กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2557

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

2. หลังจากที่ชำระเงินกับทางธนาคารแล้วให้นักศึกษานำใบนำฝากเงินติดต่อการคลังชั้น 1 ในวันอังคารและศุกร์
หรือติดต่องานการคลังชั้น 3 ในวัน จันทร์-พุธ-พฤหัสบดี

3. หลังจากที่ติดต่องานการคลังแล้วให้นำศึกษาติดต่อสำนักทะเบียน ช่อง 3

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
50030099
 นางสาวกุลกรแก้ว  ลิขิตธีระกุล
2
50030114
 นายธีระ  ขำสวัสดิ์
3
50040476
 นางสาวศรัญญา  หน้างาม
4
51010339
 นายฐาปนนท์  สถาพรตันติกุล
5
51020176
 นายปรัศนีย์  มั่นใจอารย์
6
51020254
 นางสาวธีราพร  วิเศษวงษา
7
51040087
 นายวิภูษิต  วามะลุน
8
51040097
 นายสมัชชา  สิงหเสนี
9
51040512
 นายคมกฤช  นาคกลั่น
10
52020437
 นางสาวศศิกาญจน์  ตันสกุล
11
53010113
 นายกิตติพงศ์  ชยุติรัตน์
12
53011759
 นางสาวกชนิภา  มณีวรรณ
13
53020422
 นายไชยันต์  นิลบล
14
53030046
 นางสาวสุชาดา  สุริวงษ์
15
53030257
 นางสาวธัญธิดา  ธเนศวาณิชย์
16
53040117
 นางสาวอริสรา  ไชยกิตติวุฒิ
17
53040277
 นางสาวมรกต  แย้มดี
18
53050113
 นางสาวศศินพร  ศรีสมมาตรวนิช
19
53050886
 นางสาววิชชุดา  คุณพรม
20
54010011
 นางสาวกมลชนก  บุญพรมอ่อน
21
54010747
 นางสาวเบญจรัตน์  หอมหวล
22
54011240
 นายศรณ์ธนกัญช์  พรศิริเกียรติ
23
54020119
 นายณัฐวัฒน์  คล้ายสุบรรณ์
24
54020399
 นางสาวรัชดา  คงทอง
25
54020423
 นางสาวจรุงลักษณ์  เจนประดิษฐ์วงศ์
26
54020441
 นายณัฐวุฒิ  ดวงภมร
27
54020492
 นางสาวแพรวพรรณ  เสือแก้ว
28
54020521
 นางสาวศริยากร  หร่องปัจฉิม
29
54020525
 นายสนธยา  ถิ่นนา
30
54020529
 นางสาวสายป่าน  ชื่นใจ
31
54030175
 นางสาวชวลี  เตศิริ
32
54030333
 นางสาวกนกวรรณ  จำศิล
33
54030425
 นางสาวพรรณนิภา  เหลาทอง
34
54030453
 นางสาววัชรีภรณ์  สีอ่อน
35
54030492
 นายอรรถพล  ลูกเมือง
36
54040022
 นางสาวณัฏฐา  บุญช่วย
37
54040193
 นายภาณุฌาญญ์  แม้นมินทร์
38
54040215
 นายศุภชัย  ศรีภุมมา
39
54040235
 นางสาวอรพรรณ  ต่างจรูญ
40
54040259
 นางสาวนิภาวรรณ  แถบทอง
41
54040627
 นางสาวพัชรินทร์  ระย้าย้อย
42
54040655
 นางสาวกวีณา  วีระชาลี
43
54050111
 นางสาวอังคณา  ขำศิริรัตน์
44
54050897
 นายนราธร  เฒ่าอุดม
45
55010192
 นายเจตน์สฤษฎิ์  อึงรัตนากร
46
55010207
 นายฉัตรบุรินทร์  นงนุช
47
55011428
 นางสาวอมิตา  คุณประเสริฐกุล
48
