ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
1  นางสาวกชกร ธงรบ     เคมีสิ่งแวดล้อม
2  นางสาวกชกร บุญฑาทิพย์     เคมีสิ่งแวดล้อม
3  นางสาวกมลรัตน์ ทรัพย์เสรี     คณิตศาสตร์ประยุกต์
4  นางสาวกรกนก ติระนานนท์     สถิติประยุกต์
5  นางสาวกรกนก ธงริ้ว     คณิตศาสตร์ประยุกต์
6  นางสาวกรศรา ศรีศรากร     วิศวกรรมเครื่องกล
7  นางสาวกฤตพร ศิริโภค     ศิลปอุตสาหกรรม
8  นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ     เทคโนโลยีชีวภาพ
9  นางสาวกฤติกา รอดเจริญ     ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
10  นางสาวกัญญารัตน์ เรืองบุบผา     เคมีอุตสาหกรรม
11  นางสาวกัลยรัตน์ แสงจันทร์     ฟิสิกส์ประยุกต์
12  นางสาวกุลภัสสร์ พัฒนสุวรรณา     สถาปัตยกรรมหลัก
13  นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม     เคมีอุตสาหกรรม
14  นางสาวจานิจ สุพรรณวงศ์     สถาปัตยกรรม
15  นางสาวจิรัชญา ลิ้มประภัสสร     วิศวกรรมโทรคมนาคม
16  นางสาวเจนจิรา ตะเกิงผล     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
17  นางสาวเจนนิตา รัชตเศรษฐกุล     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
18  นางสาวชญานิศ แก้วประเสริฐ     เทคโนโลยีสารสนเทศ
19  นางสาวชนกนันท์ เทพพิทักษ์     เคมีอุตสาหกรรม
20  นางสาวชนมาศ เหล่าเท้ง     เคมีสิ่งแวดล้อม
21  นางสาวชนากาญ ปรียะพานิช     คณิตศาสตร์ประยุกต์
22  นางสาวชนากานต์ ตระการวิจิตร     สถาปัตยกรรมภายใน
23  นางสาวชนิกานต์ บัวเลิศ     บริหารธุรกิจ แขนงบริหารเทคโนโลยี
24  นางสาวชนิกานต์ บัญชาจารุรัตน์     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
25  นางสาวชนินาถ แสงศุภวานิช     สถาปัตยกรรม
26  นางสาวชรมล พงศ์กุศลจิตต์     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
27  นางสาวชลลดา ชีพชล     เคมีอุตสาหกรรม
28  นางสาวชลิดา มากพุ่ม     เทคโนโลยีชีวภาพ
29  นางสาวชัญญานุช เหมะวัฒนะชัย     ภูมิสถาปัตยกรรม
30  นางสาวชาลิสา วิทยาภาเลิศ     ภูมิสถาปัตยกรรม
31  นางสาวญาณิศา ไชยหิรัญการ     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
32  นางสาวญาณิศา ตะนุสะ     วิศวกรรมไฟฟ้า
33  นางสาวญาณิศา ไหลรุ่งกาญจนกิจ     เคมีอุตสาหกรรม
34  นางสาวญาดา คงเดชาเลิศ     ภูมิสถาปัตยกรรม
35  นางสาวญาดา วงศ์รัศมีเดือน     ศิลปอุตสาหกรรม
36  นางสาวญานิกา กุศลวงษ์     วิทยาการคอมพิวเตอร์
37  นางสาวฐิติวัลคุ์ นรเศรษฐธิติ     ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
38  นางสาวฑิฆัมพร ไร่ขาม     ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
39  นางสาวณพารี อภิชาตกุล     วิศวกรรมอุตสาหการ
40  นางสาวณัฐกานต์ พุ่มเกาะ     เคมีอุตสาหกรรม
41  นางสาวณัฐชยา ณ ลำพูน     เทคโนโลยีชีวภาพ
42  นางสาวณัฐชยา สุโพธิ์เงิน     เทคโนโลยีชีวภาพ
43  นางสาวณัฐชา พจนวิชัย     เคมีอุตสาหกรรม
44  นางสาวณัฐชานันท์ ศรีคิรินทร์     เคมีอุตสาหกรรม
45  นางสาวณัฐญาดา อ่อนนุช     เคมีอุตสาหกรรม
46  นางสาวณัฐฐนันท์ สิทธาภิรมย์     เคมีอุตสาหกรรม
47  นางสาวณัฐณิชา เทียนประเสริฐกิจ     สถิติประยุกต์
48  นางสาวณัฐธยาน์ คำชุ่ม     เทคโนโลยีชีวภาพ
