ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
1  Mr.Apiyut  Adunyanon   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
2  Mr.Kanisorn  Kattachan   การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3  Mr.Kasidit  Chantasampan   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4  MissSirada  Dejrattanawichai   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
5  MissYanisa  Piyanijdamrong   การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
6  นางสาวกมลลักษณ์  อมรจรูญ   ภูมิสถาปัตยกรรม
7  นางสาวกรณิการ์  แถมจำเริญ   วิศวกรรมอัตโนมัติ
8  นายกฤตภาส  หาญช้าง   วิศวกรรมเครื่องกล
9  นายกฤตอัญ  ธรรมกิจโกศล   เคมีอุตสาหกรรม
10  นายกฤติน  ยุงสันเทียะ   วิศวกรรมโทรคมนาคม
11  นายกษิดิศ  สุระรัตน์ชัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12  นายกัจจานะ  บุญปาลิต   วิศวกรรมวัสดุนาโน
13  นายกันตภณ  ประดิษฐ์ทอง   วิศวกรรมเครื่องกล
14  นายกิตติภพ  ยาวิละ   วิศวกรรมไฟฟ้า
15  นายกิตติภัทร  ภัทรจริยา   บริหารธุรกิจบัณฑิต
16  นายกิติชนม์  คำมา   วิศวกรรมไฟฟ้า
17  นายกุลเดช  พิทักษ์พรเกษม   วิศวกรรมสารสนเทศ
18  นายเกริกชณัฐ  ปภาวินธนา   ฟิสิกส์ประยุกต์
19  นายคเชนทร์  ธรรมมาสถิตย์กุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
20  นายคมกริช  ตั้งสุข   วิศวกรรมเครื่องกล
21  นางสาวครองขวัญ  เสริมศิริมานนท์   วิศวกรรมระบบควบคุม
22  นางสาวจิตตินันท์  หัตถเฟื่องฟู   สัตวศาสตร์
23  นางสาวจิตรลดา  จตุมานัสศิริ   สถาปัตยกรรมหลัก
24  นายจิรกิตติ์  แกล้วทะนงค์   ศิลปอุตสาหกรรม
25  นางสาวจิรวรรณ  พระลักษณ์   สัตวศาสตร์
26  นายจิรัฏฐ์  สุรศักดิ์นิธิกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
27  นางสาวจุฑามาศ  ธาตุไพบูลย์   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
28  นายชนกานต์  บุญฮก   เทคโนโลยีชีวภาพ
29  นางสาวชนาภา  ศรีสว่าง   สถาปัตยกรรมหลัก
30  นายชลชาติ  จีนประสม   วิศวกรรมโยธา
31  นางสาวชลลดา  อินทงคล   วิศวกรรมโยธา
32  นางสาวชัชธิดา  โพธิสาร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
33  นางสาวชัญญา  วิจิตรพงศ์พันธุ์   ศิลปอุตสาหกรรม
34  นางสาวโชติกา  ไทยสันติสุข   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
35  นายฌนาธิป  พงษ์สาระนันทกุล   วิศวกรรมสารสนเทศ
36  นางสาวฐานิตา  เหมือนเผ่า   ครุศาสตร์เกษตร
37  นางสาวฐานิสรา  ชาวนาวงค์   สถาปัตยกรรมหลัก
38  นางสาวฐิชาภัสร์  วสิษฐ์ภัทรทวี   วิศวกรรมระบบการผลิต
39  นางสาวณสมนตร์  มีแก้ว   วิทยาศาสตร์การประมง
40  นางสาวณัฏฐณิชา  พูนสวัสดิ์   สถาปัตยกรรมภายใน
41  นางสาวณัฏฐนิช  ชุนอนันท์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
42  นางสาวณัฐณิชา  เตียวเจริญ   วิศวกรรมวัดคุม
43  นางสาวณัฐณิชา  สิทธิชัย   สถิติประยุกต์
