กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

2. หลังจากที่ชำระเงินกับทางธนาคารแล้วให้นักศึกษานำใบนำฝากเงินติดต่อการคลังชั้น 1 ในวันอังคารและศุกร์
หรือติดต่องานการคลังชั้น 3 ในวัน จันทร์-พุธ-พฤหัสบดี

3. หลังจากที่ติดต่องานการคลังแล้วให้นำศึกษาติดต่อสำนักทะเบียน ช่อง 3

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
50010132
 นายกิตติโสภณ  เพชรรัตน์
2
50011252
 นายยุทธนา  กล่ำพระบุตร
3
50011506
 นายวีรวัฒน์  ไชยสลี
4
50020306
 นางสาวเกตุมาลา  เมธาวี
5
50040476
 นางสาวศรัญญา  หน้างาม
6
50070010
 นายอติคุณ  คงชม
7
51010013
 นายกรณ์ทรงพล  ตรางา
8
51020146
 นางสาวกานต์รวี  ตั้งกิตติมศักดิ์
9
51020254
 นางสาวธีราพร  วิเศษวงษา
10
51030101
 นางสาวจันทิมา  นาคย่านยาว
11
51030136
 นายสุรพงศ์  ทัศนศร
12
51030156
 นายณัฐภัทร  ขาวดี
13
51030160
 นายนิรันดร์  สารีวงษ์
14
51040087
 นายวิภูษิต  วามะลุน
15
51040097
 นายสมัชชา  วงศ์ทองศรี
16
51040512
 นายคมกฤช  นาคกลั่น
17
52010221
 นายชรัมภ์พล  ฟุ้งขจร
18
52010225
 นางสาวชลธิชา  คำชำนาญ
19
52010635
 นายบุลากร  สีเหลืองเย็น
20
52011454
 นางสาวอาภาพรรณ  พารัตนะ
21
52030181
 นายเอกสิทธิ์  เต็มพรเสถียร
22
52040386
 นางสาวศิริพร  สุนนท์
23
53010038
 นายกฤตชัย  แหละเหล่าปราชญ์
24
53010113
 นายกิตติพงศ์  ชยุติรัตน์
25
53010240
 นายจีรายุทธ  อุตมะยาน
26
53010248
 นายจุฬศิษฎ์  สมัตถะ
27
53010638
 นายธนพล  สิทธิโชค
28
53010772
 นายนครินทร์  แก้วศรีงาม
29
53011669
 นายสาระ  สาระกิจ
30
53011851
 นายอนุสรณ์  ศรีบุปผา
31
53020328
 นางสาวณธษา  ดิษบรรจง
32
53020422
 นายไชยันต์  นิลบล
33
53020453
 นายนันทชัย  วิวิธศิริ
34
53020488
 นายวิษณุ  ลิขิตสถาพร
35
53030156
 นางสาวภาณุกา  คำแผ้ว
36
53030163
 นางสาวณัฐธิญาน์  ณัฏฐ์ฐิติ์ธยาน์กุล
37
53030201
 นางสาวสุชาลิณี  สุธารี
38
53030249
 นางสาวกชกร  สนธิกุล
39
53030263
 นางสาวปริตา  อุระเพ็ญ
40
53040063
 นางสาวพัชรี  วิชัยวงค์
41
53040117
 นางสาวอริสรา  ไชยกิตติวุฒิ
42
53040293
 นายพิชญุตม์  สุทธิรอด
43
53040567
 นายไพฑูรย์  จ้อยบำรุง
44
53040608
 นางสาวรมย์ธีรา  เปลี่ยนศรีดี
45
53050113
 นางสาวศศินพร  ศรีสมมาตรวนิช
46
53050366
 นางสาวภิญญาพัชญ์  เพ็งบุบผา
47
53050521
 นางสาววราภรณ์  บัวใบศรี
48
53050879
 นายวรวีร์  พิชิตพันธ์พงศ์
49
53051243
 นางสาวรัตนา  พุทธชาติ
50
53080134
 นางสาวอมรรัตน์  สีมะลิ
51
54010011
 นางสาวกมลชนก  บุญพรมอ่อน
52
54010059
 นายกฤษฎา  หนูเอียด
53
54010074
 นายกวิล  ปิยจริยากุล
54
54010272
 นายชนาธิป  เลาหสม
55
54010381
 นายณัฏฐนันท์  เกลี้ยงลำยอง
56
54010657
 นายนพเก้า  แซ่ลี้
57
54010747
 นางสาวเบญจรัตน์  หอมหวล
58
54011040
 นายเมธี  ธีรปัญญาภรณ์
59
54011139
 นายวรากร  ศรีสุข
60
54020119
 นายณัฐวัฒน์  คล้ายสุบรรณ์
61
54020201
 นางสาวธัญวรัตน์  สินวรรณกุล
62
54020330
