละคร 209 35 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1467 14101978 นางสาวพิมพ์ลดา  เกิดแก้ว 209 36 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1468 14101979 นางสาวกัญญาณี  ไตรมิตรวิทยากุล 209 37 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1469 14101981 นายชัยสุพัฒน์  พัฒนกูล 209 38 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1470 14101982 นางสาวธีรตา  ปรีชา 209 39 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1471 14101983 นางสาวพัชรินทร์  พรหมรินทร์ 209 40 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1472 14101984 นายธนพล  อุโมงค์มี 209 41 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1473 14101985 นายวรพจน์  ทองอังกฤษ 209 42 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1474 14101986 นางสาวปาณิสรา  ทองมิตร 209 43 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1475 14101987 นายเกริก  รัตนเสรีวงศ์ 209 44 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1476 14101988 นายวุฒิชัย  นาคอ้าย 209 45 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1477 14101989 นายปยุต  จิตรกุลเดชา 209 46 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1478 14101991 นายจอมคุณ  คงพูนวิรุฬ 209 47 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1479 14101992 นายธีรภาพ  ทีฆะ 209 48 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1480 14101994 นางสาวสิริพิมพ์อร  นุชอนงค์ 209 49 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1481 14101995 นายณัฐดนัย  วิวัฒนาวาณิชย์ 209 50 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1482 14101996 นายศรุต  นัยเจตน์ 209 51 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1483 14101997 นางสาวมณีวรรณ  เดชถาวรวงศ์ 209 52 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1484 14101998 นายวันชนะ  นุ่นแก้ว 209 53 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1485 14101999 นายณัฐดนัย  พูนพิพัฒน์กุล 209 54 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1486 14102001 นางสาวไพจิตรา  แก้วกางวาล 209 55 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1487 14102002 นางสาวกนกวรรณ  ขันธ์วงค์ 209 56 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1488 14102006 นายจตุรพัฒน์  แซ่อึ้ง 210 1 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1489 14102007 นายอัษฏาวุธ  อินนิ่ม 210 2 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1490 14102009 นางสาวชญาดา  โพธิรังษี 210 3 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1491 14102012 นายอภิวัฒน์  ผสมวงศ์ 210 4 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1492 14102013 นายธิติพงษ์  ศรีจันทร์ 210 5 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1493 14102014 นางสาวจิตราภรณ์  พรหมดวง 210 6 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1494 14102015 นายสุภัทร  จันทร์ตะลิ 210 7 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1495 14102016 นางสาวอรียา  นาคเขียว 210 8 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1496 14102017 นางสาวลลิตา  ไวว่องวิทยาคุณ 210 9 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1497 14102018 นางสาวพรพิมล  นาคะ 210 10 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1498 14102021 นายปวริศร  วู 210 11 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1499 14102022 นายทัตเทพ  สอนพันธ์ 210 12 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1500 14102025 นายณัฐกฤตย์  วังปรีชา 210 13 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1501 14102026 นางสาวณัฐฐิชา  กุลธีรดิลก 210 14 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1502 14102027 นางสาวสุพิชญา  ถนิมวาสน์ 210 15 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1503 14102029 นางสาวกุลลดา  พรหมมา 210 16 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1504 14102030 นายธนเดช  ภูเงินเหรียญ 210 17 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1505 14102031 นางสาวภาวนา  ชิณศรี 210 18 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1506 14102032 นางสาวสิริกร  ขวัญมงคลชัย 210 19 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1507 14102034 นางสาวพิชชาพร  รัตนานนท์ 210 20 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1508 14102035 นางสาวนภาดา  จรูญพิสุทธิ์การ 210 21 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1509 14102036 นางสาวชมเดือน  ภูนิธิพันธ์ 210 22 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1510 14102038 นายศิรศักดิ์  ถ้ำอมร 210 23 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1511 14102039 นายอาชว์  เพียรวิมุต 210 24 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1512 14102040 นายวนัสบดี  บุรีวงศ์ 210 25 