ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
1  Mr.Apiyut  Adunyanon   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
2  Mr.Kanisorn  Kattachan   การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3  Mr.Kasidit  Chantasampan   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4  MissSirada  Dejrattanawichai   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
5  MissYanisa  Piyanijdamrong   การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
6  นางสาวกมลลักษณ์  อมรจรูญ   ภูมิสถาปัตยกรรม
7  นางสาวกมลวรรณ  วชิรอนันต์   สถิติประยุกต์
8  นางสาวกรณิการ์  แถมจำเริญ   วิศวกรรมอัตโนมัติ
9  นายกฤตภาส  หาญช้าง   วิศวกรรมเครื่องกล
10  นายกฤตอัญ  ธรรมกิจโกศล   เคมีอุตสาหกรรม
11  นายกฤติน  ยุงสันเทียะ   วิศวกรรมโทรคมนาคม
12  นายกษิดิศ  สุระรัตน์ชัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
13  นายกัจจานะ  บุญปาลิต   วิศวกรรมวัสดุนาโน
14  นายกันตภณ  ประดิษฐ์ทอง   วิศวกรรมเครื่องกล
15  นายกิตติภพ  ยาวิละ   วิศวกรรมไฟฟ้า
16  นายกิตติภัทร  ภัทรจริยา   บริหารธุรกิจบัณฑิต
17  นายกิติชนม์  คำมา   วิศวกรรมไฟฟ้า
18  นายกุลเดช  พิทักษ์พรเกษม   วิศวกรรมสารสนเทศ
19  นายเกริกชณัฐ  ปภาวินธนา   ฟิสิกส์ประยุกต์
20  นายคเชนทร์  ธรรมมาสถิตย์กุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
21  นายคมกริช  ตั้งสุข   วิศวกรรมเครื่องกล
22  นายคมศกร  เจียรวิชญ์   วิศวกรรมสารสนเทศ
23  นางสาวครองขวัญ  เสริมศิริมานนท์   วิศวกรรมระบบควบคุม
24  นางสาวจิตตินันท์  หัตถเฟื่องฟู   สัตวศาสตร์
25  นางสาวจิตรลดา  จตุมานัสศิริ   สถาปัตยกรรมหลัก
26  นายจิรกิตติ์  แกล้วทะนงค์   ศิลปอุตสาหกรรม
27  นางสาวจิรวรรณ  พระลักษณ์   สัตวศาสตร์
28  นางสาวจิรัชญา  ศรีสุวรรณ   ภาษาอังกฤษ
29  นายจิรัฏฐ์  สุรศักดิ์นิธิกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
30  นางสาวจุฑามาศ  ธาตุไพบูลย์   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
31  นางสาวจุตินาฎ  ศิลป์ประกอบ   สถิติประยุกต์
32  นายชนกานต์  บุญฮก   เทคโนโลยีชีวภาพ
33  นางสาวชนาภา  ศรีสว่าง   สถาปัตยกรรมหลัก
34  นายชลชาติ  จีนประสม   วิศวกรรมโยธา
35  นางสาวชลลดา  อินทงคล   วิศวกรรมโยธา
36  นางสาวชัชธิดา  โพธิสาร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
37  นางสาวชัญญา  ไพบูลย์   จิตรกรรม/ประติมากรรม/ภาพพิมพ์
38  นางสาวชัญญา  วิจิตรพงศ์พันธุ์   ศิลปอุตสาหกรรม
39  นางสาวโชติกา  ไทยสันติสุข   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
40  นายฌนาธิป  พงษ์สาระนันทกุล   วิศวกรรมสารสนเทศ
41  นางสาวญาณิศา  ปรวัชร   คณิตศาสตร์ประยุกต์
42  นางสาวฐานิตา  เหมือนเผ่า   ครุศาสตร์เกษตร
43  นางสาวฐานิสรา  ชาวนาวงค์   สถาปัตยกรรมหลัก
44  นางสาวฐิชาภัสร์  วสิษฐ์ภัทรทวี   วิศวกรรมระบบการผลิต
45  นางสาวณสมนตร์  มีแก้ว   วิทยาศาสตร์การประมง
46  นางสาวณัฏฐณิชา  พูนสวัสดิ์   สถาปัตยกรรมภายใน
47  นางสาวณัฏฐนิช  ชุนอนันท์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
48  นางสาวณัฐณิชา  เตียวเจริญ   วิศวกรรมวัดคุม
49  นางสาวณัฐณิชา  สิทธิชัย   สถิติประยุกต์
50  นางสาวณัฐธิดา  นิยมศรี   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
