ลำดับที่
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
1 100001  นายกฤษณะพล ลี่ไพฑูรย์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร
2 100002  นายสรวิศ ทางสกุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร
3 100003  นายธนโชติ จรัญวัน  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร
4 100004  นางสาวสุชาวดี สีกัน  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร
5 100005  นางสาวโสรยา แพสุวรรณ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
6 100006  นางสาวชัญญานุช เสตะจิต  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
7 100007  นายศรราม วิเชียรพงษ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
8 100008  นายภาสกร ประเสริฐรุ่งพาณิช  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
9 100009  นายวรเมธ กาญจนศร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
10 100011  นายณัฐกมล สุนทรพิทักษ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
11 100012  นางสาวพรรษยมล เจริญครองสกุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
12 100013  นายศศิรินทร์ บุญช่วยเหลือ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
13 100014  นางสาววรินทรา มณีพงษ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
14 100015  นางสาวปฐมพร วิวัฒนาการ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
15 100016  นางสาวสุภานัน บุญเปี่ยม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
16 100017  นางสาวภัทรธิดา บุญศรีวงศ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
17 100018  นางสาวพรนภัส สาธกุไร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
18 100019  นางสาวทักษพร ศรีมโนรถ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
19 100020  นายจักณริน แซ่ก้วย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
20 100021  นางสาวพิมพ์ชนก นาคช่วย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
21 100022  นายเกรียงไกร ทาประทุม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
22 100023  นายกษิดิ์เดช ยิ้มละม้าย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
23 100024  นางสาววรวรรณ จันทรา  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
24 100025  นางสาวกุลพร โชติกไกร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
25 100026  นางสาวภวภัทร์ ศาสตร์ศรี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
26 100027  นายธนพล สุกใส  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
27 100028  นายชยาคม สำราญจิตต์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
28 100030  นายนนทภัทร สำเร็จผล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
29 100031  นายธนวัฒน์ อุทธยา  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
30 100032  นายณัฏฐกรณ์ กุดหอม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
31 100033  นายปฏิภาณ ไชยกิจ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
32 100034  นายคุ้มครอง แสนสะสม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
33 100035  นางสาวปนัดดา แหวนนิล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
34 100036  นายธนกฤต จึงพานิช  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
35 100037  นายภูผาหมอก ด่านไพศาลอารยกุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
36 100038  นายวรวัฒน์ โพธิ์โซ๊ะ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
37 100039  นางสาวธัญญรัตน์ สุขสิน  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
38 100040  นางสาวยูริกะ มิคามิ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
39 100041  นายภัทร ภักดียิ่งยง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
40 100042  นางสาวสิริพักต์ แสงสินศร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
41 100043  นายภัทรัตน์ ชูแสง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
42 100044  นายปานเทพ ตอเงิน  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
43 100045  นายพิชชากร ลอระพงษ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
44 100046  นายณัฐพงษ์ งามกาละ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
45 100047  นายนภดล ปุ่นประเสริฐ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
46 100048  นายรังสินันท์ ณรังษี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
47 100050  นายศรัณย์ โคตรมะณี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
48 100051  นายธนพล สาคร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
49 100052  นายเมธี สถิรมงคลกุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
50 100053  นางสาวปวีณา แซ่ลิ้ม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
51 100054  นายอัครินทร์ เหล่าตระกูลงาม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
52 100055  นายสิรภัทร สินไพบูลย์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
53 100056  นางสาวกันยาพร ทาทำนุก  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
54 100057  นายชานนท์ อ่อนละมูล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
55 100058  นายสิทธิกร ทองขาว  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
56 100059  นายอดิเทพ โพธิเทนชัย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
57 100060  นายสารัช รัตนมนูญพร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
58 100061  นายพลกฤต ล่องสกุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
59 100062  นายจิรายุ ยุทธเกษมสันต์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
60 100063  นายธีรภัทร์ ถาวรรัชชต์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
61 100064  นายชาญชัย จิตมั่น  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
62 100065  นายสิรวิชญ์ หอมเอนก  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
63 100066  นายธนวัฒน์ ราษฎร์เจริญสุข  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
64 100067  นายชลเดช งึ้มนันใจ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
65 100068  นายวิศรุต พงศ์พันธุ์วัฒนา  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
66 100069  นายชชชญ เอี่ยมลำน้ำ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
67 100070  นายณัฐวัตร เล่ห์ประเสริฐ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
68 100071  นายศักดิเมธ ไชยาศิริศิลป์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
69 100072  นางสาวปลายฟ้า จินดานาถ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
70 100073  นายปรินทร์ สมบูรณ์เอนก  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
71 100074  นางสาวเสาวลักษณ์ ธีระพันธ์พงศ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
72 100075  นายชัชชนม์ แทนวันดี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
73 100076  นายณัฐนัย พิสิฐพิทยา  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
74 100077  นางสาวชุดาภา สถาพรเพ็ญชาติ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
75 100078  นายกษิดิษ เหลืองคุณวัฒน์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
76 100079  นายกฤติธี โชครุ่งเรือง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
77 100080  นางสาวกมลพร เปรมปรีดา  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
78 100081  นายณัฐวุฒิ พนัสอำพล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
79 100082  นางสาวมนัสสรา บัวบาน  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
80 100083  นายฐิติพันธ์ วันงามวิเศษ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
81 100084  นางสาวเบญจมาศ สังข์วัง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
82 100085  นายชัยนันท์ ศรีสอาด  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
83 100086  นางสาวธัญชนก ธรรมธร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
84 100087  นางสาวศิริรัตน์ มีศรี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
85 100088  นายศิรเสกข์ ตราชื่นต้อง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
86 100089  นางสาวพรสุดา เทียนชุบ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
87 100090  นางสาวจริยา นิ่มนวล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
88 100091  นายปรัชญา อินพุ่ม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
89 100092  นายวรุตน์ แก้วดี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
90 100093  นางสาวอัญชิสา ชีวะธรรมนนท์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
91 100094  นายสิทธา อ่อนบุญญะ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
92 100095  นายวรัญญู อุดมประเสริฐศิริ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
93 100096  นายอัฐพงค์ ภูกูกเงิน  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
94 100097  นายพีระพัฒน์ โรจนพันธุ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
95 100098  นางสาวมัญชุพร จงแจ่มใส  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
96 100099  นางสาวลลิตา ไวว่องวิทยาคุณ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
97 100100  นางสาวนิลุบล จันทร์ทับ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
98 100101  นางสาวทิพวรรณ สวัสดี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
99 100102  นายยุศกล บุญวิเศษ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
100 100103  นายสิทธิพงศ์ วุฒิวงษ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
101 100104  นางสาวอาภารัตน์ บุญผล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
102 100105  นางสาวกรวิภา จงจิตรกลาง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
103 100106  นางสาวณิชกานต์ เพิ่มฤาชัย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
104 100108  นางสาวศศิอาภา จายะวานิช  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
105 100109  นายกิตติพศ โพธิศิริ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
106 100110  นางสาวชิดชนก แพทย์กิจ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
107 100111  นางสาวศิรินนาสน์ ชมศิริ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
108 100112  นายศุภธนา อุดมกิจโอฬาร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
109 100113  นายมังกร แก่นจันทร์หอม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
110 100114  นางสาวจิตศรา เยาวภา  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
111 100115  นายพีรดนย์ ชัยนิมิตวัฒนา  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
112 100116  นางสาววารุณี เอื้อไตรรัตน์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
113 100118  นายธนกฤษ ปิยะพุทธิชัย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
114 100119  นายธนภัทร สำราญวานิช  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
115 100120  นายอรรถวุฒิ กุณะ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
116 100121  นายจารุวิทย์ ศรีมณี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
117 100122  นายอภิชาต วงษ์ชาลี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
118 100123  นางสาวเหมือนฝัน หนูนอก  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
119 100124  นางสาววริศรา อุดชุมพิสัย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
120 100125  นายกวิน สำลีขาว  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
121 100126  นายสุไพพัฒน์ ทิพย์มณี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
122 100127  นายวิทวัส ตื้อยศ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
123 100128  นายจงเจตน์ จิตมั่น  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
124 100129  นางสาวปีติญา นิธินันทน์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
125 100130  นายกุลบุรุษ ตัณฑ์กุลรัตน์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
126 100131  นายภราดร มาลัยเกตุ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
127 100132  นายชลิษฎ์พงศ์ เจริญดี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
128 100133  นายพรเทพ กล้าหาญ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
129 100134  นายวัศพล รณที  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
130 100135  นายวงศธร เจริญทรัพย์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
131 100136  นายสร้างสรร โชสิมา  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
132 100137  นายพชร วรรณรัตน์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
133 100138  นายธนาวัฒน์ ทิพย์ประพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
134 100139  นายวรานนท์ เวียงวงษ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
135 100140  นายสิทธิพงศ์ โสภณอดิศัย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
136 100142  นายปาฌัสม์ มีเมือง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
137 100144  นายแมน จันทิสา  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
138 100145  นางสาวภัทรวดี จันทกุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
139 100146  นายนนทิยุต จันทร์เจริญสุข  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
140 100147  นายสัณหณัฐ เชียงทอง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
141 100148  นายวรพันธ์ พรธิติโยธิน  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
142 100149  นายนัทที น้อยพรหม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
143 100150  นายวิชญ์ภาส พันธุ์เอี่ยม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
144 100151  นายกวิน ไกรณาณสม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
145 100152  นางสาวประภัสสร จันทะใส  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
146 100153  นางสาวอลิสา มานพ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
147 100154  นายวรพล หิรัญพรพิทักษ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
148 100155  นายสมภูมิ จินดาบรรเจิด  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
149 100156  นายพิสิทธิ์ บุญรอด  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
150 100157  นายพชร ศรีภักดี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
151 100158  นางสาวศิริพร ศรีสุวรรณ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
