กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2560

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
48512020
 นายทรงพล  ขุริรัง
2
48512023
 นางสาวบุญสร้าง  ส่งไชโย
3
51030168
 นายพลวัฒน์  เกตุหอม
4
51030185
 นางสาวศสิวิมล  สมพงษ์
5
52020412
 นางสาวมธุติน  สวนสอน
6
52030181
 นายเอกสิทธิ์  เต็มพรเสถียร
7
53010105
 นายกิตติชัย  ปอวิจิตกุล
8
53011218
 นางสาวภัทรภร  ยอดวันดี
9
54011040
 นายเมธี  ธีรปัญญาภรณ์
10
54020491
 นางสาวเพียงพิมพ์  ถนอมสุข
11
54030157
 นายกัญจพงศ์  กาญจนะ
12
54030164
 นายจักริน  ลิ้มเจริญ
13
55010942
 นายภานุวัฒน์  ฉิมปี๋
14
55011063
 นายวงศกร  ปรากฎสยาม
15
55011389
 นายอดิศักดิ์  บรรดิษ
16
55011469
 นายอาทิตย์  ยอดวงศ์ษา
17
55020344
 นางสาวมนทิรัตน์  เจริญผล
18
55020516
 นายปริวัฒน์  สมทรง
19
56010210
 นายจิราวุธ  ชมภู
20
56020124
 นางสาวนันทิศา  กล่ำโภชน์
21
56020345
 นางสาวกุลธิดา  ตั้งพลังสันติ
22
56020458
 นายอุ้มบุญ  รัตนพงศ์ธระ
23
56020476
 นายจิรพัฒน์  สุวรรณโชติ
24
56020482
 นางสาวชนิดาภา  ศรีสุวรรณ
25
56020612
 นางสาวมนนารัตน์  จอกลอย
26
56030476
 นางสาวขนิษฐา  เคลือบเต็ง
27
56030504
 นางสาวธรรมรัตน์  พรมา
28
56030619
 นายปัญญา  อมรรัตน์น้ำหนึ่ง
29
56040357
 นางสาวอำภา  สว่างทองหลาง
30
56050174
 นางสาวอมรรัตน์  สิทธิชัย
31
56051345
 นางสาวปรารถณา  ทิชากรสกุล
32
56090047
 นายศักรินทร์  พุ่มประจำ
33
57010062
 นายกันตพัฒน์  เอ็งไพบูลย์
34
57010227
 นายฉัตริน  จรรยาเวช
35
57010500
 นายทรงชัย  เต็งรัง
36
57010652
 นายนพรุจ  กิจเจริญ
37
57010810
 นายพงศธร  หุ่นทอง
38
57011004
 นายภูริวัชร์  โชติประดิษฐ์
39
57011037
 นางสาวยสุตมา  ดำรงมหาสวัสดิ์
40
57011095
 นายวรกันต์  รักรณรงค์
41
57011303
 นายสมัชชา  ประสงค์สุข
42
57020340
 นายจุมพล  ขันติชัยขจร
43
57020355
 นายนภัต  ตันสุวรรณ
44
57020375
 นายศุภชัย  ลู
45
57020465
 นายรวินท์  รายณสุข
46
57020480
 นายปกรณ์  ประจวบกลาง
47
57020519
 นายวีรภัทร  แก้วเพ็ง
48
57020547
 นายเรืองโชติ  ธนาคม
49
57020558
 นายไตรภพ  ชนะพาล
50
57030300
 นางสาวรัฐพร  พันธ์วิไล
51
57030337
 นางสาวจีระดา  เอี่ยมมาธุสร
52
57030373
 นายปิยะ  อิ่มพลี
53
57030376
 นายพัชชนะพงษ์  อยู่สุข
54
57030383
 นางสาวภัทราสรณ์  เกียรติญศักดิ์
55
57030389
 นายรพีพัฒน์  เรืองยังมี
56
57030462
 นางสาวพิชญ์สินี  วิศวชลกานต์
57
57040032
 นางสาวจริยาวดี  โตสกุล
58
57040048
 นางสาวชนม์นิภา  เต็มรัตน์
59
57040158
 นายภาคิไนย  รุ่งเลิศเกียรติ
60
57040205
 นางสาวศิริพร  แซ่เวี้ยน
61
57040208
 นายศุภชัย  นันทะเสน
