แสดงรายชื่อผู้สมัครสอบระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  สอบวันจันทร์ที่  10  ธันวาคม  2555
ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล ห้องสอบ เลขที่นั่ง อาคารที่สอบ
1 14110002 นายกิติเดช  วัชรสินเจริญ  C 101 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
2 14110003 นางสาวบุญฑริกา  บุญประกอบ  C 101 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
3 14110005 นางสาวพินทิพา  มาคูณ  C 101 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
4 14110006 นางสาวจิดาภา  รอดสาตร์  C 101 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
5 14110007 นางสาวอัญชนา  ภูริปัญญานนท์  C 101 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
6 14110008 นางสาวชวัลนุช  ชูธรรมธัช  C 101 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
7 14110009 นายปรัชญา  บัวผัด  C 101 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
8 14110010 นางสาวนุศรา  หาสุข  C 101 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
9 14110011 นางสาววดีภรณ์  อิ่มอาเทศ  C 101 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
10 14110012 นางสาวอิษยา  ตั้งวณิชยา  C 101 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
11 14110013 นางสาวสุวนันท์  ตาสุวรรณ์  C 101 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
12 14110015 นายณัฐนันท์  เพียรทอง  C 101 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
13 14110016 นางสาวทัดฐกานต์  จีนจิตต์มั่น  C 101 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
14 14110017 นางสาวธนาภรณ์  สมบูรณ์ธนากร  C 101 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
15 14110020 นางสาวสมฤทัย  คำแสนโคตร  C 101 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
16 14110021 นางสาวทิพาพร  เบญจางค์วิศณุ  C 101 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
17 14110022 นางสาวปทุมมาศ  อรรถกฤษณ์  C 101 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
18 14110023 นางสาวธิราทิพย์  พื้นทอง  C 101 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
19 14110025 นางสาวสศิตา  ดีสันเทียะ  C 101 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
20 14110026 นางสาวเสริมศิริ  จิรถิรภาาพ  C 101 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
21 14110028 นายบัณฑิต  ต๊ะแสนเทพ  C 101 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
22 14110030 นางสาวณัฐชา  พุทธธรรมวงศ์  C 101 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
23 14110035 นางสาวณัฐวดี  ศรีสุวรรณ  C 101 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
24 14110037 นางสาววศิมน  พิณสัมพันธ์  C 101 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
25 14110039 นางสาวโชติกาญจ  ผลประเสริฐ  C 101 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
26 14110040 นางสาวศรินทิพย์  พงศ์แพรวพรรณ  C 101 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
27 14110045 นางสาวเมษา  บุญชู  C 101 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
28 14110046 นางสาวณัฐกานต์  กิจผดุงเกียรติ  C 101 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
29 14110047 นางสาวพิตะวัน  สกุลสันติพร  C 101 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
30 14110050 นางสาวนุชนารถ  เนืองนอง  C 101 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
31 14110056 นางสาวแพรพรรณ  ณัฎฐานิธิพัฒน์  C 101 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
32 14110058 นางสาวปวิชญา  กิตติวิไลลักษณ์  C 101 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
33 14110059 นางสาวคณินณาฏ  ชื่นวัฒนา  C 101 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
34 14110060 นางสาวณัฐชญา  จันทร์น้อย  C 101 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
35 14110061 นางสาวยศวดี  เหลืองอาสนะทิพย์  C 101 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
36 14110064 นางสาวนลินนิภา  ธนัญชัย  C 101 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
37 14110065 นางสาวกรกมล  กาศสกุล  C 101 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
38 14110068 นางสาวอุษณา  โพธิ์สว่าง  C 101 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
39 14110070 นายพรฤกษ์  ชูไทย  C 101 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
40 14110072 นางสาวแก้วกานต์  เพียรตั้งกิจเจริญ  C 101 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
41 14110073 นางสาวปานไพลิน  สังขตะ  C 101 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
42 14110074 นายภูสิษฐ์  วงศ์รัตนศรีสุข  C 101 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
43 14110075 นายเมธัส  เกียรติถนอมกุล  C 101 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
44 14110076 นางสาวพิชามญชุ์  เหลืองประเสริฐ  C 101 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
45 14110077 นางสาวชวิศา  แป้นเกิด  C 101 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
46 14110078 นางสาวฆโนทัย  โล่ห์ทอง  C 101 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
47 14110079 นางสาวอรธนา  หลีเกษม  C 101 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
48 14110081 นางสาววรัญญา  พงษ์สวัสดิ์  C 101 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
49 14110084 นางสาววันณิสา  เผ่าผล  C 101 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
50 14110085 นางสาวศุภัสชา  พงษ์ตุ้ย  C 101 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
51 14110086 นางสาวณัฏฐนิช  เนตระคเวสนะ  C 101 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
52 14110087 นายปารวี  เลิศศืลปชัย  C 101 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
53 14110088 นายณัชพล  ชื่นจิตต์  C 101 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
54 14110089 นางสาวพัชรพร  เรืองเพชร  C 101 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
55 14110091 นายพิศุทธิ์  มุ่งมานะกิจ  C 101 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
56 14110092 นางสาววราภรณ์  กรวยเงิน  C 101 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
57 14110095 นางสาวดวงพร  เสนาธรรม  C 101 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
58 14110097 นายอดิศักดิ์  ชะโลปถัมภ์  C 101 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
59 14110098 นายปัญจพงศ์  ตระกูลอนุสรณ์  C 101 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
60 14110099 นายพัชรพล  รัตนะ  C 101 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
61 14110100 นายวสันต์  กิติอาษา  C 101 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
62 14110101 นางสาวปวริศา  เภาศรี  C 101 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
63 14110103 นางสาวเบญจมาศ  สุขศรี  C 101 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
64 14110104 นายศิริฉัตร  ชินโชติ  C 101 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
65 14110106 นางสาวนีรนารา  ถาวโรจน์  C 101 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
66 14110107 นางสาวณัฐฐินันท์  ลิมปกาญจน์ภา  C 101 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
67 14110110 นางสาวญาณิศา  สุขสมกลิ่น  C 101 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
68 14110111 นายสุกฤษฎิ์  เก่งไพโรจน์  C 101 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
69 14110112 นางสาวภวรัญชน์  จันมาธิกรกุล  C 101 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
70 14110113 นายธิติ  พึ่งพุทธ  C 101 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
71 14110115 นางสาวชบา  ภู่ทอง  C 101 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
72 14110116 นางสาวญาณิศา  พรหมจรรย์  C 101 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
73 14110118 นางสาวชุลีพร  พึ่งกุศล  C 101 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
74 14110119 นางสาวอภิญญาดา  คอนกำลัง  C 101 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
75 14110120 นางสาวสุธามาศ  หมื่นกล้า  C 101 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
76 14110122 นางสาวอังคณา  โยธวงศ์  C 101 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
77 14110123 นางสาวศุภิสรา  จันทร์เที่ยง  C 101 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
78 14110124 นายชวกร  มธุพยนต์  C 101 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
79 14110125 นางสาวณัฐกฤตา  เศวตวรานนท์  C 101 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
80 14110127 นางสาวภาราดา  ภู่พูลทรัพย์  C 101 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
81 14110128 นางสาวนพมน  รัษฐปานะ  C 101 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
82 14110129 นางสาวลักขณา  แก้วศรีนวม  C 101 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
83 14110130 นางสาวฐาปนีย์  พรทรัพย์มณี  C 101 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
84 14110131 นางสาวอมรวรรณ  จันทร  C 101 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
85 14110132 นางสาวนริตา  ปัณฑิตา  C 101 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
86 14110133 นางสาวพันทิชา  เจริญสุข  C 101 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
87 14110134 นางสาววราภรณ์  หวังคุ้มกลาง  C 101 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
88 14110136 นายธัชภูมิ  หิงไธสง  C 101 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
89 14110137 นายจิรวัฒน์  สิตรานนท์  C 101 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
90 14110139 นางสาวธนัชกานต์  ลิ่มพานิชย์  C 101 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
91 14110140 นางสาวญาณิศา  หมื่นแสน  C 101 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
92 14110142 นายดุรงค์ฤทธิ์  แซ่อึ้ง  C 101 92 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
93 14110143 นายเจษฎา  พิมพ์สวัสดิ์  C 101 93 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
94 14110144 นายพีระวัฒน์  รัชตวิศาลไกร  C 101 94 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
95 14110145 นางสาวขนิษฐา  ศรีเตชะ  C 101 95 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
96 14110146 นางสาวฐิติพร  ขวัญชื้น  C 101 96 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
97 14110147 นายธิเบต  ธีระศักดากูล  C 101 97 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
98 14110148 นายเจตนิพัทธ์  พงศ์ศิริสาทร  C 101 98 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
99 14110149 นายธัญ  เกิดปัญญา  C 101 99 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
100 14110150 นางสาวชุติมา  บินซาและ  C 102 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
101 14110151 นางสาวชนิกา  กันไทย  C 102 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
102 14110152 นายตชัย  เพ็ญศิริ  C 102 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
103 14110153 นางสาวยูถิกา  พรมบำรุงสุข  C 102 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
104 14110154 นางสาวภาษิณี  ประไพรัตน์  C 102 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
105 14110155 นางสาวพิชาภรณ์  ฉัตรเงิน  C 102 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
106 14110157 นางสาววิภาวี  ประชุม  C 102 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
107 14110158 นายกิตติพงษ์  จันทร์อ่อน  C 102 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
108 14110159 นายณฐากูร  ปานพรม  C 102 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
109 14110161 นายวิทวัส  นุชิตประสิทธิ์ชัย  C 102 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
110 14110162 นางสาวคฑามาต  พูลพิทยาธร  C 102 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
111 14110165 นายธนวัฒน์  ยิ้มเจริญ  C 102 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
112 14110167 นางสาวชมพูนุท  ศรีเจริญ  C 102 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
113 14110168 นายพีรพงษ์  คงถนอม  C 102 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
114 14110169 นายอานนท์  คงมั่น  C 102 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
115 14110171 นายกิตติภูมิ  อินทรโชติ  C 102 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
116 14110173 นางสาวจิราภรณ์  แซ่ตั้ง  C 102 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
117 14110174 นางสาวรวิพร  งามกิจ  C 102 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
118 14110175 นายณัฐวุฒิ  บุญเส็ง  C 102 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
119 14110179 นายยุทธวี  เจ๊ะเละ  C 102 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
120 14110180 นางสาววัชราภรณ์  คำเวช  C 102 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
121 14110182 นายพลกฤต  ศักดิ์อนุชัยชาญ  C 102 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
122 14110183 นางสาวสมฤทัย  ตั้นตระกูล  C 102 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
123 14110184 นางสาวนริศรา  เรืองกฤษณ์  C 102 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
124 14110185 นายสิรภพ  จิรยั่งยืนยง  C 102 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
125 14110186 นางสาวสุภัทรีญา  ขันธศักดิ์  C 102 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
126 14110187 นายวราวัฒน์  คชกิจจารักษ์  C 102 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
127 14110188 นายพงศกร  เปี่ยมพงษ์สานต์  C 102 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
128 14110190 นายชาญวิทย์  จำปาศักดิ์  C 102 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
129 14110191 นายพาพล  โปร่งพนาสุข  C 102 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
130 14110192 นายพิเชษฐ์  สุเมธาวีนันท์  C 102 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
131 14110196 นางสาวปณิตา  หุตะเจริญ  C 102 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
132 14110198 นางสาวเปรมวดี  วงษ์ศรี  C 102 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
133 14110199 นางสาวอรกานต์  ธรรมเจริญทิพย์  C 102 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
134 14110200 นางสาวชนิดาภา  แซ่อุ่ย  C 102 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
135 14110201 นายชินกัญชร์  แต่ผู้เจริญ  C 102 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
136 14110202 นายธีราทร  จงธนะวณิช  C 102 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
137 14110203 นางสาวนันทิศา  กล่ำโภชน์  C 102 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
138 14110204 นางสาวพรทิพย์  เจริญยิ่งยืนนาน  C 102 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
139 14110205 นางสาวขวัญชนก  พลเยี่ยม  C 102 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
140 14110208 นายศิระ  ยอแสง  C 102 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
141 14110210 นายวิทชัย  วิทยาอารักษ์สกุล  C 102 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
142 14110211 นางสาวลักษณพร  หมายชัย  C 102 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
143 14110215 นางสาวอานาปาน  ปิ่นประดับ  C 102 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
144 14110216 นางสาวสุรัตนา  เครือสนิท  C 102 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
145 14110217 นายธนชัย  แม้นมรกต  C 102 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
146 14110221 นายธัญญสิทธิ์  จิระกนกรัตน์  C 102 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
147 14110223 นางสาวภาวิชชุกานต์  ใช้ลิ้ม  C 102 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
148 14110230 นายวรัญญู  ขจีนิกร  C 102 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
149 14110231 นางสาวอัจฉราวรรณ  ถีอาสนา  C 102 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