152 100159  นายกันติทัต สะสมผลสวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
153 100160  นางสาวมณีรัตน์ เหลือคล้ำ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
154 100161  นายธนากร สิงห์เส  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
155 100162  นายวณิชชา ศรีภูวง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
156 100163  นายยุวรัตน์ สัมภวะคุปต์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
157 100164  นางสาวรัชดาภรณ์ แตงสุข  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
158 100165  นายสิทธินันท์ แช่มช้อย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
159 100166  นางสาวจารุวรรณ เลิศศิริ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
160 100167  นางสาวชนันธร ฐิติถากุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
161 100168  นางสาวณัฐนรี ภูมิพื้นผล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
162 100169  นางสาวณัฐสุดา ฤทธิ์เอนก  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
163 100170  นายกฤตณัฐ กุลวิเชียร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
164 100171  นายชินปกรณ์ ชลศิริพงษ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
165 100172  นางสาวฐานิศา กมลานนท์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
166 100173  นางสาวธิรารัตน์ วัชรินทร์พร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
167 100174  นางสาวธนัชชา จันทร์ปิยวงศ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
168 100175  นายพิทยุตม์ ทรัพย์สมบูรณ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
169 100176  นายวิวัฒน์ ทาสิงห์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
170 100177  นางสาวเพชรสุดา มหาดไทย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
171 100178  นายสรศักดิ์ กันซัน  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
172 100179  นายนิธิวัฒน์ ตรงฤทธิชัยการ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
173 100181  นายณัฐดนัย แก้วมณี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
174 100182  นายอดิศักดิ์ สิทธิ์นะศรี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
175 100183  นางสาวรุ่งฤทัย รสหอม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
176 100184  นางสาวดวงดาว ลอมไธสง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
177 100185  นางสาวอรจิรา ศักดาพิทักษ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
178 100186  นายคมสัน พรมศรี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
179 100187  นายคฑาวุธ ตันเจริญ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
180 100188  นายณัฐวุฒิ การินทร์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการวัดคุม
181 100189  นายกฤษฎา เถาวัลย์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการวัดคุม
182 100190  นายวิษรุจน์ จิตต์สนธิ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการวัดคุม
183 100191  นางสาวธัญลักษณ์ ผิวเณร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการวัดคุม
184 100192  นายพรรษกร อิ่มสกุลฤทัย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการวัดคุม
185 100193  นายนิติภูมิ ทัดเศษ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการวัดคุม
186 100194  นายกรวิชญ์ ผ่องใส  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการวัดคุม
187 100195  นายกิตติทรรศน์ หนูวัฒนา  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการวัดคุม
188 100196  นายพันธวัช สุทธิจำนงค์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
189 100197  นางสาววรนิษฐา ไกรสิทธิพงศ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
190 100198  นายชนาธิป แก้วประเสริฐศรี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
191 100199  นางสาวนริศรา ทองเผือก  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
192 1002  นางสาวศุภสุตา อยู่แสนสุข  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
193 100202  นางสาวพิทยารัตน์ แซ่โง้ว  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
194 100203  นายธนวัฒน์ ศรีตนชัย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
195 100204  นายสองสุวิน คำแหง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
196 100205  นางสาวฐานิตา พัฒนเจริญ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
197 100206  นางสาวศิริพร กาญจนไพจิตร์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
198 100207  นางสาวศรัณย์พร พงษ์นิทรัพย์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
199 100208  นางสาวปาณฑิยา คุณาวุฒิ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
200 100209  นางสาวชนกานต์ ชอบรส  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
201 100210  นางสาวปาริดา ไชยทนุ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
202 100211  นางสาวลักขณา จรจังหรีด  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
203 100212  นายกฤตนนท์ วิเศษชาติ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
204 100213  นายใบตอง ศรีสวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
205 100214  นางสาวสุจารีย์ บุญสิทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
206 100215  นางสาวภิญญรัตน์ ชื่นประเสริฐสุข  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
207 100216  นางสาววริศรา เชียงเพียร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
208 100217  นางสาวอาริยา พิริยะวิวัฒน์วงศ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
209 100219  นายชินวัตร ศรีสุรัติสิริ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
210 100220  นายกฤษณพล สุระ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
211 100221  นายเอกธันต์ บุญเจริญสุขพิศาล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
212 100222  นายวิณัฐ จิรฤกษ์มงคล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
213 100223  นายวุฒิชัย มาลัยขวัญ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
214 100224  นายทินภัทร วรากรสกุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
215 100225  นายกรธัช องค์ตระกูลกิจ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
216 100226  นายณชล แป้นคุ้มญาติ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
217 100227  นางสาวอมลรัตน์ ยิ้มสัมฤทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
218 100228  นายกฤษณะ ถวายหน้า  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
219 100229  นายศุภณัฐ เนตรมณีทิพย์สิริ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
220 100230  นายวสุพล โสภณโพธิวัฒน์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
221 100231  นางสาวอัสมะ ยะโกะ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
222 100232  นางสาวฟาซีฮะห์ อาแย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
223 100233  นายวสันต์ ปิ่นณรงค์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
224 100234  นางสาวสิกานต์ ตุ้มจู  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
225 100235  นายภาณุพงศ์ แซ่ลี้  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
226 100236  นางสาวพิชชารีย์ อภินันท์ธนากร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
227 100237  นายธนกฤต อ่อนประสงค์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
228 100239  นางสาวพรทิพย์ ล้วนศรี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
229 100240  นางสาวพรสุดา โตชมภู  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
230 100241  นายชัยวัฒน์ โสมินทุ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคุม
231 100242  นายณัฐชนน วรรณทอง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคุม
232 100243  นางสาวรัตนาวดี ไวพาทิน  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
233 100244  นายจิรัฏฐ์ อาจหาญ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
234 100245  นายธนากร เหล่าธนะกิจไพศาล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
235 100246  นางสาวณัฐณิชา สารีกุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
236 100247  นางสาวสิริวรรณ คุณพา  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
237 100248  นายธนวัฒน์ กิตติชัยการ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
238 100249  นายณัชพล สงวนวิชัยกุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
239 100250  นายจิตรเทพ เนื่องจำนงค์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
240 100251  นางสาวรวมพร การสมเจตน์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
241 100252  นายกรวิชญ์ ยาวิราช  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
242 100254  นายพงศ์ธร มงคลบรรจง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
243 100255  นางสาวปรียานุช หัตถาภรณ์สกุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
244 100257  นางสาวอรุณกมล เกิดคล้าย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
245 100258  นายสุฤทธิ์ อาสิงสมานันท์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
246 100261  นายวัชรพล หล่อสุทธิธรรม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
247 100262  นายอรรถพล บุญนิธิดิลก  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
248 100263  นายวิทวัส อริยจินดาสกุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
249 100264  นายอนุพงศ์ คำปลอด  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
250 100265  นายภานุวัชร อดิสรณกุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
251 100266  นายฐิติกร ภาคะ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
252 100267  นายภพพล หล้าอ่อน  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
253 100269  นางสาวลลิดา ตันติปริมงคล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
254 100270  นายกฤตกร กาญจนภินพงศ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
255 100271  นางสาวชิดชนก บุญอนันธนสาร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
256 100272  นางสาวสุชานาฏ แซ่เบ๊  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
257 100274  นางสาวเลลาณี ทองเปลว  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
258 100275  นายวงศธร พิมมะทา  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
259 100276  นายวิชชากร ไชยอนันต์พร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
260 100277  นางสาววิภาดา ฮันสราช  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
261 100279  นางสาวยุวรรณญา สันติวิจิตร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
262 100280  นายธนภูมิ แซ่ลี้  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
263 100281  นายณัฐนนท์ สุทธิธรรม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
264 100282  นางสาวธัญลักษณ์ ลาวแก้ว  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
265 100283  นางสาวกฤตพร ขันติสุวรรณ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
266 100284  นายชญานนท์ กาใจ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
267 100285  นางสาวจุฑามาศ เกษแก้ว  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
268 100286  นายณัฐชนน ศิรินทราเวช  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
269 100287  นายบุณยกร วงศ์ศรีกุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
270 100289  นางสาวสมิทธพร ณรงค์ฤทธิ์ธำรง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
271 100290  นายธนิศร ประสงค์สุขสันต์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
272 100291  นายปัณณธร ตันทวี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
273 100292  นายจักรภัทร พันธรักษ์พงษ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
274 100293  นางสาวอิศริยาภรณ์ คำมูล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
275 100294  นางสาวอารีรัตน์ พุ่มจันทร์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
276 100295  นางสาวปรียาดา หนูสังข์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
277 100296  นายณัฐนันท์ โพธิ์เอี่ยม  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
278 100298  นายคงสถิตย์ สำโรงทอง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
279 1005  นายเจนณรงค์ กุ่ยสาคร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
280 1006  นายชาวิน อุระแสง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
281 1007  นายทศวัชร์ มนัสเสถียร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
282 1008  นายพิริยะ สัจจะธนกุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร
283 1030  นางสาวชนิดาภา กิตตะคุปต์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
284 130001  นายศรณ์ สุขขี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
285 130004  นายอารีฟ ดาแตสาตู  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
286 130005  นายเอกพิศิษฐ์ จันทร์ทอง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
287 130008  นายรังสิมันตุ์ บุญช่วย  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
288 130009  นายศุภกร อังคสิทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
289 130010  นายกฤษฎา พงศ์ธนากุล  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
290 130011  นายติสรณ์ ทองดี  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
291 130012  นายณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศิริเวช  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
292 130013  นายศักดิ์โสภณ ชุมอักษร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
293 130014  นายศุภเดช สุกใส  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
294 130015  นายพิสิฐ ศรีพรสวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
295 130017  นายเอกพร ใจเพียรทอง  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
296 130019  นายมนัส พนมร่วมมิตร  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
297 130020  นายมณฑล อัศวรุจานนท์  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
298 130021  นายธนพล ป้อมสุวรรณ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
299 130022  นายรัชชานนท์ ครามะคำ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
300 130024  นายนัฐวัฒน์ ธงชัยธนาวุฒิ  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
