ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
1  นางสาว กนกพร เทศพันธุ์     บริหารธุรกิจบัณฑิต
2  นางสาว กมลลักษณ์ วรรโน     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
3  นางสาว กฤติมา เจริญสมบัติ     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
4  นางสาว กัญญาณัฐ เครือกาบ     เทคโนโลยีชีวภาพ
5  นางสาว กัญญาวีร์ ไชยชนะ     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
6  นางสาว จิณณา พงศาวรี     บริหารธุรกิจบัณฑิต
7  นางสาว จุฑาทิพย์ สุธรรมฤทธิ์     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
8  นางสาว จุฑารัตน์ เน่าถนอม     เคมีสิ่งแวดล้อม
9  นางสาว ฉัตรชนก วงศ์สำอาง     วิทยาการคอมพิวเตอร์
10  นางสาว ชญานาถ พงศ์สถาบดี     เคมีอุตสาหกรรม
11  นางสาว ชญานิศ ทองหุ่น     เทคโนโลยีชีวภาพ
12  นางสาว ชนากานต์ บัวล้อมเเก้ว     บริหารธุรกิจบัณฑิต
13  นางสาว ชุษณจิต ช่วงรัตนาวรรณ     สถิติประยุกต์
14  นางสาว ญานิกา สื่อหงวน     เทคโนโลยีชีวภาพ
15  นางสาว ณัฏฐ์นรี จริยพาณิชย์     เคมีสิ่งแวดล้อม
16  นางสาว ณัฐกาน ลิมปนะวรรณกุล     วิทยาการคอมพิวเตอร์
17  นางสาว ณัฐกุล ม่วงมณี     เคมีอุตสาหกรรม
18  นางสาว ณัฐวดี แบนคีรี     เคมีอุตสาหกรรม
19  นางสาว ณัฐสุดา เหมือนขจร     วิศวกรรมระบบการผลิต
20  นางสาว ณิชมน ปริญญาพล     เทคโนโลยีชีวภาพ
21  นางสาว ธมนวรรณ อึ้งประภากร     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
22  นางสาว ธีรภัทร แก้วกำพล     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
23  นางสาว นนทวรรณ โพธิ์ทอง     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
24  นางสาว นริศรา พินเนียม     เคมีอุตสาหกรรม
25  นางสาว นลินทิพย์ อิ่มชาลี     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
26  นางสาว นันทชา กฤษณยรรยง     เทคโนโลยีชีวภาพ
27  นางสาว น้ำเพชร ส้มอยู่     เทคโนโลยีชีวภาพ
28  นางสาว เบญจรัตน์ เอื้อแสงสุวรรณ     บริหารธุรกิจบัณฑิต
29  นางสาว ปัญญพัฒน์ ปุญญรัตนศรีขจร     เทคโนโลยีชีวภาพ
30  นางสาว ปาณิสรา รุกขชาติ     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
31  นางสาว ปาลิตา สนธิ์ทอง     เคมีสิ่งแวดล้อม
32  นางสาว ปิยะรัตน์ เอี่ยมอุไร     บริหารธุรกิจบัณฑิต
33  นางสาว พลอยไพลิน พลหาร     เทคโนโลยีชีวภาพ
34  นางสาว พัสน์นันท์ อุทยานิก     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
35  นางสาว พิภัสสร เล่ารุ่งโรจน์     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
36  นางสาว ภคนันท์ ก้าวกิจประเสริฐ     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
37  นางสาว ภณิดา อ่อนน้อม     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
38  นางสาว มัณฑนา กันยาบัณฑิตย์     เคมีสิ่งแวดล้อม
39  นางสาว เมธาพร กองตระกูลดี     เคมีอุตสาหกรรม
40  นางสาว เมธินี ปัญควนิช     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