49  นางสาวณัฐธิดา ภักดี     ฟิสิกส์ประยุกต์
50  นางสาวณัฐรัตน์ เธียรประเสริฐชัย     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
51  นางสาวดนยา คุนผลิน     พืชสวน
52  นางสาวดุสิตา สุขเจริญ     สถิติประยุกต์
53  นางสาวทอฝัน แววกระโทก     คณิตศาสตร์ประยุกต์
54  นางสาวทักษพร ชูวานิชวงศ์     ภูมิสถาปัตยกรรม
55  นางสาวธนพร ป้องจีนาเพศ     เคมีสิ่งแวดล้อม
56  นางสาวธนภรณ์ ไชยูปถัมภ์     วิศวกรรมเครื่องกล
57  นางสาวธนภรณ์ เล่ห์บุญ     เทคโนโลยีชีวภาพ
58  นางสาวธนัชชา คุณวิโรจน์พานิช     วิศวกรรมเครื่องกล
59  นางสาวธนัญชนกศ์ เขียวรัตน์     เคมีอุตสาหกรรม
60  นางสาวธนิดา วชิรวงศารักษ์     วิศวกรรมโยธา
61  นางสาวธัญชนก เต็มไพศาลกุล     สถาปัตยกรรมหลัก
62  นางสาวธัญชนก แสงวัฒนะชัย     วิศวกรรมชีวการแพทย์
63  นางสาวธัญชนก เอื้อเสถียร     วิศวกรรมไฟฟ้า
64  นางสาวธัญชนก วงศ์ทวิลาภ     สถาปัตยกรรมภายใน
65  นางสาวธัญยธรณ์ ชัยเด่นดวงดี     วิทยาการคอมพิวเตอร์
66  นางสาวธันย์ชนก เอี่ยมวิมังสา     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
67  นางสาวธิติสุดา ภวังคนันท์     คณิตศาสตร์ประยุกต์
68  นางสาวนภัส วชิรวงศธร     เทคโนโลยีชีวภาพ
69  นางสาวนภัสสร วิบูลย์ผล     บริหารธุรกิจ แขนงบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
70  นางสาวนภัสสร เจริญตรา     สถาปัตยกรรม
71  นางสาวนภัสสร พนานุสรณ์     ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
72  นางสาวนภัสสร สุนทรนนท์     สถาปัตยกรรมภายใน
73  นางสาวนภาภัส มุสิกะโร     วิศวกรรมปิโตรเคมี
74  นางสาวนภิสา นราพันธ์     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
75  นางสาวนฤมล ตันตินิยมกุล     ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
76  นางสาวนวรัตน์ อิทธิกีรติวงษ์     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
77  นางสาวนันท์พัชร์ สิริภาณุพงศ์     วิศวกรรมอาหาร
78  นางสาวนิชกานต์ เอื้อเฟื้อ     วิศวกรรมไฟฟ้า
79  นางสาวบรรณพร จงเปรมกิจไพศาล     วิศวกรรมโทรคมนาคม
80  นางสาวบุญสิตา ทองหล่อ     เคมีสิ่งแวดล้อม
81  นางสาวบุณฑริกา ชยุตชโยดม     วิศวกรรมชีวการแพทย์
82  นางสาวเบญจมาศ ห้วยหงษ์ทอง     เคมีอุตสาหกรรม
83  นางสาวเบญญาภา ดีประเสริฐ     ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
84  นางสาวปณิตศร รัตนโชติ     วิศวกรรมวัดคุม
85  นางสาวปนัดดา พรมหอม     วิศวกรรมเครื่องกล (ว. ชุมพร)
86  นางสาวปพิชญา ดำช่วย     วิศวกรรมพลังงาน (ว.ชุมพร)
87  นางสาวปภาวรินทร์ รัชนีศิริภาพ     เทคโนโลยีชีวภาพ
88  นางสาวประภาภรณ์ จงเชี่ยวชาญวิทย์     วิศวกรรมระบบการผลิต
89  นางสาวประภาศิริ เลิศเกรียงไกรยิ่ง     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
90  นางสาวปรีชญา หาทะวี     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
91  นางสาวปวันรัตน์ คุณบันลือยศ     วิศวกรรมอาหาร
92  นางสาวปวีณ์นุช เกษมณี     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
93  นางสาวปัทมพร พันธ์ทิพย์     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
