ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
1  นางสาว กนกพร เทศพันธุ์     บริหารธุรกิจบัณฑิต
2  นางสาว กมลลักษณ์ วรรโน     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
3  นางสาว กฤติมา เจริญสมบัติ     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
4  นางสาว กัญญาณัฐ เครือกาบ     เทคโนโลยีชีวภาพ
5  นางสาว กัญญาวีร์ ไชยชนะ     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
6  นางสาว จิณณา พงศาวรี     บริหารธุรกิจบัณฑิต
7  นางสาว จุฑาทิพย์ สุธรรมฤทธิ์     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
8  นางสาว ฉัตรชนก วงศ์สำอาง     วิทยาการคอมพิวเตอร์
9  นางสาว ชญานาถ พงศ์สถาบดี     เคมีอุตสาหกรรม
10  นางสาว ชญานิศ ทองหุ่น     เทคโนโลยีชีวภาพ
11  นางสาว ชนากานต์ บัวล้อมเเก้ว     บริหารธุรกิจบัณฑิต
12  นางสาว ชุษณจิต ช่วงรัตนาวรรณ     สถิติประยุกต์
13  นางสาว ญานิกา สื่อหงวน     เทคโนโลยีชีวภาพ
14  นางสาว ณัฏฐ์นรี จริยพาณิชย์     เคมีสิ่งแวดล้อม
15  นางสาว ณัฐกาน ลิมปนะวรรณกุล     วิทยาการคอมพิวเตอร์
16  นางสาว ณัฐกุล ม่วงมณี     เคมีอุตสาหกรรม
17  นางสาว ณัฐวดี แบนคีรี     เคมีอุตสาหกรรม
18  นางสาว ณัฐสุดา เหมือนขจร     วิศวกรรมระบบการผลิต
19  นางสาว ธมนวรรณ อึ้งประภากร     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
20  นางสาว ธีรภัทร แก้วกำพล     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
21  นางสาว นนทวรรณ โพธิ์ทอง     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
22  นางสาว นริศรา พินเนียม     เคมีอุตสาหกรรม
23  นางสาว นลินทิพย์ อิ่มชาลี     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
24  นางสาว นันทชา กฤษณยรรยง     เทคโนโลยีชีวภาพ
25  นางสาว น้ำเพชร ส้มอยู่     เทคโนโลยีชีวภาพ
26  นางสาว เบญจรัตน์ เอื้อแสงสุวรรณ     บริหารธุรกิจบัณฑิต
27  นางสาว ปัญญพัฒน์ ปุญญรัตนศรีขจร     เทคโนโลยีชีวภาพ
28  นางสาว ปาณิสรา รุกขชาติ     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
29  นางสาว ปาลิตา สนธิ์ทอง     เคมีสิ่งแวดล้อม
30  นางสาว ปิยะรัตน์ เอี่ยมอุไร     บริหารธุรกิจบัณฑิต
31  นางสาว พลอยไพลิน พลหาร     เทคโนโลยีชีวภาพ
32  นางสาว พัสน์นันท์ อุทยานิก     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
33  นางสาว พิภัสสร เล่ารุ่งโรจน์     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
34  นางสาว ภคนันท์ ก้าวกิจประเสริฐ     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
35  นางสาว ภณิดา อ่อนน้อม     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
36  นางสาว มัณฑนา กันยาบัณฑิตย์     เคมีสิ่งแวดล้อม
37  นางสาว เมธาพร กองตระกูลดี     เคมีอุตสาหกรรม
38  นางสาว เมธินี ปัญควนิช     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
39  นางสาว รวิสรา สีกะมุด     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
40  นางสาว รัตนาภา เพ็ชรไชย     เทคโนโลยีชีวภาพ
41  นางสาว รุ่งทิวา มารศรี     บริหารธุรกิจบัณฑิต
42  นางสาว วชิรินทรา แก้วอินชัย     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
43  นางสาว วรทัย อุตระ     คณิตศาสตร์ประยุกต์