41  นางสาว รวิสรา สีกะมุด     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
42  นางสาว รัตนาภา เพ็ชรไชย     เทคโนโลยีชีวภาพ
43  นางสาว รุ่งทิวา มารศรี     บริหารธุรกิจบัณฑิต
44  นางสาว วชิรินทรา แก้วอินชัย     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
45  นางสาว วรทัย อุตระ     คณิตศาสตร์ประยุกต์
46  นางสาว วริศรา ศิริพงษ์     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
47  นางสาว วิมนศิณี ยวนใจ     วิทยาการคอมพิวเตอร์
48  นางสาว วิสสุตา อ้นอำไพ     วิทยาการคอมพิวเตอร์
49  นางสาว ศศิวิมล รุจิรัตน์     เคมีอุตสาหกรรม
50  นางสาว ศุภสิริ กือเย็น     บริหารธุรกิจบัณฑิต
51  นางสาว สาธิตา สิทธิโชคคณานนท์     เคมีอุตสาหกรรม
52  นางสาว สุกัญญาภรณ์ หนูจอ     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
53  นางสาว สุปวีณ์ พัวบัณฑิตกุล     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
54  นางสาว สุพิชญา เจริญวิริยะภาพ     บริหารธุรกิจบัณฑิต
55  นางสาว สุภาวดี ศิริปิตุภูมิ     เคมีอุตสาหกรรม
56  นางสาว สุภาสินี จันทร์เพ็ญ     เทคโนโลยีชีวภาพ
57  นางสาว อรวี บุณโยบล     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
58  นางสาว อริสรา ลุยวิกกัย     บริหารธุรกิจบัณฑิต
59  นางสาว ออมพลอย สิริเรืองปัญญา     บริหารธุรกิจบัณฑิต
60  นางสาว อาภาพร หทัยทิพรัตน์     คณิตศาสตร์ประยุกต์
61  นางสาว อินธิรา ดู่ป้อง     เคมีอุตสาหกรรม
62  นางสาวกนต์ธร ลิมปะพันธุ์     การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
63  นางสาวกมลวรรณ โฆษะวิวัฒน์     วิศวกรรมระบบควบคุม
64  นางสาวกรกนก พันธุ์นายม     วิศวกรรมอาหาร
65  นางสาวกรวรรณ ประเสริฐศรี     ภูมิสถาปัตยกรรม
66  นางสาวกวิสรา ก่อกอง     วิศวกรรมไฟฟ้า
67  นางสาวกัญญนันทน์ ธนเศรษฐวิทย์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
68  นางสาวกัญญาณัฐ แสงวิลัย     วิศวกรรมเคมี
69  นางสาวกัณฑ์ชวิภา บุญเกตุ     เทคโนโลยีสารสนเทศ
70  นางสาวกุลธิดา กนกรัตนนุกูล     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
71  นางสาวกุลสตรี มณีรัตน์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
72  นางสาวเกวลิน สุวรรณโชคอิสาน     วิศวกรรมปิโตรเคมี
73  นางสาวขวัญจิรา หงษ์ยันตรชัย     วิศวกรรมชีวการแพทย์
74  นางสาวเขมจิรา หงษ์ยันตรชัย     วิศวกรรมชีวการแพทย์
75  นางสาวเขมิกา อักษรสมัย     ภูมิสถาปัตยกรรม
76  นางสาวคุณัญญา ศรีสมปอง     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
77  นางสาวจิณณพัต สุวรรณเกตกะ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
78  นางสาวจิดาภา จิรสรรพคุณากร     วิศวกรรมโยธา
79  นางสาวเจนจิรา เรืองทรัพย์เอนก     สถาปัตยกรรมหลัก
80  นางสาวฉัตรตะวัน ผดุงเกียรติศักดิ์     สถาปัตยกรรมหลัก
81  นางสาวชญากานต์ ธัญญะกรณ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
82  นางสาวชญานิน มุ่งถิ่น     วิศวกรรมเคมี
