กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2560

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
48512020
 นายทรงพล  ขุริรัง
2
48512023
 นางสาวบุญสร้าง  ส่งไชโย
3
51030185
 นางสาวศสิวิมล  สมพงษ์
4
52020412
 นางสาวมธุติน  สวนสอน
5
53010105
 นายกิตติชัย  ปอวิจิตกุล
6
53011218
 นางสาวภัทรภร  ยอดวันดี
7
54011040
 นายเมธี  ธีรปัญญาภรณ์
8
55010942
 นายภานุวัฒน์  ฉิมปี๋
9
55011063
 นายวงศกร  ปรากฎสยาม
10
55011389
 นายอดิศักดิ์  บรรดิษ
11
55011469
 นายอาทิตย์  ยอดวงศ์ษา
12
55020344
 นางสาวมนทิรัตน์  เจริญผล
13
55020516
 นายปริวัฒน์  สมทรง
14
56010210
 นายจิราวุธ  ชมภู
15
56020124
 นางสาวนันทิศา  กล่ำโภชน์
16
56020345
 นางสาวกุลธิดา  ตั้งพลังสันติ
17
56020482
 นางสาวชนิดาภา  ศรีสุวรรณ
18
56020612
 นางสาวมนนารัตน์  จอกลอย
19
56030476
 นางสาวขนิษฐา  เคลือบเต็ง
20
56030504
 นางสาวธรรมรัตน์  พรมา
21
56050174
 นางสาวอมรรัตน์  สิทธิชัย
22
56051345
 นางสาวปรารถณา  ทิชากรสกุล
23
56090047
 นายศักรินทร์  พุ่มประจำ
24
57010062
 นายกันตพัฒน์  เอ็งไพบูลย์
25
57010227
 นายฉัตริน  จรรยาเวช
26
57010500
 นายทรงชัย  เต็งรัง
27
57010652
 นายนพรุจ  กิจเจริญ
28
57010810
 นายพงศธร  หุ่นทอง
29
57011004
 นายภูริวัชร์  โชติประดิษฐ์
30
57011037
 นางสาวยสุตมา  ดำรงมหาสวัสดิ์
31
57011095
 นายวรกันต์  รักรณรงค์
32
57020340
 นายจุมพล  ขันติชัยขจร
33
57020355
 นายนภัต  ตันสุวรรณ
34
57020375
 นายศุภชัย  ลู
35
57020465
 นายรวินท์  รายณสุข
36
57020480
 นายปกรณ์  ประจวบกลาง
37
57020519
 นายวีรภัทร  แก้วเพ็ง
38
57020547
 นายเรืองโชติ  ธนาคม
39
57020558
 นายไตรภพ  ชนะพาล
40
57030300
 นางสาวรัฐพร  พันธ์วิไล
41
57030337
 นางสาวจีระดา  เอี่ยมมาธุสร
42
57030373
 นายปิยะ  อิ่มพลี
43
57030376
 นายพัชชนะพงษ์  อยู่สุข
44
57030389
 นายรพีพัฒน์  เรืองยังมี
45
57030462
 นางสาวพิชญ์สินี  วิศวชลกานต์
46
57040032
 นางสาวจริยาวดี  โตสกุล
47
57040048
 นางสาวชนม์นิภา  เต็มรัตน์
48
57040158
 นายภาคิไนย  รุ่งเลิศเกียรติ
49
57040205
 นางสาวศิริพร  แซ่เวี้ยน
50
57040208
 นายศุภชัย  นันทะเสน
51
57040240
 นางสาวสุวนันท์  วรรณทอง
52
57040351
 นายจตุพงศ์  จารุชา
53
57040435
 นายพสิษฐ์  พิยะไพศาล
54
57040457
 นางสาวกรรณิการ์  ผิวคำ