44  นางสาว วริศรา ศิริพงษ์     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
45  นางสาว วิมนศิณี ยวนใจ     วิทยาการคอมพิวเตอร์
46  นางสาว วิสสุตา อ้นอำไพ     วิทยาการคอมพิวเตอร์
47  นางสาว ศศิวิมล รุจิรัตน์     เคมีอุตสาหกรรม
48  นางสาว ศุภสิริ กือเย็น     บริหารธุรกิจบัณฑิต
49  นางสาว สาธิตา สิทธิโชคคณานนท์     เคมีอุตสาหกรรม
50  นางสาว สุกัญญาภรณ์ หนูจอ     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
51  นางสาว สุพิชญา เจริญวิริยะภาพ     บริหารธุรกิจบัณฑิต
52  นางสาว สุภาวดี ศิริปิตุภูมิ     เคมีอุตสาหกรรม
53  นางสาว สุภาสินี จันทร์เพ็ญ     เทคโนโลยีชีวภาพ
54  นางสาว อรวี บุณโยบล     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
55  นางสาว อริสรา ลุยวิกกัย     บริหารธุรกิจบัณฑิต
56  นางสาว ออมพลอย สิริเรืองปัญญา     บริหารธุรกิจบัณฑิต
57  นางสาว อาภาพร หทัยทิพรัตน์     คณิตศาสตร์ประยุกต์
58  นางสาว อินธิรา ดู่ป้อง     เคมีอุตสาหกรรม
59  นางสาวกนต์ธร ลิมปะพันธุ์     การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
60  นางสาวกมลวรรณ โฆษะวิวัฒน์     วิศวกรรมระบบควบคุม
61  นางสาวกรกนก พันธุ์นายม     วิศวกรรมอาหาร
62  นางสาวกรวรรณ ประเสริฐศรี     ภูมิสถาปัตยกรรม
63  นางสาวกวิสรา ก่อกอง     วิศวกรรมไฟฟ้า
64  นางสาวกัญญนันทน์ ธนเศรษฐวิทย์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
65  นางสาวกัญญาณัฐ แสงวิลัย     วิศวกรรมเคมี
66  นางสาวกุลธิดา กนกรัตนนุกูล     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
67  นางสาวกุลสตรี มณีรัตน์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
68  นางสาวเกวลิน สุวรรณโชคอิสาน     วิศวกรรมปิโตรเคมี
69  นางสาวขวัญจิรา หงษ์ยันตรชัย     วิศวกรรมชีวการแพทย์
70  นางสาวเขมจิรา หงษ์ยันตรชัย     วิศวกรรมชีวการแพทย์
71  นางสาวเขมิกา อักษรสมัย     ภูมิสถาปัตยกรรม
72  นางสาวคุณัญญา ศรีสมปอง     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
73  นางสาวจิณณพัต สุวรรณเกตกะ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
74  นางสาวจิดาภา จิรสรรพคุณากร     วิศวกรรมโยธา
75  นางสาวเจนจิรา เรืองทรัพย์เอนก     สถาปัตยกรรมหลัก
76  นางสาวฉัตรตะวัน ผดุงเกียรติศักดิ์     สถาปัตยกรรมหลัก
77  นางสาวชญากานต์ ธัญญะกรณ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
78  นางสาวชญานิน มุ่งถิ่น     วิศวกรรมเคมี
79  นางสาวชญานิศ พรหมฮวบ     วิศวกรรมชีวการแพทย์
80  นางสาวชญานิศ สุติเชวงกุล     ภูมิสถาปัตยกรรม
81  นางสาวชญานุตม์ ทองมา     สถาปัตยกรรมหลัก
82  นางสาวชนัญญา นพรัตน์     วิศวกรรมเคมี
83  นางสาวชนากานต์ ฉนานุกูล     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
84  นางสาวชนิดาภา เพิ่มทองอินทร์     สถาปัตยกรรมภายใน
85  นางสาวชลทัศน์ ทัศนปรีชาชัย     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
86  นางสาวชลวรรณ ตันพานิช     วิศวกรรมวัดคุม
87  นางสาวชลิตา เกรียงประภากิจ     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
88  นางสาวชลิศวรา ระฤทธิ์     วิศวกรรมระบบการผลิต
89  นางสาวชุตินันท์ จิรัฐติกานันท์     การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
