ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
1  นางสาว กมลลักษณ์ วรรโน     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
2  นางสาว กฤติมา เจริญสมบัติ     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
3  นางสาว กัญญาณัฐ เครือกาบ     เทคโนโลยีชีวภาพ
4  นางสาว กัญญาวีร์ ไชยชนะ     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
5  นางสาว จิณณา พงศาวรี     บริหารธุรกิจบัณฑิต
6  นางสาว ฉัตรชนก วงศ์สำอาง     วิทยาการคอมพิวเตอร์
7  นางสาว ชญานาถ พงศ์สถาบดี     เคมีอุตสาหกรรม
8  นางสาว ชญานิศ ทองหุ่น     เทคโนโลยีชีวภาพ
9  นางสาว ชนากานต์ บัวล้อมเเก้ว     บริหารธุรกิจบัณฑิต
10  นางสาว ญานิกา สื่อหงวน     เทคโนโลยีชีวภาพ
11  นางสาว ณัฏฐ์นรี จริยพาณิชย์     เคมีสิ่งแวดล้อม
12  นางสาว ณัฐกาน ลิมปนะวรรณกุล     วิทยาการคอมพิวเตอร์
13  นางสาว ณัฐกุล ม่วงมณี     เคมีอุตสาหกรรม
14  นางสาว ณัฐวดี แบนคีรี     เคมีอุตสาหกรรม
15  นางสาว ณัฐสุดา เหมือนขจร     วิศวกรรมระบบการผลิต
16  นางสาว ธมนวรรณ อึ้งประภากร     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
17  นางสาว ธีรภัทร แก้วกำพล     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
18  นางสาว นนทวรรณ โพธิ์ทอง     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
19  นางสาว นริศรา พินเนียม     เคมีอุตสาหกรรม
20  นางสาว นลินทิพย์ อิ่มชาลี     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
21  นางสาว นันทชา กฤษณยรรยง     เทคโนโลยีชีวภาพ
22  นางสาว น้ำเพชร ส้มอยู่     เทคโนโลยีชีวภาพ
23  นางสาว เบญจรัตน์ เอื้อแสงสุวรรณ     บริหารธุรกิจบัณฑิต
24  นางสาว ปัญญพัฒน์ ปุญญรัตนศรีขจร     เทคโนโลยีชีวภาพ
25  นางสาว ปาณิสรา รุกขชาติ     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
26  นางสาว ปาลิตา สนธิ์ทอง     เคมีสิ่งแวดล้อม
27  นางสาว ปิยะรัตน์ เอี่ยมอุไร     บริหารธุรกิจบัณฑิต
28  นางสาว พลอยไพลิน พลหาร     เทคโนโลยีชีวภาพ
29  นางสาว พัสน์นันท์ อุทยานิก     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
30  นางสาว พิภัสสร เล่ารุ่งโรจน์     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
31  นางสาว ภคนันท์ ก้าวกิจประเสริฐ     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
32  นางสาว ภณิดา อ่อนน้อม     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
33  นางสาว มัณฑนา กันยาบัณฑิตย์     เคมีสิ่งแวดล้อม
34  นางสาว เมธาพร กองตระกูลดี     เคมีอุตสาหกรรม
35  นางสาว เมธินี ปัญควนิช     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
36  นางสาว รวิสรา สีกะมุด     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
37  นางสาว รัตนาภา เพ็ชรไชย     เทคโนโลยีชีวภาพ
38  นางสาว รุ่งทิวา มารศรี     บริหารธุรกิจบัณฑิต
39  นางสาว วชิรินทรา แก้วอินชัย     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
40  นางสาว วรทัย อุตระ     คณิตศาสตร์ประยุกต์
41  นางสาว วริศรา ศิริพงษ์     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
42  นางสาว วิมนศิณี ยวนใจ     วิทยาการคอมพิวเตอร์