83  นางสาวชญานิศ พรหมฮวบ     วิศวกรรมชีวการแพทย์
84  นางสาวชญานิศ สุติเชวงกุล     ภูมิสถาปัตยกรรม
85  นางสาวชญานุตม์ ทองมา     สถาปัตยกรรมหลัก
86  นางสาวชนัญญา นพรัตน์     วิศวกรรมเคมี
87  นางสาวชนากานต์ ฉนานุกูล     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
88  นางสาวชนิดาภา เพิ่มทองอินทร์     สถาปัตยกรรมภายใน
89  นางสาวชลทัศน์ ทัศนปรีชาชัย     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
90  นางสาวชลวรรณ ตันพานิช     วิศวกรรมวัดคุม
91  นางสาวชลิตา เกรียงประภากิจ     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
92  นางสาวชลิศวรา ระฤทธิ์     วิศวกรรมระบบการผลิต
93  นางสาวชุตินันท์ จิรัฐติกานันท์     การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
94  นางสาวชุติมา ฐานกิตติคุณ     วิศวกรรมอาหาร
95  นางสาวฐิตา นาคเงิน     สถาปัตยกรรมภายใน
96  นางสาวฐิตินันท์ เลิศปัญญาโรจน์     วิศวกรรมไฟฟ้า
97  นางสาวฐิติภัค ตันสกุล     สถาปัตยกรรมภายใน
98  นางสาวณภัทร ว่องสินไพบูลย์     วิศวกรรมไฟฟ้า
99  นางสาวณมณ ทองสุวรรณ     สถาปัตยกรรมหลัก
100  นางสาวณัฐกานต์ รุจิชานันทกุล     วิศวกรรมโทรคมนาคม
101  นางสาวณัฐณิชา มูสิกะสังข์     วิศวกรรมขนส่งทางราง
102  นางสาวณัฐธิดา ทองกูล     วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
103  นางสาวทิคำพร โพธิ์แดง     วิศวกรรมปิโตรเคมี
104  นางสาวธนญา วีระวุฒิพล     สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
105  นางสาวธนพร หวังเสต     สถาปัตยกรรมหลัก
106  นางสาวธนัณญา เหลืองกัลยาณคุณ     วิศวกรรมชีวการแพทย์
107  นางสาวธรรญษร พรไกรศรี     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
108  นางสาวธวัลยา ประภาศิริกุล     วิศวกรรมโยธา
109  นางสาวธัชชา เขตต์กัน     ภาษาญี่ปุ่น
110  นางสาวนนทินี กิจนิที     วิศวกรรมโทรคมนาคม
111  นางสาวนภพรรษ ธนธีรากุล     วิศวกรรมระบบควบคุม
112  นางสาวนภัสนันท์ แจ่มประทิพย์     สถาปัตยกรรมภายใน
113  นางสาวนวินดา นคราวงศ์     วิศวกรรมสารสนเทศ (ว.ชุมพร)
114  นางสาวนัชชา ชาญชัยศรี     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
115  นางสาวนัทธมน ช่วยอ่อน     ภาษาญี่ปุ่น
116  นางสาวนัทธมน อนุรักษ์รัชดา     วิศวกรรมชีวการแพทย์
117  นางสาวนางสาวมนต์นภา ล้อจินดา     วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
118  นางสาวน่านนภา ไชยสมบูรณ์     วิศวกรรมเคมี
119  นางสาวน้ำเพ็ชร ไชยเจริญ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
120  นางสาวนิธิตา ฉิมพา     สถาปัตยกรรมภายใน
121  นางสาวนิธิพร จิตติเรืองเกียรติ     วิศวกรรมเคมี
122  นางสาวบุญสิตา ชินะรังษี     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
123  นางสาวบุญสิตา ทองสม     ภูมิสถาปัตยกรรม
124  นางสาวเบญญา สุทธิวิวัฒน์     วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
125  นางสาวปภาวี คุ้มพร้อม     การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