90  นางสาวชุติมา ฐานกิตติคุณ     วิศวกรรมอาหาร
91  นางสาวฐิตา นาคเงิน     สถาปัตยกรรมภายใน
92  นางสาวฐิตินันท์ เลิศปัญญาโรจน์     วิศวกรรมไฟฟ้า
93  นางสาวฐิติภัค ตันสกุล     สถาปัตยกรรมภายใน
94  นางสาวณภัทร ว่องสินไพบูลย์     วิศวกรรมไฟฟ้า
95  นางสาวณมณ ทองสุวรรณ     สถาปัตยกรรมหลัก
96  นางสาวณัฐกานต์ รุจิชานันทกุล     วิศวกรรมโทรคมนาคม
97  นางสาวณัฐณิชา มูสิกะสังข์     วิศวกรรมขนส่งทางราง
98  นางสาวณัฐธิดา ทองกูล     วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
99  นางสาวทิคำพร โพธิ์แดง     วิศวกรรมปิโตรเคมี
100  นางสาวธนญา วีระวุฒิพล     สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
101  นางสาวธนัณญา เหลืองกัลยาณคุณ     วิศวกรรมชีวการแพทย์
102  นางสาวธรรญษร พรไกรศรี     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
103  นางสาวธวัลยา ประภาศิริกุล     วิศวกรรมโยธา
104  นางสาวธัชชา เขตต์กัน     ภาษาญี่ปุ่น
105  นางสาวนนทินี กิจนิที     วิศวกรรมโทรคมนาคม
106  นางสาวนภพรรษ ธนธีรากุล     วิศวกรรมระบบควบคุม
107  นางสาวนภัสนันท์ แจ่มประทิพย์     สถาปัตยกรรมภายใน
108  นางสาวนวินดา นคราวงศ์     วิศวกรรมสารสนเทศ (ว.ชุมพร)
109  นางสาวนัชชา ชาญชัยศรี     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
110  นางสาวนัทธมน ช่วยอ่อน     ภาษาญี่ปุ่น
111  นางสาวนัทธมน อนุรักษ์รัชดา     วิศวกรรมชีวการแพทย์
112  นางสาวนางสาวมนต์นภา ล้อจินดา     วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
113  นางสาวน่านนภา ไชยสมบูรณ์     วิศวกรรมเคมี
114  นางสาวน้ำเพ็ชร ไชยเจริญ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
115  นางสาวนิธิตา ฉิมพา     สถาปัตยกรรมภายใน
116  นางสาวนิธิพร จิตติเรืองเกียรติ     วิศวกรรมเคมี
117  นางสาวบุญสิตา ชินะรังษี     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
118  นางสาวบุญสิตา ทองสม     ภูมิสถาปัตยกรรม
119  นางสาวเบญญา สุทธิวิวัฒน์     วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
120  นางสาวปาริชาติ แดงตระกูล     วิศวกรรมเคมี
121  นางสาวปีย์วรา ปรีชาวีรกุล     สถาปัตยกรรมหลัก
122  นางสาวเปมิกา พูลสุข     วิศวกรรมวัสดุนาโน
123  นางสาวพัชรธร ลีวิวิธนนท์     ภาษาญี่ปุ่น
124  นางสาวพิชชาพร เทพสุวรรณ์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
125  นางสาวพิชญา ทรัพย์อัมพร     วิศวกรรมไฟฟ้า
126  นางสาวพิชญา ศรีจุฬางกูล     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
127  นางสาวพิม พลพิพัฒนพงศ์     สถาปัตยกรรมหลัก
128  นางสาวพิมสวิยา ฐานวิเศษ     ครุศาสตร์การออกแบบ
129  นางสาวพีรยา กาญจนโอฬารศิริ     วิศวกรรมอาหาร
130  นางสาวพีรยา จันทร์ดำ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
131  นางสาวแพรว ศิริอุดมเศรษฐ     นิเทศศิลป์
132  นางสาวแพรวพรรณ พินทอง     วิศวกรรมวัสดุนาโน
133  นางสาวแพรวา จาววงศ์สันต์     วิศวกรรมขนส่งทางราง
134  นางสาวภัทรพร หาญผดุงกิจ     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
135  นางสาวมนพร พงศ์สิทธิศาสตร์     วิศวกรรมอุตสาหการ
136  นางสาวมลธิรัตน์ นิธิสิริกุล     พัฒนาการเกษตร
137  นางสาวมิ่งกมล ที่พัก     วิศวกรรมเคมี