150 14110233 นางสาวณัฐจารี  อนันต์พิพัฒน์กิจ  C 102 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
151 14110235 นางสาวปณิธาน  มณีอินทร์  C 102 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
152 14110238 นางสาวชญานิษฐ  ทิพย์โภชน์  C 102 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
153 14110240 นางสาวพัชรินทร์  เบญจประกายรัตน์  C 102 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
154 14110241 นางสาวนภัสสร  เมืองชนะ  C 102 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
155 14110244 นายภูริวัจน์  อร่ามแสงสุวรรณ  C 102 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
156 14110246 นายเปรม  จงดีนาน  C 102 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
157 14110248 นางสาวนันทิชา  อินทา  C 102 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
158 14110249 นายฐิติกร  สัมปัตติกร  C 102 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
159 14110250 นางสาวกนกวรรณ  สุดสวาสดิ์  C 102 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
160 14110251 นายพลกฤษ  มั่นคง  C 102 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
161 14110254 นางสาวพริมา  ชัยวาฤทธิ์  C 102 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
162 14110255 นางสาวแพรพลอย  หรณพ  C 102 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
163 14110256 นายชลณัฐ  แสงสุคนธ์  C 102 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
164 14110260 นางสาวสุทธิดา  จังธนสมบัติ  C 102 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
165 14110262 นางสาวอารีพรรณ  ทาทอง  C 102 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
166 14110263 นางสาวอัสมาอ์  แวสะมาแอ  C 102 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
167 14110264 นายสหรัถ  วัฒนสันติ์  C 102 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
168 14110266 นายวีระชัย  สุขขวัญ  C 102 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
169 14110269 นางสาววรกาญจน์  เชาวกุล  C 102 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
170 14110271 นางสาวนางสาว มธุมิท  หมื่นสาม  C 102 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
171 14110273 นางสาวอารีรัช  ลิ่มวณิชสินธุ์  C 102 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
172 14110275 นางสาวสายฝน  คมขำ  C 102 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
173 14110276 นายวิรัลวิทย์  บุญม่วง  C 102 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
174 14110277 นายศตพล  ไพรสนธิ์  C 102 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
175 14110279 นางสาวณัฐวดี  ระวัง  C 102 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
176 14110280 นางสาวพัชรดา  ยะถาคาร  C 102 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
177 14110281 นายสธนศักร  แซ่อึ้ง  C 102 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
178 14110282 นางสาวเกษรียา  ป้านบุญ  C 102 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
179 14110283 นางสาวณริศา  ภูธา  C 102 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
180 14110284 นางสาวรัตติกาน  ทรายทอง  C 102 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
181 14110285 นายสิรภพ  วัฒนพยุงกุล  C 102 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
182 14110286 นางสาวจุฑามาศ  ธรรมประดิษฐ์  C 102 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
183 14110288 นายศิลป์ศรุต  ใจป้อม  C 102 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
184 14110289 นางสาวกุลระวี  สดคมขำ  C 102 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
185 14110290 นายชินภัทร  ณ นครพนม  C 102 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
186 14110291 นางสาวชนม์นิภา  ชวนชม  C 102 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
187 14110293 นายธนวัฒน์  วัจนจารุศักดิ์  C 102 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
188 14110294 นางสาววิลาวรรณ  ในจิตร  C 102 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
189 14110296 นางสาวพิชญาภัค  กรุณามิตร  C 102 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
190 14110297 นางสาวเบญจลักษณ์  ตั้งตรีลักษณ์  C 102 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
191 14110298 นายศรัณย์  ทรัพยาคม  C 102 92 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
192 14110299 นางสาวศดานันท์  ปานดำรง  C 102 93 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
193 14110300 นางสาวธรรมทินนา  หาญณรงค์  C 102 94 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
194 14110301 นางสาวปณิตา  สุรียพันธ์  C 102 95 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
195 14110306 นางสาวอัญวีณ์  อภิรมย์วิจิตร  C 102 96 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
196 14110307 นายจักรพันธ์  เลขะแสง  C 102 97 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
197 14110308 นายอนุวัฒน์  โหยหวล  C 102 98 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
198 14110309 นางสาวสุทัตตา  จันทร์กระจ่าง  C 102 99 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
199 14110311 นางสาวมาธนี  โอสถานุคราะห์  C 103 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
200 14110312 นางสาวหทัยภัทร  อภินันทนากุล  C 103 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
201 14110313 นายภูริพันธ์  เพศยนาวิน  C 103 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
202 14110314 นางสาวกุลจิรา  เอื้ออารีจิตต์สกุล  C 103 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
203 14110315 นายธณพงส์  มงคลสระ  C 103 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
204 14110319 นายโชติวัฒน์  ตะเส็น  C 103 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
205 14110320 นางสาวกชกร  เจียระไนสุขดี  C 103 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
206 14110321 นายณัฏฐ์  อัศวโสตถิ์  C 103 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
207 14110322 นายเสฏฐวุฒิ  ต่อสุวรรณ  C 103 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
208 14110323 นางสาวฆฤณา  ตันติภิรมย์  C 103 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
209 14110324 นางสาวนภัสสร  พึ่งสาคร  C 103 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
210 14110325 นางสาวพิชญ์กัญญา  สุ่นจันทร์  C 103 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
211 14110327 นางสาวเยาฮา  วารีศรี  C 103 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
212 14110328 นางสาวศุภิสรา  ทวีปวรเดช  C 103 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
213 14110329 นางสาวสุภาพร  เนตรมุ่ย  C 103 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
214 14110330 นายพงศภัค  ขจรกลิ่นมาลา  C 103 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
215 14110333 นายธงชัย  มาลา  C 103 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
216 14110336 นางสาวกมลชนก  ปลั่งพัฒนะพานิชย์  C 103 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
217 14110337 นายณัฏฐชัย  เล้าประเสริฐ  C 103 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
218 14110339 นางสาวปรียานุช  ขาวแจ้ง  C 103 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
219 14110342 นางสาวศิริรัตน์  บุญพิมพ์  C 103 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
220 14110343 นางสาวสุพิชชา  โรจนเศรษฐการ  C 103 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
221 14110344 นางสาวจิรารัตน์  อินทร์เอี่ยม  C 103 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
222 14110345 นางสาวปิยวรรณ  หมื่นสกุล  C 103 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
223 14110348 นางสาวพูนสิน  หาญยืนยงสกุล  C 103 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
224 14110350 นางสาวนิภาดา  อุดมผล  C 103 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
225 14110351 นายเดียว เรโอะ  โนซากิ  C 103 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
226 14110355 นางสาวอัญชิตา  คนฉลาด  C 103 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
227 14110356 นางสาวรุจีพัชร์  เปล่งศิริวัธน์  C 103 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
228 14110357 นายพรภวิษย์  ศรีพสุยานนท์  C 103 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
229 14110358 นายชนะพล  จิระวงษ์ถาวร  C 103 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
230 14110359 นางสาวกรกนก  ผลจันทร์หลาก  C 103 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
231 14110360 นางสาวสุวรรณี  สุ่มทอง  C 103 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
232 14110361 นางสาวธนพร  ศักดา  C 103 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
233 14110362 นางสาวนรมล  วีระประภพ  C 103 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
234 14110364 นายธีรภัทร  รัตนกุลชัยนันท์  C 103 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
235 14110365 นางสาวกัญญากิตต์  คงเกษมสุข  C 103 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
236 14110366 นายวันชนะ  บุญสาง  C 103 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
237 14110368 นางสาวพัชรากร  ชังเมือง  C 103 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
238 14110369 นางสาวอารดา  สอนโคตร  C 103 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
239 14110370 นางสาวไอริณ  ตั้งเสรีสุขสันต์  C 103 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
240 14110371 นางสาวรวิวรรณ  ชัยศักกรีนนท์  C 103 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
241 14110372 นางสาวฐิติพร  แอ้นชัยภูมิ  C 103 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
242 14110373 นายพสิษฐ์  คุณะปุระ  C 103 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
243 14110374 นางสาวปาลิดา  วัฒนเกริก  C 103 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
244 14110375 นางสาวปวีนุช  ปิยะคงอนันต์  C 103 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
245 14110376 นางสาวธัญญารักษ์  พรมหอม  C 103 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
246 14110377 นางสาวปภัสรา  วรวัฒน์นฤนาท  C 103 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
247 14110378 นางสาวนฤมล  บัวบุญ  C 103 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
248 14110379 นางสาวพัชราภรณ์  เทียบอัน  C 103 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
249 14110380 นางสาวณัฐธิดา  คำปาน  C 103 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
250 14110381 นางสาวกนกวรรณ  ไลลา  C 103 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
251 14110384 นายจตุพัฒน์  คำอิ่ม  C 103 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
252 14110385 นางสาววลาภรณ์  บุญเหมาะ  C 103 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
253 14110386 นางสาวกาญจนสุดา  กิณเรศ  C 103 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
254 14110389 นางสาวณัฐกาน  พรมนุชาธิป  C 103 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
255 14110390 นางสาวชนกนันท์  วีระญาณนนท์  C 103 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
256 14110391 นายมนุเชษฐ์  ไชยโย  C 103 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
257 14110393 นางสาวนิศารัตน์  คะปัญญา  C 103 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
258 14110396 นายลภัสภน  วีรชัย  C 103 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
259 14110397 นางสาวชลธิชา  พันธุ์กุฬา  C 104 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
260 14110398 นางสาววัลภา  บุญเพิ่มพงศ์  C 104 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
261 14110401 นางสาวมลฑิรา  ตระการเกตุ  C 104 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
262 14110402 นายวิชานารถ  ศิริสธนพันธ์  C 104 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
263 14110403 นางสาวนิภาพร  คำแก้ว  C 104 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
264 14110404 นายลือชา  หวัดพระศรี  C 104 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
265 14110405 นายชิษณุพงค์  โวหาร  C 104 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
266 14110406 นางสาวอารตี  ราชสำเภา  C 104 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
267 14110408 นางสาวพรรณวดี  ประสานดี  C 104 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
268 14110409 นางสาวณัฐฐินันท์  ดวงมรกต  C 104 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
269 14110410 นางสาวจิณณพัต  หรรษสุข  C 104 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
270 14110411 นางสาวบุณยาพร  กลายเจริญ  C 104 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
271 14110412 นายธนบดี  ศิริพราหมณกุล  C 104 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
272 14110413 นางสาวศศธร  นันตสุวรรณ  C 104 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
273 14110414 นายเตชะ  นาถพรายพันธุ์  C 104 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
274 14110415 นางสาวณัฐพิชา  ประสิทธิ์กสิกรณ์  C 104 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
275 14110416 นายบดินทร์  วงษ์ชูเชิด  C 104 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
276 14110417 นายพัชรกร  มงคลมะไฟ  C 104 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
277 14110418 นายสิรภพ  ตั้งนอบน้อม  C 104 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
278 14110419 นางสาวนิษฐาภัทร์  เพ็ชรพลาย  C 104 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
279 14110420 นางสาวสุวนันท์  สีสุ่น  C 104 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
280 14110421 นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท  C 104 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
281 14110423 นางสาวสุพิชชา  มุสิกเจียรนันท์  C 104 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
282 14110424 นายธนพล  เจริญสิทธิ์  C 104 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
283 14110425 นางสาววราภรณ์  ไชยคำ  C 104 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
284 14110427 นางสาวณิชกานต์  ชลิตพิบูลย์  C 104 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
285 14110428 นางสาววีนัส  บุราคร  C 104 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
286 14110429 นางสาวกัญจพร  ภู่แส  C 104 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
287 14110430 นางสาวพฤกษชาติ  คเชนทร์พงศ์  C 104 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
288 14110431 นางสาวสโรชา  อินทอง  C 104 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
289 14110434 นายพิสุทธิ์  เกลี้ยงสะอาด  C 104 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
290 14110435 นายพงศ์ชยุตม์  วัฒนศิลป์  C 104 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
291 14110436 นายทวีพงศ์  วงศ์ทอง  C 104 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
292 14110437 นายอิทธิกร  กิ่งแก้ว  C 104 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
293 14110439 นางสาวสาวิรัตน์  ชนะภัย  C 104 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
294 14110440 นางสาวณัฐณิชา  นัยศิริ  C 104 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
295 14110442 นางสาวชนกพร  นิ่มแสวง  C 104 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
296 14110443 นางสาวชนาพร  นาคเจริญ  C 104 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
297 14110445 นายอานนท์  ไร่สงวน  C 104 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
298 14110446 นางสาวรัชญา  ภูริพัฒนเดช  C 104 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
299 14110447 นายธวัชชัย  อุไรวงษ์  C 104 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
300 14110449 นายอุกกฤษฏ์  สุทธิพันธุ์  C 104 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