126  นางสาวปวีณ์นุช ผดุงโชค     การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
127  นางสาวปาริชาติ แดงตระกูล     วิศวกรรมเคมี
128  นางสาวปีย์วรา ปรีชาวีรกุล     สถาปัตยกรรมหลัก
129  นางสาวเปมิกา พูลสุข     วิศวกรรมวัสดุนาโน
130  นางสาวพัชรธร ลีวิวิธนนท์     ภาษาญี่ปุ่น
131  นางสาวพิชชาพร เทพสุวรรณ์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
132  นางสาวพิชญา ทรัพย์อัมพร     วิศวกรรมไฟฟ้า
133  นางสาวพิชญา ศรีจุฬางกูล     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
134  นางสาวพิม พลพิพัฒนพงศ์     สถาปัตยกรรมหลัก
135  นางสาวพิมสวิยา ฐานวิเศษ     ครุศาสตร์การออกแบบ
136  นางสาวพีรยา กาญจนโอฬารศิริ     วิศวกรรมอาหาร
137  นางสาวพีรยา จันทร์ดำ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
138  นางสาวแพรว ศิริอุดมเศรษฐ     นิเทศศิลป์
139  นางสาวแพรวพรรณ พินทอง     วิศวกรรมวัสดุนาโน
140  นางสาวแพรวา จาววงศ์สันต์     วิศวกรรมขนส่งทางราง
141  นางสาวภัทรพร หาญผดุงกิจ     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
142  นางสาวมนพร พงศ์สิทธิศาสตร์     วิศวกรรมอุตสาหการ
143  นางสาวมลธิรัตน์ นิธิสิริกุล     พัฒนาการเกษตร
144  นางสาวมิ่งกมล ที่พัก     วิศวกรรมเคมี
145  นางสาวเมธัส แก้ววงศ์วาร     สถาปัตยกรรมหลัก
146  นางสาวเมศิตา เจริญยิ่ง     สถาปัตยกรรม
147  นางสาวรชยา อังชยกุล     สถาปัตยกรรมภายใน
148  นางสาวรตี โพธิ์มา     สถาปัตยกรรมหลัก
149  นางสาวรษิกา อินทร์รุ่ง     วิศวกรรมอาหาร
150  นางสาวรุจิรดา จุฑาสันติกุล     สถาปัตยกรรมหลัก
151  นางสาววทัยพรรณ วงศ์วิเศษกุล     สถาปัตยกรรมหลัก
152  นางสาววราลี สมุทรผ่อง     ครุศาสตร์การออกแบบ
153  นางสาววศินี ภัคชวกิจ     สถาปัตยกรรมภายใน
154  นางสาววัชรี วิสัชนาม     วิศวกรรมเครื่องกล
155  นางสาววัศยา อรุณสกุล     ภูมิสถาปัตยกรรม
156  นางสาววัศยา อรุณสกุล     วิศวกรรมอาหาร
157  นางสาวศุภกานต์ เอี๊ยบเจริญ     สถาปัตยกรรมหลัก
158  นางสาวศุภลดา เรือนเงิน     วิศวกรรมโทรคมนาคม
159  นางสาวศุภสุตา จันทร์แสงทอง     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
160  นางสาวสโรชา รัตนมณีโชติ     วิศวกรรมวัดคุม
161  นางสาวสวรินทร์ ศรียาเทพ     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
162  นางสาวสิเธียร ตันสุขวัฒน์     วิศวกรรมไฟฟ้า
163  นางสาวสิริยากร สันติกชกร     วิศวกรรมโยธา
164  นางสาวสุดามาศ โรจนรัชโยธิน     ศิลปอุตสาหกรรม
165  นางสาวสุธาวัลย์ พูลศิริ     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
166  นางสาวสุนีณัฐ สือวงศ์ประยูร     วิศวกรรมเคมี
167  นางสาวสุปรียา วงศ์สระคู     วิศวกรรมปิโตรเคมี
168  นางสาวโสภิดา ศิริ     เทคโนโลยีสารสนเทศ
169  นางสาวอชิรญา ชุติศิลป์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
170  นางสาวอภิชญา บัวแก้ว     สถาปัตยกรรม
171  นางสาวอภิญญา ภัททิยกุล     วิศวกรรมระบบควบคุม
