วันที่ประกาศ: 2011-07-05 เวลา: 14:02:00 
 กำหนดการส่งเอกสารรายงานตัว (สจล.1)ของนักศึกษาปีที่ 1 รหัส 54 
  http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/slj54.pdf
ผู้ประกาศ :  สำนักทะเบียนฯ