94  นางสาวปาจรีย์ ปักษี     ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
95  นางสาวปานชนก รอดทอง     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
96  นางสาวปาลิตา ชิ้นอินมนู     วิศวกรรมระบบควบคุม
97  นางสาวปาลิตา สุรัสโม     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
98  นางสาวปิ่นมนัส นิยมไชยวิสาล     วิทยาการคอมพิวเตอร์
99  นางสาวปุณยวีร์ กังวานสายชล     วิศวกรรมเคมี
100  นางสาวเปมิกา ศิริสุมทุม     วิศวกรรมอาหาร
101  นางสาวพรนภา พันธุ์อัจฉริยกุล     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
102  นางสาวพรพรหม วิประเสริฐ     เกษตรศาสตร์
103  นางสาวพรรณราย เสียงเสนาะ     วิทยาศาสตร์การประมง
104  นางสาวพรรษพร ชลไกรสุวัฒน์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
105  นางสาวพรรษมนต์ ศุภจารีรักษ์     สถาปัตยกรรมหลัก
106  นางสาวพริวรรณ ละออไขย์     สถิติประยุกต์
107  นางสาวพัณณิตา ศิลปพงศ์พาณิช     ศิลปอุตสาหกรรม
108  นางสาวพิชชาภา แก้วจรัส     ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
109  นางสาวพิชญา ธีรกุลกิตติพงศ์     วิศวกรรมอาหาร
110  นางสาวพิชญาภัค แหลมคม     ฟิสิกส์ประยุกต์
111  นางสาวพิมณัฏฐา ลิมโพธิ์ทอง     วิศวกรรมไฟฟ้า
112  นางสาวพิมพ์ฌัชชา เต็งหงษ์เจริญ     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
113  นางสาวพิสินี อุณหสุทธิยานนท์     สถาปัตยกรรม
114  นางสาวเพ็ญพิชชา ทิมปา     เคมีอุตสาหกรรม
115  นางสาวเพ็ญพิมล สิทธิอลังกานนท์     เคมีอุตสาหกรรม
116  นางสาวแพรวพรรณ หรั่งทรัพย์     ภาพยนตร์ และดิจิทัล มีเดีย
117  นางสาวภวิษย์พร เพ็ญพฤกษากุล     สถาปัตยกรรมหลัก
118  นางสาวภัณฑิลา ดีวงศ์     สถาปัตยกรรมหลัก
119  นางสาวภัทราพร สิงห์พันธ์     เคมีสิ่งแวดล้อม
120  นางสาวภาวิณี ป้อกระโทก     วิศวกรรมโทรคมนาคม
121  นางสาวภาสินี คนงาม     สถิติประยุกต์
122  นางสาวมนพัทธ์ เทพรักษ์     สถาปัตยกรรมหลัก
123  นางสาวมานา กิจพฤกษ์     วิศวกรรมอาหาร
124  นางสาวเมทินี หนูอินทร์     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
125  นางสาวรติกร ขุนเศรษฐ์     สถาปัตยกรรมหลัก
126  นางสาวรักชนก จิตต์ใจรักษ์     ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
127  นางสาวรุจิรัตน์ ทุยหุ่น     วิศวกรรมเคมี
128  นางสาวลภัสกร อาทิตย์อุทัย     เทคโนโลยีสารสนเทศ
129  นางสาวลลิตา เอื้อสุนทรพานิช     สถาปัตยกรรม
130  นางสาวลักษิกา ติระดำรงค์กุล     ภูมิสถาปัตยกรรม
131  นางสาววนัดดา โชติมณี     คณิตศาสตร์ประยุกต์
132  นางสาววรัญญา ชินรักษ์บำรุง     วิทยาศาสตร์การประมง
133  นางสาววริศรา นิลนาก     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
134  นางสาววริษฐา นิลนาก     เคมีสิ่งแวดล้อม
135  นางสาววริษฐา เลิศกันตพงศ์     สถาปัตยกรรมภายใน
136  นางสาววริษา หวังบุญสกุล     ศิลปอุตสาหกรรม
137  นางสาววิภาพร บรุณพันธ์     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
138  นางสาววิภารัตน์ เจริญสุข     วิศวกรรมโยธา
139  นางสาววิภารัตน์ โอฬารทิชาชาติ     วิศวกรรมชีวการแพทย์