55
57040488
 นายพีรดนย์  ภู่พลอย
56
57050024
 นายจารุเดช  ม่วงชัยสงค์
57
57050206
 นายชวิษฐ์  เฮงสาโรชัย
58
57050325
 นางสาววิจิตตรา  คงศักดิ์พรนิมิต
59
57050497
 นายฤทธิชัย  แซ่เฮ้ง
60
57050598
 นางสาวณัฐภา  ประกอบผล
61
57050989
 นางสาวนัยนา  พงษ์เพ็ญสวัสดิ์
62
57051128
 นางสาวนิศานาถ  เนตรสุวรรณ์
63
57051172
 นายศราวุฒิ  หงษ์คำจันทร์
64
57080135
 นายอภิวัตน์  แปะโพระ
65
57100008
 นางสาวจริญญา  เกิดกล่ำ
66
57100121
 นายภูมิสิริ  พร้อมเพราะ
67
57100164
 นายดุลยพัฒน์  ธนาศิริเกษมศรี
68
58010250
 นางสาวชนิภา  จันทร์วิเชียร
69
58010628
 นางสาวนนทยา  แสงรุ่ง
70
58011154
 นายวิชัย  จันทร์ประทีป
71
58011261
 นางสาวศุภิสรา  เจริญนิตย์
72
58020306
 นายธนพัฒน์  สร้อยจำปี
73
58020322
 นายพีรพัฒน์  ประสานพานิช
74
58020424
 นางสาววิมวิภา  ผลหว้า
75
58020466
 นายณัฐวุฒิ  ร่วมสุข
76
58020528
 นางสาววรรัตน์  ปัญญาไว
77
58030407
 นายกิตติศักดิ์  พิมศร
78
58030412
 นางสาวจิราวัฒน์  แก่นอินทร์
79
58040064
 นางสาวณัฐชยา  นนท์ตุลา
80
58040334
 นางสาวปนัดดา  ชุนสาย
81
58050047
 นางสาวฐาปนี  ชมภูพื้น
82
58070103
 นายพีรพล  ปิ่นรัตน์
83
59010028
 นายกฤตภัค  เฟื่องกมลเวทย์
84
59010497
 นางสาวดารารัตน์  สุขเพีย
85
59011377
 นายสหกรณ์  กัลยาประสิทธิ์
86
59020258
 นายกันตินันท์  คุปรัตน์
87
59030202
 นายวรพัฒน์  รัดจางวาง
88
59030249
 นางสาวชนาภา  เฮงคราวิทย์
89
59030253
 นางสาวฑาริกา  ไข่เปลี่ยน
90
59040001
 นางสาวกชกร  ไชยชนะ
91
59040006
 นางสาวกัญญ์วรา  แก้วนนท์
92
59040101
 นางสาวธันยพร  กิ่งดอกไม้
93
59040200
 นางสาวรัชนีวรรณ  วรรณดี
94
59040384
 นางสาวสิเรียม  โยธาภักดี
95
59040486
 นางสาวนุสบา  การะพิทักษ์
96
59050059
 นายธโนดม  สุขสำเเดง
97
59050121
 นายวชิระ  วงศ์สว่าง
98
59050155
 นายอมรเทพ  สืบพันธุ์โกย
99
59050223
 นายธนพล  ซื่อสัตย์นำเจริญ
100
59050772
 นางสาวศิริลักษณ์  กวนศักดิ์
101
59050812
 นางสาวจุฑามาส  นีติจรรยา
102
59050928
 นางสาวสุวิชญา  เพชรแสงรุ่งโรจน์
103
59051112
 นางสาวสุภารักษ์  บุญคำ
104
59051121
 นางสาวอัจฉรา  ตองติดรัมย์
105
59070158
 นางสาววิจิตราภรณ์  ทองเล็ก
106
59090004
 นางสาวคณิศร  สืบสุยะ
107
59100347
 นายอัฐพล  เบื้องสุวรรณ์
108
59130036
 นายศุภวิชญ์  อะนำกุล
-