301 110002  นายประภากร รัตนวารินทร์ชัย  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
302 110003  นายชญณันต์ แก้วแสงอินทร์  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
303 110004  นางสาวกมลชนก เรืองอ่อน  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
304 110005  นางสาวรัชชา ผูกพยนต์  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
305 110008  นางสาวนันท์นภัส บัวอินทร์  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
306 110009  นายศิริวัฒน์ วงษ์ขวัญ  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
307 110010  นางสาวภัสสร พลศรีลา  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
308 110011  นางสาวพรหมพร เรืองฉิม  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
309 110012  นางสาวสรญา มูลรัสศรี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
310 110020  นางสาวณัฎฐา สุรวัฒนวิเศษ  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
311 110021  นางสาวยศวดี วุฒิประเสริฐ  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
312 110022  นายณัฐภัทร ไชยอำมาตย์  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
313 110024  นายฉัฐวุฒิ สมานวงษ์  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
314 110025  นายศาศวัต นิติศาสตร์โยธิน  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
315 110029  นางสาวเงินตรา สุชีวะ  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
316 110031  นายมวย โพธิ์ชัย  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
317 120001  นายกัณธิพัฒน์ วงษ์สีดำ  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
318 120005  นายกรณ์ ชุนประเสริฐ  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
319 120033  นายเฉลิมวงศ์ สาลีพัฒนา  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
320 120041  นายกิตตินันท์ หายทุกข์  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
321 120046  นายธนาคม เที่ยงทัศน์  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
322 120053  นายศิระดา กาเซ็ม  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
323 120054  นางสาวธัญพร สุภาเลิศ  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
324 120057  นางสาวมาลินี ประสงค์  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
325 120060  นายปณิธาน ฝ้ายแสน  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
326 120072  นายสกลธนัฎฐ์ ศรีจันทร์  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
327 120080  นายพิเชียร มนตรีเศวตกุล  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
328 120081  นายภาสกร นิธิภูริดำรง  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
329 120085  นายวรายุทธ แสนดวงแก้ว  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
330 120087  นางสาววรรณพร สุขสุกาญจน  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
331 120093  นายประทีป มานะสัมมากิจ  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
332 120097  นายบารมี สานแสงธรรม  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
333 120098  นางสาวณัฐพัชร์ สรรพธนาพงษ์  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
334 120104  นายณัฐพงศ์ บุญประเสริฐ  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
335 120109  นายกษิดิศ กุมภนันท์  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
336 120110  นายพลเศรษฐ์ แก้วขาว  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
337 120111  นายกิตติพล ก้านขุนทด  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
338 120114  นายธนพล งรัตน์ชัชวาลย์  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
339 120117  นายอภิรักษ์ สุเริงฤทธิ์  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
340 120120  นางสาวปาลิตา ขัติยสุรินทร์  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
341 120122  นางสาวณภัทร ธีรสุวัฒน์  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิศวกรรมระบบการผลิต
342 200001  นายภานุพงศ์ เทพนิล  สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
343 200003  นายปฏิพล จงเกริกเกียรติ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
344 200008  นางสาวรมิตา อมรรัตน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
345 200009  นางสาวกุลระวี สดคมขำ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
346 200010  นางสาวคณินณาฏ ชื่นวัฒนา  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
347 200011  นางสาวกมลชนก เมฆพายัพ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติ
348 200018  นางสาวมิสบะฮ์ ส่าเหล็ม  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
349 200020  นางสาวสินาภรณ์ พุทธิกุลสถิต  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
350 200023  นางสาวพรรณธร กิติประเสริฐ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
351 200025  นางสาวกัญญารัตน์ โชตินิรมิตกุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
352 200027  นางสาวกรชนก พิริยะเกียรติกุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
353 200028  นางสาวอาคีรา ห้วงสุวรรณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติ
354 200029  นายสุกฤษฎิ์ ธีระปัญญารัตน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
355 200035  นางสาวตวิษา ใจน้อย  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
356 200036  นางสาวพิชามญชุ์ เหลืองประเสริฐ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
357 200040  นางสาวอติญา แสงอรุณศิริ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
358 200044  นางสาวพิชชาทร กองอรรถ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
359 200045  นางสาวสุนันทา พุ่มพวง  สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
360 200048  นายณัฐนันท์ มนัสสุรกุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
361 200051  นางสาวณัฐมน วิจารณ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
362 200053  นางสาวอลิน จารุอมรจิต  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
363 200057  นางสาวหญิง แซ่ซึ้ง  สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติ
364 200059  นางสาวปรีย์จารุมน แก้วมณี  สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติ
365 200062  นางสาวอรอนงค์ คล้ายสุบรรณ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
366 200065  นางสาวอาศยา พักตร์วงศ์สกุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
367 200069  นางสาวมนันยา บุญทิม  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
368 200073  นางสาวเพ็ญนภา ภาคศิริ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
369 200076  นางสาวชวิศา ศิลาพันธุ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
370 200078  นางสาวฐิตาภา ชูศิลป์กุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
371 200079  นางสาวนิษยา เตยจังหรีด  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
372 200091  นายศุภมิตร ศุภมิตรมงคล  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
373 200092  นางสาวพรธีรา ชุนหจินดา  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
374 200093  นางสาวพิชชาภา หอมวิเศษ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
375 200097  นางสาวตุลารัก คงทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
376 200098  นางสาวนภามาศ เชียงทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
377 200101  นางสาวกัญญ์รกรณ์ วินิตวัฒนคุณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
378 200104  นางสาววิภาดา โสพิน  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
379 200115  นายสุริยกมล ศรีวิเศษ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
380 200117  นางสาวรินรดี ป้องความดี  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
381 200120  นายพสิษฐ์ ตันเดชานุรัตน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
382 200121  นางสาวสารินันท์ เล็กใบ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
383 200127  นางสาวแพรวเพ็ญ สูตะบุตร  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
384 200129  นางสาวพนิตพร สุขยิ่ง  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
385 200131  นางสาวพาขวัญ พรมศรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
386 200135  นางสาววรลัญช์ นิธิโรจน์ธนัท  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
387 200136  นางสาวอภิชนา แตงเอี่ยม  สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติ
388 200146  นายปยุต จิตรกุลเดชา  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
389 200149  นายปรวัต ปาละวัธนะกุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
390 200150  นายวัชรพล ธนทวีรัตน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
391 200151  นางสาวจิฑาทิพย์ วุฒิวัฒน์โกวิท  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
392 200152  นายชเยนทร์ รัตนสิริ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
393 200153  นางสาววิจินดา เลิศวิทยาทาน  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
394 200159  นางสาวชิดชนก พิชญ์เสถียร  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
395 200160  นางสาวบุญชิรา เศษศรีแสง  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
396 200167  นางสาวชัญญนุช ธีระรุจินนท์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
397 200171  นางสาวกรภัทร คงโชคชัย  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
398 200175  นายศกานต์ หอมสุคนธ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
399 200176  นายพนธรักษ์ เลี้ยงประไพพันธ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
400 200185  นางสาวพีรมณฑ์ ตุลวรรธนะ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
401 200191  นางสาวภัทรพร จันทร์สมบูรณ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
402 200194  นางสาววรัชยา แจงเจริญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
403 200198  นางสาวพุธิตา หริ่มแก้ว  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
404 200204  นางสาวภวรัญชน์ วณิชย์พัฒน์พงศ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติ
405 200206  นางสาวสินีนาฏ วชิรธาดา  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
406 200207  นางสาวนฤภร บุญชิต  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
407 200208  นางสาวบุษกร ไทยแท้  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
408 200211  นางสาวสุชาวลี สุนทรารักษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
409 200215  นายธีราทร จงธนะวณิช  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
410 200218  นางสาววิรินชุอร พิมสาร  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
411 200224  นางสาวชนิภรณ์ ธรรมพนิชวัฒน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
412 200227  นางสาวปวีณรัตน์ ราญพล  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
413 200245  นางสาวทิพนาถ ตันติภัณฑรักษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
414 200247  นางสาวอภิรดี ไทยรัตน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
415 200250  นายภูดิศ กล่อมชุ่ม  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
416 200252  นางสาวนฤภร กองอินทร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
417 200253  นางสาวพริมา ไพบูลย์พุฒิพงศ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
418 200258  นางสาวชมเดือน ภูนิธิพันธ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
419 200259  นางสาวกานตรัตน์ อุณหกะ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
420 200260  นางสาวพิราอร เสรีสิทธิพิทักษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
421 200261  นางสาวญาณิศา กลั่นเรืองแสง  สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
422 200269  นางสาวสรวงกนก เล่ารุ่งโรจน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
423 2004  นางสาววรยศนสร รังสีธนะศักดิ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
424 3001  นางสาวพรรษวรรณ ปิยะวัฒน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
425 30011002  นายกฤษฎา นิลพัฒน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
426 30011003  นางสาวสธนพิชญ์ บัวเลิศ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
427 30011006  นายวายุ โก๋ทอง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
428 30011007  นายภูรินทร์ ปลั่งวัฒนะ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
429 30011008  นายจักรพันธ์ จีนสาตร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
430 30011009  นางสาวสุรีพร นะตะ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
431 30011010  นายพลรักษ์ คลังใหญ่  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
432 30011011  นายธีรวัชร์ แสนสวาท  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
433 30011014  นางสาวดุลพินิจ คิดชอบ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
434 30011015  นายปฏิพล คงกล่ำ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
435 30011016  นางสาวบุษยมาศ ถาพรพาส  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
436 30011017  นางสาวปิยพร เสาวรส  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
437 30011018  นางสาวนฤมล ไร่จันทึก  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
438 30011019  นางสาวประภาพร กรวิรัตน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
439 30011020  นายหิรัณย์ มะโนแจ่ม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
440 30011021  นางสาวลักษิกา อานามนารถ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
441 30011023  นางสาวสุปรียา พูลสิทธิ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
442 30011027  นายวรวิทย์ เมืองก้อน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
443 30011029  นางสาวจิดาภา สำกำเนิดไทย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
444 30011030  นางสาวลดาวัลย์ อุดมสวัสดิ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
445 30011031  นางสาวอาทิตยา แก้วจีน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
446 30011032  นายเก่งกิจ วีรกุล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
447 30011033  นางสาวปราณสวรรค์ นาวีปัญญาธรรม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
