ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
1  MissChadchaya  Thongmuengluang   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
2  Mr.Jirakit  Phaisansiriwat   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3  MissTamonwan  Phunkitjakran   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4  นางสาวกชพร  สุภสิริอรรจน์   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
5  นางสาวกนกวรรณ  เกษร   วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
6  นายกรณัฐ  บุญสมบัติ   วิศวกรรมอาหาร
7  นายกฤตภาส  อิ่มสอาด   บริหารธุรกิจเกษตร
8  นายกษิตินาถ  แสงเงิน   คณิตศาสตร์ประยุกต์
9  นางสาวกัญญาณัฐ  สุระเรืองชัย   คณิตศาสตร์ประยุกต์
10  นางสาวก้านตอง  วิสุทธิแพทย์   การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
11  นายกิตติพัฒน์  เลิศไกร   วิทยาศาสตร์การประมง
12  นางสาวเกศินี  สุภาพบ   เทคโนโลยีชีวภาพ
13  นางสาวคุลิกา  กิจสโชค   คณิตศาสตร์ประยุกต์
14  นางสาวจณิสตา  ธำรงธราดล   เทคโนโลยีชีวภาพ
15  นางสาวจิรชฎา  ตัณฑปุตตะ   เคมีอุตสาหกรรม
16  นางสาวจิรภิญญา  ปัญจมหาพร   บริหารธุรกิจเกษตร
17  นายจิรัฏฐ์  พานิชผล   พัฒนาการเกษตร
18  นางสาวจิราพรรณ  ชุ่มตะขบ   เทคโนโลยีชีวภาพ
19  นายเจนวิชญ์  รัตนเย็นใจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
20  นางสาวใจทิพย์  จาดขำ   วิศวกรรมการวัดคุม
21  นายฉัตรชัย  ฤกษ์เย็น   เคมีอุตสาหกรรม
22  นางสาวฉันทิกา  พิมพ์สมุทร   วิศวกรรมชีวการแพทย์
23  นางสาวชาลินี  จิรายุวัฒน์   เทคโนโลยีชีวภาพ
24  นางสาวชื่นกมล  บุญทอง   เคมีสิ่งแวดล้อม
25  นางสาวญานิกา  หวังสถิตย์วงษ์   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
26  นางสาวญาราภรณ์  ยังทรัพย์อนันต์   เกษตรศาสตร์
27  นางสาวฐานิตา  นิรภัยวงศ์   สถาปัตยกรรม
28  นายฐาปกรณ์  สังข์วาลย์   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
29  นายฐิติพงศ์  ยิ้มช้อย   สัตวศาสตร์
30  นายฑีคชน  เหลืองมาตรฐาน   ทรัพยากรดินละสิ่งแวดล้อม
31  นายณพงศ์  ดั่งดวงศศิธร   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
32  นางสาวณัฐณิชา  สุวรรณกุล   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
33  นายณัฐนันท์  จันทร์ทอง   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
34  นายณัฐพงษ์  เอกอุดมสุข   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
35  นางสาวณัฐพร  เกตุรัตน์   ครุศาสตร์วิศวกรรม
36  นายณัฐพล  จิรัตนานนท์   วิทยาศาสตร์การประมง
37  นายณัฐภัทร  แสงสุริย์   วิศวกรรมระบบการผลิต
38  นายณัฐภูมิ  ไทยงาม   เกษตรศาสตร์
39  นางสาวณัฐยา  พิมพา   วิศวกรรมอุตสาหการ
40  นางสาวณัฐรุจา  หิรัญ   เทคโนโลยีชีวภาพ
41  นายณัฐวิทยวุฒิ  สนธยานานนท์   วิศวกรรมวัสดุนาโน
42  นางสาวณิชากร  นิยมดี   เคมีอุตสาหกรรม
43  นางสาวณีรนุช  ชลพาทินันท์   เกษตรศาสตร์
44  นายทรรศนภาค  นิมิตไพฑูรย์   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
45  นายทศพร  บุญเมืองมี   วิศวกรรมระบบการผลิต
46  นายธนธรณ์  ชูมณี   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
47  นายธนพัฒน์  บุญชู   วิศวกรรมเครื่องกล
48  นายธนวิชญ์  ลิ้มสงวน   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
49  นายธนัช  ลือชัยวัฒนะโสภณ   เคมีสิ่งแวดล้อม
50  นางสาวธนัชพร  จินดานิล   วิศวกรรมชีวการแพทย์
51  นายธนากร  วรัมพร   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
