กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2560

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
48512020
 นายทรงพล  ขุริรัง
2
48512023
 นางสาวบุญสร้าง  ส่งไชโย
3
51030160
 นายนิรันดร์  สารีวงษ์
4
51030185
 นางสาวศสิวิมล  สมพงษ์
5
52020412
 นางสาวมธุติน  สวนสอน
6
52030181
 นายเอกสิทธิ์  เต็มพรเสถียร
7
54011040
 นายเมธี  ธีรปัญญาภรณ์
8
54020491
 นางสาวเพียงพิมพ์  ถนอมสุข
9
54030164
 นายจักริน  ลิ้มเจริญ
10
54040273
 นางสาวรุ่งทิวา  จุลมุสิ
11
54040784
 นายวิชิต  สนิทนวล
12
55010427
 นายดาบชน  รอดภัย
13
55030266
 นางสาวหทัยทัด  แจ่มแจ้ง
14
55050075
 นางสาวนภัสกรณ์  ใจแก้ว
15
55050389
 นางสาวพรรษวลัย  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์
16
56020458
 นายอุ้มบุญ  รัตนพงศ์ธระ
17
56020476
 นายจิรพัฒน์  สุวรรณโชติ
18
56020625
 นางสาวอัญชิสา  เตชะปรีชาพาณิช
19
56030436
 นางสาวลดาวัลย์  อุดมสวัสดิ์
20
56030619
 นายปัญญา  อมรรัตน์น้ำหนึ่ง
21
56030660
 นางสาวอารียา  หอมจันทร์
22
56040024
 นายกิตติภัฎ  ตราวณิชกุล
23
56040469
 นางสาวกรรณิการ์  เดชสอน
24
56050300
 นางสาวปภาวดี  สุระเสียง
25
57011024
 นายเมธาวงศ์  สิทธิประเสริฐ
26
57011303
 นายสมัชชา  ประสงค์สุข
27
57020239
 นางสาวสุธาวี  บูณย์ประเสริฐกูล
28
57020355
 นายนภัต  ตันสุวรรณ
29
57020469
 นายธเนศ  ศรีบุญชู
30
57030383
 นางสาวภัทราสรณ์  เกียรติญศักดิ์
31
57030433
 นางสาวดลพร  พงษ์ไพร
32
57040116
 นายบดินทร์  โพธิ์วิเชียร
33
57040351
 นายจตุพงศ์  จารุชา
34
57050023
 นายจักรกฤษณ์  บุญศรี
35
57050924
 นางสาวอุบล  ทวีวุฒิ
36
57051005
 นางสาวพัดชา  โสดสงค์
37
58010138
 นายคชศักดิ์  ไตรปิยะวงษ์
38
58010628
 นางสาวนนทยา  แสงรุ่ง
39
58011207
 นายศาสตรา  ลิ่มมังกูร
40
58020479
 นายธนัท  ทั่วไตรภพ
41
58020543
 นายสถาพร  วสุมดี
42
58040335
 นางสาวปริญญา  เชื้อเพชร
43
58050047
 นางสาวฐาปนี  ชมภูพื้น
44
58050780
 นางสาวปานวดี  โพธิ์ภักดิ์
45
58090005
 Mr.Tan  Tianyu
46
58090049
 นายกิตติ์รวี  อัครนันท์วินิช
47
58090054
 นายปฐมพงษ์  เอื้อสุขตระกูล
48
58090062
 นางสาวสุหทัย  ชนะบางแก้ว
49
58090066
 นายอานัส  วงษ์วิจิตร
50
59010028
 นายกฤตภัค  เฟื่องกมลเวทย์
51
59010717
 นายนัทธวัฒน์  สีเรืองพันธุ์
52
59010892
 นายพงศธร  บำบัติภัย
53
59020369
 นางสาวภรภัทร  เลิศภัทรธาดา
54
59020463
 นางสาวธณศร  ไกรทอง
55
59020538
 นายสิวา  โคตรเนตร
56
59030379
 นางสาวพรรณี  สมศรี
57
59040001
 นางสาวกชกร  ไชยชนะ
58
59040269
 นายสุภัคฤษฎ์  จิณกับ
59
59070128
 นายภัทรชัย  จันทรเสนา
60
59070165
 นางสาวศิริพร  โมมขุนทด
61
60010221
 นายชัฏสมพล  หร่ายสินธุ์
62
60010486
 นายนครินทร์  สุพานิช
63
60010817
 นายมกรา  อุตสาหะ
64
60011067
 นายสิรวิชญ์  เกตุกำพล
65
60011150
 นายอภิเชษฐ์  วุฒิโอสถ
66
60011244
 นางสาวนิชธาวัลย์  ชีวะเวช
67
60015012
 นายชาญศิลป์  ม้าทอง
68
60015045
 นายศักดิ์สิทธิ์  บุญแสนโชคดีมีสุข
69
60020262
 นางสาวจุฑาณัฐ  ฆารเจริญ
70
60020273
 นางสาวดวงรัตน์  มีระหันต์นอก
71
60020292
 นายสุทธิพงศ์  แก้วเอียด
72
60030167
 นางสาวฉัตรแก้ว  ผิวจันทึก
73
60030241
 นางสาวนฤมล  สินภักดี
74
60030265
 นางสาวศศิธร  พิริยศุภสิน
75
60030268
 นางสาวสาลินี  จันทร์วงศ์
76
60030276
 นางสาวกนกวรรณ  วันเลี้ยง
77
60040018
 นางสาวกัลญาณี  ไพคีรี
78
60040111
 นายบรรพต  จันทมาลา
79
60040200
 นางสาววิไลลักษณ์  พงษ์ฉาย
80
60050054
 นางสาวนิตยา  อินทะหลาบ
81
60050064
 นางสาวพลอยสวย  ชัยสงคราม
82
60050161
 นางสาวณัฏฐวรรณ  ชื่อลือชา
83
60050291
 นายกฤตเมธ  วงศ์เมือง
84
60050326
 นางสาวณัฏฐริณีย์  มาลัยศรี
85
60050603
 นางสาวกัณยาวีร์  กุลากูล
86
60080124
 นายไพโรจน์  แก้วศรีงาม
87
60100137
 นายสุทธิศักดิ์  มั่นคง
88
60100142
 นายอชิระ  ล้วนงาม
89
60100333
 นางสาวสิรภัทร  ทวีสุข
90
60100341
 นางสาวธัญญธร  สินภักดี
91
60110079
 นายศรายุทธ  ผสมสี
92
60110087
 นางสาวเสาวลักษณ์  เล่าทะวง
93
60130005
 นายเจษฎางค์  ชัยสิงห์
94
60140107
 นางสาวพรพรรณ  เวชประสิทธิ์
95
60140137
 นางสาวอรนิภา  เพ็งเภา
-