กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2559

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
51030151
 นายฉลองรัฐ  วลิตวรางค์กูร
2
52010027
 นายศุภฤกษ์  สุขเจริญ
3
52040386
 นางสาวศิริพร  สุนนท์
4
53010798
 นางสาวนภวรรณ  บุญมงคล
5
53011914
 นางสาวอัจฉรีย์  ณัฐวรพงศ์
6
53040933
 นางสาวณัฐพร  จันราย
7
53050113
 นางสาวศศินพร  ศรีสมมาตรวนิช
8
54010747
 นางสาวเบญจรัตน์  หอมหวล
9
54011301
 นายศุภสิทธิ์  เนื่องจำนงค์
10
54011544
 นายอานนท์  แสงเป๋า
11
54020521
 นางสาวศริยากร  หร่องปัจฉิม
12
54040035
 นางสาวธันย์ชนก  สอนสำแดง
13
54040193
 นายภาณุฌาญญ์  แม้นมินทร์
14
54050020
 นายณัฐพล  เสนะโกวร
15
55010775
 นายปิยะวัฒน์  หอมบุญญาศักดิ์
16
55030510
 นายต่อพงษ์  พูนลาภพันธ์
17
55030540
 นางสาวมินทร์ตรา  สันโสภา
18
55030568
 นางสาวณัฐนรี  นาคชาวนา
19
55051597
 นางสาวรุ่งฤดี  แสงกล้า
20
56020280
 นายอติรุจ  ผาอ่อน
21
56020581
 นายอธิวัฒน์  โซ๊ะประสิทธิ์
22
56030108
 นางสาวพรนภัส  ม่วงชัย
23
56040540
 นายภาณุวัฒน์  เทิดเอื้อกุล
24
56040549
 นางสาวลักษณา  นามสอน
25
56080022
 นางสาวนภาพร  โพธิ์ทอง
26
56080088
 นางสาวณัฐชยา  ข้อยุ้น
27
56080122
 นางสาวศุภักษร  พุทธสุวรรณ์
28
57020347
 นางสาวณัฐธมาศ  สังข์ทอง
29
57020356
 นายนิกร  ดวงเดช
30
57040019
 นายกิตติศักดิ์  จูมเกตุ
31
57040185
 นางสาววัชราภรณ์  บุญรอด
32
57040544
 นางสาวพิชชาพร  กระแสร์น้อย
33
57100205
 นายวิทวัส  นวมปั้น
34
58010561
 นายธรากร  เลิศเวชกุล
35
58020185
 นางสาวจินดาหรา  ยิ้มถนอม
36
58030012
 นายชนกนันท์  เอกอุดมพงศ์
37
58030405
 นายกิตติชัย  เทียมนาก
38
58050508
 นางสาวพรนัทชา  แสนดวง
39
58050717
 นางสาวคณิศร  ทรัพย์มาก
40
58051286
 นางสาวภริตพร  ศิริปรุ
41
58080228
 นายกิตติศักดิ์  ดำรงค์ชัยแสงมณี
-