52  นางสาวธัญชนก  เก่งกล้า   เคมีอุตสาหกรรม
53  นางสาวธันยพร  คงสมลาภ   สถิติประยุกต์
54  นางสาวธันยพร  ธีรอภิศักดิ์กุล   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
55  นายธีรวิชญ์  ชัยธรรม   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
56  นายนภัสกร  มลบุตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
57  นางสาวนฤชล  ลิ้มตระกูล   สัตวศาสตร์
58  นางสาวนัทธิญา  ชูสิน   อังกฤษ
59  นางสาว กัญญ์วรา อุ่นเรือน     สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
60  นางสาว ณัฎฐา สุเมธ     สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
61  นางสาว นลินี พาณิชย์เจริญใจ     สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
62  นางสาวจิตสุภา เศรษฐีพาณิชย์     สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
63  นางสาวชยานันท์ วีรกุลคงเดช     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
64  นางสาวชยาภรณ์ หวังชนะ     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
65  นางสาวฐานิตา ศรีสมพันธ์     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
66  นางสาวณัฐกาญจน์ วาจาสัตย์     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
67  นางสาวณัฐชนก หล้าสมบูรณ์     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
68  นางสาวณัทธร ตัณฑ์สุรัตน์     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
69  นางสาวธมลวรรณ ลวพิมล     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
70  นางสาวธัญชนก สัตยรังสรรค์     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
71  นางสาวธีริศรา เธียรสำราญ     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
72  นางสาวพชรธร อุบลจิตต์     สาขาวิชาการถ่ายภาพ
73  นางสาวพิภัทรา เกียรติกิจเจริญ     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
74  นางสาวภัทรานิษฐ์ สุภัคเสถียรกุล     สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
75  นางสาวภัทราวดี ศรีบุญช่วย     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
76  นางสาววศินี ธัญญะกิจไพศาล     สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
77  นางสาวศิลป์ลภาวลัย สุขนิตย์     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
78  นางสาวอมราพร โรบินสัน     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
79  นาย ณัชพล ตุ๊เสงี่ยม     สาขาวิชานิเทศศิลป์
80  นายกร คารวะ     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
81  นายกัญจน์ ชนะภัย     สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
82  นายกันต์กวี บุญเพ็ง     สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
83  นายฐพงค์ ศรีใส     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
84  นายณภัทร์ ภัทรพรเลิศ     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
85  นายปฏิภาณ สมทิพย์     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
86  นายพงศ์พลิน ชาญศิริวงศ์     สาขาวิชาการถ่ายภาพ
87  นายมงคล ศรีธนาวิโรจน์     สาขาวิชานิเทศศิลป์
88  นายวิชย์ ณ พัทลุง     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
89  นายวุฒิไชย บุณยมานนท์     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
90  นายศรวิษฐ์ บุตรวงศ์     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