140  นางสาววิภาวี นันทจินดา     สถาปัตยกรรมหลัก
141  นางสาววิรัญชนา เรียงทอง     วิศวกรรมเครื่องกล
142  นางสาวแวววรรณ ปานชื่น     เคมีสิ่งแวดล้อม
143  นางสาวศตกมล ศรีพาแลว     วิศวกรรมไฟฟ้า
144  นางสาวศนิชา ก้านค้างพลู     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
145  นางสาวศรุตา อยู่พ่วง     ศิลปอุตสาหกรรม
146  นางสาวศศิณา นกน่วม     เคมีอุตสาหกรรม
147  นางสาวศศิธร เรี่ยวธรรมรัฐ     ศิลปอุตสาหกรรม
148  นางสาวศศิวิมล เพียรพิทักษ์     วิศวกรรมอาหาร
149  นางสาวศันศนีย์ ม่วงเงิน     วิศวกรรมปิโตรเคมี
150  นางสาวศิรดา อัศววิโรจน์กุล     ภูมิสถาปัตยกรรม
151  นางสาวศิริขวัญ อุ่นพันธุ์วาท     วิศวกรรมโทรคมนาคม
152  นางสาวศิริญารัตน์ ปัตตพงศ์     เคมีสิ่งแวดล้อม
153  นางสาวศิริพิชญ์ ม่วงนนท์     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
154  นางสาวศุภนิดา สุภัทรศักดา     วิศวกรรมระบบควบคุม
155  นางสาวศุภนุช รักษาคม     เทคโนโลยีชีวภาพ
156  นางสาวสมิตา รงค์เดชประทีป     สถาปัตยกรรมหลัก
157  นางสาวสวิตรา ปัญจาสุธารส     เคมีสิ่งแวดล้อม
158  นางสาวสายธาร รัตนมาลาไชย     วิศวกรรมระบบการผลิต
159  นางสาวสิรภัทร วงศ์ชวลิต     วิศวกรรมวัสดุนาโน
160  นางสาวสิริจา การุณ     นิเทศศิลป์
161  นางสาวสิรินดา กำเนิดเรือง     วิทยาศาสตร์การประมง
162  นางสาวสิริรักษ์ ทองพูลสวัสดิ์     เคมีสิ่งแวดล้อม
163  นางสาวสุจิตตรา นิลเนตร     เกษตรศาสตร์
164  นางสาวสุจิตรา บุญเพิ่ม     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
165  นางสาวสุชานันท์ ธัญญพุทธินนท์     วิศวกรรมวัสดุนาโน
166  นางสาวสุชาวดี ตันสุวรรณ     ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
167  นางสาวสุทธิดา บุญเกลี้ยง     วิศวกรรมไฟฟ้า
168  นางสาวสุพิชญา บุนนาค     ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี
169  นางสาวสุภิณลิศา สิมสวัสดิ์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
170  นางสาวสุวรรณี โตด้วง     เทคโนโลยีชีวภาพ
171  นางสาวอธิชา ศุภศฤงคาร     ศิลปอุตสาหกรรม
172  นางสาวอภัทณีย์ กำเนิดเรือง     ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
173  นางสาวอภิชญา กลางบุรัมย์     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
174  นางสาวอภิชญา สินสุขเพิ่มพูน     วิศวกรรมสารสนเทศ
175  นางสาวอมรพรรณ พันธ์พิทักษ์กุล     วิศวกรรมเคมี
176  นางสาวอริสรา มหิทธาฟองกุล     สถาปัตยกรรมหลัก
177  นางสาวอังค์วรา มิตรดี     ฟิสิกส์ประยุกต์
178  นางสาวอัจจิมา แก้วมาตย์     ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 5 ปี
179  นางสาวอัญชลี คำฝอย     เคมีสิ่งแวดล้อม
180  นางสาวอาราณีย์ แซ่ตัน     วิศวกรรมชีวการแพทย์
181  นางสาวอารีรัตน์ แบนจาด     คณิตศาสตร์ประยุกต์
182  นางสาวอิศราภรณ์ ผะเดิมชิต     ภูมิสถาปัตยกรรม
183  นายกนกทัช นิลคล้ำ     วิศวกรรมไฟฟ้า
184  นายกรณัฐ พรหมบุตร     วิศวกรรมเครื่องกล
185  นายกรรัฐพล เฮงพาชัยพัชร์     เคมีสิ่งแวดล้อม
186  นายกฤตภาส สุวรรณศิริ     วิศวกรรมระบบควบคุม
187  นายกฤษฎา เจษฎาอภิมุข     บริหารธุรกิจ แขนงบริหารเทคโนโลยี
