ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
1  นางสาวกรกนก ธงริ้ว     คณิตศาสตร์ประยุกต์
2  นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ     เทคโนโลยีชีวภาพ
3  นางสาวจานิจ สุพรรณวงศ์     สถาปัตยกรรม
4  นางสาวชนกนันท์ เทพพิทักษ์     เคมีอุตสาหกรรม
5  นางสาวชาลิสา วิทยาภาเลิศ     ภูมิสถาปัตยกรรม
6  นางสาวญานิกา กุศลวงษ์     วิทยาการคอมพิวเตอร์
7  นางสาวณัฐธยาน์ คำชุ่ม     เทคโนโลยีชีวภาพ
8  นางสาวณัฐรัตน์ เธียรประเสริฐชัย     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
9  นางสาวทอฝัน แววกระโทก     คณิตศาสตร์ประยุกต์
10  นางสาวทักษพร ชูวานิชวงศ์     ภูมิสถาปัตยกรรม
11  นางสาวธนภรณ์ ไชยูปถัมภ์     วิศวกรรมเครื่องกล
12  นางสาวธนภรณ์ เล่ห์บุญ     เทคโนโลยีชีวภาพ
13  นางสาวธนิดา วชิรวงศารักษ์     วิศวกรรมโยธา
14  นางสาวธัญชนก แสงวัฒนะชัย     วิศวกรรมชีวการแพทย์
15  นางสาวธัญชนก เอื้อเสถียร     วิศวกรรมไฟฟ้า
16  นางสาวธันย์ชนก เอี่ยมวิมังสา     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
17  นางสาวธิติสุดา ภวังคนันท์     คณิตศาสตร์ประยุกต์
18  นางสาวนภัสสร พนานุสรณ์     ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
19  นางสาวเบญญาภา ดีประเสริฐ     ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
20  นางสาวปพิชญา ดำช่วย     วิศวกรรมพลังงาน (ว.ชุมพร)
21  นางสาวพรรณราย เสียงเสนาะ     วิทยาศาสตร์การประมง
22  นางสาวพรรษพร ชลไกรสุวัฒน์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
23  นางสาวพริวรรณ ละออไขย์     สถิติประยุกต์
24  นางสาวพิมณัฏฐา ลิมโพธิ์ทอง     วิศวกรรมไฟฟ้า
25  นางสาวพิสินี อุณหสุทธิยานนท์     สถาปัตยกรรม
26  นางสาวเพ็ญพิมล สิทธิอลังกานนท์     เคมีอุตสาหกรรม
27  นางสาวแพรวพรรณ หรั่งทรัพย์     ภาพยนตร์ และดิจิทัล มีเดีย
28  นางสาวภัทราพร สิงห์พันธ์     เคมีสิ่งแวดล้อม
29  นางสาวภาสินี คนงาม     สถิติประยุกต์
30  นางสาวเมทินี หนูอินทร์     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
31  นางสาวรักชนก จิตต์ใจรักษ์     ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
32  นางสาวรุจิรัตน์ ทุยหุ่น     วิศวกรรมเคมี
33  นางสาวลลิตา เอื้อสุนทรพานิช     สถาปัตยกรรม
34  นางสาวลักษิกา ติระดำรงค์กุล     ภูมิสถาปัตยกรรม
35  นางสาววนัดดา โชติมณี     คณิตศาสตร์ประยุกต์
36  นางสาววิภาวี นันทจินดา     สถาปัตยกรรมหลัก
37  นางสาวศตกมล ศรีพาแลว     วิศวกรรมไฟฟ้า
38  นางสาวศศิวิมล เพียรพิทักษ์     วิศวกรรมอาหาร
39  นางสาวศันศนีย์ ม่วงเงิน     วิศวกรรมปิโตรเคมี
40  นางสาวศิรดา อัศววิโรจน์กุล     ภูมิสถาปัตยกรรม
41  นางสาวสิรภัทร วงศ์ชวลิต     วิศวกรรมวัสดุนาโน
42  นางสาวสิรินดา กำเนิดเรือง     วิทยาศาสตร์การประมง
43  นางสาวสุจิตรา บุญเพิ่ม     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
44  นางสาวสุชาวดี ตันสุวรรณ     ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
45  นางสาวสุพิชญา บุนนาค     ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
46  นางสาวอิศราภรณ์ ผะเดิมชิต     ภูมิสถาปัตยกรรม