301 14110450 นางสาวศิริลักษณ์  มาดี  C 104 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
302 14110451 นายชยางกูร  ชัยชนะ  C 104 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
303 14110452 นายศุภวิชญ์  หาญถาวรชัย  C 104 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
304 14110453 นางสาวชุติกาญจน์  ภีระคำ  C 104 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
305 14110454 นายปริญญา  พุทธเกษม  C 104 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
306 14110456 นางสาวญาณิศา  รัตนกรสิริ  C 104 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
307 14110458 นางสาวกฤตนาฎ  สมณา  C 104 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
308 14110459 นายวัชนศิลป์  มูลสิริ  C 104 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
309 14110460 นางสาวศุภลักษณ์  ไพรินทร์  C 104 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
310 14110462 นางสาวโชษิตา  บุนนาค  C 104 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
311 14110463 นายวัชรพงษ์  กำแหงคุมพล  C 104 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
312 14110466 นางสาวกัณฑิมา  เกื้อทิพย์  C 104 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
313 14110468 นางสาวกุญช์ภัสส์  กุลทยาวัฒน์  C 104 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
314 14110469 นายธนินท์  อรุณเรืองศิริเลิศ  C 104 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
315 14110470 นายไพฑูรย์  พิพัฒน์นุตเนตร  C 104 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
316 14110471 นายกิตติพงษ์  กิตติภัทรกุลชัย  C 104 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
317 14110472 นายอริย์ธีช  ลิมปะธนะสิทธิ์  C 104 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
318 14110473 นางสาววีรินทร์ภรณ์  อรุณวิราม  C 104 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
319 14110476 นายปฏิญญา  คุ้มตระกูล D 305 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
320 14110477 นายกิตติพศ  พุทธพงษ์ศิริพร D 305 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
321 14110478 นางสาวชรัญญา  ใยสุหร่าย D 305 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
322 14110480 นางสาวไพลิน  มั่งพร้อม D 305 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
323 14110481 นางสาววรารัตน์  ไหดงยาง D 305 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
324 14110482 นายยศนันทน์  โฆษะวิวัฒน์ D 305 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
325 14110483 นางสาวนันท์นภัส  พันธนแพทย์ D 305 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
326 14110484 นายชนะชล  ใจสุภาพ D 305 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
327 14110485 นางสาวมธุรส  นาคมานนท์ D 305 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
328 14110486 นางสาวกาญจนาพร  ศรีไพร D 305 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
329 14110488 นายสิรัช  ลือวณิชกิจ D 305 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
330 14110489 นางสาวกนกพร  เอกอ่อนแสง D 305 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
331 14110495 นายสุชาครียร์  มณีศิลป์ D 305 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
332 14110496 นายวรพัฒน์  ฐิติอมรพันธุ์ D 305 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
333 14110497 นางสาวพรยุพา  แก้วแกมมาตร D 305 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
334 14110501 นางสาววิภา  วรรณทอง D 305 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
335 14110503 นายฮาจิแมะ  อะโอกิ D 305 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
336 14110504 นายธิติกร  พรงาม D 305 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
337 14110505 นายณัฐพนธ์  จันทร์พรหม D 305 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
338 14110506 นางสาววริษฐา  พลวิชัย D 305 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
339 14110507 นายจารุกิตติ์  วงศ์ศิริเมธีกุล D 305 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
340 14110510 นายเจตนันท์  จันทร์สว่าง D 305 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
341 14110512 นายสันติสุข  พรมรักษา D 305 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
342 14110513 นางสาวณิชรีย์  เตชวงศ์สุวรรณ D 305 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
343 14110516 นางสาวมธุรส  พาละจ่า D 305 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
344 14110517 นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่ฉั่น D 305 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
345 14110519 นางสาวชมพูนุช  สังข์ศาสตร์ D 305 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
346 14110520 นางสาวขนิษฐา  เฉลิมวิสุตม์กุล D 305 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
347 14110521 นางสาวสาลินี  ตู้ลารักษ์ D 305 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
348 14110522 นางสาวเสาวภา  ณ นคร D 305 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
349 14110523 นายอธิพัฒน์  แป้นพรม D 305 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
350 14110524 นายสหรัฐ  ศรีถาวร D 305 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
351 14110525 นายจตุพงษ์  ดวงแก้ว D 305 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
352 14110526 นางสาวกุลภรณ์  ไชยราศ D 305 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
353 14110527 นางสาวประภารัตน์  นามวิชา D 305 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
354 14110529 นางสาวนันทิชา  บุญเม่น D 305 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
355 14110532 นางสาวอัญธิกา  สุเกตุ D 305 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
356 14110533 นางสาวชิดชนก  เมือบศรี D 305 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
357 14110534 นางสาวอมรรัตน์  แสงมิตร D 305 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
358 14110535 นายวรพงษ์  เชี่ยวชาญ D 305 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
359 14110536 นางสาวพิมพิไล  เวียงนาค D 305 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
360 14110539 นายอลงกรณ์  จันทร์ประจักร์ D 305 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
361 14110541 นางสาวกันยารัตน์  มั่นธรรม D 305 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
362 14110542 นางสาวกัญญารัตน์  แย้มชื่น D 305 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
363 14110543 นายธิเบต  แจ่มรัศมี D 305 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
364 14110544 นางสาวจิราวรรณ  คชภรณ์ D 305 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
365 14110545 นางสาวอริสา  จิตรสม D 305 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
366 14110547 นางสาวดลยา  มาตรแม้น D 305 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
367 14110548 นายสุวิช  หลักปัญญา D 305 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
368 14110549 นายณัฐพล  อำนวยวุฒิโรจน์ D 305 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
369 14110551 นายณัฐวุฒิ  ภูมิไชยา D 305 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
370 14110553 นางสาวอรุโณทัย  มูลสาร D 305 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
371 14110554 นางสาวกานต์พิชชา  รอดแช่ม D 305 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
372 14110556 นายใกล้รุ่ง  ไข่นิล D 305 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
373 14110557 นายจิตรตกร  ธัญญกรรม D 305 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
374 14110558 นางสาวกุสุมา  พุ่มเจริญ D 305 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
375 14110559 นายพนัสบดี  กรอบเพ็ชร D 305 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
376 14110560 นางสาวกนกวรรณ  โยธารักษ์ D 305 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
377 14110561 นางสาวพรปวีณ์  ชยาวนิช D 305 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
378 14110562 นางสาวณัฐชฎา  อโสโก D 305 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
379 14110563 นางสาวปนิสา  ทรงภักดี D 305 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
380 14110564 นางสาวปัญญารัตน์  นิมาลา D 305 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
381 14110566 นางสาวแพรรวี  วิสุทธิแพทย์ D 305 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
382 14110568 นางสาวศรสวรรค์  พามี D 305 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
383 14110569 นายศุภกร  รุ่งเรืองกิจพัฒนา D 305 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
384 14110570 นายประมุข  ชื่นชม D 305 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
385 14110571 นางสาวพชรพรรณ  บรรณกิจ D 305 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
386 14110572 นางสาวพลอยฟ้า  ศรีสง่า D 305 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
387 14110578 นางสาวอรสา  บุญแสน D 305 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
388 14110580 นางสาวณัฐธิดา  เติมสังข์ D 305 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
389 14110583 นางสาววีรดา  สินศักดิ์จรุงเดช D 305 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
390 14110584 นายวีระเทพ  กึ่งไกร D 305 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
391 14110585 นายกิติภูมิ  สุขนางรอง D 305 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
392 14110587 นายยุทธนา  ชมภูพาน D 305 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
393 14110588 นางสาวธนภรณ์  ตราชู D 305 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
394 14110589 นางสาวสุพัชชา  เพชรรุ่ง D 305 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
395 14110591 นางสาวช่อฟ้า  ธนาบริบูรณ์ D 305 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
396 14110592 นางสาวปราณปรียา  ไชโยแสง D 305 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
397 14110593 นางสาวชวิศา  ศิลาพันธ์ D 305 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
398 14110595 นางสาวกุลธิดา  หิรัญประสาทกุล D 305 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
399 14110596 นายโชตินันต์  มีวงษ์ D 305 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
400 14110597 นางสาวชนากานต์  ภูมิทอง D 305 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
401 14110598 นางสาวอรุณพรรณ  เพชรกำเนิด D 305 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
402 14110599 นางสาวสุธิดา  ทองเพชร D 305 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
403 14110600 นายคณิน  โกศลวิทยานันต์ D 305 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
404 14110601 นายอสมา  เหลี่ยมมุกดา D 305 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
405 14110602 นางสาวนิโลบล  ชัยสงคราม D 305 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
406 14110603 นางสาวณัฐสินี  ไทยรุ่งโรจน์ D 305 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
407 14110604 นายปภังกร  เอี่ยมสุริยะมงคล D 305 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
408 14110605 นายกันต์  รักจิตร์ D 305 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
409 14110606 นางสาวนิศากร  กัลยาใส D 305 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
410 14110608 นายอนุวัฒน์  โพธิ์ทอง D 305 92 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
411 14110609 นางสาวศิรินทรา  มีนุ่น D 305 93 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
412 14110610 นางสาวสริตา  อัศวเมฆมณี D 305 94 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
413 14110614 นางสาวจาริญา  สิทธิพลพร D 305 95 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
414 14110616 นายนรชัย  กองคำ D 305 96 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
415 14110617 นางสาวสุชัญสินี  ก้องภักดีสุข D 305 97 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
416 14110618 นางสาวจิณณาภา  ตันใจเพชร D 305 98 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
417 14110621 นายศรีกัณฐ์  มงคลประภากร D 305 99 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
418 14110624 นายศกานต์  หอมสุคนธ์ D 305 100 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
419 14110628 นายพิพัฒน์พงศ์  ชีพจิตรตรง D 305 101 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
420 14110629 นางสาวเมธาวี  ช่อมณี D 305 102 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
421 14110630 นางสาวปัทกานต์  ลี้มงคล D 305 103 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
422 14110634 นายชญานนท์  นันทพล D 305 104 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
423 14110635 นายภูดิศ  อังศุชาวาล D 305 105 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
424 14110637 นางสาวนพวรรณ  วงสุตาล D 501 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
425 14110640 นางสาวลดาวัลย์  อ่อนสุด D 501 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
426 14110641 นางสาวสกุลเงิน  ยี่อำพันธ์ D 501 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
427 14110642 นายดนุสรณ์  ทองทิพย์ D 501 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
428 14110643 นางสาวอินธิรา  พินสะยัง D 501 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
429 14110645 นายกฤษดา  กังวาลวงศ์สกุล D 501 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
430 14110646 นางสาวจุฑามณี  ไตรภพ D 501 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
431 14110647 นางสาวศิริขวัญ  ผดาศรี D 501 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
432 14110648 นายพาทิศ  นิโรจน์สุวรรณ D 501 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
433 14110651 นายชลวัชร  ธูปเหมือน D 501 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
434 14110655 นางสาวธันทิวา  ภักดี D 501 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
435 14110657 นางสาวปรียาพร  กรรณิกา D 501 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
436 14110658 นายศรัณย์  สร้างคำ D 501 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
437 14110659 นายวิศิษฏ์  สุขเกษม D 501 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
438 14110660 นางสาวอภิญญา  ยังแย้ม D 501 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
439 14110663 นางสาวณิชารีย์  เบญจพรกุลนิจ D 501 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
440 14110664 นายจิรายุ  ประภาศรีวรกุล D 501 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
441 14110670 นางสาวชนาภา  ไชยสุริยา D 501 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
442 14110671 นางสาวพรทิพา  กุลพรอานนท์ D 501 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
443 14110672 นางสาวนงลักษณ์  กัณหา D 501 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
444 14110673 นางสาวสกาวรัตน์  จันทร์ลอย D 501 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
445 14110674 นายปราณยุต  อภิวราธนากูล D 501 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
446 14110675 นายธนนท์  ทีปกากร D 501 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
447 14110676 นางสาวอารียา  หอมจันทร์ D 501 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
448 14110678 นายนายสุขสวัสดิ์  ตั้งเด่นชัย D 501 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
449 14110679 นายนภนต์  สารเฉวตร D 501 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
450 14110682 นายสรวิศ  นามโชติ D 501 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
451 14110683 นางสาวอภิรุจี  แสงเภา D 501 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
452 14110684 นางสาวรมิดา  ภักดีมั่น D 501 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