188  นายกฤษฎา ยงไสว     วิศวกรรมเครื่องกล
189  นายกฤษณะ ชูประยูร     วิศวกรรมเกษตร
190  นายกวิน สมบูรณ์ศิลป์     ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
191  นายกษิดิ์เดช ศรีสุทธะ     วิศวกรรมไฟฟ้า
192  นายกสิณ วิโรจน์บริสุทธิ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
193  นายก้องเดช หวานจริง     สถาปัตยกรรม
194  นายกัณฑ์อเนก เนาว์สุข     ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
195  นายกันต์ธีร์ เศรษฐสุวรรณ     ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 4 ปี
196  นายกันตพงศ์ วงศ์กูล     เคมีอุตสาหกรรม
197  นายกิตติณัฐ บุญสมบัติ     วิศวกรรมโยธา
198  นายกิตติพันธ์ กิตติจิระพงศ์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
199  นายคณพล อินทร์สำอาง     วิศวกรรมไฟฟ้า
200  นายคณิตเมธ หุตะเจริญ     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
201  นายคุณานนท์ ธนศักดิ์อำไพ     วิศวกรรมไฟฟ้า
202  นายจักรกฤษณ์ อุไรวัฒนา     วิศวกรรมเครื่องกล
203  นายจักรพันธ์ แสงอินทร์     วิศวกรรมปิโตรเคมี
204  นายจารุวัฒน์ พันธ์เพ็ง     วิศวกรรมเครื่องกล
205  นายจิตริน จินดาลิขิต     สถิติประยุกต์
206  นายจิรเกียรติ์ บุญมีทวีทรัพย์     วิศวกรรมซอฟต์แวร์(หลักสูตรนานาชาติ)
207  นายจิรเมธ สหธรรมมิกะชาติ     ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
208  นายเจตนิน จันทร์ฉายทอง     วิศวกรรมโยธา
209  นายฉัตรชัย แจ้งรุ่มรวย     วิศวกรรมระบบการผลิต
210  นายเฉลิมภิเษก นิลสนธิ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
211  นายชญานนท์ รัศมีโสรัจ     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
212  นายชนน เอี่ยมดี     วิศวกรรมโยธา
213  นายชนภัทร เทศนา     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
214  นายชนันท์ นาคถมยา     เคมีอุตสาหกรรม
215  นายชวิน แต้ประจิตร     นิเทศศาสตร์เกษตร
216  นายชวิศ สุขพูล     วิศวกรรมอาหาร
217  นายชัชพล รักตพงศ์ไพศาล     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
218  นายชัยณัฏฐ ศิริพงษ์วไล     ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
219  นายชัยธัช สุขะพิริยะ     วิศวกรรมโยธา
220  นายช้าง เวทยสุภรณ์     สถาปัตยกรรม
221  นายชาภู สุรสีห์วงษ์ทิพย์     วิศวกรรมวัดคุม
222  นายชิษชีพ บุรีรักษ์     วิศวกรรมสารสนเทศ
223  นายโชคชัย ศรีมงคล     สถาปัตยกรรมภายใน
224  นายฐิติกานต์ มลิชัย     วิศวกรรมโยธา
225  นายฑศพล สุขจิตร์     วิศวกรรมเครื่องกล
226  นายณพกิตติ์ แตงอ่อน     วิศวกรรมชีวการแพทย์
227  นายณภัทร เชื้อสูง     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
228  นายณภัทร แสนยะนันท์     วิศวกรรมโยธา
229  นายณภัทร อุษาวัฒนากูล     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
230  นายณัชพล ชลวัฒนาธนากร     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
231  นายณัชพล เพทายเทียมทอง     วิศวกรรมโทรคมนาคม
232  นายณัฏฐพงศ์ พิลาแดง     คณิตศาสตร์ประยุกต์
233  นายณัฐกฤช อุปถัมภ์วิภานนท์     วิศวกรรมวัสดุนาโน