448 30011034  นางสาวอัญวีณ์ อภิรมย์วิจิตร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
449 30011036  นางสาวปองกานต์ อยู่สะบาย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
450 30011038  นางสาวพรทิพา กุลพรอานนท์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
451 30011046  นายอัครเดช คำสิงหา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
452 30011049  นางสาวจิราทร สมิงรัมย์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
453 300130004  นางสาวพิชญ์สินี ประภาสะโนบล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
454 300130005  นางสาวสุชญา ศรีมงคล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
455 300130008  นางสาวพิชญา เหล่ารักวิทย์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
456 300130014  นางสาววราพร วงษ์สุวรรณ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
457 300130016  นางสาวญานิกา ทองจันทร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
458 3002  นางสาววัชรี รัศมีดิษฐ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
459 30021001  นายวทัญญู โพธิ์กลัด  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
460 30021004  นางสาวเทียนทิพย์ บุญเทียน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
461 30021005  นายปัญญา อมรรัตน์น้ำหนึ่ง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
462 30021006  นายนที เมืองอินทร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
463 30021007  นางสาวกรกนก อ่อนน้อม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
464 30021008  นางสาวฐิติรัตน์ อินทวงศ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
465 30021009  นางสาวทัตพิชา ธิราช  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
466 30021011  นางสาวน้ำฝน หล่อนิล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
467 30021012  นางสาวขวัญชนก สิทธิ์สูงเนิน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
468 30021013  นางสาวณัฐนีย์ ไกรวัตนุสสรณ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
469 30021016  นายกิตติพร ลีลาวันทนพันธุ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
470 30021017  นางสาวสุนิสา ใบวงษ์งาม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
471 30021018  นางสาวกรวิภา เหลืองอ่อน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
472 30021020  นางสาวณัฏฐา เรืองพุทธ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
473 30021021  นางสาวสศิตา ดีสันเทียะ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
474 30022001  นางสาวอารดา สุขเกื้อ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
475 30022002  นางสาวลลิตา นุ่มไทย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
476 30023001  นางสาวทิวาภรณ์ รอบรู้  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
477 30023002  นางสาวกาญจนา จันทร์ปรุง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
478 30023003  นางสาวสาวินี ศรีสุนทร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
479 30023007  นางสาวกันยารัตน์ เกตุสุวรรณ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
480 30023008  นางสาวอรวรรณ แก่นสวาท  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
481 30023009  นางสาวฐิติพร พิพัฒน์ศรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
482 30023010  นางสาวพิชาภรณ์ ฉัตรเงิน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
483 30023012  นางสาวนันทิศา กล่ำโภชน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
484 30023013  นางสาวหนึ่งฤทัย ไพเราะ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
485 30023014  นางสาวพิชญา แตงสุวรรณ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
486 30023016  นายจิตรตกร ธัญญกรรม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
487 30023017  นางสาวสุภาวดี ซื่อตรง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
488 30024001  นางสาวพัชราพร บุญเจริญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี
489 30031001  นายทรงพล พวงใต้  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
490 30031002  นางสาวชฎาภรณ์ ช้างอ่ำ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
491 30031004  นางสาวพนิดา ศรีหริ่ง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
492 30031005  นางสาวบุษบา ไอศะนาวิน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
493 30031006  นางสาวสุชาดา เพียรประเสริฐกุล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
494 30031007  นายปฐมพร รื่นอ้น  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
495 30031009  นางสาวสลิตตา นาถพินิจ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
496 30031010  นางสาวพิชยา จากยางโทน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
497 30031011  นายฐิติกร เชยสุวรรณ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
498 30031016  นายจักรี ติรพัฒน์กบิล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
499 30031017  นางสาวมัณฑนา นุ่นลอย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
500 30031019  นางสาวโชติรัตน์ ทองแคล้ว  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
501 30031020  นายมนชัย สว่างแจ้ง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
502 30031022  นางสาวปรียา แขมโค้ง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
503 30031023  นางสาววราพร บุญชนะ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
504 30031025  นายอภิณัฐ ลิมป์เติมทรัพย์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
505 30031027  นางสาวสกุลรัตน์ กลัดใจบุญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
506 30031028  นางสาวน้ำฟ้า เหลืองเดชานุรักษ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
507 30031030  นางสาวอรุณี ขนันไทย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
508 30031033  นายณรงศักดิ์ ใจเจริญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
509 30031034  นายกิตติพร ศรีหล้า  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
510 30031037  นางสาวภัทรมล เนตรทิพย์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
511 30031038  นางสาวทรัพย์ศิริ อภิชาติโชติ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
512 30031039  นายณัฐพล เกิดศรีชัง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
513 30031040  นายณรงค์ทัต กุลจิตติภาคย์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
514 30031041  นางสาวธีรนุช ชินสมบูรณ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
515 30032001  นายภูชิต อดุลพงศ์พันธุ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
516 30033002  นางสาวเมธาพร มีใย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
517 30033003  นางสาวกิตติยา อำพันธุ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
518 30033004  นางสาวอรอารีย์ ทวยบุตร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
519 30033008  นางสาววรรธกานต์ แก้วสุก  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
520 30033009  นางสาวมาศชัยวรรณ จันทร์อำนวย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
521 30033011  นางสาวญาณิศา สิงห์โท  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
522 30033012  นางสาวธนัชชา เมืองศิริ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
523 30033014  นางสาวณัชชา พีรภัคกุล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
524 30033016  นางสาวพริษฐ์ชนา แย้มเกษร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
525 30033017  นางสาวกัณฑฉัฐม์ ศรีศุภผุดผ่อง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
526 30033018  นายเปี่ยมทรัพย์ พ่วงกลั่น  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
527 30033019  นางสาวสุพรรษา รำแพน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
528 30034001  นายศิวัฒน์ ศิวาคม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
529 30041001  นายนุกูล ลิ้มรัตน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
530 30041002  นายวิศววุฒิ สง่าพงษ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
531 30041003  นางสาวสุภาวดี ธรรมดี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
532 30041004  นายวิศรุต เหมรา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
533 30041005  นายกรวิชญ์ สุขใจ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
534 30041006  นายภูวดล หนูชาวนา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
535 30041008  นายธรรมรัตน์ ไพบูลย์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
536 30041009  นายณัฐชนน ขวัญทอง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
537 30041010  นายไพโรจน์ สิทธินาค  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
538 30041011  นายปิยพนธ์ บุญคง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
539 30041012  นางสาวชลธิชา พุทธรักษา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
540 30041013  นางสาวพรนภา สอนธรรม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
541 30041014  นางสาวกรกนก เอี่ยมละออ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
542 30041015  นางสาวสุดานาถ ชื่นเจริญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
543 30041016  นายณัฐพล ผลโพธิ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
544 30041017  นางสาวปวีณา อามัดบินอาวัง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
545 30041018  นายกฤตภาส รอดทุกข์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
546 30041019  นายอนุชา นุ้ยเพชร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
547 30041020  นางสาวจิดาภา หอสกุล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
548 30041022  นางสาวณัชยา สารเสริฐ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
549 30041024  นายชัยวัฒน์ ฝั้นปละ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
550 30041025  นายศุภชัย กุดคำ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
551 30041026  นายสิทธา สุอังคะวาทิน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
552 30041027  นายนิติพัทธ์ บัวเก่า  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
553 30041028  นายนรากร หอมละเอียด  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
554 30041029  นายรัชชานนท์ สังข์วารี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
555 30041030  นายกิตติธัช ศรีธัญรัตน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
556 30041031  นายธีรวิทย์ ฝั้นแบน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
557 30041034  นายวรรษพล หมวกแก้ว  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
558 30041035  นายชลันธร พรหมสุวรรณ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
559 30041036  นางสาวกนกวรรณ แสงอรุณ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
560 30041037  นายอัครพล บุษบก  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
561 30041038  นายอัณศญา สาพิโต  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
562 30041039  นายภาณุทัต จงมีความสุข  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
563 30041040  นายพฤฒชวัชร ตลับทอง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
564 30041041  นายธัญธร จันทร์สว่าง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
565 30041042  นายภาณุวัฒน์ ธนทองคำเหลือ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
566 30041043  นายยศ งามเฉลียว  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
567 30041044  นางสาวนฤมล ทองคำ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
568 30041046  นายกฤษดา จำปาเฟื่อง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
569 30041047  นายสุทธิพจน์ โภชนะสมบัติ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
570 30041048  นางสาวทัศนีย์วรรณ รวดเร็ว  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
571 30041049  นายวสันต์ แซ่ตั้ง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
572 30041050  นางสาวภาณิศา ถิรธรรมานุกูล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
573 30041052  นางสาวอุบลรัตน์ พันธ์สุขน้าว  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
574 30041053  นางสาวกมลลักษณ์ โมเศษ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
575 30041054  นายสมพงษ์ เกตุไทย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
576 30041055  นายธนภูมิ แสงคุณธรรม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
577 30041056  นายธนภัทร อังคะนาวิน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
578 30042002  นายณัฐพล เศรษฐา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
579 30043002  นายวรวุฒิ ติ๊บมา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
580 30043004  นางสาววิภาพร พุกภักดี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
581 30043005  นางสาวจตุพร ไกรวัน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
582 30043009  นางสาวสันธิลา ส่วยกิติ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
583 30043010  นางสาวปาริฉัตร แซ่ต่อ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
584 30043011  นางสาวสิริอัปสร แจ่มหม้อ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
585 30043014  นายเสกสรร สีทา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
586 30043017  นายวรกานต์ มหามาตย์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
587 30043018  นางสาวธันยพร พลนอก  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
588 30043022  นายนราธิป ทศไกร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
589 30043023  นางสาวนพรัต กรองไผ่กลาง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
590 30043026  นางสาวศุภษร มุกดากิจ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
591 30043028  นางสาวนงลักษณ์ คำแหง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
592 30043030  นางสาวสุธิดา สัตยวงค์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
593 30043031  นางสาวปีย์วรา ณ น่าน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
594 30043032  นายทรงสิทธิ์ บุญกว้าง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