43  นางสาว วิสสุตา อ้นอำไพ     วิทยาการคอมพิวเตอร์
44  นางสาว ศศิวิมล รุจิรัตน์     เคมีอุตสาหกรรม
45  นางสาว ศุภสิริ กือเย็น     บริหารธุรกิจบัณฑิต
46  นางสาว สาธิตา สิทธิโชคคณานนท์     เคมีอุตสาหกรรม
47  นางสาว สุกัญญาภรณ์ หนูจอ     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
48  นางสาว สุพิชญา เจริญวิริยะภาพ     บริหารธุรกิจบัณฑิต
49  นางสาว สุภาวดี ศิริปิตุภูมิ     เคมีอุตสาหกรรม
50  นางสาว สุภาสินี จันทร์เพ็ญ     เทคโนโลยีชีวภาพ
51  นางสาว อรวี บุณโยบล     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
52  นางสาว อริสรา ลุยวิกกัย     บริหารธุรกิจบัณฑิต
53  นางสาว ออมพลอย สิริเรืองปัญญา     บริหารธุรกิจบัณฑิต
54  นางสาว อาภาพร หทัยทิพรัตน์     คณิตศาสตร์ประยุกต์
55  นางสาว อินธิรา ดู่ป้อง     เคมีอุตสาหกรรม
56  นางสาวกนต์ธร ลิมปะพันธุ์     การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
57  นางสาวกมลวรรณ โฆษะวิวัฒน์     วิศวกรรมระบบควบคุม
58  นางสาวกรกนก พันธุ์นายม     วิศวกรรมอาหาร
59  นางสาวกรวรรณ ประเสริฐศรี     ภูมิสถาปัตยกรรม
60  นางสาวกวิสรา ก่อกอง     วิศวกรรมไฟฟ้า
61  นางสาวกัญญนันทน์ ธนเศรษฐวิทย์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
62  นางสาวกัญญาณัฐ แสงวิลัย     วิศวกรรมเคมี
63  นางสาวกุลธิดา กนกรัตนนุกูล     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
64  นางสาวกุลสตรี มณีรัตน์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
65  นางสาวเกวลิน สุวรรณโชคอิสาน     วิศวกรรมปิโตรเคมี
66  นางสาวขวัญจิรา หงษ์ยันตรชัย     วิศวกรรมชีวการแพทย์
67  นางสาวเขมจิรา หงษ์ยันตรชัย     วิศวกรรมชีวการแพทย์
68  นางสาวเขมิกา อักษรสมัย     ภูมิสถาปัตยกรรม
69  นางสาวคุณัญญา ศรีสมปอง     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
70  นางสาวจิณณพัต สุวรรณเกตกะ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
71  นางสาวจิดาภา จิรสรรพคุณากร     วิศวกรรมโยธา
72  นางสาวเจนจิรา เรืองทรัพย์เอนก     สถาปัตยกรรมหลัก
73  นางสาวฉัตรตะวัน ผดุงเกียรติศักดิ์     สถาปัตยกรรมหลัก
74  นางสาวชญากานต์ ธัญญะกรณ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
75  นางสาวชญานิน มุ่งถิ่น     วิศวกรรมเคมี
76  นางสาวชญานิศ พรหมฮวบ     วิศวกรรมชีวการแพทย์
77  นางสาวชญานิศ สุติเชวงกุล     ภูมิสถาปัตยกรรม
78  นางสาวชญานุตม์ ทองมา     สถาปัตยกรรมหลัก
79  นางสาวชนัญญา นพรัตน์     วิศวกรรมเคมี
80  นางสาวชนากานต์ ฉนานุกูล     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
81  นางสาวชนิดาภา เพิ่มทองอินทร์     สถาปัตยกรรมภายใน
82  นางสาวชลทัศน์ ทัศนปรีชาชัย     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
83  นางสาวชลวรรณ ตันพานิช     วิศวกรรมวัดคุม
84  นางสาวชลิตา เกรียงประภากิจ     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
85  นางสาวชลิศวรา ระฤทธิ์     วิศวกรรมระบบการผลิต
86  นางสาวชุตินันท์ จิรัฐติกานันท์     การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
87  นางสาวชุติมา ฐานกิตติคุณ     วิศวกรรมอาหาร
88  นางสาวฐิตา นาคเงิน     สถาปัตยกรรมภายใน
