ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
1  Mr.Apiyut  Adunyanon   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
2  Mr.Kanisorn  Kattachan   การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3  Mr.Kasidit  Chantasampan   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4  MissSirada  Dejrattanawichai   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
5  MissYanisa  Piyanijdamrong   การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
6  นางสาวกนกวรรณ  สุณาวงค์   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
7  นางสาวกมลลักษณ์  อมรจรูญ   ภูมิสถาปัตยกรรม
8  นางสาวกมลวรรณ  วชิรอนันต์   สถิติประยุกต์
9  นางสาวกรณิการ์  แถมจำเริญ   วิศวกรรมอัตโนมัติ
10  นายกฤตภาส  หาญช้าง   วิศวกรรมเครื่องกล
11  นายกฤตอัญ  ธรรมกิจโกศล   เคมีอุตสาหกรรม
12  นายกฤติน  ยุงสันเทียะ   วิศวกรรมโทรคมนาคม
13  นายกษิดิศ  สุระรัตน์ชัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
14  นายกัจจานะ  บุญปาลิต   วิศวกรรมวัสดุนาโน
15  นายกันตภณ  ประดิษฐ์ทอง   วิศวกรรมเครื่องกล
16  นายกิตติภพ  ยาวิละ   วิศวกรรมไฟฟ้า
17  นายกิตติภัทร  ภัทรจริยา   บริหารธุรกิจบัณฑิต
18  นายกิติชนม์  คำมา   วิศวกรรมไฟฟ้า
19  นายกุลเดช  พิทักษ์พรเกษม   วิศวกรรมสารสนเทศ
20  นายเกริกชณัฐ  ปภาวินธนา   ฟิสิกส์ประยุกต์
21  นายคเชนทร์  ธรรมมาสถิตย์กุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
22  นายคมกริช  ตั้งสุข   วิศวกรรมเครื่องกล
23  นายคมศกร  เจียรวิชญ์   วิศวกรรมสารสนเทศ
24  นางสาวครองขวัญ  เสริมศิริมานนท์   วิศวกรรมระบบควบคุม
25  นางสาวจิตตินันท์  หัตถเฟื่องฟู   สัตวศาสตร์
26  นางสาวจิตรลดา  จตุมานัสศิริ   สถาปัตยกรรมหลัก
27  นายจิรกิตติ์  แกล้วทะนงค์   ศิลปอุตสาหกรรม
28  นางสาวจิรวรรณ  พระลักษณ์   สัตวศาสตร์
29  นางสาวจิรัชญา  ศรีสุวรรณ   ภาษาอังกฤษ
30  นายจิรัฏฐ์  สุรศักดิ์นิธิกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
31  นางสาวจุฑามาศ  ธาตุไพบูลย์   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
32  นางสาวจุตินาฎ  ศิลป์ประกอบ   สถิติประยุกต์
33  นายชนกานต์  บุญฮก   เทคโนโลยีชีวภาพ
34  นางสาวชนาภา  ศรีสว่าง   สถาปัตยกรรมหลัก
35  นายชลชาติ  จีนประสม   วิศวกรรมโยธา
36  นางสาวชลลดา  อินทงคล   วิศวกรรมโยธา
37  นางสาวชัชธิดา  โพธิสาร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
38  นางสาวชัญญา  ไพบูลย์   จิตรกรรม/ประติมากรรม/ภาพพิมพ์
39  นางสาวชัญญา  วิจิตรพงศ์พันธุ์   ศิลปอุตสาหกรรม
40  นางสาวโชติกา  ไทยสันติสุข   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
41  นายฌนาธิป  พงษ์สาระนันทกุล   วิศวกรรมสารสนเทศ
42  นางสาวญาณิศา  ปรวัชร   คณิตศาสตร์ประยุกต์
43  นางสาวฐานิตา  เหมือนเผ่า   ครุศาสตร์เกษตร
44  นางสาวฐานิสรา  ชาวนาวงค์   สถาปัตยกรรมหลัก
45  นางสาวฐิชาภัสร์  วสิษฐ์ภัทรทวี   วิศวกรรมระบบการผลิต
46  นางสาวฐิติรัตน์  อันประเสริฐ   เกษตรศาสตร์
47  นางสาวณสมนตร์  มีแก้ว   วิทยาศาสตร์การประมง
48  นางสาวณัฏฐณิชา  พูนสวัสดิ์   สถาปัตยกรรมภายใน
49  นางสาวณัฏฐนิช  ชุนอนันท์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
50  นางสาวณัฐณิชา  เตียวเจริญ   วิศวกรรมวัดคุม
51  นางสาวณัฐณิชา  สิทธิชัย   สถิติประยุกต์