595 30043033  นางสาวนิจจารีย์ พิทักษ์วงษ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
596 30043037  นายโกเมนทร์ กระแสเทพ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
597 30043045  นางสาวณัฐวรรณ แคโอชา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
598 30043047  นางสาวศิริลักษณ์ พูนนอก  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
599 30043048  นางสาวชนิษฐา ไกรศรีบวร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
600 30043049  นางสาวมณีรัตน์ ชำนาญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
601 30043050  นายสมประสงค์ เป้ามีพันธ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
602 30043052  นางสาวปฐมรัฐ พิลา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
603 30043055  นายธนาวิทย์ กองเพชร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
604 30051002  นายสุนทร เอี่ยมแสง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
605 30051006  นายทศพล ยินดี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
606 30051007  นายพงศกร บุญทวีสูงส่ง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
607 30051008  นายณัฐพล ปู่ทวด  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
608 30051011  นางสาวชาทินี ชัยสงคราม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
609 30051013  นางสาวเบญจลักษณ์ ตั้งตรีลักษณ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
610 30051016  นางสาวจุฑารัตน์ วรพิพัฒน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
611 30051017  นางสาวนวพร กันอินทร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
612 30051018  นางสาวสุวิมล ปัจจัยคา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
613 30051021  นางสาวภัทรานิษฐ์ แซ่แต้  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
614 30051024  นายประยุทธ์ เม๊าะหะมะ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
615 30051028  นางสาวภัครจิราภรณ์ บุญชน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
616 30053002  นางสาวปาริฉัตร เถื่อนวงษ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
617 30053009  นางสาวมนัญชยา พรึกสลุง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
618 30053010  นางสาวสุพรรณี แสงนวล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
619 30061001  นายพิพัฒน์ ศรีเบญจบุตร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
620 30061005  นางสาวปณาลี สุทธิทาธีร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
621 30061008  นางสาวสุเขมรัตน์ อ่าวสมบูรณ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
622 30061009  นางสาวปิยนันท์ อุดมศักดิ์สวัสดิ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
623 30061010  นางสาวสุภัตรา ศิริยงวัฒนา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
624 30061011  นางสาวมินดา จันทร์แก้ว  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
625 30061013  นางสาวภัทรา ปนัดตา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
626 30061016  นางสาวกนกพร ทับแอน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
627 30061017  นางสาวชลชนก พิมพันธุ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
628 30061020  นางสาวพรรณวดี สารพันธุ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
629 30061022  นางสาวณฐพร ลาภานันท์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
630 30061023  นางสาวพัทธ์ธีรา เลาหรัตนาหิรัญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
631 30061024  นายภัทรพล บำรุงศิลป์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
632 30061025  นางสาวบุษยมาส แซ่ล้อ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
633 30061026  นางสาววรัญญา พนางาม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
634 30061041  นางสาววิภาวี อุปสิทธิ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
635 30061043  นางสาวยุวรรณดา วงษ์วีระกุล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
636 30061044  นางสาวรินฟ้า ทับใจดี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
637 30061046  นางสาวกมลนัทธ์ สมบุญสำราญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
638 30061049  นางสาวอุษณีย์ ชาญสูงเนิน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
639 30061051  นางสาวกมลนัทธ์ เมืองนิล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
640 30061053  นางสาวสุวนันท์ ชะอุ้ม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาอักฤษ 4 ปี
641 30071003  นางสาวหนึ่งฤทัย โกศล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
642 30071004  นางสาวธันยพร กลั่นไพรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
643 30071005  นางสาวสาธิตา อรุณพัฒนชัย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
644 30071006  นางสาวพรปรวีณ์ ศิวะยิ่งสุวรรณ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
645 30071007  นางสาวหทัยชนก คุ้มภัย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
646 30071008  นายธีรภัทร์ กระแสร์สุนทร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
647 30071009  นายวราพงศ์ สุรเชษฐ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
648 30071010  นางสาวพรนภัส ม่วงชัย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
649 30071014  นายธราเทพ รัตนวัน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
650 30071015  นางสาวพรนภัส สมบัติรุจิรา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
651 30071016  นายอิสระ สอาดศรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
652 30071017  นางสาวพิรุณพร วรรณสุข  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
653 30071018  นางสาวมัณฑิรา เหมือนทอง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
654 30071019  นายนิธิกร คำอุ่น  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
655 30071020  นางสาวกมลนัทธ์ สุทธิมูล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
656 30071021  นางสาวปภาวรินทร์ ตรีธัชพร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
657 30071022  นางสาวมัณฑนา จารุเนตร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
658 30071023  นางสาวมณฑาทิพย์ อิ่มสุดใจ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
659 30071026  นางสาวณัฐอนงค์ ช่างเจรจา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
660 30071027  นางสาวณัฐวรรณ เพชรสังข์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
661 30071030  นางสาวเบญจา วิมลสมบัติ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
662 30071031  นางสาวสุชาดา เงินยวง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
663 30071033  นางสาวสุทธิพร ชัยวงศ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
664 30071037  นางสาววรรณิกา อภิญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
665 30071039  นางสาวแพรวพัชร บุณยะพุกกนะ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
666 30071041  นางสาวภาวิณี รอดอุปการ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
667 30071043  นางสาวศิรดา ชุนเจริญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
668 30071044  นางสาวศศิวิมล สุขจันทร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
669 30071046  นางสาวเสาวลักษณ์ ภัทรพิทยา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
670 30071047  นางสาวกรรณิกา แซ่หรือ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
671 30071048  นางสาววราภรณ์ สุทธศร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
672 30071049  นางสาวณัฐฌานันต์ ประพันธ์ดีกุล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
673 4001  นายภานุพงศ์ โฮมวงศ์  เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
674 4003  นางสาวรัชนีกร ชัยชมภู  เทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์
675 500009  นายวีรยุทธ ลิมป์แสงศรี  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
676 500012  น.ส.บุญยาพร อุบลวรรณี  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
677 500034  น.ส.สุชานันท์ ทองมีศรี  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
678 500043  น.ส.สุภิญญา แสงรังษี  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
679 500074  น.ส.กนกวรรณ พงษ์บุญ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
680 500085  นายปุณยวีร์ อำภา  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
681 500094  นายกำจร สายใหม  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
682 500104  น.ส.บุญชรัสมิ์ สนจิตร์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
683 500105  น.ส.นารดา นาคเลื่อน  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
684 500114  น.ส.จิดาภรณ์ คุณารักษ์  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
685 500115  น.ส.เบญจภรณ์ ถานอาจนา  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
686 500153  นายสิริภพ อยู่ยงชื่น  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
687 500162  น.ส.เพ็ญนภา ไชยกุล  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
688 500164  น.ส.จารุวรรณ ลำไพร  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
689 500166  น.ส.จุฑาทิพย์ พิกุลเงิน  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
690 500177  น.ส.ชญานิศ มันตาดิลก  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
691 500178  นายอิทธิพัทธ์ เจริญศรีธนกุล  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
692 500180  น.ส.ประภาพร พันธ์มิต  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
693 500185  น.ส.จินตนา ธรรมเจริญ  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
694 500201  นายธีรพันธุ์ เหล็กเพชร  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
695 500215  นายทศวรรษ วงศ์วัฒนอนันต์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
696 500229  นายณัฐวุฒิ บุญประสงค์  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
697 500261  นายพชรพล ชาญโลหะ  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
698 500264  น.ส.ถาวรีย์ จิรวงศ์วัฒนะ  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
699 500269  น.ส.ภวิตา จำปาถิ่น  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
700 500271  น.ส.กชกร ทรงมณี  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
701 500275  นายณัฐวุฒิ เอนก  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
702 500302  น.ส.จิรัชญา เหลืองเกรียงไกร  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
703 500314  นายรติวัฒน์ สิทธิบุตร์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
704 500316  น.ส.วริศรา ปิตินานนท์  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
705 500328  น.ส.เบญจกนก ศิริจรูญวงศ์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
706 500333  น.ส.สุภาพร เอื้อสกุลรุ่งเรือง  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
707 500337  นายพงศกร พรมทา  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
708 500360  นายกฤตภาส ปูนจีน  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
709 500361  น.ส.พรชนัน ภาคพานิช  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
710 500394  นายธนกฤษ อินทรสุริยะ  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
711 500409  น.ส.ณ หทัย อึ๊งเจริญสุข  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
712 500419  นายชัยชนะ กุลวรฐิต  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
713 500441  น.ส.ศิริวรรณ บุญชัย  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
714 500462  นายพลรัตน์ หลวงพล  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
715 500474  น.ส.กานต์ธิดา ผอมนุ่ม  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
716 5005  นายอลงกรณ์ หินแก้ว  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
717 500503  น.ส.ศศิภา แพร่ศิริวุฒิพงศ์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
718 500509  นายภูมินทร์ กุลเพชรเจริญธร  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
719 500548  น.ส.ปรีดาวรรณ ปิชัยญาณ  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
720 500557  นายภูกฤษณ์ เรืองศรีไชยะ  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
721 500582  นายกิติวัฒน์ ขวัญนกขุ้ม  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
722 5006  นางสาวพุธิลา แดงเกษม  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
723 500601  น.ส.ณัฐพรรณ แสงสุริยาอุทัย  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
724 500611  นายรณกร ถ้อยสุนทร  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
725 500613  นายสราวุธ สะสม  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
726 500618  นายปัทวดล พันธ์แสน  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
727 500620  น.ส.พัชริดา ศุขพันธ์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
728 500635  นายจิรายุ เพชรแหน  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
729 500672  น.ส.สมพร มงคลชัย  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
730 500686  น.ส.ชัญญา อินทานนท์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
731 500715  น.ส.สรินยา วรพุทธพร  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
732 500717  น.ส.วิชญาพร ทองฉิม  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
733 500756  น.ส.วารุณี ชาตะยะธรรม  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
734 500774  น.ส.อำพรรณ ไร้กะ  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
735 500778  น.ส.วัลวลีย์ ลิ้มประเสริฐ  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
736 500780  นายอดิศร กิตติโสภาภรณ์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
737 500806  น.ส.ชนากานต์ ธาราธิคุณเดช  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
738 500809  นายจิรเมธ บุญธรรม  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
739 500850  น.ส.วาสินี ฟักทรัพย์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
740 500858  นายปฏิพล บุตรยี่  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
741 500923  น.ส.บุษกร เจริญสุข  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