453 14110685 นางสาวหทัยพัชร  อภิชยากุล D 501 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
454 14110686 นางสาวณัฐมนต์  ตรียาพัฒน์ D 501 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
455 14110687 นายอัมรินทร์  พรหมแก้ว D 501 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
456 14110688 นางสาวชนากานต์  จริยวัฒนากุลกิจ D 501 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
457 14110689 นายศุภโชค  ศิริสวัสดิ์ D 501 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
458 14110690 นางสาวรักษิณา  ศักดิ์จิรพาพงษ์ D 501 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
459 14110691 นางสาวชิดชนก  ไชยพร D 501 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
460 14110693 นายอนันต์  เพิดขุนทด D 501 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
461 14110694 นายพิจารณ์  เจือน้ำหอม D 501 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
462 14110695 นางสาวชลันดา  ศรีวิทิตกุล D 501 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
463 14110696 นางสาวฐิตา  เลิศนันทกุล D 501 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
464 14110697 นางสาวปิยะฉัตร  นิพนุติยันต์ D 501 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
465 14110698 นางสาวสุธินันท์  ชลมุกข์ D 501 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
466 14110700 นางสาวหทัยชนก  บุษบงก์ไพฑูรย์ D 501 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
467 14110701 นายชวัลธร  กิ้มประถม D 501 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
468 14110702 นางสาวชลิดา  วาดวงศ์ D 501 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
469 14110703 นางสาวจีระภรณ์  หมอนทอง D 501 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
470 14110706 นายชิษจ์ฌาณณัฐ  เรียกศิริ D 501 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
471 14110707 นางสาวนิศานาถ  เนตรสุวรรณ์ D 501 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
472 14110709 นางสาวอภัสรา  แจ่มนิยม D 501 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
473 14110711 นางสาวนันท์นภัส  เลิศวราพัฒน์ D 501 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
474 14110713 นางสาวอนันตญา  นิเวศวรทานต์ D 501 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
475 14110714 นางสาวกนกลักษณ์  แก่นโท D 501 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
476 14110715 นายพิศิษฏ์  พรหมาลิขิต D 501 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
477 14110716 นายชุติเดช  ธนาวณิชยา D 501 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
478 14110717 นายชัชพล  เวทปัญญาวงศ์ D 501 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
479 14110719 นายอาทิตย์  ตรีนุมิตร D 501 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
480 14110720 นายศรายุทธ  คำดวง D 501 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
481 14110722 นายบดินทร์  สุนี D 501 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
482 14110723 นายธัญพิสิทฐ  โหมดทอง D 501 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
483 14110724 นายสหรัฐ  สกุลหิรัญรัศมี D 501 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
484 14110725 นางสาวสุดารัตน์  อินทสงค์ D 501 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
485 14110726 นางสาวรมิดา  เมฆยิ้ม D 501 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
486 14110727 นายปุณณวิทย์  เล็กชนาลัยสกุล D 501 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
487 14110728 นางสาวพลอยไพลิน  เหลืองพานิช D 501 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
488 14110730 นายอิทธิฤทธิ์  จำปาดิบ D 501 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
489 14110731 นางสาวกรรณิการ์  สมคิด D 501 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
490 14110733 นางสาวจุฑาทิพย์  หนูขวัญ D 501 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
491 14110734 นางสาวสมฤทัย  อ่อนตา D 501 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
492 14110735 นางสาวเพ็ญนภา  ภาคศิริ D 501 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
493 14110736 นางสาวอนัญญา  นิลเสถียร D 501 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
494 14110737 นางสาวศุภกาญจน์  ธรรมรัตน์ D 501 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
495 14110738 นายอาคิฮิโต  ฮิงาชิ D 501 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
496 14110739 นางสาวธนัชญา  ราชตราชู D 501 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
497 14110740 นางสาวลลิตวดี  โอภาสเอี่ยมขจร D 501 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
498 14110741 นางสาวธันยพร  โชติสิริพัชญ์ D 501 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
499 14110742 นายเฉลิมพล  พัสตรานนท์ D 501 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
500 14110743 นางสาวณัฐฐา  พลมั่น D 501 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
501 14110744 นายปรัชญา  พันธ์วงษ์ D 501 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
502 14110745 นางสาวปัญญวรรณ  ชูสกุลวงศ์ D 501 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
503 14110747 นางสาวอติญา  กุลกอบเกียรติ D 501 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
504 14110748 นายพัชรพล  เฉยชิต D 501 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
505 14110749 นางสาวสราวลี  โอวาดะ D 501 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
506 14110750 นายพิชยะ  โอภาสกรกุล D 501 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
507 14110753 นางสาวเพชรน้ำผึ้ง  เตียงทอง D 501 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
508 14110754 นายณัฐกุล  กลิ่นพิกุล D 501 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
509 14110755 นายเกียรติศักดิ์  ชัยหาญ D 501 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
510 14110756 นางสาวนฤภร  คีรีรัตน์ D 501 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
511 14110757 นางสาวภัทรธีญา  พรหมชนะ D 501 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
512 14110759 นางสาวนันทวัน  ดวงจิตร์ D 501 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
513 14110760 นายพงษ์เทพ  เอี่ยมเวช D 501 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
514 14110761 นายวุฒิพงษ์  ชิราพฤกษ์ D 501 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
515 14110762 นางสาวภัทรนันท์  กุคำใส D 502 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
516 14110764 นายธนกร  ฤกษ์พิชญโยธิน D 502 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
517 14110765 นางสาวพิชญ์ศุภางค์  ศรีธนสาร D 502 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
518 14110767 นางสาววรยศนสร  รังสีธนะศักดิ์ D 502 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
519 14110768 นายอนลัส  เพ็ชร์วรุณ D 502 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
520 14110772 นางสาวจุฑามาศ  จันทรทิพย์ D 502 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
521 14110773 นางสาวรดามณี  ธนภูวนันท์ D 502 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
522 14110774 นางสาวอรัญญา  น้ำผึ้ง D 502 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
523 14110775 นางสาวณัฐณิชา  สิริจริยาพร D 502 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
524 14110777 นางสาวณัฏฐ์ญาณี  ศันสนะพิทยากร D 502 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
525 14110779 นางสาวธนัชชา  เขียวเกิด D 502 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
526 14110782 นางสาววรรษโรทัย  ชาติปะภาชัย D 502 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
527 14110784 นางสาวธนพร  พฤกษ์พนาสันต์ D 502 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
528 14110785 นางสาวสุดารัตน์  จรูญเนตร D 502 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
529 14110786 นายปราโมทย์  สำรวมจิต D 502 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
530 14110788 นางสาวณัฐสุดา  บุญมาก D 502 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
531 14110789 นางสาวธัญนันท์  หิรัญญาณโรจน์ D 502 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
532 14110791 นายมนัสวิน  ลีประภัสสรกุล D 502 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
533 14110793 นายสายฟ้า  พุ่มลอยฟ้า D 502 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
534 14110796 นายธัชนนท์  ฤทธิรณสกุล D 502 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
535 14110797 นางสาวนลพรรณ  ปิ่นยะกูล D 502 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
536 14110798 นางสาวอาภารัตน์  เหมืองจา D 502 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
537 14110799 นางสาวมนต์นภา  เตจ๊ะ D 502 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
538 14110800 นายวราวุธ  ขันตีทัน D 502 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
539 14110801 นางสาวอรปรียาเกิดสว่าง  เกิดสว่าง D 502 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
540 14110802 นายนครินทร์  เอมสวาสดิ์ D 502 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
541 14110803 นายภีมพล  พงษ์เฉลิม D 502 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
542 14110804 นายชยานันท์  ชัยยาคำ D 502 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
543 14110805 นายรัตนชัย  เจริญรัตนเดชา D 502 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
544 14110806 นายณัฐพล  ตั้งสุจริต D 502 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
545 14110811 นางสาวธัญรดี  เนตรานนท์ D 502 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
546 14110813 นางสาววิรงรอง  เจริญไชย D 502 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
547 14110814 นางสาวจิตติมา  อ่อนนิ่ม D 502 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
548 14110815 นางสาวสินีนาฏ  วชิรธาดา D 502 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
549 14110816 นางสาวพรพัชร์  โรหิตเสถียร D 502 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
550 14110817 นายณัฐภัทร  พวงแก้ว D 502 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
551 14110819 นางสาวแพรพลอย  วิเชียรศรี D 502 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
552 14110820 นางสาวธัญวรัตม์  สุระสุข D 502 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
553 14110821 นายธีรพร  มาอุ่น D 502 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
554 14110823 นางสาวศุภรัตน์  หาญเสนา D 502 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
555 14110825 นายณัฐจักร์  คัคนางค์จนันท์ D 502 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
556 14110829 นายธฤต  อรุณศรี D 502 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
557 14110830 นายสหพันธุ์  คงพิมลชัย D 502 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
558 14110831 นายอิศรพงศ์  อมาตยกุล D 502 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
559 14110833 นางสาวณัฐณิชา  ปรีคงพันธ์ D 502 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
560 14110834 นายธนวัฒน์  อ่อนใจเอื้อ D 502 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
561 14110836 นางสาวกมลรัตน์  เพ็ชรนารถ D 502 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
562 14110839 นางสาวณัทนัดดา  สุวรรณเจริญ D 502 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
563 14110840 นายชยธร  ทวีรัตน์ D 502 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
564 14110841 นางสาวเพียงเพชร  มีศิลป์ D 502 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
565 14110842 นางสาวอัฉรารักษ์  น้ำมะลิ D 502 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
566 14110843 นายวรทย์  สวัสดิ์เวช D 502 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
567 14110844 นายอภิเชษฐ์  อภิรัตน์วรสกุล D 502 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
568 14110845 นายรุ่งโรจน์  แก่นสาร์ D 502 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
569 14110846 นางสาวภานุชนารถ  ด้วงพิมพ์ D 502 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
570 14110848 นางสาวฤทัยกานต์  อ่างแก้ว D 502 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
571 14110849 นางสาวณัฐศวรรณ  คงคะสินธุ์ D 502 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
572 14110853 นางสาวกชามาส  กรณ์สิงห์ D 502 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
573 14110855 นางสาวไอรีน  สิทธิชัย D 502 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
574 14110856 นางสาวอรณิชชา  ปิวรบุตร D 502 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
575 14110857 นางสาวอาภาภรณ์  พ่วงรอด D 502 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
576 14110861 นางสาวเกวลี  ทีรากร D 502 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
577 14110862 นางสาวเจนจิรา  ทองงาม D 502 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
578 14110863 นางสาวหนึ่งฤทัย  ทิมโพธิ์กลาง D 502 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
579 14110864 นางสาวกาญจนา  โวหาร D 502 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
580 14110866 นางสาวกชมน  สิทธิบุรี D 502 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
581 14110867 นางสาวศดานันท์  ยศปัญญา D 502 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
582 14110868 นายฉัตรทิพงษ์  เพ็ชรสวัสดิ์ D 502 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
583 14110869 นางสาวนิชาภา  ดำริห์ชอบ D 502 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
584 14110870 นางสาวสุพรรณิการ์  ภูเขม่า D 502 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
585 14110871 นางสาวรัตติมา  เจียมศิริ D 502 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
586 14110872 นางสาวมณัสนันท์  การพิทักษ์ D 502 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
587 14110873 นางสาวแพรพลอย  กลิ่นเหมือนจันทร์ D 502 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
588 14110875 นางสาวจันทร์จิรา  ตั้งอยู่สุข D 502 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
589 14110877 นางสาวเจนนิเฟอร์  มาร์ริสัน D 502 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
590 14110878 นายพิสิทธิ์  ดั้นเมฆ D 502 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
591 14110879 นางสาวสุนิสา  สุขพล D 502 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
592 14110880 นางสาวนันทิวา  เรืองกูล D 502 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
593 14110881 นายศิวพันธ์  ศรีอ่อนนี D 502 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
594 14110883 นางสาวอาภาภร  กิตติกุลธนโชติ D 502 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
595 14110885 นายบัลลังค์  บุญลาภ D 502 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
596 14110887 นางสาวธัญญรัตน์  ตรีชุม D 502 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
597 14110890 นางสาวธันยพร  วงษ์ดำเนิน D 502 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
598 14110892 นายทศพร  ธงอาญาสิทธิ์ D 502 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
599 14110893 นายจักรกฤษณ์  เกตุแก้ว D 502 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
600 14110894 นายธนศักดิ์  มุ่งยุทธกลาง D 502 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
601 14110895 นายวรนนท์  จำปาทอง D 502 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
602 14110897 นางสาวภัทร์ฐิตา  ณ ชาติ D 502 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
603 14110899 นายณัฐชนน  ลีนะธรรม D 502 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
604 14110900 นางสาวอรอนงค์  เอมอิ่ม D 502 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