51  นายณัฐนันท์  คันโธ   เคมีอุตสาหกรรม
52  นายณัฐภัทร  เจริญเมธากุล   วิศวกรรมโยธา
53  นายณัฐภูมิ  ทรัพย์สมานวงศ์   วิศวกรรมระบบการผลิต
54  นางสาวณัฐรินทร์  ศรีเรืองเจริญ   การถ่ายภาพ
55  นางสาวณัฐวดี  เลิศชาญชัยกุล   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
56  นางสาวณัฐวสา  คงวาณิชยะพงษ์   วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
57  นางสาวณิชกมล  เทพสนองสุข   สถาปัตยกรรมหลัก
58  นางสาวณิชากรณ์  เขียวขำ   วิศวกรรมวัสดุนาโน
59  นางสาวดลรัตน์  โพธิ์งาม   วิศวกรรมปิโตรเคมี
60  นางสาวดุษณีย์  วัฒนพิชญากูล   วิศวกรรมไฟฟ้า
61  นายตรัย  ตั้งพิมาย   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
62  นางสาวตรีทิพย์  นาคดี   เกษตรศาสตร์
63  นายตรีเพชร  รุ่งเจริญประสิทธิ์   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
64  นางสาวทรรศนีย์  พงศ์พนางาม   สถาปัตยกรรมหลัก
65  นางสาวทิพาพรรณ  อุดล   ศิลปอุตสาหกรรม
66  นายทิวพนัส  เบ้าลี   สถาปัตยกรรมหลัก
67  นายธณัฐติร์  ขันธหัต   วิศวกรรมเครื่องกล(ว.ชุมพร)
68  นายธนกฤต  ศรีระทุ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
69  นายธนโชติ  เพฑูรย์สิทธิชัย   เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
70  นางสาวธนพร  อภิโชติกุล   เทคโนโลยีสารสนเทศ
71  นายธนาคาร  สุพัฒน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
72  นางสาวธมล  ลี้วารินทร์พาณิช   วิศวกรรมสารสนเทศ
73  นายธรรมกร  กอบเกื้อชัยพงษ์   วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
74  นายธรรศ  มานะพันธานนท์   สถาปัตยกรรมหลัก
75  นายธวัชชัย  ธีรปกรณ์   สถิติประยุกต์
76  นางสาวธัญชนก  นากผสม   สถิติประยุกต์
77  นางสาวธัญวรัตม์  ยิ่งสวัสดิ์   วิศวกรรมระบบการผลิต
78  นายธัญศิษฐ์  ฐิติวรสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
79  นางสาวธิดารัตน์  แสนนาม   ครุศาสตร์เกษตร
80  นายธีรภัทร  บานชื่นวิจิตร   คณิตศาสตร์ประยุกต์
81  นางสาวธีรา  ขนิษฐานันท์   วิศวกรรมอุตสาหการ
82  นายธุรกิจ  พันธะศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
83  นายนจธร  เทอดสุวรรณ   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
84  นางสาวนฐริดา  วิเชียร   เทคโนโลยีสารสนเทศ
85  นายนนทพัทธ์  เสริมวิฑูรย์   วิศวกรรมเกษตร
86  นายนนธวัช  เจริญพร   เคมีสิ่งแวดล้อม
87  นางสาวนปภัช  นามวิไล   ภาษาญี่ปุ่น
88  นางสาวนภัสภรณ์  พิชิตอนันต์สกุล   เคมีอุตสาหกรรม
89  นายนรชน  ภูมิแก้ว   เคมีอุตสาหกรรม
90  นายนรรณจา  โสวรรณ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
91  นางสาวนฤมล  อยู่เพ็ชร   เคมีอุตสาหกรรม
92  นายนัฏฐกิตติ์  งามเจริญสิน   วิศวกรรมโยธา
93  นายนัทธพงศ์  รักเเต่งาน   วิศวกรรมเครื่องกล
94  นางสาวนาฏศรินทร์  โตชูวงศ์   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
95  นายนาวา  อุ้มมีเพชร   ครุศาสตร์วิศวกรรม
96  นายนิธิกร  วราโภค   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
97  นางสาวบินยากร  นวลสนิท   ภาษาอังกฤษ
98  นางสาวบุษกร  บุษปธำรง   ภาษาอังกฤษ
99  นายปฐวี  ลุผลแท้   สถาปัตยกรรมหลัก
100  นางสาวปนัสยา  เบญจศีลรักษ์   คณิตศาสตร์ประยุกต์