234  นายณัฐชนน เรืองพระยา     วิศวกรรมปิโตรเคมี
235  นายณัฐดนัย สิทธิวรรณา     วิศวกรรมขนส่งทางราง
236  นายณัฐนนท์ พงศ์พัฒนพิพิธ     บริหารธุรกิจ แขนงบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
237  นายณัฐนันท์ เกษมศานติ์     สถาปัตยกรรมหลัก
238  นายณัฐพจน์ ลิขนะพิชิตกุล     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
239  นายณัฐพล เกียรติเจริญพันธุ์     วิศวกรรมปิโตรเคมี
240  นายณัฐพล ขำกลิ่น     ฟิสิกส์ประยุกต์
241  นายณัฐพล ฉันทสิริวรวัฒน์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
242  นายณัฐพล แสงนาค     เคมีอุตสาหกรรม
243  นายณัฐภัทร อาศัยผล     ฟิสิกส์ประยุกต์
244  นายณัฐภัทร จวรรณตูม     วิศวกรรมโยธา
245  นายณัฐวุฒิ นิลเต่า     เคมีอุตสาหกรรม
246  นายถิรวัฒน์ ศรีเจริญ     วิศวกรรมไฟฟ้า
247  นายถิรวุฒิ เฉลิมศรี     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
248  นายทศพล เกษมพงษ์     วิทยาการคอมพิวเตอร์
249  นายธนกร ดีลี     เคมีสิ่งแวดล้อม
250  นายธนกฤต ธนะกุลยศ     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
251  นายธนโชค กุศลวิศิษฎ์กุล     วิศวกรรมระบบควบคุม
252  นายธนโชติ กมลภากรณ์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
253  นายธนโชติ ชีวานุรัตน์     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
254  นายธนภัทร จรูญเกียรติคุณ     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
255  นายธนภัทร ดีภัทรกุล     วิศวกรรมเครื่องกล
256  นายธนภูมิ ศรีอุดมขจร     วิศวกรรมอัติโนมัติ
257  นายธนภูมิ ภูมี     วิศวกรรมระบบการผลิต
258  นายธนวัฒน์ จันเซ่ง     วิศวกรรมอัติโนมัติ
259  นายธนวัฒน์ เนตรหิน     วิศวกรรมไฟฟ้า
260  นายธนวัฒน์ บุณยะผลึก     วิศวกรรมโยธา
261  นายธนวัต แซ่หลี     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
262  นายธนัช สัจจกุลนุกิจ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
263  นายธนากรณ์ บุญลือ     วิศวกรรมอาหาร
264  นายธรรมนิตย์ สายสุวรรณ     เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
265  นายธัญชนิต โรจนสุนทร     วิศวกรรมโทรคมนาคม
266  นายธิติ เลิศบรรจงงาม     วิศวกรรมไฟฟ้า
267  นายธีรพงศ์ สมสุขสวัสดิ์กุล     ภูมิสถาปัตยกรรม
268  นายธีรภัทร หรูปานวงษ์     วิศวกรรมปิโตรเคมี
269  นายธีรเมธ เจตนาพาณิชย์     ภูมิสถาปัตยกรรม
270  นายนพวิชญ์ สินเจิมศิริ     วิศวกรรมโยธา
271  นายนภัทร ภูรีทิพย์     วิศวกรรมวัดคุม
272  นายนเรศฤทธิ์ บรรลือ     สถิติประยุกต์
273  นายนัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร     สถิติประยุกต์
274  นายนิติพนธ์ เพ็งน้อย     ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
275  นายนิธิศ กวีรัตนกิจ     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
276  นายนิปฐา ฐานะกาญจน์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
277  นายบดินทร์รัก บัวเรียว     วิศวกรรมสารสนเทศ
278  นายปกป้อง สังวรกาญจน์     เกษตรศาสตร์
279  นายปกรณ์ วิถีพานิชย์     คณิตศาสตร์ประยุกต์
280  นายปณิธาน มนัสวิยางกูร     ภูมิสถาปัตยกรรม