44  นายณัฐนันท์  คันโธ   เคมีอุตสาหกรรม
45  นายณัฐภัทร  เจริญเมธากุล   วิศวกรรมโยธา
46  นายณัฐภูมิ  ทรัพย์สมานวงศ์   วิศวกรรมระบบการผลิต
47  นางสาวณัฐรินทร์  ศรีเรืองเจริญ   การถ่ายภาพ
48  นางสาวณัฐวดี  เลิศชาญชัยกุล   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
49  นางสาวณัฐวสา  คงวาณิชยะพงษ์   วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
50  นางสาวณิชกมล  เทพสนองสุข   สถาปัตยกรรมหลัก
51  นางสาวณิชากรณ์  เขียวขำ   วิศวกรรมวัสดุนาโน
52  นางสาวดลรัตน์  โพธิ์งาม   วิศวกรรมปิโตรเคมี
53  นางสาวดุษณีย์  วัฒนพิชญากูล   วิศวกรรมไฟฟ้า
54  นางสาวตรีทิพย์  นาคดี   เกษตรศาสตร์
55  นายตรีเพชร  รุ่งเจริญประสิทธิ์   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
56  นายทิวพนัส  เบ้าลี   สถาปัตยกรรมหลัก
57  นายธณัฐติร์  ขันธหัต   วิศวกรรมเครื่องกล(ว.ชุมพร)
58  นายธนกฤต  ศรีระทุ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
59  นายธนโชติ  เพฑูรย์สิทธิชัย   เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
60  นางสาวธนพร  อภิโชติกุล   เทคโนโลยีสารสนเทศ
61  นายธนาคาร  สุพัฒน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
62  นางสาวธมล  ลี้วารินทร์พาณิช   วิศวกรรมสารสนเทศ
63  นายธรรมกร  กอบเกื้อชัยพงษ์   วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
64  นายธรรศ  มานะพันธานนท์   สถาปัตยกรรมหลัก
65  นางสาวธัญชนก  นากผสม   สถิติประยุกต์
66  นางสาวธัญวรัตม์  ยิ่งสวัสดิ์   วิศวกรรมระบบการผลิต
67  นายธัญศิษฐ์  ฐิติวรสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
68  นางสาวธิดารัตน์  แสนนาม   ครุศาสตร์เกษตร
69  นายธีรภัทร  บานชื่นวิจิตร   คณิตศาสตร์ประยุกต์
70  นางสาวธีรา  ขนิษฐานันท์   วิศวกรรมอุตสาหการ
71  นายธุรกิจ  พันธะศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
72  นายนจธร  เทอดสุวรรณ   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
73  นางสาวนฐริดา  วิเชียร   เทคโนโลยีสารสนเทศ
74  นายนนธวัช  เจริญพร   เคมีสิ่งแวดล้อม
75  นางสาวนปภัช  นามวิไล   ภาษาญี่ปุ่น
76  นางสาวนภัสภรณ์  พิชิตอนันต์สกุล   เคมีอุตสาหกรรม
77  นายนรชน  ภูมิแก้ว   เคมีอุตสาหกรรม
78  นายนรรณจา  โสวรรณ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
79  นายนัฏฐกิตติ์  งามเจริญสิน   วิศวกรรมโยธา
80  นายนัทธพงศ์  รักเเต่งาน   วิศวกรรมเครื่องกล
81  นางสาวนาฏศรินทร์  โตชูวงศ์   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
82  นายนิธิกร  วราโภค   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
83  นางสาวบินยากร  นวลสนิท   ภาษาอังกฤษ
84  นางสาวบุษกร  บุษปธำรง   ภาษาอังกฤษ
85  นางสาวปนัสยา  เบญจศีลรักษ์   คณิตศาสตร์ประยุกต์
86  นายปภพ  ยมกกุล   สถิติประยุกต์
87  นางสาวปภาวดี  ริ้วทอง   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