605 14110901 นายปรีชา  เเก้วเกิด D 502 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
606 14110902 นางสาวนวพรรญฌ์  ธนจิตติพงศ์ D 503 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
607 14110905 นางสาวรัฐภรณ์  สุวรรณปักษี D 503 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
608 14110906 นางสาวอรนิชา  ทรัพย์สาตร์ D 503 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
609 14110907 นางสาวศศิธร  จูหลัก D 503 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
610 14110909 นางสาวอรัญญา  โอชาพงศ์ D 503 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
611 14110911 นายภัทรธร  สวัสดิมงคล D 503 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
612 14110912 นางสาวตปนียะ  เสริมศิริ D 503 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
613 14110913 นางสาวประกายแก้ว  ประวัติตรี D 503 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
614 14110914 นางสาวนวพรรณ  กีมาบุตร D 503 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
615 14110917 นางสาวสุปรียา  สุทธิสวรรค์ D 503 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
616 14110918 นายปริญญา  ประถมพันธ์ D 503 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
617 14110919 นางสาวอัยมี่  ภูมิสุข D 503 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
618 14110920 นายชญาทัตต์  อุโฆษกิจ D 503 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
619 14110922 นายชุติเทพ  พันธุ D 503 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
620 14110923 นางสาวอัญชลิดา  สวัสดิผล D 503 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
621 14110924 นายเลอพงศ์  เจริญสุข D 503 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
622 14110925 นางสาวกนกพร  ตระการนิติธรรม D 503 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
623 14110927 นางสาวบุญชนิต  ภรินทนันท์ D 503 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
624 14110928 นายชุติวัต  ภัทรปรีชานนท์ D 503 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
625 14110929 นางสาวมนต์ภัสสร  แสงประสิทธิ์ D 503 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
626 14110930 นายสหวัชร์  กุลโชควณิช D 503 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
627 14110931 นางสาวธนวรรณ  สุจิตรัตนันท์ D 503 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
628 14110932 นางสาวจิรัชญา  เตียพิริยะกิจ D 503 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
629 14110934 นายนพนนท์  อัศววาทิน D 503 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
630 14110935 นายวศิน  วัชรโกมลพันธุ์ D 503 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
631 14110936 นางสาวพัชรีภรณ์  คุณสุทธิ์ D 503 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
632 14110937 นางสาวกัลยา  แจ้งจันทร์ D 503 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
633 14110938 นางสาวชัญญา  ดำรงวชิรพันธ์ D 503 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
634 14110939 นายชัยวัฒน์  เนขุนทด D 503 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
635 14110940 นางสาวลักษิกา  จันทรัศมี D 503 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
636 14110941 นางสาวจิดาภา  ลีกำเนิดไทย D 503 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
637 14110942 นางสาวสุพรรษา  บุญลาภ D 503 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
638 14110945 นางสาวศิวรัตน์  เนติธรรมากร D 503 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
639 14110948 นายยศกร  รัตนโสภา D 503 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
640 14110949 นายพงศ์ภัค  สังฆพันธ์ D 503 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
641 14110951 นายกิตติภัทร  คร้ามพิมพ์ D 503 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
642 14110952 นายณัฐนรินทร์  โฉมศรี D 503 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
643 14110953 นายวุฒิชัย  บุญสิทธิ์ D 503 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
644 14110958 นางสาวสิพิม  แซ่ลิ้ม D 503 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
645 14110959 นายอภิชัย  เทพสาตรา D 503 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
646 14110960 นางสาวโชษิตา  สุภัทรวิทยาคุณ D 503 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
647 14110961 นางสาวฐิติ  สุวรรณสุทธิ D 503 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
648 14110962 นางสาวอินทุอร  นิลคล้ำ D 503 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
649 14110964 นางสาวชารีดา  ปาติง D 503 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
650 14110966 นางสาวธีรนันท์  รัตนแพทย์ D 503 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
651 14110967 นางสาวรินรดา  ถิรวรโชติ D 503 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
652 14110968 นายสุหิรัญ  ธรรมจง D 503 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
653 14110969 นางสาวนิศารัตน์  บุญเรืองรอด D 503 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
654 14110970 นายรชานนท์  อินทร์ขำ D 503 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
655 14110972 นางสาวสายธาร  อยู่บำรุง D 503 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
656 14110973 นางสาวปวีณา  มูลสุรินทร์ D 503 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
657 14110974 นางสาวปาริฉัตร  แก้วเคน D 503 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
658 14110975 นางสาวสุภิฏฐา  ตันยา D 503 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
659 14110978 นางสาวจุฑามาศ  ไกรจักร์ D 503 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
660 14110979 นายทศพล  ภูริโสภณ D 503 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
661 14110980 นางสาววนิดา  วรรณทอง D 503 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
662 14110982 นางสาวฐิติกาญจน์  อรุณชัย D 503 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
663 14110983 นายอรรถพร  รวบทองศรี D 503 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
664 14110984 นางสาวอภิชญา  ละอองนวล D 503 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
665 14110985 นางสาวมุกริน  อุดง D 503 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
666 14110986 นางสาวไอรดา  มาศวรรณา D 503 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
667 14110987 นายสุวภัทร  รักธรรมวาที D 503 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
668 14110988 นางสาวฐิตา  แซ่ลี้ D 503 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
669 14110989 นางสาวบุญระวี  น้อยแก้ว D 503 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
670 14110991 นางสาวภัชรี  ภูมิโคกรักษ์ D 503 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
671 14110993 นายนลธวัช  คงเจริญ D 503 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
672 14110995 นางสาววทันยา  บัญชากิติคุณ D 503 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
673 14110996 นายณธร  สุทธิมิตร D 503 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
674 14110997 นางสาวอรชพร  ทีปานนท์ D 503 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
675 14110998 นายนิติ  ปานแก้ว D 503 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
676 14110999 นางสาวสายทิพย์  คุ้มผิวดำ D 503 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
677 14111001 นางสาวทิพย์นภา  ภู่สุวรรณ D 503 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
678 14111003 นางสาวชวัลรัตน์  โมคำ D 503 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
679 14111004 นายวสุพล  กองลำเจียก D 503 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
680 14111006 นางสาวภัศราภรณ์  สมดุลย์พาณิชย์ D 503 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
681 14111007 นางสาวอภิชนา  แตงเอี่ยม D 503 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
682 14111008 นายธัญเทพ  สุนทราภา D 503 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
683 14111009 นายสิริศักดิ์  สุรรณอัฒ D 503 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
684 14111010 นางสาวพัทธนันท์  สุริวงษ์ D 503 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
685 14111011 นางสาวนภัสสร  กุลบุตร D 503 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
686 14111013 นายษมิทธิ์  ว่องวาณิชชากร D 503 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
687 14111014 นางสาวทอรุ้ง  เต็งการณ์กิจ D 503 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
688 14111015 นายดิษฐพล  เลิศกำธรสิริ D 503 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
689 14111016 นางสาวธันย์ชนก  ปรีดาไชยกุล D 503 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
690 14111017 นายทวิยศ  ชัชวาลวงศ์ D 503 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
691 14111018 นางสาววรดา  ยวงสะอาด D 503 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
692 14111019 นายวรเชษฐ์  เครื่องทองดี D 503 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
693 14111021 นางสาวสุชานันท์  อินเพน D 503 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
694 14111024 นางสาวณัฐากาญจน์  ศิริพงศ์ D 503 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
695 14111026 นางสาวตวงรัตน์  เเซ่จง D 503 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
696 14111027 นางสาวฐิตาภา  ชูศิลป์กุล D 503 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
697 14111029 นายปวเรศว์  ฤดี D 504 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
698 14111030 นายธนสิทธิ์  สนธิไชย D 504 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
699 14111032 นายธนพล  เจริญวนันท์ D 504 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
700 14111033 นางสาวอารยดา  แก้วน้อย D 504 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
701 14111034 นางสาวมนันยา  บุญทิม D 504 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
702 14111035 นางสาวปภาวี  พันธนาเสวี D 504 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
703 14111037 นางสาวพิรยา  ศรีวงค์วรรณ D 504 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
704 14111038 นายสุกฤษฏิ์  ธีระปัญญารัตน์ D 504 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
705 14111039 นางสาวพรพรรณ  สิงหทัต D 504 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
706 14111040 นางสาวณัฐกฤตา  โคตรสมบัติ D 504 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
707 14111041 นางสาวณัฐฐิรา  ผ่องบุรุษ D 504 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
708 14111042 นางสาววชิราภรณ์  บรรทัดเที่ยง D 504 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
709 14111043 นางสาวปภาวี  จิตมหาวงศ์ D 504 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
710 14111045 นางสาวกุลยา  กุลโภคิน D 504 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
711 14111046 นางสาวปัณฑิตา  ธนาพานิชยื D 504 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
712 14111047 นางสาวภคกุล  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา D 504 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
713 14111048 นางสาวพิชญ์สินี  ภมรนิยม D 504 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
714 14111049 นายธนาตย์  เอี่ยมสุรีย์ D 504 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
715 14111050 นางสาวพชรพร  วิไลเลิศ D 504 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
716 14111051 นายพงศกร  ชูทรัพย์ไพศาล D 504 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
717 14111052 นางสาวรวิภา  สถาพรสถิตอยู่ D 504 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
718 14111053 นายกันย์  โสภัณณา D 504 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
719 14111054 นางสาวเกวลีกรณ์  เลิศยุทธนาชัย D 504 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
720 14111055 นางสาววริษฐา  ตันสุวรรณดี D 504 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
721 14111056 นางสาววนา  ทันท่าหว้า D 504 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
722 14111057 นางสาวธีราภรณ์  เสถียรภูษิตวงศ์ D 504 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
723 14111059 นายจาตุรนต์  เนตรแขม D 504 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
724 14111061 นางสาวศรัณยารัตน์  ดลลาภะ D 504 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
725 14111062 นางสาวกัญชนก  ศิริกันทรมาศ D 504 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
726 14111063 นางสาวภัทรินทร์  สังข์วรรณะ D 504 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
727 14111064 นางสาวอาทิมา  แจ้งพุ่ม D 504 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
728 14111065 นางสาวธัญลักษณ์  พูนศิริวงศ์ D 504 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
729 14111066 นางสาวชาลืสา  อังศุสิงห์ D 504 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
730 14111067 นายปรีดี  เฮงษฎีกุล D 504 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
731 14111068 นายสิร  วิวรรธนมาศ D 504 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
732 14111071 นายนพวรรธน์  ศุทธาวรเศรษฐ์ D 504 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
733 14111072 นายธรณวรรธน์  ศุทธาวรเศรษฐ์ D 504 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
734 14111073 นางสาวกัณหกานต์  กัณหกุล D 504 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
735 14111074 นายปวริศร์  ชุณหบัณฑิต D 504 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
736 14111075 นายณัฐภัทร  ชีวะสุทโธ D 504 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
737 14111076 นายอภิวิชญ์  วชีระโวทาน D 504 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
738 14111077 นางสาวพริมโรส  จินดาวนิช D 504 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
739 14111078 นางสาวสุพิชญา  โกวิทยานนท์ D 504 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
740 14111079 นางสาวกมลทิพย์  เทพธัญญ์ D 504 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
741 14111080 นายวริท  เจ๊ะอารงค์ D 504 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
742 14111081 นายพีระยุทธ  กรุดสอน D 504 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
743 14111082 นางสาววรรณพร  สอนแก้ว D 504 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
744 14111083 นางสาวณัฐชยา  ธรรมาวุฒิชัย D 504 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
745 14111084 นางสาวธีราพร  พิลาสุข D 504 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
746 14111085 นายคุณัช  เขตอุดมคีรี D 504 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
747 14111086 นางสาวเบญจรัตน์  กิจทวี D 504 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
748 14111087 นางสาวประติภา  ตันตินิมิตรกุล D 504 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
749 14111088 นายสุรเดช  โอวเต็ง D 504 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
750 14111089 นายต้องพงศ์  ไทยนิยม D 504 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
751 14111091 นายศิวกร  ภาคีเนตร D 504 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
752 14111092 นายยุทธสักดิ์  พอกพูน D 504 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
753 14111093 นางสาวศศิธร  ตันบุญเจริญ D 504 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
754 14111096 นางสาวศิลาลัย  พัดโบก D 504 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
755 14111100 นายณัฐพล  นิ่มมา D 504 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
756 14111101 นางสาวธมลวรรณ  ผาสุก D 504 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
