ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
1  นางสาวลลิตา เอื้อสุนทรพานิช     สถาปัตยกรรม
2  นางสาวอิศราภรณ์ ผะเดิมชิต     ภูมิสถาปัตยกรรม
3  นายโชคชัย ศรีมงคล     สถาปัตยกรรมภายใน
4  นายพงศ์พล ศรีนารอง     ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี