กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2558

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
51030129
 นางสาววรินธร  ทรงเกล้า
2
51030151
 นายฉลองรัฐ  วลิตวรางค์กูร
3
52040386
 นางสาวศิริพร  สุนนท์
4
53020366
 นายจักร์กฤษ์  พรหมชัยสิทธิ์
5
53040304
 นางสาวชนัลฎา  สุวรรณกาญจน์
6
54010747
 นางสาวเบญจรัตน์  หอมหวล
7
54020119
 นายณัฐวัฒน์  คล้ายสุบรรณ์
8
54020274
 นายพีระนันท์  วิทิตกูล
9
54020521
 นางสาวศริยากร  หร่องปัจฉิม
10
54040010
 นายคณพศ  สายเพชร
11
54040193
 นายภาณุฌาญญ์  แม้นมินทร์
12
54050020
 นายณัฐพล  เสนะโกวร
13
55010148
 นายจักรภัทร(ทุจริต)ต้องเก็บเงิน  อรรถาวร
14
55010196
 นายเจษฎา  จันทโสม
15
55011089
 นางสาววรัชยา  บุญช่วย
16
55011468
 นายอาทิตย์  นิวาสธนชัย
17
55020330
 นางสาวนัชชา  โลนุชิต
18
55020379
 นายนวิน  หนูทอง
19
55020404
 นายวัชรพล  จันทร์วณิชพันธุ์
20
55030186
 นายอภิณัฐส์  ยกย่อง
21
55030356
 นายอดิสรณ์  ศรีเกษม
22
55030545
 นายวรวัฒน์  เสนาฤทธิ์
23
55040193
 นางสาวรัญชิดา  ทองชื่น
24
55040197
 นางสาวฤทัยชนก  นามวงศ์
25
55040212
 นายวันชัย  ทองเฟื้อง
26
55040311
 นายอุกฤษฎ์  แสวงวงศ์
27
55050416
 นายภานุวัฒน์  วิลาศ
28
55051458
 นางสาวแก่นสุพรรณ  ใจสุภาพ
29
55051597
 นางสาวรุ่งฤดี  แสงกล้า
30
55100082
 นางสาววิมลมาศ  แตงหอม
31
56020280
 นายอติรุจ  ผาอ่อน
32
56020391
 นายวรัญญู  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
33
56020401
 นายศุภณัฏฐ์  ฐานุพลพัฒน์
34
56020458
 นายอุ้มบุญ  รัตนพงศ์ธระ
35
56020511
 นายธนาตย์  เมฆน้อย
36
56020570
 นายศุภเกษม  ปิ่นทองดี
37
56030417
 นายพงศธร  พรมมงคล
38
56030543
 นายวรวงศ์  วงเวียน
39
56040549
 นางสาวลักษณา  นามสอน
40
56051428
 นางสาวอิสริยา  ฉ่องสวนอ้อย
41
56080022
 นางสาวนภาพร  โพธิ์ทอง
42
56080088
 นางสาวณัฐชยา  ข้อยุ้น
43
56080122
 นางสาวศุภักษร  พุทธสุวรรณ์
44
57011452
 นายอติภัท  สร้อยทอง
45
57030324
 นายโสภณ  พุ่มพวง
46
57030383
 นางสาวภัทราสรณ์  เกียรติญศักดิ์
47
57030393
 นางสาวรุ่งนภา  นาคเจริญ
48
57040019
 นายกิตติศักดิ์  จูมเกตุ
49
57040106
 นางสาวนันถวัลย์  หงษ์สิงห์
50
57040173
 นางสาวรุ่งทิวา  ปัสสาวัฒนะ
51
57040185
 นางสาววัชราภรณ์  บุญรอด
52
57050365
 นางสาวอารีรัตน์  มีเทียม
53
57050885
 นางสาวรุซดา  นิและ
54
57070100
 นายวงศกร  เทศยรัตน์
55
57090025
 นายโภคกร  พรมณีรัตน
56
58020185
 นางสาวจินดาหรา  ยิ้มถนอม
57
58020445
 นายจิรวัฒน์  คิดชอบ
58
58030012
 นายชนกนันท์  เอกอุดมพงศ์
59
58040025
 นางสาวกิตติยา  ศรีหอมชัย
60
58040278
 นายอภิสิทธิ์  อันพิมพ์
61
58050508
 นางสาวพรนัทชา  แสนดวง
62
58050673
 นางสาวรัญชิดา  ศรีวิเชียร
63
58050717
 นางสาวคณิศร  ทรัพย์มาก
64
58051254
 นางสาวนุชนภา  ปิยภูริสกุล
65
58051286
 นางสาวภริตพร  ศิริปรุ
66
58070094
 นายพฤหัส  พิกุลไสว
67
58080228
 นายกิตติศักดิ์  ดำรงค์ชัยแสงมณี
-