757 14111102 นางสาวทิพากรจ  จังธนสมบัติ D 504 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
758 14111103 นางสาวหนึ่งฤทัย  หนูปลอด D 504 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
759 14111105 นางสาวณัฏฐณิชา  วุฒิ D 504 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
760 14111106 นางสาวนิรมล  สุขถาวร D 504 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
761 14111107 นางสาวนลินรัตน์  ลำทอง D 504 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
762 14111109 นางสาวจณิสตา  ศิรดาภูวดล D 504 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
763 14111110 นายธนศักย์  ผิวทน D 504 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
764 14111111 นางสาวชลนที  นิตรา D 504 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
765 14111112 นายฌรงค์ฤทธิ์  เลี่ยวกุล D 504 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
766 14111113 นางสาวบุษกร  แว่นสุวรรณ D 504 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
767 14111114 นางสาวกมลรัตน์  โพยนอก D 504 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
768 14111115 นายธเนศวร  ฉัฐมะวงค์ D 504 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
769 14111116 นางสาวนุชจรีย์  กันตะพันธ์ D 504 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
770 14111117 นางสาวทิตย์ติณา  รุ่งรัตน์ D 504 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
771 14111118 นายพริษฐ์  ตรีชดารัตน์ D 504 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
772 14111119 นางสาวพรนภา  วันทาแก้ว D 504 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
773 14111121 นายบวรชัย  บวรสถิรกุล D 504 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
774 14111123 นางสาวสุพัตรา  เข็มทอง D 504 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
775 14111124 นายฐิติกร  ลิ่มสกุล D 504 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
776 14111125 นางสาวกรกนก  อ่อนน้อม D 504 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
777 14111127 นางสาวอธิษฐาน  มากทรัพย์ D 504 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
778 14111128 นางสาววราภรณ์  มุขจั่น D 504 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
779 14111129 นางสาวณัฐชยา  เกยูรวรรณ์ D 504 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
780 14111131 นางสาวเพชรรัตน์  โพธิกูล D 504 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
781 14111132 นายวุฒิชัย  แซ่ตั้ง D 504 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
782 14111133 นางสาวพิมพกานต์  เกิดแย้ม D 504 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
783 14111134 นายอัยยพร  กุลนฤนาทวนิช D 504 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
784 14111135 นางสาวชนากานต์  วงศาพรม D 504 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
785 14111136 นายภูมิพัฒน์  ภูวิศเดชสิทธิ์ D 504 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
786 14111137 นาย+C1103ธนชัย  วงศ์ไทย D 504 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
787 14111138 นางสาวกันต์ภัสสร  ห้วยใหญ่ดี D 504 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
788 14111139 นายคณาธิป  ระวังภัย D 509 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
789 14111140 นายศิลป์ธกิจ  โชติกลาง D 509 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
790 14111142 นายกฤษฎา  ตันทรัพย์เสถียร D 509 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
791 14111149 นายกรกฏ  ศิริรักษ์ D 509 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
792 14111150 นางสาวชมพูเนกข์  ชัยองอาจ D 509 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
793 14111153 นายวุฒิชัย  คงสุวรรณ์ D 509 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
794 14111154 นายธิติพัฒน์  อัศวธีระเกียรติ์ D 509 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
795 14111155 นายณัฐภัทร  รัตนโสภณ D 509 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
796 14111156 นางสาวกมลชนก  เงินเกิด D 509 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
797 14111157 นางสาวกันตา  ตรีสงวนจันทร์ D 509 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
798 14111158 นางสาวกีรฎากรณ์  สุภศร D 509 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
799 14111159 นางสาวกชกร  ไกรทัศน์ D 509 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
800 14111160 นางสาวธัญรัศม์  ธัญศิริบวรนนท์ D 509 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
801 14111161 นางสาวปิยะฉัตร  งามสว่างรุ่งโรจน์ D 509 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
802 14111162 นายสมชาย  มั่งโทน D 509 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
803 14111163 นายธีรภัทร  ตั้งใจวรชาติกุล D 509 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
804 14111165 นางสาวกนกวรรณ  บญพันธ์ D 509 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
805 14111166 นายสุริยะ  หกประดิษฐ์ D 509 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
806 14111168 นางสาวณัฐชยา  ชิ้นปิ่นเกลียว D 509 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
807 14111169 นางสาวจิตรา  ปรีชารัตน์ D 509 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
808 14111170 นายปัณณทัต  บุดดีคำ D 509 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
809 14111172 นางสาวเพ็ญนภา  ชาติเผือก D 509 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
810 14111176 นายณัฐกิตติ์  บุญเป็ง D 509 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
811 14111179 นายนาย วุฒิพงศ์  แตงเจริญ D 509 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
812 14111181 นางสาวกรฎา  บุญพุฒ D 509 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
813 14111182 นายนำทรัพย์  โรจน์กิตติชัย D 509 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
814 14111183 นางสาวพิณนภา  สัมพันธ์ D 509 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
815 14111188 นายฐิติรัตน์  โสภิตสกุลมาศ D 509 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
816 14111190 นางสาวสุพรรษา  วงค์เจริญ D 509 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
817 14111191 นางสาวญาวดี  ชัยลอม D 509 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
818 14111192 นางสาวกูซาณี  กูแมเร๊าะ D 509 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
819 14111193 นางสาววรกานต์  ก้อนนาค D 509 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
820 14111197 นายยศธร  ยาหลี D 509 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
821 14111199 นางสาวกาญจนา  ลินจง D 509 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
822 14111200 นางสาวกิตติยา  ิอยู่คง D 509 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
823 14111204 นางสาวดาราวดี  รุยันต์ D 509 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
824 14111205 นางสาวสุจันทกา  พิมพ์อุบล D 509 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
825 14111206 นางสาวธมลวรรณ  มฤคสนธิ D 509 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
826 14111207 นางสาวพิชญ์สินี  ประภาสะโนบล D 509 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
827 14111208 นางสาวสุชญา  ศรีมงคล D 509 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
828 14111209 นางสาวนัฏฐสรณ์  แพทย์เกษร D 509 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
829 14111210 นางสาวภัควลัญชญ์  สิทธิ D 509 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
830 14111212 นางสาวปวิตรา  ตันวิสุทธิ์ D 509 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
831 14111213 นางสาวติณณ์ธมนต์  แย้มสวัสดิ์ D 509 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
832 14111214 นางสาวสุประวีณ์  เอี่ยมอุดมชัย D 509 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
833 14111217 นายเก่งกิจ  วีรกุล D 509 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
834 14111218 นางสาวกมลชนก  วณิชไพสิฐ D 509 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
835 14111220 นางสาวธัญญาทิพย์  กักเงิน D 509 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
836 14111221 นายจามิกร  มงคลชัยอรัญญา D 509 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
837 14111224 นางสาวธิดารัตน์  แสงเทียน D 509 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
838 14111226 นายเขมทัต  ฉัตรพัฒนากูล D 509 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
839 14111228 นางสาวชลาลัย  เดชดี D 509 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
840 14111229 นายสัณฐิติ  วิวัฒน์วรกุลชัย D 509 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
841 14111230 นายกฤษณธร  ธีรศักดิ์มนตรี D 509 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
842 14111231 นายภูรินทร์  ปลั่งวัฒนะ D 509 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
843 14111233 นายฐาปกรณ์  วงษ์ระหงษ์ D 509 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
844 14111235 นายอภิศักดิ์  รักษา D 509 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
845 14111238 นางสาวพัชรพรรน  ณัชยพลวรกุล D 509 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
846 14111239 นางสาวอริศษา  รุ่มรวย D 509 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
847 14111241 นางสาวเอมวสา  ปัญญารัตน์ D 509 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
848 14111243 นางสาวชนกชนม์  สุวรรณธนรัชต์ D 509 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
849 14111245 นางสาวปรัชญา  ทะสา D 509 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
850 14111246 นางสาวรอกีเย๊าะ  ราแดง D 509 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
851 14111247 นายธนพัฒน์  ้เอี่ยมขจร D 509 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
852 14111248 นายนรวิชญ์  บุบผาชื่น D 509 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
853 14111249 นางสาวสุดารัตน์  เต่าแก้ว D 509 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
854 14111250 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พิมพาเรียน D 509 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
855 14111251 นางสาวปัทมพร  บุญมี D 509 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
856 14111252 นายอภิวัฒน์  ภูทองอูป D 509 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
857 14111254 นางสาววรันธร  สันรัตน์ D 509 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
858 14111255 นายศิริวัฒน์  พานแก้ว D 509 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
859 14111256 นายศุภวิชญ์  ลอยประโคน D 509 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
860 14111257 นางสาววิภาวี  เขียวอุไร D 509 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
861 14111258 นางสาวฟาติล  แวหามะ D 509 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
862 14111259 นายปิยะพล  ยุคุณธรปัญญา D 509 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
863 14111260 นายพิทยา  แดงอุไร D 509 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
864 14111261 นางสาววรัญญา  อารีราษฎร์ D 509 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
865 14111262 นางสาวภาวิดา  อิทธิพลกังวาล D 509 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
866 14111263 นายภูมินทร์  พุทธสุขา D 509 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
867 14111264 นายเกียรติพงษ์  รอดเจริญ D 509 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
868 14111266 นายวรทัต  เงินวัฒนะ D 509 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
869 14111268 นายนครชัย  บุญเพชร์ D 509 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
870 14111269 นางสาวกมลมาศ  มณีเนตร D 509 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
871 14111271 นางสาวภัณฑิรา  มณีจักร์ D 509 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
872 14111272 นางสาวธิดาพร  ใหม่ปัน D 509 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
873 14111273 นางสาววีรดา  สกุลชัยศิลาฤทธิ์ D 509 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
874 14111274 นางสาวทิพย์จริญญา  ขันธ์วงศ์ D 509 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
875 14111275 นางสาวสุณัฏฐา  ไร่เหนือ D 509 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
876 14111276 นางสาวธารทิพย์  กิตติบุญโญภาส D 509 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
877 14111277 นางสาววรัญญ์ณัช  รัตนสิโรจน์กุล D 509 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
878 14111278 นางสาวทศพร  คำสวัสดิ์วงศ์ D 509 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
879 14111279 นายอติชาต  ชื่นเกษม D 510 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
880 14111280 นางสาวหทัยญาธิป  เวชชากุล D 510 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
881 14111281 นางสาวกัญญาภัค  จังเกตุทอง D 510 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
882 14111282 นางสาวนภัสวรรณ  แสงทอง D 510 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
883 14111283 นายจิรภัทร  ตระกูลแพทย์ D 510 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
884 14111284 นางสาวกัญญา  ป้อมทอง D 510 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
885 14111285 นางสาวสุชาวิภา  อดุลยธรรม D 510 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
886 14111287 นายวีรชา  หวังธนะรุ่ง D 510 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
887 14111288 นายขจร ธัญญศรีรัตน์  ธัญญศรีรัตน์ D 510 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
888 14111289 นายพิชญะ  คูหาเรืองรอง D 510 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
889 14111290 นางสาวพริมา  รังสิพล D 510 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
890 14111291 นายพงศกร  อินทรปรีชา D 510 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
891 14111294 นายจรณินทร์  พิชยพิบูลอนันต์ D 510 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
892 14111296 นายพัทธพล  ชมโอสถ D 510 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
893 14111298 นางสาววรัญญา  แสงรีย์ D 510 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
894 14111299 นางสาวณัฐนิชา  บริบูรณ์ธรรม D 510 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
895 14111300 นางสาวลลิตา  แสงรัศมี D 510 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
896 14111301 นายยศพัชร์  วงษ์ภา D 510 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
897 14111302 นายอนรรฆชัย  ชุมกลาง D 510 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
898 14111304 นางสาวฐิตาภา  ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา D 510 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
899 14111305 นางสาวพิชญา  พรหมติงการ D 510 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
900 14111306 นางสาวสุกาญดา  ตั้งชูเกียรติ D 510 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
901 14111307 นายเนตรวุฒิ  ม่วงพุ่ม D 510 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
902 14111310 นางสาวจิรวดี  ทับอินทร์ D 510 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
903 14111312 นายฉัตริน  จรรยาเวช D 510 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
904 14111313 นางสาวสุภาวดี  คงมี D 510 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
905 14111314 นายธีรนันท์  ธีรานุสนธิ์ D 510 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
906 14111315 นายภัทรภณ  ว่าขานฤทธี D 510 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
907 14111316 นายกิตติคม  สุนทรีพร D 510 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
908 14111317 นายเจริญพร  ใจดี D 510 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