172  นางสาวอรณัส ศรีสัจจัง     สัตวศาสตร์
173  นางสาวอรุณวัสสา อนุวัฒน์นนทเขตต์     สถาปัตยกรรมหลัก
174  นางสาวอลิษา ทรัพย์นิธิ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
175  นางสาวอลีนา ธรรมสอน     สถาปัตยกรรมหลัก
176  นางสาวอิงพร ปูรณโชติ     วิศวกรรมเครื่องกล
177  นางสาวอิสรีย์ จันทร์จรุงจิต     สถาปัตยกรรมหลัก
178  นาย กานต์กวิน ประไพศิลป์     วิทยาการคอมพิวเตอร์
179  นาย คณิติน สุขดิษฐ     วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร
180  นาย คริษฐ์ ศรีรัตนอุดม     ฟิสิกส์ประยุกต์
181  นาย จิรเดช พูลทรัพย์     เทคโนโลยีชีวภาพ
182  นาย จิรเวช กอบสุขยิ่งเจิญ     เทคโนโลยีชีวภาพ
183  นาย ไชยพฤกษ์ เพียรพิทักษ์กิจ     บริหารธุรกิจบัณฑิต
184  นาย เทียนชัย วงษ์แก้ว     ฟิสิกส์ประยุกต์
185  นาย ธนกร นิมิหุต     บริหารธุรกิจบัณฑิต
186  นาย ธรรมรัฐ มิ่งพันธุ์     เคมีอุตสาหกรรม
187  นาย นภสินธุ์ ภัครัตน์     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
188  นาย บุญฤทธิ์ ด่านวิไลปิติกุล     เคมีอุตสาหกรรม
189  นาย ปกรณ์ สวนศรี     บริหารธุรกิจบัณฑิต
190  นาย ปิติยะ สีโสดา     วิทยาการคอมพิวเตอร์
191  นาย ภัควัฒน์ เลิศเชิดชูศิริกุล     บริหารธุรกิจบัณฑิต
192  นาย ภูริวัชร์ ปรีชาทวีพัฒน์     วิทยาการคอมพิวเตอร์
193  นาย เมธัส จันทรโชติชัชวาล     คณิตศาสตร์ประยุกต์
194  นาย รณกฤต ลอสี     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
195  นาย วงศธร โพธิ์นาค     เคมีอุตสาหกรรม
196  นาย วิธ หอชัยเจริญ     สถิติประยุกต์
197  นาย วิศรุต พรมคล้าย     วิทยาการคอมพิวเตอร์
198  นาย สิรวิชญ์ นาสารี     เทคโนโลยีชีวภาพ
199  นาย สิระวิชญ์ อัครพันธุ์พงศ์     สถิติประยุกต์
200  นาย สุวิจักขณ์ สังข์บัวสี     บริหารธุรกิจบัณฑิต
201  นาย โสภณัฐ สุขบุญ     คณิตศาสตร์ประยุกต์
202  นาย อชิตพล ฉันประเสริฐศักดิ์     เคมีอุตสาหกรรม
203  นาย อภิสิทธิ์ วรรธนะวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต
204  นายกนก อรรฆยมาศ     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
205  นายกรวิชญ์ แซ่จู     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
206  นายกฤติน สถิตธรรมนิตย์     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
207  นายกฤษณพงศ์ ยอดปรีชาวิจิตร     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
208  นายกฤษดา ธรรมปรีชาถาวร     วิศวกรรมเครื่องกล
209  นายกลวัชร สมพงษ์     วิศวกรรมเครื่องกล
210  นายกษิดิศ ลาภเลิศสุข     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
211  นายกัญจน์ อัศวพิภพไพศาล     วิศวกรรมระบบการผลิต
212  นายกันตภณ โควานิชเจริญ     ภูมิสถาปัตยกรรม
213  นายกันตินันท์ บูรพาชีพ     วิศวกรรมไฟฟ้า
214  นายกำนัน สุขขี     วิศวกรรมอาหาร
215  นายกิตติกานต์ ตันติวิวัฒน์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