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1513 14102041 นางสาววรรณปุลี  เจ่าสกุล 210 26 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1514 14102042 นางสาวจรรยารักษ์  โคดนาม 210 27 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1515 14102044 นายบัณฑิต  วงศ์หวังจันทร์ 210 28 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1516 14102045 นางสาวอัญธิกา  พรมปัน 210 29 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1517 14102047 นายณัฐดนัย  ปานออ 210 30 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1518 14102048 นายกิตติพร  มีสิทธิ์ 210 31 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1519 14102049 นายสปัญญ์  สุขเกษ 210 32 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1520 14102052 นางสาวสุจิตรา  น่วมน้อย 210 33 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1521 14102053 นายฐวัสส์  สุริยชัยรวีกุล 210 34 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1522 14102055 นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัญมิตร 210 35 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1523 14102056 นายสหรัต  สุขถาวร 210 36 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1524 14102057 นายชลันธร  จันทร์ทรงกรด 210 37 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1525 14102058 นายปฏิภาณ  ธัญนิพัทธ์ 210 38 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1526 14102059 นางสาวพัชรีภรณ์  จันทนะชาติ 210 39 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1527 14102061 นางสาวเมทินี  กาญจนพันธุ์วงศ์ 210 40 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1528 14102063 นายณภัทร  สุรเชิดเกียรติ 210 41 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1529 14102064 นางสาวลอองแก้ว  เจริญพันธุ์ 210 42 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1530 14102065 นายสยุมภู  ประคองทรัพย์ 210 43 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1531 14102066 นายอดิศัย  แซ่คู 210 44 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1532 14102067 นายเชษฐา  งามเลิศ 210 45 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1533 14102068 นางสาวสุทธิกา  สุทธิเลิศอรุณ 210 46 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1534 14102069 นายเจตริน  กายอรุณสุทธิ์ 210 47 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1535 14102070 นางสาวอนุสราภรณ์  สมาแอล 210 48 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1536 14102071 นางสาวน้ำหนึ่ง  สิริวิวัฒนา 210 49 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1537 14102073 นายPei Hua  Wang 210 50 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1538 14102076 นางสาวรุจิรา  ดาทอง 210 51 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1539 14102078 นางสาววิภาวี  อมฤตโกมล 210 52 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1540 14102079 นางสาวรมย์ธีรา  แวดเวียง 210 53 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1541 14102080 นายมนตรี  สิงห์โต 210 54 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1542 14102082 นายอธิวัฒน์  วันสันเทียะ 210 55 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1543 14102083 นายอนวัช  วรดิษฐ์ 210 56 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1544 14102084 นางสาวเลวิดา  วรรณชืต 221 1 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1545 14102085 นางสาวอรทิพา  ชูโชคเทียนกุล 221 2 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1546 14102086 นายวุฒิชัย  เบ็ญจหงษ์ 221 3 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1547 14102087 นางสาววสันธยา  เธียรสุวรรณ 221 4 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1548 14102088 นางสาวประนัปดา  คามวาสี 221 5 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1549 14102089 นายมนต์เมือง  ผุยมาตย์ 221 6 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1550 14102090 นางสาวมนัสวี  ใจเย็น 221 7 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1551 14102091 นายเนติพงศ์  ชารีวรรณ 221 8 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1552 14102092 นายกฤช  พัฒนศิลป์ 221 9 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1553 14102093 นายศุภรัช  ยันตรวัฒนา 221 10 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1554 14102095 นายรัฏชพงศ์  ไชยเดช 221 11 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1555 14102096 นางสาวเฟื่องฟ้า  นุชรุ่งเรือง 221 12 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1556 14102097 นายบัญชา  พันชะดาม 221 13 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1557 14102098 นางสาวพรรณราย  อารีย์วงศ์ 221 14 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยฯ
1558 14102099 นายสิทธิพล  ธนะฤกษ์ 221 15