91  นายศาชล เถาว์ศิริ     สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
92  นายสิริวิช สดประเสริฐ     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
93  นายสุรวุฒิ ปานเกตุ     วิศวกรรมระบบควบคุม
94  นายอิทธิฤทธิ์ นุ่นนาแซง     สาขาวิชาจิตรกรรม-ประติมากรรม-ภาพพิมพ์
95  นายนิติศักดิ์  ยนต์ศิริ   วิศวกรรมอุตสาหการ
96  นางสาวนิพาดา  สุคะประเสริฐ   สถาปัตยกรรม
97  นายปฏิภาณ  ธรรมบุญรักษ์   เคมีอุตสาหกรรม
98  นายปฏิภาณ  พนิตภราดร   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
99  นางสาวปภาวี  บัวอุไร   เคมีอุตสาหกรรม
100  นายปรัชญา  อินทร์รอด   วิศวกรรมวัสดุนาโน
101  นางสาวปรียานุช  ภู่วชิรานนท์   การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
102  นายปัณณวิชญ์  จิรานุรักษ์วงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
103  นางสาวปิ่นณิชา  อ่อนนุช   วิศวกรรมวัสดุนาโน
104  นางสาวปุณิกา  คงไกรสิน   เทคโนโลยีชีวภาพ
105  นายเปรม  ซื่อพัฒนะ   วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
106  นายพงศ์พล  เลิศวุฒิชัยกุล   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
107  นายพลวัต  เฮงวิริยะกุล   เคมีสิ่งแวดล้อม
108  นายพศิน  สรัลพรกุล   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
109  นายพัชรพล  พหลเวชช์   บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
110  นางสาวพัชราภรณ์  ภาทันณ์   เคมีอุตสาหกรรม
111  นางสาวพัชรีญา  เต้าปั้น   คณิตศาสตร์ประยุกต์
112  นายพันธมิตร  แซ่ค่ง   วิทยาศาสตร์การประมง
113  นายพัสกร  กิมาวะหา   เกษตรศาสตร์
114  นายพิชญ์นิธี  มาพิจารณ์   เกษตรศาสตร์
115  นางสาวพิชญามาศ  รักษาชาติ   ครุศาสตร์การออกแบบ
116  นายพิชาภพ  ตัณฑโชติ   บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
117  นายพิพัฒน์  หอระฆังทอง   บริหารเทคโนโลยี
118  นายพีรวัส  อิ่มกมล   วิศวกรรมปิโตรเคมี
119  นางสาวเพชรพร  มาคล้าย   คณิตศาสตร์ประยุกต์
120  นางสาวภัทรานิษฐ์  บุญวาสนะนันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
121  นางสาวภัธราพร  ลือชา   วิศวกรรมอุตสาหการ
122  นายภาคภูมิ  รอดภัย   สัตวศาสตร์
123  นายภาม  พบลาภ   วิศวกรรมไฟฟ้า
124  นายมังกร  ดิษฐ์เสถียร   วิศวกรรมอุตสาหการ
125  นางสาวเมธิตา  ตระการไพโรจน์   วิศวกรรมเคมี
126  นายรชต  วงศ์ประจันต์   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
127  นางสาวรังสิมา  หัสรังค์   เคมีอุตสาหกรรม
128  นางสาวรังสิมา  อัศวภาดา   สถาปัตยกรรม
129  นายรัชชานนท์  บรรลุพงษ์   นิเทศศาสตร์เกษตร
130  นางสาวรัชนีกร  สูงใหญ่   สถาปัตยกรรม
131  นายรัฐนันท์  วงษ์สมตระกูล   วิศวกรรมเครื่องกล
132  นางสาวริญญ์รภัส  วิโรฒอัครกิตติ์   บริหารเทคโนโลยี
133  นางสาวลลิตา  ดอนมุ่ง   คณิตศาสตร์ประยุกต์
134  นางสาวลออรัตน์  จิตต์พงษ์   เคมีสิ่งแวดล้อม
135  นายวงศธร  ตรีพรวิรุฬห์   บริหารเทคโนโลยี
136  นายวรกันต์  รักรณรงค์   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
137  นางสาววรนิษฐา  วัฒนพนพันธ์   เทคโนโลยีชีวภาพ
138  นายวรเมธ  จำรูญศิลป์   วิทยาการคอมพิวเตอร์
139  นางสาววรรณ  ลิ้มประสิทธิ์วงศ์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
140  นางสาววรรณภา  เจียรนำวงศ์   เคมีอุตสาหกรรม
141  นางสาววรัญญา  ท่าวัง   วิศวกรรมเคมี
142  นางสาววราสิริ  รัตนชัยเจริญ   เคมีสิ่งแวดล้อม
143  นางสาววริศรา  วงศ์เจียมรัตน์   เกษตรศาสตร์
144  นายวสุพล  เกตชนก   ครุศาสตร์วิศวกรรม
145  นายวสุพล  จงสู่วิวัฒน์วงศ์   เกษตรศาสตร์