89  นางสาวฐิตินันท์ เลิศปัญญาโรจน์     วิศวกรรมไฟฟ้า
90  นางสาวฐิติภัค ตันสกุล     สถาปัตยกรรมภายใน
91  นางสาวณภัทร ว่องสินไพบูลย์     วิศวกรรมไฟฟ้า
92  นางสาวณมณ ทองสุวรรณ     สถาปัตยกรรมหลัก
93  นางสาวณัฐกานต์ รุจิชานันทกุล     วิศวกรรมโทรคมนาคม
94  นางสาวณัฐณิชา มูสิกะสังข์     วิศวกรรมขนส่งทางราง
95  นางสาวณัฐธิดา ทองกูล     วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
96  นางสาวทิคำพร โพธิ์แดง     วิศวกรรมปิโตรเคมี
97  นางสาวธนญา วีระวุฒิพล     สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
98  นางสาวธนัณญา เหลืองกัลยาณคุณ     วิศวกรรมชีวการแพทย์
99  นางสาวธรรญษร พรไกรศรี     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100  นางสาวธวัลยา ประภาศิริกุล     วิศวกรรมโยธา
101  นางสาวธัชชา เขตต์กัน     ภาษาญี่ปุ่น
102  นางสาวนนทินี กิจนิที     วิศวกรรมโทรคมนาคม
103  นางสาวนภพรรษ ธนธีรากุล     วิศวกรรมระบบควบคุม
104  นางสาวนภัสนันท์ แจ่มประทิพย์     สถาปัตยกรรมภายใน
105  นางสาวนวินดา นคราวงศ์     วิศวกรรมสารสนเทศ (ว.ชุมพร)
106  นางสาวนัชชา ชาญชัยศรี     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
107  นางสาวนัทธมน ช่วยอ่อน     ภาษาญี่ปุ่น
108  นางสาวนัทธมน อนุรักษ์รัชดา     วิศวกรรมชีวการแพทย์
109  นางสาวนางสาวมนต์นภา ล้อจินดา     วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
110  นางสาวน่านนภา ไชยสมบูรณ์     วิศวกรรมเคมี
111  นางสาวน้ำเพ็ชร ไชยเจริญ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
112  นางสาวนิธิตา ฉิมพา     สถาปัตยกรรมภายใน
113  นางสาวนิธิพร จิตติเรืองเกียรติ     วิศวกรรมเคมี
114  นางสาวบุญสิตา ชินะรังษี     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
115  นางสาวบุญสิตา ทองสม     ภูมิสถาปัตยกรรม
116  นางสาวเบญญา สุทธิวิวัฒน์     วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
117  นางสาวปาริชาติ แดงตระกูล     วิศวกรรมเคมี
118  นางสาวปีย์วรา ปรีชาวีรกุล     สถาปัตยกรรมหลัก
119  นางสาวเปมิกา พูลสุข     วิศวกรรมวัสดุนาโน
120  นางสาวพัชรธร ลีวิวิธนนท์     ภาษาญี่ปุ่น
121  นางสาวพิชชาพร เทพสุวรรณ์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
122  นางสาวพิชญา ทรัพย์อัมพร     วิศวกรรมไฟฟ้า
123  นางสาวพิชญา ศรีจุฬางกูล     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
124  นางสาวพิม พลพิพัฒนพงศ์     สถาปัตยกรรมหลัก
125  นางสาวพิมสวิยา ฐานวิเศษ     ครุศาสตร์การออกแบบ
126  นางสาวพีรยา กาญจนโอฬารศิริ     วิศวกรรมอาหาร
127  นางสาวพีรยา จันทร์ดำ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
128  นางสาวแพรว ศิริอุดมเศรษฐ     นิเทศศิลป์
129  นางสาวแพรวพรรณ พินทอง     วิศวกรรมวัสดุนาโน
130  นางสาวแพรวา จาววงศ์สันต์     วิศวกรรมขนส่งทางราง
131  นางสาวภัทรพร หาญผดุงกิจ     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
132  นางสาวมนพร พงศ์สิทธิศาสตร์     วิศวกรรมอุตสาหการ
133  นางสาวมลธิรัตน์ นิธิสิริกุล     พัฒนาการเกษตร
134  นางสาวมิ่งกมล ที่พัก     วิศวกรรมเคมี
135  นางสาวเมธัส แก้ววงศ์วาร     สถาปัตยกรรมหลัก