742 500943  น.ส.ชมพูนุช ภูวันนา  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
743 500945  น.ส.พริม อุกฤษฎ์มโนรถ  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
744 500955  นายศิวกร วจีทวีสิน  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
745 500982  นายศิริเจตน์ ซิ้มสวัสดิ์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
746 501008  น.ส.ภัณฑิรา สุดจะหา  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
747 501019  น.ส.กัญญภัค ศิริไพศาลทวี  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
748 501038  น.ส.อาภาภรณ์ โภคาพานิชย์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
749 501039  น.ส.ณฐมน สุคนธสุขกุล  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
750 501053  นายรพี วรรณศิริ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
751 501068  น.ส.กฤติยา วิเชียรล้ำ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
752 501166  น.ส.ประภัสสรา ศิลปชัย  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
753 501216  น.ส.ปภาดา ปานทองคำ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
754 501246  น.ส.อรณิชา ธยานุวัฒนวงศ์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
755 501260  น.ส.ศิลัมพา อานุภาพแสนยากร  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
756 501282  น.ส.ศุภารวี เผือกเสน่ห์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
757 501294  นายอิงครัต กิ่งแก้ว  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
758 501298  น.ส.ฟาติมา ตันดิลกตระกูล  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
759 501304  น.ส.กรรณิการ์ แก่นจันทร์  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
760 501314  น.ส.ธนภรณ์ เพ็งสวน  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
761 501390  น.ส.ชฎาพร เกิดทอง  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
762 501408  นายเมธา อิ้วสวัสดิ์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
763 501411  น.ส.รัตนาภรณ์ รุ่งโรจน์มงคล  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
764 501419  น.ส.ฐิติมา จิตนอก  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
765 501433  น.ส.ภรภัทร คุรุธรรมนนท์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
766 501439  น.ส.อานิสรา สมีหวัง  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
767 501448  นายณัฐพงษ์ อยู่สุข  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
768 501453  น.ส.จิราพร เพียรธรรม  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
769 501470  นายพีระพงศ์ โตวรขจรกุล  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
770 501473  น.ส.พัชรพร ปลื้มเนตร  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
771 501483  นายอติกานต์ ศรีกสิกรณ์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
772 501485  น.ส.ธันพิชชา อุปถัมภ์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
773 501487  นายกรกฏ โพธิ์พนา  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
774 501518  น.ส.พรไพลิน พินิจรอบ  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
775 501530  น.ส.พรวิไล เศษดาห์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
776 501538  น.ส.รัตนาภรณ์ อินศร  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
777 501543  น.ส.อภิญญา ล้อมสุขา  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
778 501575  น.ส.ศศิการ บ่อหลี  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
779 501610  น.ส.ไพลิน เมฆสุวรรณ  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
780 501636  นายพิพิธธน เหล่าคนค้า  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
781 501645  นายธิติ เถื่อนอาราม  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
782 501649  นายสิรณรงค์ พิลา  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
783 501671  น.ส.ตวงพร สุวรรณสุทธิ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
784 501681  นายชาญสรรค์ อารีสินพิทักษ์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
785 501716  นายธนกฤต แก้วสงวน  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
786 501717  น.ส.กชวรรณ ยกยอน  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
787 501780  นายมนุชาธิป เจริญสวัสดิ์  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
788 501782  นายชินพัฒน์ วิริยะเดโชชัย  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
789 501802  นายอานนท์ หิรัญรัตนากร  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
790 501815  น.ส.พรนภา ดาบลาอำ  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
791 501861  น.ส.มณฑกานติ์ ศิริวิชัย  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
792 501879  นายนฤพล จันทร์สว่าง  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
793 501906  น.ส.รตนพร วัฒนา  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
794 501919  น.ส.ธนพรรณ แก้วศรีหาวงษ์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
795 501930  น.ส.กนกวรรณ ยาหยี  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
796 501946  น.ส.ภัทรพร พืชพันธุ์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
797 501954  นายกรวิก กวางสูงเนิน  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
798 501966  นายภูกิจ เสือเสนา  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
799 501967  น.ส.อาทิติญา คล้ายบัว  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
800 502012  นายภาสกร พุทธสุวรรณ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
801 502017  น.ส.ณัฏฐ์วริน ภัทรเรืองชัย  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
802 502041  น.ส.ประนัปดา นุ่มประไพ  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
803 502043  นายธนาวุฒิ เบญจาพจนาพร  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
804 502105  น.ส.พวงทอง นิลคีรี  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
805 502171  น.ส.โยษิตา สุดสวาสดิ์  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
806 502219  น.ส.วาสิตา เลิศสัตยาทร  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
807 502222  น.ส.ตวงรัตน์ เหลืองเจริญวัฒนา  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
808 502234  นายพิชญ์พล คำดี  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
809 502297  นายอภิวัฒน์ เครือหมื่น  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
810 502325  น.ส.ปชาบดี มาทรัพย์  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
811 502338  น.ส.ณัฐกานต์ สุขปั่น  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
812 502354  นายชยางกูร กรสูต  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
813 502371  นายชนม์พิสิฐ สรรค์วิทยากุล  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
814 502379  น.ส.พิชชาภา เดชวรรคณีย์  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
815 502394  น.ส.กรรภิรมย์ อมรกิจวัฒนกุล  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
816 502431  นายอิทธิเดช ศิวาคม  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
817 502448  น.ส.สิรามล ตันศิริ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
818 502455  น.ส.ปิยวรรณ เอี่ยมศรี  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
819 502456  น.ส.รุ่งอรุณ พิมพ์ทรัพย์  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
820 502483  น.ส.วิลาสินีย์ สายศร  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
821 502486  น.ส.ปภาวดี สุระเสียง  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
822 502495  นายภพ สัตยายุทธ์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
823 502498  น.ส.ธนวรรณ สงจินดา  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
824 502507  นายฤทธิชัย บุญมาก  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
825 502522  น.ส.ดารินทร์ ตันติยะสกุล  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
826 502551  นายเมธัส สมสมัย  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
827 502555  นายวุฒิภัทร เถื่อนคำ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
828 502585  น.ส.ชัชลี ซอฮัดซัน  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
829 502615  นายจักรพันธ์ โมรา  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
830 502616  น.ส.นภัส เกวลี  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
831 502680  น.ส.ชนิกานต์ กาญจนสมจิตต์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
832 502684  น.ส.สุพรรษา พุ่มสุวรรณ  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
833 502691  นายกฤตเมธ แววรัตน์  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
834 502706  น.ส.สุชีรา ครองบุญ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
835 502719  น.ส.จุฑารัตน์ บรรเทิงใจ  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
836 502752  น.ส.ธนัชญา ศักดิ์โสภิษฐ์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
837 502774  น.ส.วัลลภา ตันติจรัสกุลสิริ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
838 502832  น.ส.วริชา ปราณี  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
839 502843  น.ส.วิษา หอมจันทร์  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
840 502867  น.ส.กชกร แวววงษ์ทอง  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
841 502902  น.ส.ณัชชา วัจนะรัตน์  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
842 502923  น.ส.พลอยไพลิน บางทราย  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
843 502979  น.ส.สิรีธร วินทะไชย  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
844 502987  นายวิศรุต จันทร์แก้ว  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
845 503006  น.ส.จิตชาดา เมฆวะทัต  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
846 503013  นายสิรพล เกกีงาม  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
847 503018  น.ส.พรชนัน เกิดทรัพย์  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
848 503024  น.ส.วณิดา หิ่นเก่า  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
849 503038  น.ส.พิมพ์สุดา ดวงดารา  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
850 503039  น.ส.เวธกา วงศ์ปวน  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
851 503077  นายจักรกฤษ กอบพันธ์  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
852 503094  น.ส.รุ่งนภา ทิมรอด  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
853 503162  น.ส.พิมพวรรณ สุวรรณสวัสดิ์  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
854 503199  นายเจตนิพัทธ์ ด่านกุมภา  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
855 503211  น.ส.จิราพร แซ่เตีย  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
856 503215  นายสุคณธศักดิ์ คำลือเมือง  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
857 503216  น.ส.ศุภิสรา ทรัพย์สุฤทธิ์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
858 503221  น.ส.วชิรานุช ฦาชา  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
859 503234  น.ส.นารีซ่า ดำนาดี  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
860 503247  นายนราวิชญ์ อ่อนคำ  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
861 503254  นายกฤษณะ ปิยะเนติ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
862 503260  น.ส.วาณี คงอยู่  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
863 503277  น.ส.กัญญาณัท ศรีเทียน  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
864 503283  น.ส.อินทุอร แสงศรี  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
865 503314  น.ส.วนาลี แสงอรุณ  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
866 503332  น.ส.สลิลทิพย์ สว่างศรี  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
867 503363  นายนรวี มีอุสาห์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
868 503392  น.ส.ปิ่น วันทา  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
869 503401  น.ส.ปาลิดา มุลิกา  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
870 503461  นายบัณฑิต ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
871 503501  น.ส.ทรายแก้ว พงษ์เกษ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
872 503510  น.ส.นวรัตน์ คชวัฒน์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
873 503520  น.ส.ธารทิพย์ บุญรอด  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
874 503527  นายธงชัย แสงสุวรรณดี  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
875 503539  นายนิธิฤทธิ์ กำลังเกื้อ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
876 503547  นายพีรวัส ใจหาญ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
877 503548  น.ส.ธนัญญา หาเรือนศรี  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
878 503557  น.ส.ภรณ์ชนก ดอกสาคู  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
879 503679  น.ส.พัชรีพร กำเนิดศิริ  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
880 503702  นายจิรภาส สะคราญ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
881 503724  น.ส.สุคนธ์ทิพย์ ศรีเปารยะ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
882 503818  น.ส.ตุลารัตน์ เทพไพฑูรย์  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
883 503826  นายนรัฐ สุพรรณโกมุท  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
884 503867  นายคณินกานต์ กาญจนรัตน์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
885 503888  นายอุกฤษฏ์ สีสมาน  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
886 503892  น.ส.ลักษิณาพัฒน์ เข็มพิลา  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
887 503902  น.ส.อัญมณี จวงสอน  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
888 503922  น.ส.มัลลิกา กลิ่นภู่  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
889 503954  น.ส.พรรษพิชญ์ชา กุแก้ว  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
890 504028  น.ส.นันทวัน อ่อนสำลี  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
891 504050  น.ส.สุกัญญา กิจวรวุฒิ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