216  นายกิตติเชษฐ์ น้ำเพชร     วิศวกรรมอัตโนมัติ
217  นายกิตติพัฒน์ หาญประดิษฐ์     วิศวกรรมชีวการแพทย์
218  นายคณุตม์ ปึงศิริเจริญ     วิศวกรรมอาหาร
219  นายจารุวิทย์ โยคะสิงห์     การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
220  นายจิตรภณ ปรัชญาจุฑา     วิศวกรรมไฟฟ้า
221  นายจิรกฤต รักวาทิน     วิศวกรรมโยธา
222  นายจิรัช จริยาธนาวุฒิ     สถาปัตยกรรมหลัก
223  นายจิรายุ สมเจริญสิน     วิศวกรรมโยธา
224  นายชนวรรฒ โลหะชาละ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
225  นายชนาธิป จันทร์นนท์     วิศวกรรมไฟฟ้า
226  นายชนานนท์ จันทรทิณ     วิศวกรรมโยธา
227  นายชยุตม์ สินไชย     วิศวกรรมไฟฟ้า
228  นายชลายุ ตั้งชีวินศิริกุล     วิศวกรรมเครื่องกล
229  นายชานน กมลโกศล     วิศวกรรมไฟฟ้า
230  นายชานน ฤทธิ์แรงกล้า     วิศวกรรมโทรคมนาคม
231  นายชานน สิขันธกบุตร     วิศวกรรมไฟฟ้า
232  นายชินพัฒน์ รัตนภิรมย์     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
233  นายฐิติภัทร ทัดบุญนาค     วิศวกรรมวัดคุม
234  นายณภัทร เผ่าพันธ์ดี     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
235  นายณภัทร ไวพ่อค้า     วิศวกรรมเครื่องกล
236  นายณัฏฐชัย สมผลวัฒนา     จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
237  นายณัฐกมล มณีรัตน์     วิศวกรรมระบบการผลิต
238  นายณัฐชนน เอี่ยมแสงใส     วิศวกรรมสารสนเทศ
239  นายณัฐชนน โอภาสตระกูล     วิศวกรรมชีวการแพทย์
240  นายณัฐพงศ์ สมบูรณ์ภัทรกิจ     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
241  นายณัฐพล เวชกิจวาณิชย์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
242  นายณัฐพัชร ตันวัฒนเสรี     วิศวกรรมไฟฟ้า
243  นายณัฐรัตน์ พลแหลม     วิศวกรรมชีวการแพทย์
244  นายณัฐสิทธิ์ ปิยะสอน     วิศวกรรมโยธา
245  นายณุวัสฐ์ อดิจารุพันธุ์     ภูมิสถาปัตยกรรม
246  นายดิษณ์กร วานิชรัตนกุล     วิศวกรรมไฟฟ้า
247  นายทยากร ฟู     วิศวกรรมไฟฟ้า
248  นายทิวากร ถาวรจคุรวัฒน์     วิศวกรรมไฟฟ้า
249  นายแทน ขัตติยะสุวงศ์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
250  นายธนพนธ์ แสงเรือง     สถาปัตยกรรม
251  นายธนัท ห่อไพศาล     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
252  นายธนากร โขอนันต์     วิศวกรรมอาหาร
253  นายธนาคาร สว่างเรือง     วิศวกรรมไฟฟ้า
254  นายธรณ์นนท์ พีระญาณ์โกเศส     สถาปัตยกรรมหลัก
255  นายธฤต หอเพชรรุ่งเรือง     วิศวกรรมสารสนเทศ
256  นายธาม กังกเวคิน     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
257  นายธิตินัทธิ์ เพาะบุญ     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
258  นายธีรภัทร แรงเขตร์การ     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
259  นายธีรภัทร์ วงศ์ปราชญ์     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
260  นายธีระพัฒน์ คงสมปรีดิ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