138  นางสาวเมธัส แก้ววงศ์วาร     สถาปัตยกรรมหลัก
139  นางสาวเมศิตา เจริญยิ่ง     สถาปัตยกรรม
140  นางสาวรชยา อังชยกุล     สถาปัตยกรรมภายใน
141  นางสาวรตี โพธิ์มา     สถาปัตยกรรมหลัก
142  นางสาวรษิกา อินทร์รุ่ง     วิศวกรรมอาหาร
143  นางสาวรุจิรดา จุฑาสันติกุล     สถาปัตยกรรมหลัก
144  นางสาววทัยพรรณ วงศ์วิเศษกุล     สถาปัตยกรรมหลัก
145  นางสาววราลี สมุทรผ่อง     ครุศาสตร์การออกแบบ
146  นางสาววศินี ภัคชวกิจ     สถาปัตยกรรมภายใน
147  นางสาววัชรี วิสัชนาม     วิศวกรรมเครื่องกล
148  นางสาววัศยา อรุณสกุล     ภูมิสถาปัตยกรรม
149  นางสาววัศยา อรุณสกุล     วิศวกรรมอาหาร
150  นางสาวศุภกานต์ เอี๊ยบเจริญ     สถาปัตยกรรมหลัก
151  นางสาวศุภลดา เรือนเงิน     วิศวกรรมโทรคมนาคม
152  นางสาวศุภสุตา จันทร์แสงทอง     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
153  นางสาวสโรชา รัตนมณีโชติ     วิศวกรรมวัดคุม
154  นางสาวสวรินทร์ ศรียาเทพ     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
155  นางสาวสิเธียร ตันสุขวัฒน์     วิศวกรรมไฟฟ้า
156  นางสาวสิริยากร สันติกชกร     วิศวกรรมโยธา
157  นางสาวสุดามาศ โรจนรัชโยธิน     ศิลปอุตสาหกรรม
158  นางสาวสุธาวัลย์ พูลศิริ     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
159  นางสาวสุนีณัฐ สือวงศ์ประยูร     วิศวกรรมเคมี
160  นางสาวสุปรียา วงศ์สระคู     วิศวกรรมปิโตรเคมี
161  นางสาวโสภิดา ศิริ     เทคโนโลยีสารสนเทศ
162  นางสาวอชิรญา ชุติศิลป์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
163  นางสาวอภิญญา ภัททิยกุล     วิศวกรรมระบบควบคุม
164  นางสาวอรณัส ศรีสัจจัง     สัตวศาสตร์
165  นางสาวอรุณวัสสา อนุวัฒน์นนทเขตต์     สถาปัตยกรรมหลัก
166  นางสาวอลิษา ทรัพย์นิธิ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
167  นางสาวอลีนา ธรรมสอน     สถาปัตยกรรมหลัก
168  นางสาวอิงพร ปูรณโชติ     วิศวกรรมเครื่องกล
169  นางสาวอิสรีย์ จันทร์จรุงจิต     สถาปัตยกรรมหลัก
170  นาย กานต์กวิน ประไพศิลป์     วิทยาการคอมพิวเตอร์
171  นาย คณิติน สุขดิษฐ     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
172  นาย คริษฐ์ ศรีรัตนอุดม     ฟิสิกส์ประยุกต์
173  นาย จิรเดช พูลทรัพย์     เทคโนโลยีชีวภาพ
174  นาย จิรเวช กอบสุขยิ่งเจิญ     เทคโนโลยีชีวภาพ
175  นาย ไชยพฤกษ์ เพียรพิทักษ์กิจ     บริหารธุรกิจบัณฑิต
176  นาย เทียนชัย วงษ์แก้ว     ฟิสิกส์ประยุกต์
177  นาย ธนกร นิมิหุต     บริหารธุรกิจบัณฑิต
178  นาย ธรรมรัฐ มิ่งพันธุ์     เคมีอุตสาหกรรม
179  นาย นภสินธุ์ ภัครัตน์     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
180  นาย บุญฤทธิ์ ด่านวิไลปิติกุล     เคมีอุตสาหกรรม
181  นาย ปกรณ์ สวนศรี     บริหารธุรกิจบัณฑิต
182  นาย ปิติยะ สีโสดา     วิทยาการคอมพิวเตอร์
183  นาย ภัควัฒน์ เลิศเชิดชูศิริกุล     บริหารธุรกิจบัณฑิต
184  นาย ภูริวัชร์ ปรีชาทวีพัฒน์     วิทยาการคอมพิวเตอร์
185  นาย เมธัส จันทรโชติชัชวาล     คณิตศาสตร์ประยุกต์
186  นาย รณกฤต ลอสี     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
187  นาย วงศธร โพธิ์นาค     เคมีอุตสาหกรรม
188  นาย วิธ หอชัยเจริญ     สถิติประยุกต์
189  นาย วิศรุต พรมคล้าย     วิทยาการคอมพิวเตอร์