47  นายกันต์ธีร์ เศรษฐสุวรรณ     ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 4 ปี
48  นายคุณานนท์ ธนศักดิ์อำไพ     วิศวกรรมไฟฟ้า
49  นายจักรพันธ์ แสงอินทร์     วิศวกรรมปิโตรเคมี
50  นายจารุวัฒน์ พันธ์เพ็ง     วิศวกรรมเครื่องกล
51  นายจิตริน จินดาลิขิต     สถิติประยุกต์
52  นายฉัตรชัย แจ้งรุ่มรวย     วิศวกรรมระบบการผลิต
53  นายโชคชัย ศรีมงคล     สถาปัตยกรรมภายใน
54  นายณภัทร แสนยะนันท์     วิศวกรรมโยธา
55  นายณัฐชนน เรืองพระยา     วิศวกรรมปิโตรเคมี
56  นายณัฐนันท์ เกษมศานติ์     สถาปัตยกรรมหลัก
57  นายณัฐพล ขำกลิ่น     ฟิสิกส์ประยุกต์
58  นายณัฐพล ฉันทสิริวรวัฒน์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
59  นายณัฐวุฒิ นิลเต่า     เคมีอุตสาหกรรม
60  นายถิรวุฒิ เฉลิมศรี     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
61  นายธนกร ดีลี     เคมีสิ่งแวดล้อม
62  นายธนกฤต ธนะกุลยศ     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
63  นายธนภัทร ดีภัทรกุล     วิศวกรรมเครื่องกล
64  นายธนภูมิ ภูมี     วิศวกรรมระบบการผลิต
65  นายธนวัฒน์ เนตรหิน     วิศวกรรมไฟฟ้า
66  นายธรรมนิตย์ สายสุวรรณ     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
67  นายธัญชนิต โรจนสุนทร     วิศวกรรมโทรคมนาคม
68  นายธีรเมธ เจตนาพาณิชย์     ภูมิสถาปัตยกรรม
69  นายนพวิชญ์ สินเจิมศิริ     วิศวกรรมโยธา
70  นายพงศ์พล ศรีนารอง     ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
71  นายพจนินท์ นันตะ     สถาปัตยกรรมหลัก
72  นายพชพล ธาราไพศาลสุข     วิศวกรรมเคมี
73  นายพรพัฒน์ พิริยบรรเจิด     สถาปัตยกรรมหลัก
74  นายพริสฐิ์ วงษ์ซีวะสกุล     วิศวกรรมวัดคุม
75  นายพศวัต วงศ์วิกรม     วิศวกรรมวัดคุม
76  นายพสธร สิริลำเพ็ญ     วิศวกรรมเคมี
77  นายพสิษฐ์ อนันต์เจริญพร     คณิตศาสตร์ประยุกต์
78  นายพัทธดนย์ โปร่งปรีชา     บริหารธุรกิจ แขนงบริหารเทคโนโลยี
79  นายพิชยะ วงศ์อัศวเวศย์     วิศวกรรมสารสนเทศ
80  นายโพธิ สยามิภักดิ์     วิศวกรรมเครื่องกล
81  นายภาสกร พิริยบรรเจิด     สถาปัตยกรรมหลัก
82  นายภาสวุฒิ ยะกุล     วิศวกรรมโยธา
83  นายภูธน ชาญชัย     ภูมิสถาปัตยกรรม
84  นายมัสกร สุวรรณสุก     วิศวกรรมโทรคมนาคม
85  นายรภัสศักย์ ศรีวัฒนวรชัย     บริหารธุรกิจ แขนงบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
86  นายรัชพล ศิริเศรษฐ์     วิศวกรรมโยธา
87  นายวรากร ติยะพัฒนพูติ     วิศวกรรมไฟฟ้า
88  นายวัศพจน์ ตากวิริยะนันท์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
89  นายไวทิน ขจรวัฒนากุล     วิศวกรรมพลังงาน (ว.ชุมพร)
90  นายศุภพัฒน์ นิรัตติวงศกรณ์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
91  นายสิรพัชร์ กรวยศิริวงศ์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
92  นายสิรวิชญ์ เขียนประสิทธิ์     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
93  นายสิรวิชญ์ โอนสูงเนิน     วิศวกรรมโยธา
94  นายอริย์ธัช วงศ์อนันต์     สถาปัตยกรรมหลัก
95  นายเอกณัฐ โสตถิวัตน์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์