892 504055  นายวรดร นรานันท์ภิรมย์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
893 504061  น.ส.ตรีทิพย์นิภา จี่มุก  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
894 504087  น.ส.ลออรัตน์ สุววรณมณี  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
895 504093  น.ส.ภัทรภร กระแสร์ภูกิจ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
896 504129  น.ส.อังสณา ถิ่นคำบง  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
897 504155  น.ส.ชรัญญรัต สุขพัฒนอุดมโชค  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
898 504173  นายฐิติพันธ์ จงโชติชัชวาลย์  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
899 504182  น.ส.ณัฐธิดา อารยแสง  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
900 504186  นายภูมพล บัวทอง  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
901 504217  น.ส.พรนภัส อาทยะกุล  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
902 504236  น.ส.ปริชญา เกลี้ยงเกลา  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
903 504276  น.ส.วารุณี เรืองนก  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
904 504295  น.ส.วณัญญา ค้าผล  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
905 504296  น.ส.ณัฐณิชา สมพละชัยยา  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
906 504322  นายอมรเทพ พรหมอยู่  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
907 504328  น.ส.สุทธิดา กิจกวินโรจน์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
908 504399  นายสนธกร อันผาสุข  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
909 504465  น.ส.วริศรา กีรติหัตถยากร  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
910 504494  นายณัฐพล หมัดละ  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
911 504527  น.ส.ปวีภรณ์ พิทักษ์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
912 504528  นายทศธร พันธ์พฤกษ์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
913 504578  น.ส.ธารนันท์ คางคำ  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
914 504610  น.ส.เกวลี ศรีมงคล  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
915 504655  น.ส.ธนัชพร วัฒนเศรษฐ  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
916 504739  นายพสธร เตชะติ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
917 504749  น.ส.ปัทมาลัย บุญเสริม  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
918 504775  นายไพโรจน์ มุขประเสริฐ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
919 504784  นายวัลภัทร สุวรรณ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
920 504788  นายนาทดนัย อินทะแสน  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
921 504825  น.ส.พรพรรณ น้าวิไลเจริญ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
922 504834  นายนัทธพงศ์ มีเดช  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
923 504856  นายวรลภย์ ชื่นชูศรี  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
924 504858  น.ส.ศุทธนุช ทองมี  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
925 504884  นายชยุตพงศ์ แต้มมณี  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
926 504885  น.ส.ธมนวรรณ จงเจริญชัยวงศ์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
927 504899  นายภัทรภณ องอาจนิรามัย  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
928 504943  น.ส.อิสรีญา มะวา  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
929 504944  น.ส.เบญญาภา คล้ายหิรัญ  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
930 504954  น.ส.ธนัชพร มังคลาด  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
931 504997  น.ส.ธัญญลักษณ์ ราชพัฒน์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
932 505003  น.ส.กานต์พิชชา ธาระพิษ  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
933 505004  นายปิยชล ชูเลิศ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
934 505013  น.ส.ภัสรา พุฒกลาง  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
935 505015  น.ส.รัตน์ติกร ภาษี  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
936 505071  นายพชร มานิตย์  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
937 505078  นายพีรพงษ์ เตียมรัตนะ  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
938 505093  น.ส.ปสุตา ใจดี  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
939 505110  น.ส.ณัฐชา ชินวงษ์  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
940 505122  น.ส.สุปวีณ์ เจิดจิตกุศล  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
941 505125  นายกตัญญู ชูกลิ่น  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
942 505143  น.ส.สิริคณางค์ ลือนาม  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
943 505205  น.ส.พรปวีณ์ เผ่าโยธิน  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
944 505209  น.ส.ประภาภรณ์ พันธุ์ไพโรจน์  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
945 505253  นายธีระพันธุ์ เขียวคลี่  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
946 505258  น.ส.ภิญญภา บุญเกษมธนกุล  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
947 505263  น.ส.จุฑามณี วงแก้วเจริญ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
948 505315  น.ส.โชติกา อุ้ยฟักเจริญ  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
949 505333  นายพรภวิษย์ แสนมงคล  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
950 505334  น.ส.มัลลิกา วิชาเหล็ก  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
951 505339  น.ส.อรพรรณ ทันใจ  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
952 505343  น.ส.สุธัมมา เหล่าพาณิชยางกูร  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
953 505401  นายศุภวัฒน์ โมกขะเวส  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
954 505412  น.ส.พิชชาพร ผลาสินธุ์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
955 505466  น.ส.ชลธิชา สระบัว  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
956 505474  น.ส.มัทวัน ละคร  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
957 505482  น.ส.ภัทรชญา เบญจศิริโชติ  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
958 505486  น.ส.สิริภา สุโพธิ์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
959 505527  น.ส.บุญฑริก เพชรรัตน์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
960 505550  น.ส.สุดารัตน์ ประยงค์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
961 505557  น.ส.นิศากร มาลัยทัศน์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
962 505580  น.ส.ศิรินภา จันชื่น  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
963 505610  น.ส.สุภาภรณ์ อาษา  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
964 505652  นายวิทวัส เหมหงษา  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
965 505676  น.ส.ทักษพร อินอ่อน  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
966 505727  นายเทอดพงษ์ ศรีหงษ์ทอง  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
967 505740  น.ส.ศิระ ศักดิ์เลิศวิไล  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
968 505741  นายชัชชัย อ้วนผุย  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
969 505742  น.ส.ศศิภา อุทิศผล  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
970 505765  น.ส.นันทิยาย์ เนตรวงศ์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
971 505797  น.ส.ชุติกาญจน์ เจริญปาละ  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
972 505823  น.ส.ราดูวา แอลมาบรู๊ค  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
973 505824  นายวันนาเดีย นาแว  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
974 505838  นายอดิเรก ชาญชาตรีรัตน์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
975 505908  น.ส.พิมพ์มาดา สิงหรัตน์  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
976 505911  นายพิพัฒน์ ธรรมเนียม  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
977 505919  น.ส.ณรินทร ปานหิรัญ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
978 505926  น.ส.ชฎาธาร รักสวัสดิ์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
979 505941  น.ส.รพีภัทร เพ็งน่วม  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
980 505964  น.ส.วณารัตน์ ไฝ่การณ์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
981 505981  น.ส.อุทุมพร อินทร์ชู  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
982 505992  นายอาชวิต คุณาภิวัฒน์กุล  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
983 506011  นายนเรนทร์ฤทธิ์ เศรษฐพงศ์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
984 506043  นายปัณณวัฒน์ บุญขวัญ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
985 506053  นายฤทธิชัย เจษฎาเจิม  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
986 506115  น.ส.ขวัญจิรา ทาทิตย์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
987 506118  น.ส.พิภัสสร สุทธัง  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
988 506125  นายสหรัฐห์ เสือชม  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
989 506130  น.ส.สรวงรัตน์ กลัดอ่ำ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
990 506131  นายอดิศร ศรีกำเหนิด  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
991 506133  นายณัฐวุฒิ บัวทองจันทร์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
992 506135  นายธงชัย คล้ายจินดา  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
993 506151  น.ส.ศุภิสรา โรจนสกุล  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
994 506172  นายกฤษฎา นาทุ่งนุ้ย  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
995 506174  น.ส.กรกนก มงคลโภชน์  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
996 506193  นายนนทิยุต อยู่เถาว์  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
997 506206  น.ส.หัทยา วีระวัฒนานนท์  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
998 506217  น.ส.สุมิตตา ชัยรุ่งเรือง  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
999 506224  น.ส.ชรีรัตน์ ภูเขม่า  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1000 506291  น.ส.อัญชิษฐา เจริญวัฒนาโรจน์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1001 506357  น.ส.วิลาสินี ตุลากัลย์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
1002 506431  น.ส.สัจจาพร อุ่นเรือน  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
1003 506440  น.ส.พิชญธิดา มียิ้ม  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1004 506469  น.ส.สุจิตรา ชาอินทร์  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
1005 506487  นายพชร ทองลิ้ม  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
1006 506540  นายสรายุทธ ใจซื่อ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1007 506544  นายศิรวุฒิ ฉิมแฉ่ง  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1008 506613  น.ส.ภัทรศยา ศรีรมย์  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
1009 506668  น.ส.สุวนันท์ หมอดี  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
1010 506705  น.ส.ดวงเดือน พลอยมุกดา  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1011 506779  นายธีรพล แสงทอง  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
1012 506787  น.ส.ศุภรดา แก้วอร่าม  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1013 506793  น.ส.ปวีณา มีประเสริฐศักดิ์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1014 506808  น.ส.สุธีรา ศรีสมัคร  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
1015 506818  นายทีปกร ลิเหล็ก  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1016 506820  น.ส.พนัชกร ซื่อตรง  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
1017 506822  น.ส.กรพนัช ซื่อตรง  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
1018 506846  น.ส.จิตสุภา แพน้อย  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
1019 506847  น.ส.นารีรัตน์ เจริญวงษ์  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1020 506856  น.ส.เพชรรัตน์ ลีนาวงศ์  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
1021 506872  น.ส.พัตรานนท์ นุ่มเจริญ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1022 506937  นายปิยะ สรณาคมน์  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1023 506943  น.ส.ชยาภรณ์ สายพม่า  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1024 507004  นายณัฐพล สุวรรณ์  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1025 507020  น.ส.อารยา ศรีสอาด  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1026 507071  นายพสิษฐ์ ขันธเขต  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1027 507079  น.ส.พัชรประภา จินดาสวัสดิ์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1028 507091  น.ส.แกมกาญจน์ กล้าหาญ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
1029 507124  น.ส.จริญญา สวนสรรค์  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1030 507147  นายมณฑล แสงสว่าง  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1031 507149  นายพชญนน พฤทธิพงษ์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1032 507162  นายพงษ์สิทธิ์ กิตติสรนันท์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1033 507191  นายพฤหัส จาดบุญมา  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1034 507242  นายสุทธิศักดิ์ ไทยประดิษฐ์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1035 507249  นายวิสิษฎ์ องอาจ  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
1036 507285  น.ส.ชลิตา เสือเงิน  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
1037 507294  น.ส.กนกพรรณ อนันต์สกุลชัย  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
1038 507305  นายอนันตชัย คำแสนราช  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1039 507326  นายภูวไนย ขุยจันทึก  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