190  นาย สิรวิชญ์ นาสารี     เทคโนโลยีชีวภาพ
191  นาย สิระวิชญ์ อัครพันธุ์พงศ์     สถิติประยุกต์
192  นาย สุวิจักขณ์ สังข์บัวสี     บริหารธุรกิจบัณฑิต
193  นาย โสภณัฐ สุขบุญ     คณิตศาสตร์ประยุกต์
194  นาย อชิตพล ฉันประเสริฐศักดิ์     เคมีอุตสาหกรรม
195  นาย อภิสิทธิ์ วรรธนะวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต
196  นายกนก อรรฆยมาศ     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
197  นายกรวิชญ์ แซ่จู     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
198  นายกฤติน สถิตธรรมนิตย์     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
199  นายกฤษณพงศ์ ยอดปรีชาวิจิตร     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
200  นายกฤษดา ธรรมปรีชาถาวร     วิศวกรรมเครื่องกล
201  นายกลวัชร สมพงษ์     วิศวกรรมเครื่องกล
202  นายกษิดิศ ลาภเลิศสุข     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
203  นายกัญจน์ อัศวพิภพไพศาล     วิศวกรรมระบบการผลิต
204  นายกันตภณ โควานิชเจริญ     ภูมิสถาปัตยกรรม
205  นายกันตินันท์ บูรพาชีพ     วิศวกรรมไฟฟ้า
206  นายกำนัน สุขขี     วิศวกรรมอาหาร
207  นายกิตติกานต์ ตันติวิวัฒน์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
208  นายกิตติเชษฐ์ น้ำเพชร     วิศวกรรมอัตโนมัติ
209  นายกิตติพัฒน์ หาญประดิษฐ์     วิศวกรรมชีวการแพทย์
210  นายคณุตม์ ปึงศิริเจริญ     วิศวกรรมอาหาร
211  นายจารุวิทย์ โยคะสิงห์     การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
212  นายจิตรภณ ปรัชญาจุฑา     วิศวกรรมไฟฟ้า
213  นายจิรกฤต รักวาทิน     วิศวกรรมโยธา
214  นายจิรัช จริยาธนาวุฒิ     สถาปัตยกรรมหลัก
215  นายจิรายุ สมเจริญสิน     วิศวกรรมโยธา
216  นายชนวรรฒ โลหะชาละ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
217  นายชนานนท์ จันทรทิณ     วิศวกรรมโยธา
218  นายชยุตม์ สินไชย     วิศวกรรมไฟฟ้า
219  นายชลายุ ตั้งชีวินศิริกุล     วิศวกรรมเครื่องกล
220  นายชานน กมลโกศล     วิศวกรรมไฟฟ้า
221  นายชานน ฤทธิ์แรงกล้า     วิศวกรรมโทรคมนาคม
222  นายชานน สิขันธกบุตร     วิศวกรรมไฟฟ้า
223  นายชินพัฒน์ รัตนภิรมย์     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
224  นายฐิติภัทร ทัดบุญนาค     วิศวกรรมวัดคุม
225  นายณภัทร เผ่าพันธ์ดี     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
226  นายณภัทร ไวพ่อค้า     วิศวกรรมเครื่องกล
227  นายณัฐกมล มณีรัตน์     วิศวกรรมระบบการผลิต
228  นายณัฐชนน เอี่ยมแสงใส     วิศวกรรมสารสนเทศ
229  นายณัฐชนน โอภาสตระกูล     วิศวกรรมชีวการแพทย์
230  นายณัฐพงศ์ สมบูรณ์ภัทรกิจ     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
231  นายณัฐพล เวชกิจวาณิชย์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
232  นายณัฐรัตน์ พลแหลม     วิศวกรรมชีวการแพทย์
233  นายณัฐสิทธิ์ ปิยะสอน     วิศวกรรมโยธา
234  นายณุวัสฐ์ อดิจารุพันธุ์     ภูมิสถาปัตยกรรม
235  นายดิษณ์กร วานิชรัตนกุล     วิศวกรรมไฟฟ้า
236  นายทยากร ฟู     วิศวกรรมไฟฟ้า
237  นายทิวากร ถาวรจคุรวัฒน์     วิศวกรรมไฟฟ้า
238  นายแทน ขัตติยะสุวงศ์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
