วันที่ประกาศ: 2010-06-25 เวลา: 13:52:31 
 กำหนดการส่ง สจล.1 นักศึกษาใหม่ รหัส 53xxxxxx 
  http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/kmitl1_2553.pdf
ผู้ประกาศ :  สำนักทะเบียนฯ