55011469
 นายอาทิตย์  ยอดวงศ์ษา
49
55020003
 นายกษิดิศ  ระวังชื่อ
50
55020379
 นายนวิน  หนูทอง
51
55020518
 นางสาวปิรัญญา  เตี้ยมวาด
52
55030221
 นายธนิก  สุวรรณหงส์กุล
53
55030235
 นายพงษ์ทรัพย์  แตงเที่ยง
54
55030356
 นายอดิสรณ์  ศรีเกษม
55
55030520
 นายนครินทร์  กลางหล้า
56
55040212
 นายวันชัย  ทองเฟื้อง
57
55040219
 นายวิชัย  จันทร์เรือง
58
55040223
 นายวิริยพงศ์  สิทธิชัย
59
55040224
 นางสาววิไลวรรณ  พิมหงษา
60
55040308
 นายอานนท์  ศรีแม้นม่วง
61
55040312
 นางสาวอุดมศรี  ศรประสิทธิ์
62
55040534
 นางสาวศศิธร  พวงทอง
63
55050918
 นายณัฐเมธี  ตู้จินดา
64
55090008
 นายเกียรติศักดิ์  เกษรบัว
65
55100083
 นางสาววิลาวัลย์  ชูรวง
66
55110034
 นางสาวพัชรา  อาจสมัย
67
55110055
 นายอนาวิล  เจะปอ
68
56010748
 นางสาวปาณิศา  บุญไสย
69
56011311
 นายสิทธิพันธ์  สอนสุจิตรา
70
56020344
 นางสาวกีรติกา  ชิดเชี่ยว
71
56020401
 นายศุภณัฏฐ์  ฐานุพลพัฒน์
72
56020462
 นางสาวกรองแก้ว  วิบูลย์พันธุ์
73
56020581
 นายอธิวัฒน์  โซ๊ะประสิทธิ์
74
56030593
 นางสาวณัฐณิชา  นัยศิริ
75
56040462
 นางสาวอติกานต์  พิทักษ์โสภณ
76
56040540
 นายภาณุวัฒน์  เทิดเอื้อกุล
77
56040615
 นายนิติภูมิ  อะเวลา
78
56051241
 นายอภิสิทธิ์  จิหมาด
79
56070048
 นายตรีเทพ  รัตนพิภพ
80
57010055
 นางสาวกัณฐิกา  พัดพรม
81
57010082
 นางสาวกำไลทอง  มูลจันที
82
57010462
 นายณัฐวัฒน์  เซี่ยงฉิน
83
57010585
 นายธนาธิป  ตรั่นวัน
84
57010905
 นางสาวพิมน้ำเพชร  แม่น้ำ
85
57011025
 นางสาวเมธาวี  วิบูลย์ชาติ
86
57011526
 นายอัฑฒ์  ไชยพฤทธิ์โชต
87
57020156
 นางสาวสรัลชนา  จันทรงสกุล
88
57020275
 นายสถาพร  รักสกุล
89
57020461
 นายทรงเกียรติ  หนูริน
90
57030212
 นายยุทธจักร  โพธิ์เกตุ
91
57030336
 นางสาวจิตสุภา  อิสรานนท์
92
57040110
 นายนิติพงษ์  จันทะมาตร
93
57040136
 นางสาวพชรพร  นิลพลอยเพชร
94
57040186
 นางสาววัสสาน์  นิลระตะ
95
57040209
 นางสาวศุภนิดา  ขุนนนท์
96
57040270
 นางสาวอุบลรัตน์  เรือนปัญจะ
97
57040560
 นางสาวมัณฑนา  สืบกลั่น
98
57050186
 นายเกียรติชัย  เลิศรุ่งวิเชียร
99
57050337
 นายสหรัฐ  หริรักษ์
100
57050560
 นางสาวอันนา  วอทอง
101
57050868
 นางสาวภัสสรา  คุณปิติชลาธาร
102
57051164
 นางสาววรางคณา  มาสุข
103
57070092
 นางสาวภาพย์ตะวัน  ล่องหลง
104
57070100
 นายวงศกร  เทศยรัตน์
105
57080085
 นายชานน  ตั้งเรือนรัตน์
-