239  นายธนัท ห่อไพศาล     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
240  นายธนากร โขอนันต์     วิศวกรรมอาหาร
241  นายธนาคาร สว่างเรือง     วิศวกรรมไฟฟ้า
242  นายธรณ์นนท์ พีระญาณ์โกเศส     สถาปัตยกรรมหลัก
243  นายธฤต หอเพชรรุ่งเรือง     วิศวกรรมสารสนเทศ
244  นายธาม กังกเวคิน     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
245  นายธิตินัทธิ์ เพาะบุญ     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
246  นายธีรภัทร แรงเขตร์การ     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
247  นายธีรภัทร์ วงศ์ปราชญ์     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
248  นายธีระพัฒน์ คงสมปรีดิ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
249  นายนนทกิจ แก้ววงศ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
250  นายนภัทร ตันสุธิรพงษ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
251  นายนราวิชญ์ ไชยภักดี     วิศวกรรมเครื่องกล
252  นายนริศ จันทร์ไพบูลย์กิจ     วิศวกรรมสารสนเทศ
253  นายนฤเบศร เกตุถิน     วิศวกรรมระบบควบคุม
254  นายนฤพงศ์ จรัสบุญไพศาล     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
255  นายนิธิวุฒิ วิไลนุช     วิศวกรรมโทรคมนาคม
256  นายบัณทัต ขจรศักดิพันธ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
257  นายปณต หล่อยืนยง     วิศวกรรมชีวการแพทย์
258  นายปณพงศ์ เหลืองเพียรสมุท     วิศวกรรมเครื่องกล
259  นายปรเมศร์ เฟื่องพานิชเจริญ     วิศวกรรมวัดคุม
260  นายปรัชญ์ จอมอินตา     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
261  นายปวริศ เจียศิริพร     วิศวกรรมไฟฟ้า
262  นายปัญญา ประชาชิต     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
263  นายปัญญา พรมฮวด     ครุศาสตร์วิศวกรรม
264  นายปัญปิติ เกียรติเสวี     วิศวกรรมไฟฟ้า
265  นายปัณณวัชร์ อนันต์ชัยธรรม     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
266  นายปัณณวัฒน์ ตรีกาลนนท์     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
267  นายปัณณวัฒน์ เพชรอตุโล     วิศวกรรมเครื่องกล
268  นายปาณัสม์ สุขพลอย     วิศวกรรมเคมี
269  นายปิยังกูร การะกรรม     วิศวกรรมโยธา
270  นายปุณณวิช อาชวกิจโกศล     วิศวกรรมอาหาร
271  นายปูรณ์ ดีช่วย     วิศวกรรมขนส่งทางราง
272  นายพฐา กาญจนาปัจจ์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
273  นายพลกฤต วิศิษฏ์ศาสตร์กุล     สถาปัตยกรรมหลัก
274  นายพลวัฒน์ วาสุเทพรังสรรค์     ภูมิสถาปัตยกรรม
275  นายพสุรัตน์ ไตรรัตน์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
276  นายพัชรพล ปอวิจิตกุล     วิศวกรรมโยธา
277  นายพัทธพล กังวาลโชคชัย     ภาษาญี่ปุ่น
278  นายพัทธ์พล ภัทรมงคลกุล     วิศวกรรมปิโตรเคมี
279  นายพาทิศ ผู้พัฒน์     วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
280  นายพิชญ์ภูมิ บุญทองแพง     วิศวกรรมเกษตร
281  นายพิพัฒน์ กลิ่นทับ     วิศวกรรมไฟฟ้า
282  นายพีรณัฐ ปัสนานนท์     นิเทศศาสตร์เกษตร
283  นายพีรวัส นวมทอง     วิศวกรรมโยธา
284  นายพีรวิชญ์ เดวี     วิศวกรรมอาหาร
285  นายพีรวิชย์ นามมูลตรี     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