261  นายนนทกิจ แก้ววงศ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
262  นายนภัทร ตันสุธิรพงษ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
263  นายนราวิชญ์ ไชยภักดี     วิศวกรรมเครื่องกล
264  นายนริศ จันทร์ไพบูลย์กิจ     วิศวกรรมสารสนเทศ
265  นายนฤเบศร เกตุถิน     วิศวกรรมระบบควบคุม
266  นายนฤพงศ์ จรัสบุญไพศาล     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
267  นายนันทภพ ผาณิบุศย์     ครุศาสตร์วิศวกรรม
268  นายนัสสนณ์ สันติจำเริญกิจ     ครุศาสตร์การออกแบบ
269  นายนิธิวุฒิ วิไลนุช     วิศวกรรมโทรคมนาคม
270  นายบัณทัต ขจรศักดิพันธ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
271  นายปณต หล่อยืนยง     วิศวกรรมชีวการแพทย์
272  นายปณพงศ์ เหลืองเพียรสมุท     วิศวกรรมเครื่องกล
273  นายปรเมศร์ เฟื่องพานิชเจริญ     วิศวกรรมวัดคุม
274  นายปรัชญ์ จอมอินตา     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
275  นายปวริศ เจียศิริพร     วิศวกรรมไฟฟ้า
276  นายปัญญา ประชาชิต     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
277  นายปัญญา พรมฮวด     ครุศาสตร์วิศวกรรม
278  นายปัญปิติ เกียรติเสวี     วิศวกรรมไฟฟ้า
279  นายปัณณวัชร์ อนันต์ชัยธรรม     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
280  นายปัณณวัฒน์ ตรีกาลนนท์     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
281  นายปัณณวัฒน์ เพชรอตุโล     วิศวกรรมเครื่องกล
282  นายปาณัสม์ สุขพลอย     วิศวกรรมเคมี
283  นายปิยังกูร การะกรรม     วิศวกรรมโยธา
284  นายปุณณวิช อาชวกิจโกศล     วิศวกรรมอาหาร
285  นายปูรณ์ ดีช่วย     วิศวกรรมขนส่งทางราง
286  นายพฐา กาญจนาปัจจ์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
287  นายพลกฤต วิศิษฏ์ศาสตร์กุล     สถาปัตยกรรมหลัก
288  นายพลวัฒน์ วาสุเทพรังสรรค์     ภูมิสถาปัตยกรรม
289  นายพสุรัตน์ ไตรรัตน์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
290  นายพัชรพล ปอวิจิตกุล     วิศวกรรมโยธา
291  นายพัทธพล กังวาลโชคชัย     ภาษาญี่ปุ่น
292  นายพัทธ์พล ภัทรมงคลกุล     วิศวกรรมปิโตรเคมี
293  นายพาทิศ ผู้พัฒน์     วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
294  นายพิชญ์ภูมิ บุญทองแพง     วิศวกรรมเกษตร
295  นายพิพัฒน์ กลิ่นทับ     วิศวกรรมไฟฟ้า
296  นายพีรณัฐ ปัสนานนท์     นิเทศศาสตร์เกษตร
297  นายพีรวัส นวมทอง     วิศวกรรมโยธา
298  นายพีรวิชญ์ เดวี     วิศวกรรมอาหาร
299  นายพีรวิชย์ นามมูลตรี     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
300  นายพุฒิ จูประเสริฐ     วิศวกรรมระบบควบคุม
301  นายภควัต ศรศุกลรัตน์     วิศวกรรมเคมี
302  นายภรัณยู สีตวาริน     วิศวกรรมไฟฟ้า
303  นายภราดร เสาวนีย์พิทักษ์     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
304  นายภัทร์ชนน แสงสุริโยทัย     วิศวกรรมวัสดุนาโน
305  นายภาณุ ยุรยาตร์     วิศวกรรมปิโตรเคมี
306  นายภาสกร ขาวสะอาด     สถาปัตยกรรม
