กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2559

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
48512020
 นายทรงพล  ขุริรัง
2
48512023
 นางสาวบุญสร้าง  ส่งไชโย
3
51030185
 นางสาวศสิวิมล  สมพงษ์
4
53010105
 นายกิตติชัย  ปอวิจิตกุล
5
53080107
 นายพงษ์สม  ปัจโจปการกิจ
6
54011040
 นายเมธี  ธีรปัญญาภรณ์
7
54020491
 นางสาวเพียงพิมพ์  ถนอมสุข
8
54040035
 นางสาวธันย์ชนก  สอนสำแดง
9
54040784
 นายวิชิต  สนิทนวล
10
55020344
 นางสาวมนทิรัตน์  เจริญผล
11
55020486
 นายตรีเทพ  เจริญฉิม
12
55030568
 นางสาวณัฐนรี  นาคชาวนา
13
55040756
 นายอรรถพันธ์  เตชะรุ่งโรจน์
14
56010221
 นายเจนณรงค์  กุ่ยสาคร
15
56020458
 นายอุ้มบุญ  รัตนพงศ์ธระ
16
56020476
 นายจิรพัฒน์  สุวรรณโชติ
17
56020480
 นายฉัตรมงคล  เครือสอน
18
56020581
 นายอธิวัฒน์  โซ๊ะประสิทธิ์
19
56040540
 นายภาณุวัฒน์  เทิดเอื้อกุล
20
56040549
 นางสาวลักษณา  นามสอน
21
57010810
 นายพงศธร  หุ่นทอง
22
57040544
 นางสาวพิชชาพร  กระแสร์น้อย
23
58010561
 นายธรากร  เลิศเวชกุล
24
58011041
 นางสาวรพีพรรณ  ปัญญาลิขิตกุล
25
58020466
 นายณัฐวุฒิ  ร่วมสุข
26
58020494
 นางสาวนัทธริกา  ศิริภัทรพงศ์
27
58020528
 นางสาววรรัตน์  ปัญญาไว
28
58030405
 นายกิตติชัย  เทียมนาก
29
58030407
 นายกิตติศักดิ์  พิมศร
30
58090054
 นายปฐมพงษ์  เอื้อสุขตระกูล
31
59011046
 นางสาวภัสชนันภัคร  จึงจริยานนท์
32
59011377
 นายสหกรณ์  กัลยาประสิทธิ์
33
59030202
 นายวรพัฒน์  รัดจางวาง
34
59040101
 นางสาวธันยพร  กิ่งดอกไม้
35
59040200
 นางสาวรัชนีวรรณ  วรรณดี
36
59040486
 นางสาวนุสบา  การะพิทักษ์
37
59050059
 นายธโนดม  สุขสำเเดง
38
59050155
 นายอมรเทพ  สืบพันธุ์โกย
39
59050223
 นายธนพล  ซื่อสัตย์นำเจริญ
40
59050575
 นางสาวบุษยมาศ  แสงนิล
41
59050714
 นางสาวปพิชญา  คำสอน
42
59051112
 นางสาวสุภารักษ์  บุญคำ
43
59051121
 นางสาวอัจฉรา  ตองติดรัมย์
44
59070158
 นางสาววิจิตราภรณ์  ทองเล็ก
45
59080103
 นางสาวแพรวพรรณ  พลกระจาย
46
59080129
 นางสาวอภิญญา  ตุระคะวินทร์
47
59090004
 นางสาวคณิศร  สืบสุยะ
48
59110009
 นายเกียรติภูมิ  อ่ำน้อย
49
59120035
 นายพลกฤต  วัชรผลานนท์
50
59130015
 นายกษิดิศ  ตุณสุวรรณ
51
59130036
 นายศุภวิชญ์  อะนำกุล
52
59130043
 นายธนวัฒน์  ลายทอง
-