136  นางสาวเมศิตา เจริญยิ่ง     สถาปัตยกรรม
137  นางสาวรชยา อังชยกุล     สถาปัตยกรรมภายใน
138  นางสาวรตี โพธิ์มา     สถาปัตยกรรมหลัก
139  นางสาวรษิกา อินทร์รุ่ง     วิศวกรรมอาหาร
140  นางสาวรุจิรดา จุฑาสันติกุล     สถาปัตยกรรมหลัก
141  นางสาววทัยพรรณ วงศ์วิเศษกุล     สถาปัตยกรรมหลัก
142  นางสาววศินี ภัคชวกิจ     สถาปัตยกรรมภายใน
143  นางสาววัชรี วิสัชนาม     วิศวกรรมเครื่องกล
144  นางสาววัศยา อรุณสกุล     ภูมิสถาปัตยกรรม
145  นางสาววัศยา อรุณสกุล     วิศวกรรมอาหาร
146  นางสาวศุภกานต์ เอี๊ยบเจริญ     สถาปัตยกรรมหลัก
147  นางสาวศุภลดา เรือนเงิน     วิศวกรรมโทรคมนาคม
148  นางสาวศุภสุตา จันทร์แสงทอง     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
149  นางสาวสโรชา รัตนมณีโชติ     วิศวกรรมวัดคุม
150  นางสาวสวรินทร์ ศรียาเทพ     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
151  นางสาวสิเธียร ตันสุขวัฒน์     วิศวกรรมไฟฟ้า
152  นางสาวสิริยากร สันติกชกร     วิศวกรรมโยธา
153  นางสาวสุดามาศ โรจนรัชโยธิน     ศิลปอุตสาหกรรม
154  นางสาวสุธาวัลย์ พูลศิริ     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
155  นางสาวสุนีณัฐ สือวงศ์ประยูร     วิศวกรรมเคมี
156  นางสาวสุปรียา วงศ์สระคู     วิศวกรรมปิโตรเคมี
157  นางสาวโสภิดา ศิริ     เทคโนโลยีสารสนเทศ
158  นางสาวอชิรญา ชุติศิลป์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
159  นางสาวอภิญญา ภัททิยกุล     วิศวกรรมระบบควบคุม
160  นางสาวอรณัส ศรีสัจจัง     สัตวศาสตร์
161  นางสาวอรุณวัสสา อนุวัฒน์นนทเขตต์     สถาปัตยกรรมหลัก
162  นางสาวอลิษา ทรัพย์นิธิ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
163  นางสาวอลีนา ธรรมสอน     สถาปัตยกรรมหลัก
164  นางสาวอิงพร ปูรณโชติ     วิศวกรรมเครื่องกล
165  นางสาวอิสรีย์ จันทร์จรุงจิต     สถาปัตยกรรมหลัก
166  นาย กานต์กวิน ประไพศิลป์     วิทยาการคอมพิวเตอร์
167  นาย คณิติน สุขดิษฐ     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
168  นาย คริษฐ์ ศรีรัตนอุดม     ฟิสิกส์ประยุกต์
169  นาย จิรเดช พูลทรัพย์     เทคโนโลยีชีวภาพ
170  นาย จิรเวช กอบสุขยิ่งเจิญ     เทคโนโลยีชีวภาพ
171  นาย ไชยพฤกษ์ เพียรพิทักษ์กิจ     บริหารธุรกิจบัณฑิต
172  นาย เทียนชัย วงษ์แก้ว     ฟิสิกส์ประยุกต์
173  นาย ธนกร นิมิหุต     บริหารธุรกิจบัณฑิต
174  นาย ธรรมรัฐ มิ่งพันธุ์     เคมีอุตสาหกรรม
175  นาย นภสินธุ์ ภัครัตน์     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
176  นาย บุญฤทธิ์ ด่านวิไลปิติกุล     เคมีอุตสาหกรรม
177  นาย ปกรณ์ สวนศรี     บริหารธุรกิจบัณฑิต
178  นาย ปิติยะ สีโสดา     วิทยาการคอมพิวเตอร์
179  นาย ภัควัฒน์ เลิศเชิดชูศิริกุล     บริหารธุรกิจบัณฑิต
180  นาย ภูริวัชร์ ปรีชาทวีพัฒน์     วิทยาการคอมพิวเตอร์
181  นาย เมธัส จันทรโชติชัชวาล     คณิตศาสตร์ประยุกต์
182  นาย รณกฤต ลอสี     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
183  นาย วงศธร โพธิ์นาค     เคมีอุตสาหกรรม
184  นาย วิธ หอชัยเจริญ     สถิติประยุกต์
185  นาย วิศรุต พรมคล้าย     วิทยาการคอมพิวเตอร์