281  นายปณิธาน ศิริมงคล     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
282  นายปภังกร เจียมตน     วิศวกรรมอุตสาหการ
283  นายประภัศร์ ไตรมูรติ     วิศวกรรมโทรคมนาคม
284  นายปองภพ รุจิราบัตร     วิศวกรรมไฟฟ้า
285  นายปัญญากร เกตุหอม     ฟิสิกส์ประยุกต์
286  นายปารเมศ บูชา     วิศวกรรมโทรคมนาคม
287  นายปิติ คำพูล     ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม 5 ปี
288  นายปิยวัฒน์ สุวรรณกรกิจ     วิศวกรรมไฟฟ้า
289  นายปิยะวัฒน์ กิตติวัฒนะกุล     วิศวกรรมโทรคมนาคม
290  นายพงศธร โกษลาเกษม     วิศวกรรมโยธา
291  นายพงศธร เหล่าอัน     ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
292  นายพงศ์พล ศรีนารอง     ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
293  นายพงศ์พัฒน์ เอิบสุขสิริ     วิศวกรรมไฟฟ้า
294  นายพงศ์ภัค สมยา     สถาปัตยกรรมหลัก
295  นายพจนินท์ นันตะ     สถาปัตยกรรมหลัก
296  นายพชพล ธาราไพศาลสุข     วิศวกรรมเคมี
297  นายพรชัย แป้นคุ้มญาติ     สถาปัตยกรรม
298  นายพรพัฒน์ พิริยบรรเจิด     สถาปัตยกรรมหลัก
299  นายพริสฐิ์ วงษ์ซีวะสกุล     วิศวกรรมวัดคุม
300  นายพลณรงค์ บุญญฤทธิ์     เทคโนโลยีชีวภาพ
301  นายพลาธิป สิทธิศักดิ์     วิศวกรรมไฟฟ้า
302  นายพศวัต วงศ์วิกรม     วิศวกรรมวัดคุม
303  นายพสธร สิริลำเพ็ญ     วิศวกรรมเคมี
304  นายพสิษฐ์ อนันต์เจริญพร     คณิตศาสตร์ประยุกต์
305  นายพัทธดนย์ โปร่งปรีชา     บริหารธุรกิจ แขนงบริหารเทคโนโลยี
306  นายพัทธดนย์ สุวัฒนาธรรมกุล     วิทยาการคอมพิวเตอร์
307  นายพิชยะ วงศ์อัศวเวศย์     วิศวกรรมสารสนเทศ
308  นายพิริยวรรษ ลันสุชีพ     สถาปัตยกรรมหลัก
309  นายพิสิฐพงศ์ ชูพินิจ     วิทยาการคอมพิวเตอร์
310  นายพีรพัฒน์ มีราช     วิศวกรรมขนส่งทางราง
311  นายพีรวัส พงศ์จาตุรนต์ศรี     วิศวกรรมระบบควบคุม
312  นายพีรวิชญ์ เอื้อการรักษ์     ศิลปอุตสาหกรรม
313  นายพีระวัฒน์ พันธ์นัทธีร์     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
314  นายโพธิ สยามิภักดิ์     วิศวกรรมเครื่องกล
315  นายภัทรพล วิชญพงศ์     วิศวกรรมโยธา
316  นายภัทรศัย คีรี     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
317  นายภาสกร พิริยบรรเจิด     สถาปัตยกรรมหลัก
318  นายภาสวุฒิ ยะกุล     วิศวกรรมโยธา
319  นายภิเษก จิตรกูลสัมพันธ์     วิทยาการคอมพิวเตอร์
320  นายภุชงค์ สาริบุตร     วิศวกรรมไฟฟ้า
321  นายภูดิศ เต็มภัทราโชค     วิศวกรรมไฟฟ้า
322  นายภูธน ชาญชัย     ภูมิสถาปัตยกรรม
323  นายภูมินันท์ ปัทมดิลก     วิทยาการคอมพิวเตอร์
324  นายภูริณัฐ วงศ์มณีโรจน์     วิศวกรรมโยธา
325  นายมัสกร สุวรรณสุก     วิศวกรรมโทรคมนาคม
326  นายเมธัส อุดมสัจจพันธุ์     วิศวกรรมเครื่องกล
327  นายรชช ยูสานนท์     ออกแบบสนเทศสามมิติ
328  นายรภัสศักย์ ศรีวัฒนวรชัย     บริหารธุรกิจ แขนงบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
329  นายรักษ์นที โชคลือชัย     วิศวกรรมสารสนเทศ
330  นายรักษิต จิตบูรณะชาติ     สถาปัตยกรรม
331  นายรัชพล ศิริเศรษฐ์     วิศวกรรมโยธา
332  นายฤทธิชัย เปรื่องชนะ     วิศวกรรมเคมี