62
57040240
 นางสาวสุวนันท์  วรรณทอง
63
57040351
 นายจตุพงศ์  จารุชา
64
57040435
 นายพสิษฐ์  พิยะไพศาล
65
57040457
 นางสาวกรรณิการ์  ผิวคำ
66
57040488
 นายพีรดนย์  ภู่พลอย
67
57050024
 นายจารุเดช  ม่วงชัยสงค์
68
57050206
 นายชวิษฐ์  เฮงสาโรชัย
69
57050325
 นางสาววิจิตตรา  คงศักดิ์พรนิมิต
70
57050497
 นายฤทธิชัย  แซ่เฮ้ง
71
57050598
 นางสาวณัฐภา  ประกอบผล
72
57050989
 นางสาวนัยนา  พงษ์เพ็ญสวัสดิ์
73
57051128
 นางสาวนิศานาถ  เนตรสุวรรณ์
74
57051172
 นายศราวุฒิ  หงษ์คำจันทร์
75
57080135
 นายอภิวัตน์  แปะโพระ
76
57100008
 นางสาวจริญญา  เกิดกล่ำ
77
57100121
 นายภูมิสิริ  พร้อมเพราะ
78
57100164
 นายดุลยพัฒน์  ธนาศิริเกษมศรี
79
58010250
 นางสาวชนิภา  จันทร์วิเชียร
80
58010628
 นางสาวนนทยา  แสงรุ่ง
81
58011154
 นายวิชัย  จันทร์ประทีป
82
58011261
 นางสาวศุภิสรา  เจริญนิตย์
83
58020306
 นายธนพัฒน์  สร้อยจำปี
84
58020322
 นายพีรพัฒน์  ประสานพานิช
85
58020424
 นางสาววิมวิภา  ผลหว้า
86
58020466
 นายณัฐวุฒิ  ร่วมสุข
87
58020528
 นางสาววรรัตน์  ปัญญาไว
88
58030407
 นายกิตติศักดิ์  พิมศร
89
58030412
 นางสาวจิราวัฒน์  แก่นอินทร์
90
58040064
 นางสาวณัฐชยา  นนท์ตุลา
91
58040334
 นางสาวปนัดดา  ชุนสาย
92
58050047
 นางสาวฐาปนี  ชมภูพื้น
93
58070103
 นายพีรพล  ปิ่นรัตน์
94
58090054
 นายปฐมพงษ์  เอื้อสุขตระกูล
95
58090066
 นายอานัส  วงษ์วิจิตร
96
59010028
 นายกฤตภัค  เฟื่องกมลเวทย์
97
59010497
 นางสาวดารารัตน์  สุขเพีย
98
59011377
 นายสหกรณ์  กัลยาประสิทธิ์
99
59020258
 นายกันตินันท์  คุปรัตน์
100
59030202
 นายวรพัฒน์  รัดจางวาง
101
59030249
 นางสาวชนาภา  เฮงคราวิทย์
102
59030253
 นางสาวฑาริกา  ไข่เปลี่ยน
103
59040001
 นางสาวกชกร  ไชยชนะ
104
59040006
 นางสาวกัญญ์วรา  แก้วนนท์
105
59040101
 นางสาวธันยพร  กิ่งดอกไม้
106
59040200
 นางสาวรัชนีวรรณ  วรรณดี
107
59040384
 นางสาวสิเรียม  โยธาภักดี
108
59040390
 นางสาวสุธินี  สมบัติเจริญ
109
59040486
 นางสาวนุสบา  การะพิทักษ์
110
59050059
 นายธโนดม  สุขสำเเดง
111
59050121
 นายวชิระ  วงศ์สว่าง
112
59050155
 นายอมรเทพ  สืบพันธุ์โกย
113
59050223
 นายธนพล  ซื่อสัตย์นำเจริญ
114
59050772
 นางสาวศิริลักษณ์  กวนศักดิ์
115
59050812
 นางสาวจุฑามาส  นีติจรรยา
116
59050928
 นางสาวสุวิชญา  เพชรแสงรุ่งโรจน์
117
59051112
 นางสาวสุภารักษ์  บุญคำ
118
59051121
 นางสาวอัจฉรา  ตองติดรัมย์
119
59070158
 นางสาววิจิตราภรณ์  ทองเล็ก
120
59090004
 นางสาวคณิศร  สืบสุยะ
121
59100347
 นายอัฐพล  เบื้องสุวรรณ์
122
59130036
 นายศุภวิชญ์  อะนำกุล
-