52  นางสาวณัฐธิดา  นิยมศรี   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
53  นายณัฐนันท์  คันโธ   เคมีอุตสาหกรรม
54  นายณัฐภัทร  เจริญเมธากุล   วิศวกรรมโยธา
55  นายณัฐภูมิ  ทรัพย์สมานวงศ์   วิศวกรรมระบบการผลิต
56  นางสาวณัฐรินทร์  ศรีเรืองเจริญ   การถ่ายภาพ
57  นางสาวณัฐวดี  เลิศชาญชัยกุล   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
58  นางสาวณัฐวสา  คงวาณิชยะพงษ์   วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
59  นางสาวณิชกมล  เทพสนองสุข   สถาปัตยกรรมหลัก
60  นางสาวณิชากรณ์  เขียวขำ   วิศวกรรมวัสดุนาโน
61  นางสาวดลรัตน์  โพธิ์งาม   วิศวกรรมปิโตรเคมี
62  นางสาวดุจเดือน  แก้วคง   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
63  นางสาวดุษณีย์  วัฒนพิชญากูล   วิศวกรรมไฟฟ้า
64  นายตรัย  ตั้งพิมาย   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
65  นางสาวตรีทิพย์  นาคดี   เกษตรศาสตร์
66  นายตรีเพชร  รุ่งเจริญประสิทธิ์   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
67  นางสาวทรรศนีย์  พงศ์พนางาม   สถาปัตยกรรมหลัก
68  นางสาวทิพาพรรณ  อุดล   ศิลปอุตสาหกรรม
69  นายทิวพนัส  เบ้าลี   สถาปัตยกรรมหลัก
70  นายธณัฐติร์  ขันธหัต   วิศวกรรมเครื่องกล(ว.ชุมพร)
71  นายธนกฤต  ศรีระทุ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
72  นายธนโชติ  เพฑูรย์สิทธิชัย   เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
73  นายธนธัช  จันทร์ลา   ครุศาสตร์การออกแบบ
74  นางสาวธนพร  อภิโชติกุล   เทคโนโลยีสารสนเทศ
75  นายธนาคาร  สุพัฒน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
76  นางสาวธมล  ลี้วารินทร์พาณิช   วิศวกรรมสารสนเทศ
77  นายธรรมกร  กอบเกื้อชัยพงษ์   วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
78  นายธรรศ  มานะพันธานนท์   สถาปัตยกรรมหลัก
79  นายธวัชชัย  ธีรปกรณ์   สถิติประยุกต์
80  นางสาวธัญชนก  นากผสม   สถิติประยุกต์
81  นางสาวธัญวรัตม์  ยิ่งสวัสดิ์   วิศวกรรมระบบการผลิต
82  นายธัญศิษฐ์  ฐิติวรสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
83  นางสาวธิดารัตน์  แสนนาม   ครุศาสตร์เกษตร
84  นายธีรภัทร  บานชื่นวิจิตร   คณิตศาสตร์ประยุกต์
85  นางสาวธีรา  ขนิษฐานันท์   วิศวกรรมอุตสาหการ
86  นายธุรกิจ  พันธะศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
87  นายนจธร  เทอดสุวรรณ   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
88  นางสาวนฐริดา  วิเชียร   เทคโนโลยีสารสนเทศ
89  นายนนทพัทธ์  เสริมวิฑูรย์   วิศวกรรมเกษตร
90  นายนนธวัช  เจริญพร   เคมีสิ่งแวดล้อม
91  นางสาวนปภัช  นามวิไล   ภาษาญี่ปุ่น
92  นางสาวนภัสภรณ์  พิชิตอนันต์สกุล   เคมีอุตสาหกรรม
93  นายนรชน  ภูมิแก้ว   เคมีอุตสาหกรรม
94  นายนรรณจา  โสวรรณ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
95  นางสาวนฤมล  อยู่เพ็ชร   เคมีอุตสาหกรรม
96  นายนัฏฐกิตติ์  งามเจริญสิน   วิศวกรรมโยธา
97  นายนัทธพงศ์  รักเเต่งาน   วิศวกรรมเครื่องกล
98  นางสาวนาฏศรินทร์  โตชูวงศ์   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
99  นายนาวา  อุ้มมีเพชร   ครุศาสตร์วิศวกรรม
100  นายนิธิกร  วราโภค   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101  นางสาวบินยากร  นวลสนิท   ภาษาอังกฤษ
102  นางสาวบุษกร  บุษปธำรง   ภาษาอังกฤษ
103  นางสาวบุษกร  ศิริภาณุรักษ์   จิตรกรรม/ประติมากรรม/ภาพพิมพ์