333  นายลภัส นนต์ลภัส     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
334  นายวงศธร วารีประเสริฐ     วิศวกรรมเครื่องกล
335  นายวรงค์กรณ์ ตรีทิพากิจ     สถาปัตยกรรมหลัก
336  นายวรากร ติยะพัฒนพูติ     วิศวกรรมไฟฟ้า
337  นายวัศพจน์ ตากวิริยะนันท์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
338  นายวิชญ์ เงินนากสุนทร     วิศวกรรมอัติโนมัติ
339  นายวิวิธวินท์ มโหฬารกิจ     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
340  นายไวทิน ขจรวัฒนากุล     วิศวกรรมพลังงาน (ว.ชุมพร)
341  นายศีลพัฒน์ พิชญกานต์     วิศวกรรมอัติโนมัติ
342  นายศุภกร ตัณฑรังษี     วิศวกรรมไฟฟ้า
343  นายศุภกร นิลจำรัส     วิศวกรรมเครื่องกล (ว. ชุมพร)
344  นายศุภกฤต กิตติพิชญ์วงศ์     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
345  นายศุภโชติ มหาบัณฑุ     สถาปัตยกรรมหลัก
346  นายศุภณัฐ ฉันชัยรุ่งเจริญ     วิศวกรรมสารสนเทศ
347  นายศุภณัฐ ชินฉลองพร     วิศวกรรมโทรคมนาคม
348  นายศุภณัฐ อันติมานนท์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
349  นายศุภพัฒน์ นิรัตติวงศกรณ์     วิศวกรรมโทรคมนาคม
350  นายศุภวิชญ์ เรืองนาม     วิศวกรรมไฟฟ้า
351  นายศุุภกร พันธุ์ชมภู     วิศวกรรมเกษตร
352  นายเศรณี โสมหิรัญ     เทคโนโลยีสารสนเทศ
353  นายเศรษฐวุฒิ สินธุสนธ์     วิศวกรรมโยธา
354  นายสพล ศรีหล่มสัก     วิศวกรรมโยธา
355  นายสรพล พรสมชัย     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
356  นายสรวิศ จตุพรพิเศษ     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
357  นายสาธิต ศศิกรรม     วิศวกรรมโทรคมนาคม
358  นายสิขเรศ วัฒนอาภรณ์     วิศวกรรมระบบการผลิต
359  นายสิรพัชร์ กรวยศิริวงศ์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
360  นายสิรภพ ชะโลวัฒน์     เกษตรศาสตร์
361  นายสิรภพ ตรีนุชกร     สถาปัตยกรรม
362  นายสิรวิชญ์ เขียนประสิทธิ์     วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
363  นายสิรวิชญ์ วูวนิช     วิศวกรรมขนส่งทางราง
364  นายสิรวิชญ์ โอนสูงเนิน     วิศวกรรมโยธา
365  นายสุรบัญชร์ ภิญโญสินวัฒน์     ศิลปอุตสาหกรรม
366  นายสุวัชร อุทัยวิวัฒน์กุล     ภูมิสถาปัตยกรรม
367  นายสุวิจักขณ์ กิ่งศักดิ์     วิศวกรรมขนส่งทางราง
368  นายเสกสรรค์ จริงจิตร     วิศวกรรมวัดคุม
369  นายเสฎฐวุฒิ บุบผากลิ่น     วิศวกรรมโทรคมนาคม
370  นายเสฏฐนันท์ เริงประเสริฐวิทย์     เทคโนโลยีชีวภาพ
371  นายหฤษฎ์ แก้วม่วง     วิศวกรรมสารสนเทศ
372  นายอภิรักษ์ ทิพย์แก้ว     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
373  นายอภิวิชญ์ จามีกรกุล     วิศวกรรมสารสนเทศ
374  นายอริย์ธัช วงศ์อนันต์     สถาปัตยกรรมหลัก
375  นายอานุภาพ สกุลไทย     วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
376  นายอิทธิพัทธ์ โอภาสเสถียร     วิศวกรรมเกษตร
377  นายอิทธิวุฒิ รุจิราวงศ์วัฒนา     สถาปัตยกรรมภายใน
378  นายอิศราภิวัฒน์ ประเสริฐสังข์     วิศวกรรมไฟฟ้า
379  นายเอกโชติ คชฤทธิ์     วิศวกรรมโยธา
380  นายเอกณัฐ โสตถิวัตน์     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์