1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2. วิทยาลัยนานาชาติ 3. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 6. Computer Innovation Engineering 7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะจัดสอบ) 8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ใช้คะแนน GAT/PAT) 9. คณะการบริหารและจัดการ (ใช้คะแนน GAT/PAT) 10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11. คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 12. คณะวิทยาศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT/PAT) 13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ใช้คะแนน GAT/PAT) 14. คณะเทคโนโลยีการเกษตร