1. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันเข้าสอบข้อเขียน คือ บัตรประจำตัวประชาชน และ หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ
 2. หากไม่มีการแจ้งไว้ในประกาศรับสมัคร ว่าให้ส่งเอกสาร แสดงว่าไม่ต้องส่งเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น (ซึ่งหากต้องการให้ส่งเอกสารจะมีการแจ้งไว้ในประการและระบุที่อยู่ให้ไว้ในประกาศด้วย)
  โดยการสมัครแต่ละครั้งต้องเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานใหม่ที่ต้องไม่ซ้ำเดิม
 3. ผู้สมัครสอบต้องเลือกอันดับที่ต้องการสมัคร อย่างน้อย 1 สาขาวิชา (กรณีที่สามารถเลือกได้หลายอันดับไม่จำเป็นต้องเลือกให้ครบทุกอันดับก็ได้)
 4. การเรียงลำดับสาขาวิชา ผู้สมัครสามารถเรียงอันดับสาขาวิชา ได้ตามความสมัครใจ หรือ ตามความชอบส่วนบุคคลได้เลย
 5. การประกาศผลต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบทาง www.reg.kmitl.ac.th
 6. อัตราค่าสมัครสอบ 200, 300, 500 บาท ตามแต่คณะ-สาขาวิชา โดยชำระเงินผ่านทางธนาคารที่ระบุ
 7. ค่าธรรมเนียมธนาคารในการชำระเงิน 10 บาท
 8. จ่ายเงินค่าสมัครแล้วต้องรอการปรับปรุงข้อมูลประมาณ 3 วันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ)
 9. หากคณะ หรือ สาขาวิชาใด ต้องการให้ส่งใบสมัครสอบจะแจ้งไว้ในประกาศรับสมัคร หากไม่มีการแจ้งใด ๆ เรื่องการส่งใบสมัคร 
  แสดงว่าในคณะหรือสาขาวิชานั้นไม่ต้องการให้ส่งใบสมัคร
 10. ใช้เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดที่ผู้สมัครทราบ ณ วันที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาระดับ มัธยมปลาย) ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะกำหนด ซึ่งผู้สมัครสามารถล็อกอิน
  เพื่อแก้ไขข้อมูลเกรดเฉลี่ยได้หลังจากที่ทำการสมัครแล้ว (ในบางคณะอาจต้องการเกรด 5 ภาคการศึกษาเพื่อใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ผ่านการสอบข้อเขียน )
 11. หลังจากที่สมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไขสาขา หรือ อันดับ ที่สมัครได้
 12. สถาบันฯจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสอบ หรือ โอนย้ายข้อมูลการชำระเงินไปยังเลขที่สมัครอื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 13. ต้องการเปลี่ยนสาขาหรืออันดับสาขาที่เลือก ต้องสมัครใหม่เท่านั้น (การสมัครใหม่แต่ละครั้งต้องกำหนดชื่อผู้ใช้งานใหม่ที่ไม่ซ้ำกัน)
 14. ผู้สมัครสามารถใช้เลขที่บัตรประชาชนเดียวกันสมัครได้มากกว่า 1 ครั้งโดยในขั้นตอนการกรอกเลขที่บัตรประชาชนต้องพิมพ์เข้าไปเท่านั้น
 15. ชำระเงินค่าสมัครแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนสาขาหรืออันดับ ต้องสมัครใหม่และชำระเงินใหม่เท่านั้น
 16. ติดต่อสอบถามได้ที่ ช่อง 4 (งานรับเข้าและทะเบียนประวัติ) สำนักทะเบียนและประมวลผล ตึกอธิการบดี ชั้น 2
 17. เบอร์โทรติดต่อ 0-2329-8000 ต่อ 3201, 3202, 3203, 3205 สายตรง 02-329-8203
 18. การตรวจสอบสถานะการชำระเงินโดยคลิกที่ปุ่ม ล็อกอิน จากนั้นป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบสถานะ หรือ คลิกที่นี่ >>
 19. ผู้สมัครจะมีสิทธิ เข้าสอบก็ต่อเมื่อ ลงทะเบียน และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในช่วงเวลาที่กำหนดแล้วเท่านั้น