88  นางสาวปภาวรินท์  อัศวรุ่งเรือง   สถาปัตยกรรมหลัก
89  นางสาวปรัษฐา  วีระพงษ์   วิศวกรรมสารสนเทศ
90  นายปริญญา  งามขำ   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
91  นางสาวปวีณฎา  ภัทรธรรมาภรณ์   สถาปัตยกรรมหลัก
92  นางสาวปาริฉัตร  อภิรักษ์ไพฑูรย์   เคมีอุตสาหกรรม
93  นายปิยวัฒน์  ติละกุล   ฟิสิกส์ประยุกต์
94  นางสาวปุณยาพร  เสริมอิทธิวงศ์   สถาปัตยกรรมหลัก
95  นายปูรณ์  โชตธีรวสุ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
96  นางสาวพจณิชา  วงษ์สุทักษ์   การออกแบบสนเทศสามมิติ
97  นายพชรดนัย  พุดเกลี้ยง   วิศวกรรมพลังงาน(ว.ชุมพร)
98  นางสาวพรธีรา  สุเมธาธิกุล   วิศวกรรมวัดคุม
99  นางสาวพรรษกรศมณ  โตศุภฤกษ์มงคล   วิศวกรรมเคมี
100  นางสาวพฤทธินันท์  ม่วงทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
101  นายพลาธิป  สุวรรณหิรัญ   วิศวกรรมโทรคมนาคม
102  นายพัชรพล  นิมมานวัฒนา   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
103  นางสาวพัชร์ภิชญา  ธรรมเจริญ   ภาษาอังกฤษ
104  นายพัชระ  เต็งรัง   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
105  นางสาวพัณณิตา  ขำแก้ว   ครุศาสตร์การออกแบบ
106  นายพิชญุตม์  ปิตาภรณ์สกุล   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
107  นางสาวพิมพ์ชนก  ขันตี   วิศวกรรมสารสนเทศ
108  นางสาวพิมพ์วรางค์  ไชยยศ   วิศวกรรมอาหาร
109  นายพีรพล  เอี่ยมสุนทรชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
110  นายพีระ  สฤษฎีชัยกุล   วิศวกรรมขนส่งทางราง
111  นายพีร์  มงคล   เทคโนโลยีสารสนเทศ
112  นางสาวฟ้าใส  ธรรมสอน   ศิลปอุตสาหกรรม
113  นางสาวภัคจีรา  ผูกนิยม   สัตวศาสตร์
114  นางสาวภัคพร  สุขประสิทธิ์ปรีดี   วิศวกรรมสารสนเทศ
115  นายภัทธัณศ์ยู  หงวนเสงี่ยม   เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
116  นายภาณุพงศ์  บุญหลง   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
117  นางสาวภาพร  ลิ่มศิลา   เคมีสิ่งแวดล้อม
118  นางสาวภาศิริ  มาเผือก   เคมีอุตสาหกรรม
119  นายภีม  อรุณรัตนดิลก   วิศวกรรมโยธา
120  นายภูมิธิราช  เอกสาร   วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร(ว.ชุมพร)
121  นายภูริญ  ประชุมชน   สถาปัตยกรรมหลัก
122  นางสาวรมณ  ศรีโยธี   ศิลปอุตสาหกรรม
123  นางสาวรมิตา  แก้วอักษร   สถาปัตยกรรมหลัก
124  นายรัชชนนท์  เข็มกลัด   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
125  นายรัชพล  กังสุวรรณ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
126  นางสาวลักษมณ  ประกิจฤทธานนท์   สถาปัตยกรรมหลัก
127  นางสาวลีนา  รูปโลก   ฟิสิกส์ประยุกต์
128  นายวงศธร  รัตนอินทนิล   วิศวกรรมไฟฟ้า
129  นางสาววรกานต์  วุฒิชาติวิจิตรกุล   วิศวกรรมโยธา
130  นายวรพรต  ลาภเลิศสุข   เคมีสิ่งแวดล้อม