1040 507351  น.ส.ปภาวี ปัญญาวิไล  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1041 507372  น.ส.ยมลพร ลำเจียก  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1042 507374  นายธวัชชัย แตงทอง  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1043 507423  นายธนากร ลีลามหานนท์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1044 507438  น.ส.บุญญาอร พรมปัญญา  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
1045 507439  น.ส.วาสิตา สว่างพัฒน  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
1046 507505  น.ส.มณฑิสา เฉลิมนาม  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1047 507559  นายอุกกฤษฏ์ จิรพรเจริญ  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1048 507567  น.ส.ณัฐกานต์ ขันทรัพย์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
1049 507616  นายณัฐพล ตั้งความเพียร  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1050 507633  นายพีรดลย์ อ่อนสี  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
1051 507639  น.ส.อศัลยา ดวงระหว้า  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
1052 507804  นายวงศกร เภาเสน  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
1053 507824  น.ส.ลลิตา จันดาแก้ว  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1054 507831  น.ส.สุณัฏฐา จิตต์เที่ยง  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1055 507835  น.ส.ปิยะดา เจริญสุทธิโยธิน  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
1056 507860  นางสาวรินรดา ทองแกมแก้ว  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1057 507869  น.ส.หทัยชนก นาบุตรบุญ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1058 507893  น.ส.จันทร์จิรา เฉกเพลงพิน  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
1059 507906  น.ส.ธาวินี วิลามาศ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1060 507929  น.ส.อัญจิราพร อัศวกิจเสถียร  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1061 507965  น.ส.วรรณิศา กระดี่ทอง  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1062 507983  นายชนาธิป รัตนพาหุ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1063 507985  น.ส.วาสนา สมบูรณ์คงศักดิ์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1064 507986  นายภัทรเกียรติ ขำขจร  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
1065 508006  นายอภิสิทธิ์ จิหมาด  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
1066 508014  น.ส.พิชชานันทน์ เมธีวีรธนันท์  วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
1067 508015  นายอัษฎายุธ อ่ำบุญ  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1068 508040  น.ส.อรสา ใจมิตร  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
1069 508048  น.ส.สุนันทา กลัวผิด  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1070 508066  น.ส.สุธัญญา พื้นหินลาด  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1071 508068  น.ส.ปิยะวรรณ ศิริวรรณ์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
1072 508100  น.ส.พัชราภรณ์ ก่ำดำ  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1073 508113  น.ส.สุภัตรา ชื่นราม  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1074 508138  นายธีรภัทร จิตชัยกรณ์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1075 508158  น.ส.ทิพวรรณ หาญภิรมย์  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1076 508175  น.ส.นันทยา อ่อนนุ่ม  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
1077 508198  น.ส.เจียระไน อินทร์เรืองศรี  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
1078 508233  น.ส.สุภาพร พงษ์อุดม  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1079 508248  น.ส.ขนิษฐา พุ่มสถิตย์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
1080 508264  น.ส.นิสากร ศรีวิเชียร  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1081 508313  น.ส.นิภาพร ยางเครือ  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1082 508353  นายภาณุวรรธน์ ฟองชัย  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1083 508373  น.ส.ภิญญาพัชญ์ แสงแก้ว  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1084 508392  นายภูวฤณ ลิ้มไพศาล  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1085 508425  น.ส.สุธาทิตย์ เตาวาน  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
1086 508442  น.ส.จิดาภา เครือละม้าย  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1087 508489  นายนันทวุฒิ บุณยะวรรณ์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1088 508504  น.ส.จิตราพร เอี่ยมศิริวัฒน์  วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1089 508508  น.ส.ชุติกาญจน์ พรล้ำฟ้า  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1090 508537  น.ส.จุฑารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1091 508596  นายสรวิชญ์ บูรพวัฒน์  วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1092 508683  นายเชษฐิชัย ผาคำ  วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1093 508684  นายสุมนัส จะบัง  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1094 6001  นางสาววิลาสินี อินรุ่ง  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
1095 810003  นางสาวกัณฐิกา เศรษฐวิทยานุกิจ  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1096 810004  นางสาวพิมนพัศย์ ศิรินุพงษ์  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1097 810005  นายศิริชัย สุรังสี  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1098 810006  นางสาวณัฐิตา ชูบุญเลิศ  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1099 810007  นางสาวจุฑารัตน์ บัวบาน  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1100 810008  นายอัฐพล อาจคงหาญ  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1101 810009  นายศรายุธ นิลกำแหง  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1102 810010  นายณัชพล รามนาถ์  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1103 810011  นายนัทธพงศ์ พละทรัพย์  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1104 810014  นางสาวตฤษณา บุ่งอุทุม  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1105 810015  นางสาวปริยฉัตร ธีระประเสริฐ  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1106 810016  นางสาวกาญจนาพร เฉิดไธสง  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1107 810017  นางสาวปาณิศา บุญคุ้ม  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1108 810018  นางสาวออมสิน สารธิ  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1109 810019  นางสาวนฤมล จันทรภักดี  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1110 810020  นายธีรภัทร์ ผลโพธิ์  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหาร
1111 820003  นางสาวพรนัชชา สวนสำราญ  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
1112 820004  นางสาวชนิดา นันตาวงศ์  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
1113 820005  นางสาวสุมิตรา หมื่นอาษา  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
1114 820006  นางสาวธนัชชา โพธิ์เจริญ  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
1115 820007  นายจิโรจน์ บุญสังข์  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
1116 820008  นางสาวแคทลียา นิสังกาศ  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
1117 820009  นางสาวนันทิชา ศิริรัตน์  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
1118 820010  นางสาวณัฐกานต์ บำรุง  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
1119 820011  นางสาวธนาพร คีรีนะ  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
1120 820012  นางสาวสุธาสินี เหล่าเขตกิจ  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
1121 820014  นางสาววรรณวิสา สุขกมล  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
1122 820015  นางสาวสุปรียา พรรณลำเจียก  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
1123 820016  นางสาวพันไมล์ บุญธรรม  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
1124 820017  นางสาวปาริชาติ ศรีสวัสดิ์  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
1125 830001  นางสาวนิชาภัทร วงษ์หาญ  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1126 830002  นางสาววิมลสิริ ไทยประเสริฐ  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1127 830004  นางสาวกัญจนพร ภูจำปา  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1128 830005  นางสาวภัทรนันท์ จารุดุล  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1129 830007  นางสาวณัฐพร รสรื่น  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1130 830008  นางสาวภัทรภร กมลาศัยกุล  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1131 830009  นางสาวอริสรา จันนก  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1132 830010  นางสาวศุภางค์วดี ฤทธิวุฒิ  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1133 830011  นางสาวภาวินี พยุงรัตน์  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1134 830012  นางสาวนภารัตน์ หลิมสกุล  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1135 830014  นางสาววารุณี ศรีเงิน  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1136 830015  นายเอกพบ คล้ายศิริ  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1137 830016  นางสาวอารยา วนมงคล  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1138 830017  นางสาวสมฤทัย พรมจันทร์  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1139 830018  นางสาวจุฑามาศ วงศ์จันทร์ดี  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1140 830019  นายวิสุทธิ์ แสงอนุกุล  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1141 830020  นายพงศธร พวงทอง  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1142 700103  นายณัฐวุฒิ สำเร็จ  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1143 700104  นางสาวกุลศิตา ดอนฉิมพลี  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1144 700107  นางสาวกนกวรรณ มุตตามระ  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1145 700201  นายธนกฤต จุลวานิช  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1146 700202  นายฉันทวัชร เบญจนราพันธ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1147 700301  นางสาวพิชชานันท์ สุขแก้ว  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1148 700303  นายอานนท์ ชลวุฒิ  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1149 700304  นายพิสุทธิ์ หน่อแก้ว  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1150 700306  นายสยุมภู เกษแก้ว  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1151 700309  นางสาวภัคจิรา ปัจฉาพร  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1152 700310  นายธัญบดี สุขแก้ว  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1153 700312  นางสาวสวรินทร์ มาโพธิ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1154 901003  Ms.Chatchaya Chanchua  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1155 901007  Mr.Pavit Noinongyow  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1156 901008  Mr.Chayakorn Siripuwanich  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1157 901009  Mr.Sanhawat Tao-ngern  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1158 901011  Mr.Setthapat Nopapirakkul  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1159 901012  Mr.Chanon Deeprasertkul  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1160 901014  Ms.Jirapa Lapanant  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1161 901015  Mr.Chayanin Hankansujarit  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1162 901016  Mr.Mananchai Rojamornkul  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1163 901017  Mr.Warat Narattharaksa  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1164 901018  Mr.Viranpat Vongswasdi  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1165 901019  Mr.Sarun Vatanatumrak  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1166 901020  Mr.Phurithat Luadthai  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1167 901022  Ms.Thisada Sutthitham  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1168 901025  Ms.Lalinda Chirachanakul  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1169 901027  Ms.Pimpisa Watthanavarangkul  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1170 901030  Mr.Napat Panthongsem  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1171 901032  Mr.Tankhun Suriyanonrin  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1172 901036  Ms.Matchima Ditthawibun  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1173 901038  Mr.Peerawit Trakulsatjawat  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1174 901039  Ms.Sirirojana Thaiyanan  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1175 901043  Mr.Itthipat Itsariyapracha  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1176 901045  Ms.Veerada Thammaraj  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1177 901046  Mr.Boonnithi Jiaramaneepinit  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1178 901058  Mr.Thitiwat Watanajaturaporn  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1179 901059  Mr.Sasawat Chanate  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1180 901066  Mr.Peeranut Chindanonda  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1181 901070  Ms.Nateera Napradit  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1182 901072  Mr.Teratat Suthithosatham  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1183 901075  Mr.Satha Chaojaroenrat  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1184 901076  Mr.Pattarawut Imamnuaysup  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1185 901094  Mr.Tanapat Jiamsawas  วิทยาลัยนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1186 8001  นางสาวนวินดา เกษมเกียรติไทย  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ บริหารเทคโนโลยี
1187 8005  นางสาวณัฐสุดา วัฒนากรแก้ว  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ บริหารเทคโนโลยี