909 14111318 นางสาววิภาวดี  สุมามาร D 510 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
910 14111320 นางสาวโสภา  พุทธายะ D 510 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
911 14111322 นายวุฒิภัทร  พุ่มพวง D 510 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
912 14111323 นางสาวภาวิณี  กิจศิริกุล D 510 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
913 14111324 นายปฏิญญา  ขยันกิจ D 510 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
914 14111325 นางสาวอินทุอร  เจตบุตร์ D 510 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
915 14111326 นายวัธกานต์  ชิยางคบุตร D 510 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
916 14111327 นายสหโชค  กรรเจียก D 510 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
917 14111328 นางสาวธัญวลัย  วีรผาติวัฒน์ D 510 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
918 14111329 นางสาวพรรณทิพภา  กิติเป็ง D 510 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
919 14111330 นางสาวกวินทิพย์  เบ้าเชื้อ D 510 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
920 14111331 นางสาวมิรันตี  ดาราฉาย D 510 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
921 14111332 นายอาทิตย์  แก้วละเอียด D 510 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
922 14111333 นางสาววรินทร  ลิมป์กมลธรรม D 510 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
923 14111334 นายอิสรา  สอนมั่น D 510 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
924 14111335 นายสิปปกร  สวนสาลี D 510 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
925 14111337 นางสาวศุภิสรา  เครือนพคุณ D 510 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
926 14111338 นายจักรธนา  ผ่องเผือก D 510 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
927 14111342 นายจารุกิตติ์  เหลืองงาม D 510 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
928 14111343 นางสาวขวัญจิรา  ภิรมย์เบี้ย D 510 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
929 14111344 นางสาวสุทธิดา  ฉายะวรรณ D 510 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
930 14111345 นายธาวินท์  ณะนวล D 510 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
931 14111346 นางสาวเกล้ากัลยาภรฌ์  สวัสดิ์มงคลกุ D 510 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
932 14111347 นางสาวณัชชา  อินตาวงค์ D 510 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
933 14111348 นางสาวกนกพร  ความชอบ D 510 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
934 14111349 นางสาวชลลดา  พังโพธิ์ D 510 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
935 14111350 นางสาวปรภาวดี  สมบูรณ์ D 510 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
936 14111351 นางสาวเมธาวี  แพอ่อน D 510 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
937 14111352 นายปฏิพล  แสนทวีสุข D 510 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
938 14111353 นายซัมซูดิน  แวมูซอ D 510 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
939 14111355 นายธนพล  เลาหเมตเมธา D 510 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
940 14111356 นางสาวปรียานุช  ทับทิมทอง D 510 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
941 14111357 นางสาวปภัสสร  เต่าทอง D 510 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
942 14111358 นางสาววรภร  สุภากิจ D 510 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
943 14111359 นางสาวนัฏฐา  เรืองพุทธ D 510 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
944 14111360 นางสาวชนัญชิดา  พรมสำรี D 510 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
945 14111361 นางสาวเพ็ญฑิกา  ขำสวัสดิ์ D 510 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
946 14111363 นายวิสัยทัศน์  สหัสพรชัยกุล D 510 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
947 14111364 นายชนสรณ์  เมฆี D 510 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
948 14111365 นายอัณณ์  ศรีอัมพรแสง D 510 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
949 14111367 นายอนาวิล  เจริญศักดิ์ D 510 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
950 14111369 นางสาววรรณิดา  เถื่อนสันเทียะ D 510 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
951 14111370 นายนรภัทร  แสงหิรัญ D 510 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
952 14111373 นางสาวศรุดา  พรมดิษฐ์ D 510 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
953 14111376 นางสาวกล้วยไม้  สุวรรณประทุม D 510 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
954 14111377 นางสาวกวินทรา  ปุณณะหิตานนท์ D 510 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
955 14111378 นางสาวรุ่งทิวา  แซ่เหลี่ยว D 510 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
956 14111379 นายศุภวิทย์  ผมงาม D 510 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
957 14111380 นายศราวุธ  พรหมเสน D 510 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
958 14111381 นายธรรมลักษณ์  ตั้งกิตติวงศ์กุล D 510 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
959 14111382 นางสาวปานแก้ว  แพร่พิพัฒน์มงคล D 510 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
960 14111383 นายชิติสรรค์  หนูเนื่อง D 510 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
961 14111384 นางสาวนางสาวกุลณัฐธิดา  จันเดิม D 510 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
962 14111385 นายศิวดล  สังข์ประเสริฐ D 510 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
963 14111387 นางสาวพรทิพย์  ตรีอุทัย D 510 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
964 14111388 นางสาววัชราภรณ์  สัจจาพันธ์ D 510 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
965 14111389 นางสาวประนิตตา  รินทา D 510 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
966 14111390 นายอิทธิพล  ภาคีธรรม D 510 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
967 14111391 นางสาวจุฑามาศ  สุนทรนันท์ D 510 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
968 14111393 นายธีรภัทร  จิตพร้อมธรรม D 510 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
969 14111394 นางสาวเบญจวรรณ  สิกพันธ์ D 510 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
970 14111396 นายพัลลภ  ทรงคุณ D 511 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
971 14111398 นางสาวอรธิรา  ฤกษ์รุ่งเรือง D 511 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
972 14111400 นางสาวจิณห์นิภา  พิทยรังสฤษฏ์ D 511 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
973 14111401 นางสาวณัฐา  พิทักษ์จารุกร D 511 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
974 14111403 นายอินทัช  ทองหลี D 511 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
975 14111404 นายรังสิพล  รังสิมารังรักษ์ D 511 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
976 14111405 นางสาวอภิสรา  บุญเต็ม D 511 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
977 14111407 นายภูกมล  นวลย่อง D 511 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
978 14111408 นางสาวพรรณอร  บวรโชติสาทร D 511 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
979 14111409 นายทศเทพ  เจริญกิจมงคล D 511 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
980 14111410 นางสาวสุชาวดี  ณรงค์ชัย D 511 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
981 14111411 นางสาวธัญชนก  สิงหพันธุ์ D 511 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
982 14111412 นางสาวพัชจิรา  ชูคง D 511 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
983 14111413 นางสาววราภรณ์  ทวีผล D 511 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
984 14111414 นางสาวสมิตา  เทพวิมลเพชรกุล D 511 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
985 14111415 นายชัญชกร  สิริทวีชัย D 511 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
986 14111416 นางสาวเยาวภา  ข้อยุ่น D 511 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
987 14111418 นางสาวทิพากร  อิ่มเจริญ D 511 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
988 14111419 นายสรอรรถ  วงศ์กำภู D 511 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
989 14111420 นางสาวสิรินงนุช  ก๋งปี D 511 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
990 14111421 นางสาวนิสาชล  จุนจักสอน D 511 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
991 14111422 นางสาวพรรณราย  อิ่มสำราญ D 511 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
992 14111425 นางสาวเบญจรักษ์  คูหาวรรณ D 511 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
993 14111428 นางสาวอัจจิมา  รมณีย์กชกร D 511 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
994 14111429 นางสาววรรษวิภา  พานแก้ว D 511 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
995 14111430 นางสาวกมลชนก  เทพบางจาก D 511 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
996 14111432 นายปริพัตร  วิเชียรสมุทร D 511 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
997 14111433 นางสาวสิริยากร  ไชยยงยศ D 511 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
998 14111434 นายธีรพงศ์  นาทพัฒนพงศ์ D 511 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
999 14111435 นางสาวหทัยชนก  จันทร์ผ่องแสง D 511 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1000 14111437 นางสาวบุญฑิตา  ทองไชย D 511 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1001 14111438 นางสาวเอื้อนิตา  ดีระพันธ์กุล D 511 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1002 14111439 นายอดิสรณ์  วังคะฮาต D 511 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1003 14111440 นางสาวปิยพร  รัตนพันธ์ D 511 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1004 14111441 นายพศวีร์  ช้างสี D 511 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1005 14111442 นายธีริทธิ์  เชาวน์เลิศเสรี D 511 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1006 14111444 นายสยาม  ชวนคิด D 511 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1007 14111445 นายทักษพงศ์  ทัศนัยพิทักษ์กุล D 511 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1008 14111446 นางสาวพรนิภา  พิทักษ์รัตนสกุล D 511 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1009 14111447 นางสาวสุทธวีร์  อินทกูล D 511 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1010 14111448 นางสาวศิรประภา  เหมือนจิต D 511 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1011 14111449 นางสาวศุภัชฌา  ณะนวล D 511 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1012 14111450 นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์ D 511 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1013 14111451 นายปุณณวิช  พิมพ์สอ D 511 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1014 14111453 นางสาววิยะดา  ไอยรา D 511 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1015 14111454 นายพิพัฒน์  สิมาพันธ์ D 511 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1016 14111455 นางสาวพิมพ์พร  สิงห์สถิตย์ D 511 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1017 14111456 นายธนกฤต์  นาวานุเคราะห์ D 511 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1018 14111457 นางสาวพิมพ์พลอย  พรมทอง D 511 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1019 14111459 นางสาวเจียระไน  โพธิ์เย็น D 511 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1020 14111460 นายปริญญา  ผึ้งปฐมภรณ์ D 511 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1021 14111461 นายนัฐวุฒิ  แดงประเสริฐ D 511 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1022 14111462 นางสาวศิรินันท์  สุวรรณรัศมี D 511 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1023 14111463 นางสาวรัตนากร  พูลศิลป์ D 511 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1024 14111464 นางสาวเกวลี  พลับน้อย D 511 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1025 14111465 นายธนากร  เอี่ยมทศ D 511 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1026 14111466 นายอภิชาติ  เสภี D 511 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1027 14111467 นางสาวรจชสรณ์  หาญวนิชกุล D 511 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1028 14111468 นางสาวปิยวรรณ  น่วมภักดี D 511 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1029 14111469 นางสาวพรรณ์อร  สมิทธิเจริญผล D 511 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1030 14111470 นางสาวจิรารัฐ  สีระวัตร D 511 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1031 14111471 นางสาวสมัชญา  สุรธนเกียรติ์ D 511 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1032 14111472 นายณัฐพล  วงศ์กิตติกุล D 511 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1033 14111473 นางสาวศศิวิมล  ศตะรัตน์ D 511 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1034 14111474 นายเปรม  พวงจันทร์ D 511 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1035 14111475 นายหฤษฎ์  ธรรมประชา D 511 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1036 14111476 นางสาววรุณนภา  เพ็ชรไพย์ D 511 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1037 14111477 นางสาววัชรินทร์  บริคุต D 511 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1038 14111478 นายทัศกร  ทองประเทือง D 511 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1039 14111479 นายวิชัย  เข็มเงิน D 511 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1040 14111480 นางสาวพิชชาภา  มะณีวงษ์ D 511 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1041 14111482 นายพรหมธนภัทร  เรืองธนศักดิ์ D 511 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1042 14111484 นางสาวปิยะนัฐ  เพิ่มพงศ์ไพบูลย์ D 511 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1043 14111485 นางสาวปาณิสรา  ชูแก้ว D 511 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1044 14111487 นายนิรัตศัย  อรุณจิตต์ D 511 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1045 14111488 นายศิวกร  คูวิจิตรจารุ D 511 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1046 14111489 นายชยาทิต  พิลาศรี D 511 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1047 14111490 นางสาวเมธาพร  มุ่งยอดกลาง D 511 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1048 14111491 นายพัชรพงศ์  มามีสุข D 511 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1049 14111492 นางสาวสุพรรษา  เปรี้ยวเขียว D 511 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1050 14111493 นายสุทัศน์  อ่อนจันทร์ D 511 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1051 14111494 นายกีรติ  นุขุนครู D 511 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1052 14111496 นางสาวปาริชาต  บุญทัย D 511 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1053 14111497 นายสุเมธ  แซ่แต้ D 511 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1054 14111498 นางสาวอุมาภรณ์  นุชเครือ D 511 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1055 14111499 นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยโชค D 511 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1056 14111500 นางสาวโสมหทัย  ภู่รุ่งเรือง D 511 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1057 14111501 นายพุฒิพงศ์  พรหมจรรย์ D 511 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1058 14111502 นายศรัณย์ชัย  โฉมกาย D 511 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1059 14111503 นางสาวธัญธร  โสมประเสริฐ D 511 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1060 14111504 นางสาวสุวนันท์  ขันธ์อ่อน D 511 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1061 