186  นาย สิรวิชญ์ นาสารี     เทคโนโลยีชีวภาพ
187  นาย สิระวิชญ์ อัครพันธุ์พงศ์     สถิติประยุกต์
188  นาย สุวิจักขณ์ สังข์บัวสี     บริหารธุรกิจบัณฑิต
189  นาย โสภณัฐ สุขบุญ     คณิตศาสตร์ประยุกต์
190  นาย อชิตพล ฉันประเสริฐศักดิ์     เคมีอุตสาหกรรม
191  นาย อภิสิทธิ์ วรรธนะวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต
192  นายกนก อรรฆยมาศ     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
193  นายกรวิชญ์ แซ่จู     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
194  นายกฤติน สถิตธรรมนิตย์     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
195  นายกฤษณพงศ์ ยอดปรีชาวิจิตร     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
196  นายกฤษดา ธรรมปรีชาถาวร     วิศวกรรมเครื่องกล
197  นายกลวัชร สมพงษ์     วิศวกรรมเครื่องกล
198  นายกษิดิศ ลาภเลิศสุข     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
199  นายกัญจน์ อัศวพิภพไพศาล     วิศวกรรมระบบการผลิต
200  นายกันตภณ โควานิชเจริญ     ภูมิสถาปัตยกรรม
201  นายกันตินันท์ บูรพาชีพ     วิศวกรรมไฟฟ้า
202  นายกำนัน สุขขี     วิศวกรรมอาหาร
203  นายกิตติกานต์ ตันติวิวัฒน์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
204  นายกิตติเชษฐ์ น้ำเพชร     วิศวกรรมอัตโนมัติ
205  นายกิตติพัฒน์ หาญประดิษฐ์     วิศวกรรมชีวการแพทย์
206  นายคณุตม์ ปึงศิริเจริญ     วิศวกรรมอาหาร
207  นายจารุวิทย์ โยคะสิงห์     การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
208  นายจิตรภณ ปรัชญาจุฑา     วิศวกรรมไฟฟ้า
209  นายจิรกฤต รักวาทิน     วิศวกรรมโยธา
210  นายจิรัช จริยาธนาวุฒิ     สถาปัตยกรรมหลัก
211  นายจิรายุ สมเจริญสิน     วิศวกรรมโยธา
212  นายชนวรรฒ โลหะชาละ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
213  นายชนานนท์ จันทรทิณ     วิศวกรรมโยธา
214  นายชยุตม์ สินไชย     วิศวกรรมไฟฟ้า
215  นายชลายุ ตั้งชีวินศิริกุล     วิศวกรรมเครื่องกล
216  นายชานน กมลโกศล     วิศวกรรมไฟฟ้า
217  นายชานน ฤทธิ์แรงกล้า     วิศวกรรมโทรคมนาคม
218  นายชานน สิขันธกบุตร     วิศวกรรมไฟฟ้า
219  นายชินพัฒน์ รัตนภิรมย์     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
220  นายฐิติภัทร ทัดบุญนาค     วิศวกรรมวัดคุม
221  นายณภัทร เผ่าพันธ์ดี     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
222  นายณภัทร ไวพ่อค้า     วิศวกรรมเครื่องกล
223  นายณัฐกมล มณีรัตน์     วิศวกรรมระบบการผลิต
224  นายณัฐชนน เอี่ยมแสงใส     วิศวกรรมสารสนเทศ
225  นายณัฐชนน โอภาสตระกูล     วิศวกรรมชีวการแพทย์
226  นายณัฐพงศ์ สมบูรณ์ภัทรกิจ     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
227  นายณัฐพล เวชกิจวาณิชย์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
228  นายณัฐรัตน์ พลแหลม     วิศวกรรมชีวการแพทย์
229  นายณัฐสิทธิ์ ปิยะสอน     วิศวกรรมโยธา
230  นายณุวัสฐ์ อดิจารุพันธุ์     ภูมิสถาปัตยกรรม
231  นายดิษณ์กร วานิชรัตนกุล     วิศวกรรมไฟฟ้า
232  นายทยากร ฟู     วิศวกรรมไฟฟ้า
233  นายทิวากร ถาวรจคุรวัฒน์     วิศวกรรมไฟฟ้า