101  นายปภพ  ยมกกุล   สถิติประยุกต์
102  นางสาวปภาวดี  ริ้วทอง   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
103  นางสาวปภาวรินท์  อัศวรุ่งเรือง   สถาปัตยกรรมหลัก
104  นางสาวปรัษฐา  วีระพงษ์   วิศวกรรมสารสนเทศ
105  นายปริญญา  งามขำ   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
106  นางสาวปริญญาภรณ์  สมัยสงค์   สถิติประยุกต์
107  นางสาวปวีณฎา  ภัทรธรรมาภรณ์   สถาปัตยกรรมหลัก
108  นางสาวปาริฉัตร  อภิรักษ์ไพฑูรย์   เคมีอุตสาหกรรม
109  นายปิยวัฒน์  ติละกุล   ฟิสิกส์ประยุกต์
110  นางสาวปุณยาพร  เสริมอิทธิวงศ์   สถาปัตยกรรมหลัก
111  นายปูรณ์  โชตธีรวสุ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
112  นางสาวพจณิชา  วงษ์สุทักษ์   การออกแบบสนเทศสามมิติ
113  นายพชรดนัย  พุดเกลี้ยง   วิศวกรรมพลังงาน(ว.ชุมพร)
114  นางสาวพชรพรรณ  สูญสอน   การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
115  นางสาวพรธีรา  สุเมธาธิกุล   วิศวกรรมวัดคุม
116  นางสาวพรรษกรศมณ  โตศุภฤกษ์มงคล   วิศวกรรมเคมี
117  นางสาวพฤทธินันท์  ม่วงทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
118  นายพลาธิป  สุวรรณหิรัญ   วิศวกรรมโทรคมนาคม
119  นายพัชรพล  นิมมานวัฒนา   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
120  นางสาวพัชร์ภิชญา  ธรรมเจริญ   ภาษาอังกฤษ
121  นายพัชระ  เต็งรัง   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
122  นางสาวพัณณิตา  ขำแก้ว   ครุศาสตร์การออกแบบ
123  นายพิชญุตม์  ปิตาภรณ์สกุล   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
124  นางสาวพิมพ์ชนก  ขันตี   วิศวกรรมสารสนเทศ
125  นางสาวพิมพ์วรางค์  ไชยยศ   วิศวกรรมอาหาร
126  นางสาวพีรญาณ์  เจริญเวช   วิศวกรรมโทรคมนาคม
127  นายพีรพล  เอี่ยมสุนทรชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
128  นายพีระ  สฤษฎีชัยกุล   วิศวกรรมขนส่งทางราง
129  นายพีร์  มงคล   เทคโนโลยีสารสนเทศ
130  นางสาวฟ้าใส  ธรรมสอน   ศิลปอุตสาหกรรม
131  นางสาวภัคจีรา  ผูกนิยม   สัตวศาสตร์
132  นางสาวภัคพร  สุขประสิทธิ์ปรีดี   วิศวกรรมสารสนเทศ
133  นายภัทธัณศ์ยู  หงวนเสงี่ยม   เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
134  นางสาวภัทรศยา  มะเหศักดิ์   เทคโนโลยีชีวภาพ
135  นางสาวภัสชิรา  โรมรัตตะพันธุ์   วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
136  นายภาณุพงศ์  บุญหลง   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
137  นางสาวภาพร  ลิ่มศิลา   เคมีสิ่งแวดล้อม
138  นางสาวภาศิริ  มาเผือก   เคมีอุตสาหกรรม
139  นายภีม  อรุณรัตนดิลก   วิศวกรรมโยธา
140  นายภูมิใจ  องค์สุระชัย   วิศวกรรมสารสนเทศ
141  นายภูมิธิราช  เอกสาร   วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร(ว.ชุมพร)
142  นายภูริญ  ประชุมชน   สถาปัตยกรรมหลัก
143  นางสาวมิณรัศยากุณ  ธนพงศ์วัฒนา   ศิลปอุตสาหกรรม
144  นางสาวรมณ  ศรีโยธี   ศิลปอุตสาหกรรม
145  นางสาวรมิตา  แก้วอักษร   สถาปัตยกรรมหลัก
146  นายรัชชนนท์  เข็มกลัด   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
147  นายรัชพล  กังสุวรรณ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
148  นางสาวลักษมณ  ประกิจฤทธานนท์   สถาปัตยกรรมหลัก