14111505 นางสาวณัฐธิดา  ป้องสา D 512 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1062 14111506 นางสาววรรณนิดา  ทวีกิตติวงศ์ D 512 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1063 14111507 นายเสฎฐวุฒิ  มัสอิ๊ด D 512 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1064 14111508 นายภานรินทร์  วรามิศ D 512 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1065 14111510 นางสาวจารุภา  ภัทรนาถสกุล D 512 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1066 14111511 นายมุนินทร์  ตรรกดุษฎี D 512 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1067 14111512 นางสาวนิลุบล  ธรรมเจริญ D 512 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1068 14111513 นายเอกกมล  ธนะสิริ D 512 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1069 14111514 นางสาวปวีณ์นุช  ศรีเมือง D 512 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1070 14111516 นางสาวพัชรมณี  ทองคำ D 512 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1071 14111519 นายกฤตัชญ์  ลิมาภิรักษ์ D 512 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1072 14111520 นายธิปก  ปิตินานนท์ D 512 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1073 14111522 นางสาวศศิวิมล  สร้อยสุนทร D 512 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1074 14111523 นายสิทธิชัย  โพธิ์จริยา D 512 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1075 14111524 นายภัทรวิทย์  สมพงษ์ D 512 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1076 14111525 นางสาวพุทธิพัชร์  บุญทโชติ D 512 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1077 14111526 นางสาวณัฐพร  แสนสอาด D 512 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1078 14111527 นางสาวคัคนางค์  มงคลลาภกิจ D 512 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1079 14111528 นายธฤษณุ  มีบุญจิตต์ D 512 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1080 14111529 นางสาวพีรดา  พลตรี D 512 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1081 14111530 นางสาวตรีพร  สุขสว่าง D 512 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1082 14111531 นางสาวลลิตา  นุ่มไทย D 512 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1083 14111533 นางสาวจรียาภรณ์  ชัยหมอน D 512 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1084 14111534 นางสาวบุณฑริกา  องอาจ D 512 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1085 14111537 นางสาวณัฐวดี  กรีหมื่นไวย์ D 512 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1086 14111538 นางสาวมุทิตา  วงษ์งาน D 512 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1087 14111539 นางสาวอารียา  กล่าวรัมย์ D 512 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1088 14111542 นางสาวนริสรา  บุญรอด D 512 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1089 14111543 นางสาวแพรว  อุดมยุทธ D 512 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1090 14111544 นายปวีร์  ศราภัยวิฑิต D 512 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1091 14111546 นางสาวฑณัฏฐา  ไพพินิจ D 512 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1092 14111547 นายปรัชญา  สวนะปรีดี D 512 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1093 14111548 นายสหรัฐ  ตันไธสง D 512 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1094 14111549 นายกริช  เตาะกะโทก D 512 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1095 14111550 นายณัฐกิตติ์  อ่ำสกุล D 512 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1096 14111551 นางสาวศิริพร  แย้มสรวล D 512 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1097 14111553 นางสาวณัฐนิตย์  ร่มบ้านโหล๊ะ D 512 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1098 14111555 นางสาวปาริฉัตต์  ลาภปรารถนา D 512 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1099 14111556 นางสาววารี  ประเทศรัตน์ D 512 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1100 14111557 นางสาวปุณยนุช  สมานชื่น D 512 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1101 14111558 นางสาวอัญชลี  อัญชัญ D 512 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1102 14111559 นางสาวชัญญา  ศิริอุดมรัตน์ D 512 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1103 14111560 นางสาวนันทกานต์  จิตร์พลชนะ D 512 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1104 14111561 นางสาวศศิทร  อิ่มศิริ D 512 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1105 14111562 นางสาวณัชชา  นันทวิสัย D 512 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1106 14111563 นายพันยุทธ  แสงอ่อน D 512 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1107 14111564 นายศรัณย์  จารุรัชตเมธา D 512 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1108 14111565 นางสาวเมธาวี  ณ มณี D 512 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1109 14111566 นางสาวกนกวลี  พวงแก้ว D 512 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1110 14111567 นายศุภณัฐ  พวงพั่วเพชร D 512 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1111 14111568 นายไตรศักดิ์  ไตรเสนีย์ D 512 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1112 14111571 นางสาวชวรรณพร  ธิเดช D 512 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1113 14111572 นายชัยธวัช  วิริยภาพ D 512 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1114 14111573 นางสาวชนัญชิดา  แก้วมณี D 512 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1115 14111575 นางสาวจิตติยา  วงศ์ใหญ่ D 512 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1116 14111576 นายนิมิตร  มงคลธง D 512 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1117 14111578 นายจักรกฤษณ์  สุขโชติ D 512 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1118 14111579 นายศุภกิตติ์  สนธิเกษร D 512 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1119 14111580 นางสาวจุฑารัตน์  ชาหาจักร์ D 512 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1120 14111583 นายณัฐพล  กิตติธนนิรันดร์ D 512 60 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1121 14111585 นางสาวพัชรี  นาคมงคล D 512 61 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1122 14111587 นางสาวณัฐณิชา  ศรีสวัสดิ์ D 512 62 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1123 14111588 นางสาวพิชญ์สิณี  ปิยไพฑูรย์ D 512 63 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1124 14111589 นางสาวณัฐนรี  ปาวิน D 512 64 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1125 14111590 นายวิทยา  อนุสนธิ์ D 512 65 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1126 14111592 นายณัฐกิตติ์  จารุณ D 512 66 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1127 14111593 นายโสภณะ  เรืองหุ่น D 512 67 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1128 14111594 นางสาวธีรดา  แดนลาดแก้ว D 512 68 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1129 14111595 นางสาวพรรณิตา  จันทร์ไพสณ D 512 69 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1130 14111596 นางสาวกิตติ์รวี  กุลเกียรติวีระกร D 512 70 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1131 14111598 นางสาวกมลนาตย์  ไชยพรม D 512 71 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1132 14111600 นายปานเทพ  ศรีสุวรรณ D 512 72 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1133 14111602 นางสาวปิ่นชนก  ภู่ทอง D 512 73 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1134 14111604 นางสาวสุรีรัตน์  จันทร์ใส D 512 74 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1135 14111606 นางสาวภควดี  คำนนท์ D 512 75 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1136 14111607 นางสาวกัณทกาญจน์  นิลแก้ว D 512 76 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1137 14111608 นางสาวอาราดา  หวันมะรัตน์ D 512 77 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1138 14111609 นายกฤตภาส  รัตนวิบูลย์ D 512 78 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1139 14111610 นางสาววนืดา  มะณี D 512 79 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1140 14111611 นางสาวภัทราพร  อร่ามเสรีวงศ์ D 512 80 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1141 14111612 นางสาวสุชาดา  นามวงศ์ D 512 81 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1142 14111613 นางสาวจุไรรัตน์  ปาเตี้ย D 512 82 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1143 14111614 นางสาวชลันดา  รถทอง D 512 83 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1144 14111616 นางสาวยุวดี  อัมพรมหา D 512 84 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1145 14111618 นายนาย ฐิติพงศ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา D 512 85 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1146 14111619 นายชาคริต  คุณารักษ์ D 512 86 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1147 14111620 นางสาววิมินตา  สุวรรณโณ D 512 87 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1148 14111621 นายภัทรพงษ์  ปันคำ D 512 88 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1149 14111624 นางสาวศิดิภา  ไทยรัตน์ D 512 89 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1150 14111626 นางสาวธัญชนก  สังข์นาค D 512 90 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1151 14111627 นางสาวชนกานต์  ขาวพิมล D 512 91 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1152 14111633 นายกิตติศักดิ์  เชื้อรอด D 110 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1153 14111634 นางสาวสุชาดา  สาครยุทธเดช D 110 2 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1154 14111636 นายวาทิต  แสงทองสุข D 110 3 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1155 14111637 นางสาวกชกร  ไทยสรวง D 110 4 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1156 14111638 นายลลิต์ภัทร  ประยงค์ D 110 5 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1157 14111639 นายสุทัศน์  บรรจง D 110 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1158 14111640 นางสาวปัณฑิตา  สายกระสุน D 110 7 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1159 14111641 นางสาวศิริกาญจน์  คุ้มสุวรรณ์ D 110 8 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1160 14111644 นางสาวอารญา  เอื้อวงศ์วัฒนา D 110 9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1161 14111645 นายวัฒนา  นุพิมพ์ D 110 10 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1162 14111646 นายเอกจิตต์  แสนใจกล้า D 110 11 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1163 14111647 นางสาวสมฤทัย  บุญเชิด D 110 12 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1164 14111648 นางสาวกุลกนิษฐ์  เซ็นสมบูรณ์ D 110 13 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1165 14111649 นายธารา  วัชระพิมลมิตร D 110 14 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1166 14111651 นางสาวเมธาวี  เงินยวง D 110 15 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1167 14111653 นายปาราเมศ  เมนะเนตร D 110 16 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1168 14111654 นายจิรภัทร  อุทยานานนท์ D 110 17 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1169 14111656 นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์สุ D 110 18 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1170 14111657 นายทศพล  พรมสูตร D 110 19 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1171 14111659 นายไชยวัฒน์  นิเวศบวรชัย D 110 20 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1172 14111660 นายอาร์ต  เกตุกิ่ง D 110 21 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1173 14111661 นายสมิงกรานต์  อยู่สนาน D 110 22 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1174 14111662 นางสาวนุชรีวรรณ  ตระกูลอุดมพร D 110 23 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1175 14111663 นางสาวสิริพร  พิระคำ D 110 24 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1176 14111664 นางสาวคณิศร  โคตรสุข D 110 25 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1177 14111665 นางสาวบัวบูชา  เลิศวิริยะสวัสดิ์ D 110 26 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1178 14111666 นายยศภัทร  นิยโมสถ D 110 27 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1179 14111668 นางสาวพรสุดา  ด่านกลาง D 110 28 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1180 14111669 นางสาวกิตติยา  หิงสันเทียะ D 110 29 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1181 14111670 นายวิศรุต  เริงใจ D 110 30 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1182 14111672 นางสาวจุฑาทิพย์  บุญเฉื่อย D 110 31 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1183 14111673 นางสาวสิรีธร  โพธิ์คลี่ D 110 32 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1184 14111674 นางสาววรนุช  แซ่ม่า D 110 33 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1185 14111675 นายรัตนพล  ปอยมะเริง D 110 34 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1186 14111676 นายสิทธิพงศ์  พรประสิทธิ์ D 110 35 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1187 14111678 นางสาวณฐิกา  ใจเปี่ยม D 110 36 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1188 14111679 นายฐิติวัสส์  จันทนากร D 110 37 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1189 14111680 นางสาวชลิตา  พิมเสน D 110 38 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1190 14111682 นางสาวดุลพินิจ  คิดชอบ D 110 39 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1191 14111685 นางสาวจณิตา  ศรีเดช D 110 40 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1192 14111686 นายพงษ์สิทธิ์  ชนะสิทธิ์ D 110 41 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1193 14111688 นายเกียรติคุณ  บุญนา D 110 42 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1194 14111689 นางสาวปานประดับ  ชูสถิตยสุวรรณ์ D 110 43 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1195 14111691 นางสาวเฟื่องฟ้า  หน่อทอง D 110 44 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1196 14111692 นางสาวณัฏฐณิชา  เล็บครุฑ D 110 45 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1197 14111693 นายสถาพร  วงษ์ขามธาตุ D 110 46 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1198 14111695 นางสาวมณีรัตน์  พึ่งรัตน์ D 110 47 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1199 14111697 นางสาวมนตกรานต์  อินทุลักษณ์ D 110 48 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1200 14111699 นางสาวกนกกาญจน์  หอมใจ D 110 49 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1201 14111701 นางสาวกนกวรรณ  นิวัฒเจริญชัยกุล D 110 50 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1202 14111702 นายกฤตพล  เรืองวีรยุทธ D 110 51 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1203 14111703 นางสาวสุวนันท์  มะนาวนอก D 110 52 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1204 14111704 นายปิยวัฒน์  เลิศอุตสาหะ D 110 53 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1205 14111705 นายธฤต  ธนบัตร D 110 54 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1206 14111707 นางสาวชุดาภา  มาธิดา D 110 55 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1207 14111708 นางสาวลัดดาวัลย์  เล็กตัว D 110 56 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1208 14111709 นายธนพรรธน์  สียะ D 110 57 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1209 14111711 นางสาวชณารัย  วงษ์มณีเทศ D 110 58 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
1210 14111713 นางสาวปรียาภรณ์  จงสมจิตร D 110 59 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