146  นายวัชรพงษ์  หิรัณยะวสิต   บริหารธุรกิจเกษตร
147  นางสาววัชริตา  ดิษยพงษ์   เคมีอุตสาหกรรม
148  นายวัธชัย  บุญเสนอ   คณิตศาสตร์ประยุกต์
149  นายวิทย์วศิน  สุวรรณจิต   บริหารเทคโนโลยี
150  นายวิโรจน์  พรช่วยกอบกุล   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
151  นางสาววิไลวรรณ  ชวกิจโกศล   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
152  นายวีระ  หอยสังข์   พืชสวน
153  นายวีระจักร์  คุ้มนาคนพคุณ   วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
154  นางสาวเวธกา  กนกเวชยันต์   วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
155  นางสาวศตายุ  ศรีทองสุข   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
156  นางสาวศศิธร  เรืองสิริธัญญกุล   เกษตรศาสตร์
157  นายศักย์ศรณ์  รักตพงศ์ไพศาล   วิศวกรรมเครื่องกล
158  นางสาวศิริกานต์  แสนสุข   เคมีอุตสาหกรรม
159  นางสาวศิรินทิพย์  โสสีสุข   บริหารธุรกิจเกษตร
160  นางสาวศิริลักษณ์  พึ่งชาติ   วิศวกรรมระบบการผลิต
161  นางสาวศุภรัศมิ์  ถิระเฉลิมโรจน์   วิทยาการคอมพิวเตอร์
162  นางสาวศุภิสรา  จันทร์ประพันธ์   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
163  นางสาวศุภิสรา  หนูสม   ภาษาญี่ปุ่น
164  นายสรวุฒิ  จารุพุทธิกร   บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
165  นายสหวัช  รัตนพงษ์   พัฒนาการเกษตร
166  นางสาวสะคราญ  จันทร์รุ่งเรือง   เทคโนโลยีชีวภาพ
167  นายสิทธิชาติ  เผ่าผ่าง   วิศวกรรมโยธา
168  นางสาวสิริกร  ยมจินดา   สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
169  นางสาวสิริธิดา  นาคสังข์   ครุศาสตร์การออกแบบ
170  นางสาวสิรินดา  เจริญชาศรี   การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
171  นางสาวสิริลักษณ์  เจริญวัฒนะ   เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
172  นางสาวสุกฤตา  วิชิตนันทกุล   วิศวกรรมระบบการผลิต
173  นางสาวสุธิดา  เอี่ยมนาคะ   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
174  นางสาวสุนิสา  อุยะตุง   เกษตรศาสตร์
175  นายสุภัค  โชติชัยพิบูล   วิศวกรรมไฟฟ้า
176  นางสาวสุภารัตน์  อาจหาญ   เคมีสิ่งแวดล้อม
177  นางสาวสุภาวิดา  เจริญชาศรี   การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
178  นายสุรพันธ์  หงสุรพันธุ์   เคมีอุตสาหกรรม
179  นายสุรวิชญ์  พรหมรับ   ทรัพยากรดินละสิ่งแวดล้อม
180  นายสุริยะ  ช่วยพิเคราะห์   วิทยาศาสตร์การประมง
181  นางสาวสุวรรณา  กรึงชัง   วิทยาการคอมพิวเตอร์
182  นายอติวิชญ์  ประชุมทอง   ฟิสิกส์ประยุกต์
183  นายอธิป  อินทรภิรมย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
184  นางสาวอภิชญา  ศรีนันทวงศ์   การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
185  นางสาวอรณิชา  พันธุวงศ์   เคมีสิ่งแวดล้อม
186  นางสาวอรนลิน  บัวแช่ม   สถาปัตยกรรม
187  นายอรรถรส  สิงห์ขำ   คณิตศาสตร์ประยุกต์
188  นางสาวอรอมล  ถวิลสุข   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
189  นางสาวอริยนาฏ  คุรุเจริญ   บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
190  นางสาวอสมา  วงศ์คีรีพิบูลย์   วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
191  นางสาวอัญมณี  กลิ่นประทุม   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
192  นายอิสรา  นรานิรัติศัย   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
193  นางสาวเอมิกา  ทาคิกุชิ   วิศวกรรมเคมี