286  นายพุฒิ จูประเสริฐ     วิศวกรรมระบบควบคุม
287  นายภควัต ศรศุกลรัตน์     วิศวกรรมเคมี
288  นายภรัณยู สีตวาริน     วิศวกรรมไฟฟ้า
289  นายภราดร เสาวนีย์พิทักษ์     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
290  นายภัทร์ชนน แสงสุริโยทัย     วิศวกรรมวัสดุนาโน
291  นายภาณุ ยุรยาตร์     วิศวกรรมปิโตรเคมี
292  นายภาสกร ขาวสะอาด     สถาปัตยกรรม
293  นายภูธัช บุตรดีสุวรรณ     ภูมิสถาปัตยกรรม
294  นายภูมิภัทร สุปัญญา     วิศวกรรมโทรคมนาคม
295  นายภูริภัทร ทัพพุน     วิศวกรรมโยธา
296  นายเมธาสิทธิ์ อ่อนเเก้ว     วิศวกรรมโยธา
297  นายยศธาดา อุชุวัฒน์     วิศวกรรมไฟฟ้า
298  นายรชต มะลี     สถาปัตยกรรมหลัก
299  นายรณกร ผดุงประเสริฐ     วิศวกรรมเครื่องกล
300  นายรัชชานนท์ เวชสิทธิ์     วิศวกรรมโยธา
301  นายรัฐพงศ์ โสมติด     วิศวกรรมเครื่องกล
302  นายรุจ ศรีงาน     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
303  นายลายไม้ ชั้นศิริ     วิศวกรรมไฟฟ้า
304  นายวรันธร ตันอนุชิตติกุล     วิศวกรรมชีวการแพทย์
305  นายวสุพล ตั้งสมบัติวิสิทธิ์     วิศวกรรมอาหาร
306  นายวัชริศ โคววิกกัย     วิศวกรรมเครื่องกล
307  นายวิทวัส ภูพงษ์พานิช     วิศวกรรมไฟฟ้า
308  นายศิรวิชญ์ ตันติภูวนารถ     วิศวกรรมไฟฟ้า
309  นายศิวกร จิรพงศ์ไผท     วิศวกรรมไฟฟ้า
310  นายศุภกร วงศ์แสวง     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
311  นายศุภณัฐ ศรีจันทร์     วิศวกรรมเคมี
312  นายศุภฤกษ์ แก้ววิมลรัตน์     วิศวกรรมวัดคุม
313  นายศุภวิชญ์ ศรีรัตนะ     วิศวกรรมเคมี
314  นายสฤษฎ์พงศ์ เพิ่มผล     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
315  นายสหพล ทองสม     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
316  นายสหัสวรรษ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์     วิศวกรรมโยธา
317  นายสัณฑพล ศรีพิไลพงศ์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
318  นายสิรภพ คุปติพงศ์กุล     สถาปัตยกรรมหลัก
319  นายสุนิติ พุทธพงษ์ศิริพร     วิศวกรรมอาหาร
320  นายสุรวิชญ์ รัตนเมธาชาติ     วิศวกรรมเครื่องกล
321  นายสุรัตน์ เปรมปลื้ม     วิศวกรรมเคมี
322  นายสุริยะ ม่วงทองหลาง     วิศวกรรมเครื่องกล (ว. ชุมพร)
323  นายสุวนัฐ ศรีพิทักษ์     วิศวกรรมระบบควบคุม
324  นายเสฎฐวุฒิ อภิรักษ์สัตยากุล     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
325  นายเสถียรพงษ์ ปัณณวัฒน์วิสุทธิ์     วิศวกรรมสารสนเทศ
326  นายอดุลวิทย์ แก้วภมร     วิศวกรรมโทรคมนาคม
327  นายอภิเศรษฐ์ วงศ์ธานุวัฒน์     วิศวกรรมโยธา
328  นายอัครเมธ ชยาภิวัฒน์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
329  นายอัณณ์ ธรรมโกวิทกุล     วิศวกรรมโทรคมนาคม
330  นายอัศนี ฉันทรางกูร     สัตวศาสตร์
331  นายอาชวิศ ตรีหิรัญกุล     สถาปัตยกรรมหลัก
332  นายอำนวย เกียรติบำรุงพันธุ์     วิศวกรรมเครื่องกล
333  นายอินทัชสิริ สุขสวัสดิภัทร     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
334  นายอุกฤษฎ์ ตั้งมีลาภ     นิเทศศิลป์
335  นายเอกณัฏฐ์ สิงหะสุริยะ     วิศวกรรมเครื่องกล
336  นายเอกลักษณ์ ตั้งสิริพันธกุล     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์