131  นางสาววริษฐา  เจริญศรี   วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
132  นายวัชรพล  สมศิริกุล   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
133  นางสาววิชชุกร  ฐิติรุ่งเรือง   วิศวกรรมเครื่องกล
134  นายวิชัยยุทธ  แสงรัตน์   บริหารธุรกิจบัณฑิต
135  นายวิพากษ์  โพธิ์ตระกูล   วิศวกรรมเครื่องกล(ว.ชุมพร)
136  นายวิพุธ  มานะกิจภิญโญ   วิทยาการคอมพิวเตอร์
137  นางสาววิลาวัลย์  ทองมีศรี   ฟิสิกส์ประยุกต์
138  นายวิสาข์  เผ่าทองจีน   วิศวกรรมระบบควบคุม
139  นางสาวศรัณยา  สิทธิจำเริญคุณ   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
140  นายศรุต  แสนสุข   วิศวกรรมโทรคมนาคม
141  นายศักดิธัช  สุพตานนท์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
142  นางสาวศิรดา  เกิดสุข   วิศวกรรมอาหาร
143  นางสาวศิรประภา  สักเสน   การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
144  นายศิรัส  เพชรสุวรรณ   วิศวกรรมโทรคมนาคม
145  นางสาวศิลป์ศุภา  สว่างยิ่ง   ภาษาญี่ปุ่น
146  นายศุภชัย  ถนอมวงษ์   วิศวกรรมอัตโนมัติ
147  นายศุภพัฒน์  ศรีอ่อน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
148  นายศุภวิชญ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล   สถาปัตยกรรมหลัก
149  นายสยมภู  มาเกิด   เทคโนโลยีสารสนเทศ
150  นายสรพล  มงคลสุข   วิศวกรรมโยธา
151  นางสาวสรัลชนา  วงศ์ตระกูล   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
152  นายสิทธิพล  รอดท่าไม้   เกษตรศาสตร์
153  นายสิรวิศว์  จริยพงศ์ไพบูลย์   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
154  นายสิระ  หอมจันทร์   จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
155  นางสาวสุธาพร  จงดี   เกษตรศาสตร์
156  นางสาวสุธิตญา  ศรีสมบูรณ์   วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
157  นายสุพศิน  กรีเจริญ   จิตรกรรม/ประติมากรรม/ภาพพิมพ์
158  นางสาวสุพัตรา  แหยมทอง   เกษตรศาสตร์
159  นางสาวสุภัควดี  ศรีบรรยงค์   ครุศาสตร์การออกแบบ
160  นางสาวสุภัสสรา  แก้วสีงาม   วิทยาการคอมพิวเตอร์
161  นายสุเมธ  เอกชัยเจริญ   วิศวกรรมโยธา
162  นางสาวโสมภัสรา  เผือกพูลผล   บริหารธุรกิจบัณฑิต
163  นายอดิศร  ปั้นรัตน์   วิทยาศาสตร์การประมง
164  นายอธิชน  ยารังษี   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
165  นางสาวอภิญญา  รุ่งชลชวลิต   สถาปัตยกรรมภายใน
166  นายอภิภู  รงค์เดชประทีป   วิศวกรรมอาหาร
167  นางสาวอภิสรา  โสภณธรรมวาที   ภาษาอังกฤษ
168  นางสาวอรณิชา  อารีย์การเลิศ   ศิลปอุตสาหกรรม
169  นางสาวอรนลิน  รมยานนท์   บริหารธุรกิจบัณฑิต
170  นางสาวอรวรรยา  ทรัพย์ศรีทอง   วิศวกรรมเคมี
171  นางสาวอรวรา  นิตย์โฆษกุล   สถาปัตยกรรมภายใน
172  นางสาวอัยรดา  ทวียศศักดิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
173  นางสาวอารยา  ประพัฒน์ปรีชากุล   สถาปัตยกรรมภายใน