307  นายภูธัช บุตรดีสุวรรณ     ภูมิสถาปัตยกรรม
308  นายภูมิภัทร สุปัญญา     วิศวกรรมโทรคมนาคม
309  นายภูริภัทร ทัพพุน     วิศวกรรมโยธา
310  นายเมธาสิทธิ์ อ่อนเเก้ว     วิศวกรรมโยธา
311  นายยศธาดา อุชุวัฒน์     วิศวกรรมไฟฟ้า
312  นายรชต มะลี     สถาปัตยกรรมหลัก
313  นายรณกร ผดุงประเสริฐ     วิศวกรรมเครื่องกล
314  นายรวิชญ์ ปานเจริญ     วิศวกรรมไฟฟ้า
315  นายรัชชานนท์ เวชสิทธิ์     วิศวกรรมโยธา
316  นายรัฐพงศ์ โสมติด     วิศวกรรมเครื่องกล
317  นายรุจ ศรีงาน     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
318  นายลายไม้ ชั้นศิริ     วิศวกรรมไฟฟ้า
319  นายวรรธนัย ธรรมนิมิตโชค     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
320  นายวรันธร ตันอนุชิตติกุล     วิศวกรรมชีวการแพทย์
321  นายวสุพล ตั้งสมบัติวิสิทธิ์     วิศวกรรมอาหาร
322  นายวัชริศ โคววิกกัย     วิศวกรรมเครื่องกล
323  นายวิทวัส ภูพงษ์พานิช     วิศวกรรมไฟฟ้า
324  นายศิรวิชญ์ ตันติภูวนารถ     วิศวกรรมไฟฟ้า
325  นายศิวกร จิรพงศ์ไผท     วิศวกรรมไฟฟ้า
326  นายศุภกร วงศ์แสวง     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
327  นายศุภณัฐ ศรีจันทร์     วิศวกรรมเคมี
328  นายศุภฤกษ์ แก้ววิมลรัตน์     วิศวกรรมวัดคุม
329  นายศุภวิชญ์ ศรีรัตนะ     วิศวกรรมเคมี
330  นายสฤษฎ์พงศ์ เพิ่มผล     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
331  นายสหพล ทองสม     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
332  นายสหัสวรรษ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์     วิศวกรรมโยธา
333  นายสัณฑพล ศรีพิไลพงศ์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
334  นายสิรภพ คุปติพงศ์กุล     สถาปัตยกรรมหลัก
335  นายสุนิติ พุทธพงษ์ศิริพร     วิศวกรรมอาหาร
336  นายสุรวิชญ์ รัตนเมธาชาติ     วิศวกรรมเครื่องกล
337  นายสุรัตน์ เปรมปลื้ม     วิศวกรรมเคมี
338  นายสุริยะ ม่วงทองหลาง     วิศวกรรมเครื่องกล (ว. ชุมพร)
339  นายสุวนัฐ ศรีพิทักษ์     วิศวกรรมระบบควบคุม
340  นายเสฎฐวุฒิ อภิรักษ์สัตยากุล     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
341  นายเสถียรพงษ์ ปัณณวัฒน์วิสุทธิ์     วิศวกรรมสารสนเทศ
342  นายอดุลวิทย์ แก้วภมร     วิศวกรรมโทรคมนาคม
343  นายอภิเศรษฐ์ วงศ์ธานุวัฒน์     วิศวกรรมโยธา
344  นายอัครเมธ ชยาภิวัฒน์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
345  นายอัณณ์ ธรรมโกวิทกุล     วิศวกรรมโทรคมนาคม
346  นายอัศนี ฉันทรางกูร     สัตวศาสตร์
347  นายอาชวิศ ตรีหิรัญกุล     สถาปัตยกรรมหลัก
348  นายอำนวย เกียรติบำรุงพันธุ์     วิศวกรรมเครื่องกล
349  นายอินทัชสิริ สุขสวัสดิภัทร     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
350  นายอุกฤษฎ์ ตั้งมีลาภ     นิเทศศิลป์
351  นายเอกณัฏฐ์ สิงหะสุริยะ     วิศวกรรมเครื่องกล
352  นายเอกลักษณ์ ตั้งสิริพันธกุล     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์