149  นางสาวลีนา  รูปโลก   ฟิสิกส์ประยุกต์
150  นายวงศธร  รัตนอินทนิล   วิศวกรรมไฟฟ้า
151  นางสาววรกานต์  วุฒิชาติวิจิตรกุล   วิศวกรรมโยธา
152  นายวรพรต  ลาภเลิศสุข   เคมีสิ่งแวดล้อม
153  นางสาววริษฐา  เจริญศรี   วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
154  นายวัชรพล  สมศิริกุล   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
155  นางสาววิชชุกร  ฐิติรุ่งเรือง   วิศวกรรมเครื่องกล
156  นายวิชัยยุทธ  แสงรัตน์   บริหารธุรกิจบัณฑิต
157  นายวิพากษ์  โพธิ์ตระกูล   วิศวกรรมเครื่องกล(ว.ชุมพร)
158  นายวิพุธ  มานะกิจภิญโญ   วิทยาการคอมพิวเตอร์
159  นางสาววิลาวัลย์  ทองมีศรี   ฟิสิกส์ประยุกต์
160  นายวิสาข์  เผ่าทองจีน   วิศวกรรมระบบควบคุม
161  นางสาวศรัณยา  สิทธิจำเริญคุณ   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
162  นายศรุต  แสนสุข   วิศวกรรมโทรคมนาคม
163  นายศักดิธัช  สุพตานนท์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
164  นางสาวศิรดา  เกิดสุข   วิศวกรรมอาหาร
165  นางสาวศิรประภา  สักเสน   การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
166  นายศิรัส  เพชรสุวรรณ   วิศวกรรมโทรคมนาคม
167  นางสาวศิลป์ศุภา  สว่างยิ่ง   ภาษาญี่ปุ่น
168  นายศุทธเมธ  ศิริรฟ้า   วิศวกรรมเครื่องกล
169  นายศุภชัย  ถนอมวงษ์   วิศวกรรมอัตโนมัติ
170  นายศุภพัฒน์  ศรีอ่อน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
171  นายศุภวิชญ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล   สถาปัตยกรรมหลัก
172  นายสยมภู  มาเกิด   เทคโนโลยีสารสนเทศ
173  นายสรพล  มงคลสุข   วิศวกรรมโยธา
174  นางสาวสรัลชนา  วงศ์ตระกูล   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
175  นางสาวสาธิดา  ชัยสุนทรโยธิน   สถิติประยุกต์
176  นายสิทธิพล  รอดท่าไม้   เกษตรศาสตร์
177  นายสิรวิศว์  จริยพงศ์ไพบูลย์   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
178  นายสิรสิษฐ์  โรจน์นิรันดร์   วิศวกรรมโยธา
179  นายสิระ  หอมจันทร์   จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
180  นางสาวสุธาพร  จงดี   เกษตรศาสตร์
181  นางสาวสุธิตญา  ศรีสมบูรณ์   วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
182  นายสุพศิน  กรีเจริญ   จิตรกรรม/ประติมากรรม/ภาพพิมพ์
183  นางสาวสุพัตรา  แหยมทอง   เกษตรศาสตร์
184  นางสาวสุภัควดี  ศรีบรรยงค์   ครุศาสตร์การออกแบบ
185  นางสาวสุภัสสรา  แก้วสีงาม   วิทยาการคอมพิวเตอร์
186  นายสุเมธ  เอกชัยเจริญ   วิศวกรรมโยธา
187  นางสาวโสมภัสรา  เผือกพูลผล   บริหารธุรกิจบัณฑิต
188  นายอดิศร  ปั้นรัตน์   วิทยาศาสตร์การประมง
189  นายอธิชน  ยารังษี   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
190  นางสาวอภิญญา  รุ่งชลชวลิต   สถาปัตยกรรมภายใน
191  นายอภิภู  รงค์เดชประทีป   วิศวกรรมอาหาร
192  นางสาวอภิสรา  โสภณธรรมวาที   ภาษาอังกฤษ
193  นางสาวอรณิชา  อารีย์การเลิศ   ศิลปอุตสาหกรรม
194  นางสาวอรนลิน  รมยานนท์   บริหารธุรกิจบัณฑิต
195  นางสาวอรวรรยา  ทรัพย์ศรีทอง   วิศวกรรมเคมี
196  นางสาวอรวรา  นิตย์โฆษกุล   สถาปัตยกรรมภายใน
197  นางสาวอัยรดา  ทวียศศักดิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
198  นางสาวอารยา  ประพัฒน์ปรีชากุล   สถาปัตยกรรมภายใน