ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
1  นายธนธรณ์  ชูมณี   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
2  นางสาวธนัชพร  จินดานิล   วิศวกรรมชีวการแพทย์
3  นายปัณณวิชญ์  จิรานุรักษ์วงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
4  นายเปรม  ซื่อพัฒนะ   วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
5  นายพีรวัส  อิ่มกมล   วิศวกรรมปิโตรเคมี
6  นางสาวภัทรานิษฐ์  บุญวาสนะนันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
7  นางสาววรัญญา  ท่าวัง   วิศวกรรมเคมี
8  นางสาววริศรา  วงศ์เจียมรัตน์   เกษตรศาสตร์
9  นายวสุพล  จงสู่วิวัฒน์วงศ์   เกษตรศาสตร์
10  นางสาวศิริกานต์  แสนสุข   เคมีอุตสาหกรรม
11  นายสหวัช  รัตนพงษ์   พัฒนาการเกษตร
12  นางสาวสิริลักษณ์  เจริญวัฒนะ   เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
13  นางสาวเอมิกา  ทาคิกุชิ   วิศวกรรมเคมี