ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
1  นางสาวคุลิกา  กิจสโชค   คณิตศาสตร์ประยุกต์
2  นายธนธรณ์  ชูมณี   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3  นางสาวธนัชพร  จินดานิล   วิศวกรรมชีวการแพทย์
4  นางสาวนฤชล  ลิ้มตระกูล   สัตวศาสตร์
5  นายปัณณวิชญ์  จิรานุรักษ์วงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
6  นายเปรม  ซื่อพัฒนะ   วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
7  นางสาวพัชรีญา  เต้าปั้น   คณิตศาสตร์ประยุกต์
8  นายพีรวัส  อิ่มกมล   วิศวกรรมปิโตรเคมี
9  นางสาวภัทรานิษฐ์  บุญวาสนะนันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
10  นายภาม  พบลาภ   วิศวกรรมไฟฟ้า
11  นางสาววรัญญา  ท่าวัง   วิศวกรรมเคมี
12  นางสาววริศรา  วงศ์เจียมรัตน์   เกษตรศาสตร์
13  นายวสุพล  จงสู่วิวัฒน์วงศ์   เกษตรศาสตร์
14  นางสาวศิริกานต์  แสนสุข   เคมีอุตสาหกรรม
15  นางสาวศุภรัศมิ์  ถิระเฉลิมโรจน์   วิทยาการคอมพิวเตอร์
16  นายสหวัช  รัตนพงษ์   พัฒนาการเกษตร
17  นางสาวสิริลักษณ์  เจริญวัฒนะ   เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
18  นายสุภัค  โชติชัยพิบูล   วิศวกรรมไฟฟ้า
19  นางสาวเอมิกา  ทาคิกุชิ   วิศวกรรมเคมี