กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

2. หลังจากที่ชำระเงินกับทางธนาคารแล้วให้นักศึกษานำใบนำฝากเงินติดต่อการคลังชั้น 1 ในวันอังคารและศุกร์
หรือติดต่องานการคลังชั้น 3 ในวัน จันทร์-พุธ-พฤหัสบดี

3. หลังจากที่ติดต่องานการคลังแล้วให้นำศึกษาติดต่อสำนักทะเบียน ช่อง 3

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
50020306
 นางสาวเกตุมาลา  เมธาวี
2
50040476
 นางสาวศรัญญา  หน้างาม
3
50070010
 นายอติคุณ  คงชม
4
51020146
 นางสาวกานต์รวี  ตั้งกิตติมศักดิ์
5
51020254
 นางสาวธีราพร  วิเศษวงษา
6
51030101
 นางสาวจันทิมา  นาคย่านยาว
7
51030136
 นายสุรพงศ์  ทัศนศร
8
51030160
 นายนิรันดร์  สารีวงษ์
9
51040087
 นายวิภูษิต  วามะลุน
10
52010225
 นางสาวชลธิชา  คำชำนาญ
11
52011454
 นางสาวอาภาพรรณ  พารัตนะ
12
52040386
 นางสาวศิริพร  สุนนท์
13
53010113
 นายกิตติพงศ์  ชยุติรัตน์
14
53010772
 นายนครินทร์  แก้วศรีงาม
15
53020422
 นายไชยันต์  นิลบล
16
53020453
 นายนันทชัย  วิวิธศิริ
17
53020488
 นายวิษณุ  ลิขิตสถาพร
18
53030156
 นางสาวภาณุกา  คำแผ้ว
19
53030163
 นางสาวณัฐธิญาน์  ณัฏฐ์ฐิติ์ธยาน์กุล
20
53030263
 นางสาวปริตา  อุระเพ็ญ
21
53050113
 นางสาวศศินพร  ศรีสมมาตรวนิช
22
53050521
 นางสาววราภรณ์  บัวใบศรี
23
53050879
 นายวรวีร์  พิชิตพันธ์พงศ์
24
53051243
 นางสาวรัตนา  พุทธชาติ
25
54010011
 นางสาวกมลชนก  บุญพรมอ่อน
26
54020119
 นายณัฐวัฒน์  คล้ายสุบรรณ์
27
54020330
 นายสิรภพ  ขำอาจ
28
54020399
 นางสาวรัชดา  คงทอง
29
54020414
 นางสาวแสงระวี  เรืองนก
30
54020415
 นางสาวหนึ่งฤทัย  ไทยใหม่
31
54020423
 นางสาวจรุงลักษณ์  เจนประดิษฐ์วงศ์
32
54020519
 นายวุฒิชัย  ไมอินทร์
33
54030197
 นางสาวนฤมล  เจียมแพ
34
54030203
 นางสาวเบญจมาศ  สินแก้ว
35
54040287
 นางสาวสิริครินทร์  พูลเอก
36
54040627
 นางสาวพัชรินทร์  ระย้าย้อย
37
55011428
 นางสาวอมิตา  คุณประเสริฐกุล
38
55020378
 นางสาวนวชน  ก้อนเชื้อรัตน์
39
55030497
 นางสาวจินตนา  พันธุมาศ
40
55040273
 นายสุรเชษฐ  พันธ์สอาด
41
55040291
 นายอภิสิทธิ์  ย่องเหล่ายูง
42
55040450
 นางสาวเครื่องเงิน  พัฒนกุลดี
43
55040518
 นางสาวละอองดาว  ประสมมูล
44
55040594
 นางสาวธิร์ชารี  ใจยินดี
45
55040659
 นายณัฐพล  เทพประดิษฐ์
46
55080099
 นายถิรวัฒน์  แก้วชะโน
47
56010086
 นายกิตติพงศ์  สูรเจตพหลกุล
48
56010748
 นางสาวปาณิศา  บุญไสย
49
56010884
 นายพีระพัฒน์  โรจนพันธุ์
50
56010938
 นายภานุวัฒน์  สิมแสง
51
56010999
 นายรพีพัชร  สุวะศรี
52
56011028
 นางสาวรุ่งฤทัย  รสหอม
53
56020196
 นายธีรนาถ  ก่อมงคลกูล
54
56020612
 นางสาวมนนารัตน์  จอกลอย
55
56030347
 นายสมพงษ์  เกตุไทย
56
56030593
 นางสาวณัฐณิชา  นัยศิริ
57
56030595
 นายณัฐพล  ตรีประดับ
58
56040447
 นางสาวศิริรัตน์  สงกระโทก
59
56040462
 นางสาวอติกานต์  พิทักษ์โสภณ
60
56040577
 นางสาวเสาวนีย์  แซ่โก๊ย
61
56050179
 นายอานนท์  ยินดีสุข
62
56051150
 นายธนวัฒน์  ซึ้งหทัย
63
56051241
 นายอภิสิทธิ์  จิหมาด
-