104  นางสาวเบญญาภา  ศรีอุทธา   สถาปัตยกรรมหลัก
105  นายปฐวี  ลุผลแท้   สถาปัตยกรรมหลัก
106  นางสาวปนัสยา  เบญจศีลรักษ์   คณิตศาสตร์ประยุกต์
107  นายปภพ  ยมกกุล   สถิติประยุกต์
108  นางสาวปภาวดี  ริ้วทอง   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
109  นางสาวปภาวรินท์  อัศวรุ่งเรือง   สถาปัตยกรรมหลัก
110  นางสาวปรัษฐา  วีระพงษ์   วิศวกรรมสารสนเทศ
111  นายปริญญา  งามขำ   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
112  นางสาวปริญญาภรณ์  สมัยสงค์   สถิติประยุกต์
113  นางสาวปวีณฎา  ภัทรธรรมาภรณ์   สถาปัตยกรรมหลัก
114  นางสาวปาริฉัตร  อภิรักษ์ไพฑูรย์   เคมีอุตสาหกรรม
115  นายปิยวัฒน์  ติละกุล   ฟิสิกส์ประยุกต์
116  นางสาวปุณยาพร  เสริมอิทธิวงศ์   สถาปัตยกรรมหลัก
117  นายปูรณ์  โชตธีรวสุ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
118  นางสาวพจณิชา  วงษ์สุทักษ์   การออกแบบสนเทศสามมิติ
119  นายพชรดนัย  พุดเกลี้ยง   วิศวกรรมพลังงาน(ว.ชุมพร)
120  นางสาวพชรพรรณ  สูญสอน   การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
121  นางสาวพรชิตา  เหล่าสี   เกษตรศาสตร์
122  นางสาวพรธีรา  สุเมธาธิกุล   วิศวกรรมวัดคุม
123  นางสาวพรรษกรศมณ  โตศุภฤกษ์มงคล   วิศวกรรมเคมี
124  นางสาวพฤทธินันท์  ม่วงทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
125  นายพลาธิป  สุวรรณหิรัญ   วิศวกรรมโทรคมนาคม
126  นายพัชรพล  นิมมานวัฒนา   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
127  นางสาวพัชร์ภิชญา  ธรรมเจริญ   ภาษาอังกฤษ
128  นายพัชระ  เต็งรัง   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
129  นางสาวพัณณิตา  ขำแก้ว   ครุศาสตร์การออกแบบ
130  นายพิชญุตม์  ปิตาภรณ์สกุล   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
131  นางสาวพิมพ์ชนก  ขันตี   วิศวกรรมสารสนเทศ
132  นางสาวพิมพ์วรางค์  ไชยยศ   วิศวกรรมอาหาร
133  นางสาวพีรญาณ์  เจริญเวช   วิศวกรรมโทรคมนาคม
134  นายพีรพล  เอี่ยมสุนทรชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
135  นายพีระ  สฤษฎีชัยกุล   วิศวกรรมขนส่งทางราง
136  นายพีร์  มงคล   เทคโนโลยีสารสนเทศ
137  นางสาวฟ้าใส  ธรรมสอน   ศิลปอุตสาหกรรม
138  นางสาวภัคจีรา  ผูกนิยม   สัตวศาสตร์
139  นางสาวภัคพร  สุขประสิทธิ์ปรีดี   วิศวกรรมสารสนเทศ
140  นายภัทธัณศ์ยู  หงวนเสงี่ยม   เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
141  นางสาวภัทรศยา  มะเหศักดิ์   เทคโนโลยีชีวภาพ
142  นางสาวภัสชิรา  โรมรัตตะพันธุ์   วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
143  นายภาณุพงศ์  บุญหลง   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
144  นางสาวภาพร  ลิ่มศิลา   เคมีสิ่งแวดล้อม
145  นางสาวภาศิริ  มาเผือก   เคมีอุตสาหกรรม
146  นายภีม  อรุณรัตนดิลก   วิศวกรรมโยธา
147  นายภูมิใจ  องค์สุระชัย   วิศวกรรมสารสนเทศ
148  นายภูมิธิราช  เอกสาร   วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร(ว.ชุมพร)
149  นายภูริญ  ประชุมชน   สถาปัตยกรรมหลัก
150  นางสาวมิณรัศยากุณ  ธนพงศ์วัฒนา   ศิลปอุตสาหกรรม
151  นางสาวรมณ  ศรีโยธี   ศิลปอุตสาหกรรม
152  นางสาวรมิตา  แก้วอักษร   สถาปัตยกรรมหลัก
153  นายรัชชนนท์  เข็มกลัด   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
154  นายรัชพล  กังสุวรรณ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