234  นายแทน ขัตติยะสุวงศ์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
235  นายธนัท ห่อไพศาล     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
236  นายธนากร โขอนันต์     วิศวกรรมอาหาร
237  นายธนาคาร สว่างเรือง     วิศวกรรมไฟฟ้า
238  นายธรณ์นนท์ พีระญาณ์โกเศส     สถาปัตยกรรมหลัก
239  นายธฤต หอเพชรรุ่งเรือง     วิศวกรรมสารสนเทศ
240  นายธาม กังกเวคิน     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
241  นายธิตินัทธิ์ เพาะบุญ     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
242  นายธีรภัทร์ วงศ์ปราชญ์     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
243  นายธีระพัฒน์ คงสมปรีดิ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
244  นายนนทกิจ แก้ววงศ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
245  นายนภัทร ตันสุธิรพงษ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
246  นายนราวิชญ์ ไชยภักดี     วิศวกรรมเครื่องกล
247  นายนริศ จันทร์ไพบูลย์กิจ     วิศวกรรมสารสนเทศ
248  นายนฤเบศร เกตุถิน     วิศวกรรมระบบควบคุม
249  นายนฤพงศ์ จรัสบุญไพศาล     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
250  นายนิธิวุฒิ วิไลนุช     วิศวกรรมโทรคมนาคม
251  นายบัณทัต ขจรศักดิพันธ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
252  นายปณต หล่อยืนยง     วิศวกรรมชีวการแพทย์
253  นายปณพงศ์ เหลืองเพียรสมุท     วิศวกรรมเครื่องกล
254  นายปรเมศร์ เฟื่องพานิชเจริญ     วิศวกรรมวัดคุม
255  นายปรัชญ์ จอมอินตา     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
256  นายปวริศ เจียศิริพร     วิศวกรรมไฟฟ้า
257  นายปัญญา ประชาชิต     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
258  นายปัญญา พรมฮวด     ครุศาสตร์วิศวกรรม
259  นายปัญปิติ เกียรติเสวี     วิศวกรรมไฟฟ้า
260  นายปัณณวัชร์ อนันต์ชัยธรรม     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
261  นายปัณณวัฒน์ ตรีกาลนนท์     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
262  นายปัณณวัฒน์ เพชรอตุโล     วิศวกรรมเครื่องกล
263  นายปาณัสม์ สุขพลอย     วิศวกรรมเคมี
264  นายปิยังกูร การะกรรม     วิศวกรรมโยธา
265  นายปุณณวิช อาชวกิจโกศล     วิศวกรรมอาหาร
266  นายปูรณ์ ดีช่วย     วิศวกรรมขนส่งทางราง
267  นายพฐา กาญจนาปัจจ์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
268  นายพลกฤต วิศิษฏ์ศาสตร์กุล     สถาปัตยกรรมหลัก
269  นายพลวัฒน์ วาสุเทพรังสรรค์     ภูมิสถาปัตยกรรม
270  นายพสุรัตน์ ไตรรัตน์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
271  นายพัชรพล ปอวิจิตกุล     วิศวกรรมโยธา
272  นายพัทธพล กังวาลโชคชัย     ภาษาญี่ปุ่น
273  นายพัทธ์พล ภัทรมงคลกุล     วิศวกรรมปิโตรเคมี
274  นายพาทิศ ผู้พัฒน์     วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
275  นายพิชญ์ภูมิ บุญทองแพง     วิศวกรรมเกษตร
276  นายพิพัฒน์ กลิ่นทับ     วิศวกรรมไฟฟ้า
277  นายพีรณัฐ ปัสนานนท์     นิเทศศาสตร์เกษตร
278  นายพีรวัส นวมทอง     วิศวกรรมโยธา
279  นายพีรวิชญ์ เดวี     วิศวกรรมอาหาร
280  นายพีรวิชย์ นามมูลตรี     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