155  นางสาวลักษมณ  ประกิจฤทธานนท์   สถาปัตยกรรมหลัก
156  นางสาวลีนา  รูปโลก   ฟิสิกส์ประยุกต์
157  นายวงศธร  รัตนอินทนิล   วิศวกรรมไฟฟ้า
158  นางสาววรกานต์  วุฒิชาติวิจิตรกุล   วิศวกรรมโยธา
159  นายวรพรต  ลาภเลิศสุข   เคมีสิ่งแวดล้อม
160  นางสาววริษฐา  เจริญศรี   วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
161  นายวัชรพล  สมศิริกุล   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
162  นางสาววิชชุกร  ฐิติรุ่งเรือง   วิศวกรรมเครื่องกล
163  นายวิชัยยุทธ  แสงรัตน์   บริหารธุรกิจบัณฑิต
164  นายวิพากษ์  โพธิ์ตระกูล   วิศวกรรมเครื่องกล(ว.ชุมพร)
165  นายวิพุธ  มานะกิจภิญโญ   วิทยาการคอมพิวเตอร์
166  นางสาววิลาวัลย์  ทองมีศรี   ฟิสิกส์ประยุกต์
167  นายวิสาข์  เผ่าทองจีน   วิศวกรรมระบบควบคุม
168  นางสาวศรัณยา  สิทธิจำเริญคุณ   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
169  นายศรุต  แสนสุข   วิศวกรรมโทรคมนาคม
170  นายศักดิธัช  สุพตานนท์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
171  นางสาวศิรดา  เกิดสุข   วิศวกรรมอาหาร
172  นางสาวศิรประภา  สักเสน   การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
173  นายศิรัส  เพชรสุวรรณ   วิศวกรรมโทรคมนาคม
174  นางสาวศิลป์ศุภา  สว่างยิ่ง   ภาษาญี่ปุ่น
175  นายศุทธเมธ  ศิริรฟ้า   วิศวกรรมเครื่องกล
176  นายศุภชัย  ถนอมวงษ์   วิศวกรรมอัตโนมัติ
177  นายศุภพัฒน์  ศรีอ่อน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
178  นายศุภวิชญ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล   สถาปัตยกรรมหลัก
179  นายสยมภู  มาเกิด   เทคโนโลยีสารสนเทศ
180  นายสรพล  มงคลสุข   วิศวกรรมโยธา
181  นางสาวสรัลชนา  วงศ์ตระกูล   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
182  นางสาวสาธิดา  ชัยสุนทรโยธิน   สถิติประยุกต์
183  นายสิทธิพล  รอดท่าไม้   เกษตรศาสตร์
184  นายสิรวิศว์  จริยพงศ์ไพบูลย์   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
185  นายสิรสิษฐ์  โรจน์นิรันดร์   วิศวกรรมโยธา
186  นายสิระ  หอมจันทร์   จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
187  นางสาวสุธาพร  จงดี   เกษตรศาสตร์
188  นางสาวสุธิตญา  ศรีสมบูรณ์   วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
189  นายสุพศิน  กรีเจริญ   จิตรกรรม/ประติมากรรม/ภาพพิมพ์
190  นางสาวสุพัตรา  แหยมทอง   เกษตรศาสตร์
191  นางสาวสุภัควดี  ศรีบรรยงค์   ครุศาสตร์การออกแบบ
192  นางสาวสุภัสสรา  แก้วสีงาม   วิทยาการคอมพิวเตอร์
193  นายสุเมธ  เอกชัยเจริญ   วิศวกรรมโยธา
194  นางสาวโสมภัสรา  เผือกพูลผล   บริหารธุรกิจบัณฑิต
195  นายอดิศร  ปั้นรัตน์   วิทยาศาสตร์การประมง
196  นายอธิชน  ยารังษี   วิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
197  นางสาวอภิญญา  รุ่งชลชวลิต   สถาปัตยกรรมภายใน
198  นายอภิภู  รงค์เดชประทีป   วิศวกรรมอาหาร
199  นางสาวอภิสรา  โสภณธรรมวาที   ภาษาอังกฤษ
200  นางสาวอรณิชา  อารีย์การเลิศ   ศิลปอุตสาหกรรม
201  นางสาวอรนลิน  รมยานนท์   บริหารธุรกิจบัณฑิต
202  นางสาวอรวรรยา  ทรัพย์ศรีทอง   วิศวกรรมเคมี
203  นางสาวอรวรา  นิตย์โฆษกุล   สถาปัตยกรรมภายใน
204  นางสาวอัยรดา  ทวียศศักดิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
205  นางสาวอารยา  ประพัฒน์ปรีชากุล   สถาปัตยกรรมภายใน