281  นายพุฒิ จูประเสริฐ     วิศวกรรมระบบควบคุม
282  นายภควัต ศรศุกลรัตน์     วิศวกรรมเคมี
283  นายภรัณยู สีตวาริน     วิศวกรรมไฟฟ้า
284  นายภราดร เสาวนีย์พิทักษ์     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
285  นายภัทร์ชนน แสงสุริโยทัย     วิศวกรรมวัสดุนาโน
286  นายภาณุ ยุรยาตร์     วิศวกรรมปิโตรเคมี
287  นายภาสกร ขาวสะอาด     สถาปัตยกรรม
288  นายภูธัช บุตรดีสุวรรณ     ภูมิสถาปัตยกรรม
289  นายภูมิภัทร สุปัญญา     วิศวกรรมโทรคมนาคม
290  นายภูริภัทร ทัพพุน     วิศวกรรมโยธา
291  นายเมธาสิทธิ์ อ่อนเเก้ว     วิศวกรรมโยธา
292  นายยศธาดา อุชุวัฒน์     วิศวกรรมไฟฟ้า
293  นายรชต มะลี     สถาปัตยกรรมหลัก
294  นายรณกร ผดุงประเสริฐ     วิศวกรรมเครื่องกล
295  นายรัชชานนท์ เวชสิทธิ์     วิศวกรรมโยธา
296  นายรัฐพงศ์ โสมติด     วิศวกรรมเครื่องกล
297  นายรุจ ศรีงาน     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
298  นายวรันธร ตันอนุชิตติกุล     วิศวกรรมชีวการแพทย์
299  นายวสุพล ตั้งสมบัติวิสิทธิ์     วิศวกรรมอาหาร
300  นายวัชริศ โคววิกกัย     วิศวกรรมเครื่องกล
301  นายวิทวัส ภูพงษ์พานิช     วิศวกรรมไฟฟ้า
302  นายศิรวิชญ์ ตันติภูวนารถ     วิศวกรรมไฟฟ้า
303  นายศุภกร วงศ์แสวง     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
304  นายศุภณัฐ ศรีจันทร์     วิศวกรรมเคมี
305  นายศุภฤกษ์ แก้ววิมลรัตน์     วิศวกรรมวัดคุม
306  นายศุภวิชญ์ ศรีรัตนะ     วิศวกรรมเคมี
307  นายสฤษฎ์พงศ์ เพิ่มผล     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
308  นายสหพล ทองสม     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
309  นายสหัสวรรษ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์     วิศวกรรมโยธา
310  นายสัณฑพล ศรีพิไลพงศ์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
311  นายสิรภพ คุปติพงศ์กุล     สถาปัตยกรรมหลัก
312  นายสุนิติ พุทธพงษ์ศิริพร     วิศวกรรมอาหาร
313  นายสุรวิชญ์ รัตนเมธาชาติ     วิศวกรรมเครื่องกล
314  นายสุรัตน์ เปรมปลื้ม     วิศวกรรมเคมี
315  นายสุริยะ ม่วงทองหลาง     วิศวกรรมเครื่องกล (ว. ชุมพร)
316  นายสุวนัฐ ศรีพิทักษ์     วิศวกรรมระบบควบคุม
317  นายเสฎฐวุฒิ อภิรักษ์สัตยากุล     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
318  นายเสถียรพงษ์ ปัณณวัฒน์วิสุทธิ์     วิศวกรรมสารสนเทศ
319  นายอดุลวิทย์ แก้วภมร     วิศวกรรมโทรคมนาคม
320  นายอภิเศรษฐ์ วงศ์ธานุวัฒน์     วิศวกรรมโยธา
321  นายอัครเมธ ชยาภิวัฒน์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
322  นายอัณณ์ ธรรมโกวิทกุล     วิศวกรรมโทรคมนาคม
323  นายอัศนี ฉันทรางกูร     สัตวศาสตร์
324  นายอาชวิศ ตรีหิรัญกุล     สถาปัตยกรรมหลัก
325  นายอำนวย เกียรติบำรุงพันธุ์     วิศวกรรมเครื่องกล
326  นายอินทัชสิริ สุขสวัสดิภัทร     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
327  นายอุกฤษฎ์ ตั้งมีลาภ     นิเทศศิลป์
328  นายเอกณัฏฐ์ สิงหะสุริยะ     วิศวกรรมเครื่องกล
329  นายเอกลักษณ์ ตั้งสิริพันธกุล     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์