 นายสิรภพ  ขำอาจ
63
54020343
 นายธนกฤต  สุดาจิตร
64
54020375
 นายเอกพล  แหวนทองคำ
65
54020399
 นางสาวรัชดา  คงทอง
66
54020414
 นางสาวแสงระวี  เรืองนก
67
54020415
 นางสาวหนึ่งฤทัย  ไทยใหม่
68
54020423
 นางสาวจรุงลักษณ์  เจนประดิษฐ์วงศ์
69
54020449
 นายธนชาติ  กองพาลี
70
54020503
 นายรัชต์  จุลชาต
71
54020519
 นายวุฒิชัย  ไมอินทร์
72
54030101
 นายเชิดพงษ์  ชมภูราช
73
54030110
 นายธนชัย  ใจมั่น
74
54030119
 นายประกาศิต  อนุสรณ์ธารารักษ์
75
54030175
 นางสาวชวลี  เตศิริ
76
54030197
 นางสาวนฤมล  เจียมแพ
77
54030203
 นางสาวเบญจมาศ  สินแก้ว
78
54030224
 นายวรุต  จริต้น
79
54030563
 นางสาววสุรัตน์  สังข์คลี
80
54040135
 นายจิรเดช  จันทายนะ
81
54040170
 นายนันทวิทย์  บำรุงศิลป์
82
54040172
 นางสาวนุซรา  พุทธสมบัติ
83
54040174
 นางสาวบริมาศ  วงค์ชัยชนะ
84
54040285
 นางสาวสะแกวัลย์  กาญจนะ
85
54040287
 นางสาวสิริครินทร์  พูลเอก
86
54040334
 นายวิศณุพร  หนุนกระโทก
87
54040372
 นายจตุพร  ประทุมวงศ์
88
54040459
 นางสาวสุกัญญา  เหนือเน้า
89
54040609
 นายกษิดิศ  โกมลสิงห์
90
54040627
 นางสาวพัชรินทร์  ระย้าย้อย
91
54050136
 นางสาวเกศวดี  เฮ้งเจริญสุข
92
54050182
 นางสาวธัญพร  หลิวสุวรรณ
93
54050500
 นางสาวเจษฎา  สุทนต์
94
54050554
 นางสาวปิยพร  ศรีสิงห์
95
54050667
 นายเจษฎา  บุตมะ
96
54050702
 นางสาวธัญญ์นภัส  ฐิติสกุลโรจน์
97
54050780
 นางสาวสุธีรา  จุขุนทด
98
54051047
 นางสาวกุลนัทธี  ขุนเหตุ
99
54051174
 นางสาวจุฑาพร  พลนอก
100
54051207
 นางสาวธัญญา  เทศประยูร
101
54051225
 นายปวรปรัชญ์  ปัญญาวัน
102
54090020
 นายปรัชยุทธ  นุชกำแหง
103
54100081
 นางสาวรุจิกาญจน์  วรกิจปฐมพงศ์
104
54100106
 นายสุทธิเกียรติ  พาณิชยะกิจกุล
105
55010196
 นายเจษฎา  จันทโสม
106
55010370
 นายณัฐพงศ์  เฟื่องฟอง
107
55010885
 นายพีระพัชร์  สุวิวัฒนภาดล
108
55010899
 นางสาวไพลิน  ศรีสงคราม
109
55011011
 นายยุทธศาสตร์  เจริญค้า
110
55011069
 นายวณิชย์  วรรณทวี
111
55011076
 นายวรพล  ปริชาตินนท์
112
55011089
 นางสาววรัชยา  บุญช่วย
113
55011289
 นายสันติ  คล่องคนา
114
55011329
 นายสุชาติ  เทพศิริ
115
55011428
 นางสาวอมิตา  คุณประเสริฐกุล
116
55011469
 นายอาทิตย์  ยอดวงศ์ษา
117
55020158
 นางสาววาดไว้  เตชะโต
118
55020218
 นายนรวิชญ์  ฤทธิจันทร์
119
55020378
 นางสาวนวชน  ก้อนเชื้อรัตน์
120
55020379
 นายนวิน  หนูทอง
121
55020404
 นายวัชรพล  จันทร์วณิชพันธุ์
122
55020473
 นายเจษฎา  ปิ่นแก้ว
123
55020508
 นางสาวนลิน  ทองโอเอี่ยม
124
55030128
 นายจิราพัชร์  จิตตะเสนีย์
125
55030139
 นางสาวณัฐนรี  แพรกรีฑาเวศน์
126
55030313
 นายพงศ์สิทธิ์  ห่านสุวรรณไพศาล
127
55030356
 นายอดิสรณ์  ศรีเกษม
128
55030497
 นางสาวจินตนา  พันธุมาศ
129
55030520
 นายนครินทร์  กลางหล้า
130
55030535
 นางสาวเพ็ชรมงคล  แสงเพ็ชร์
131
55030545
 นายวรวัฒน์  เสนาฤทธิ์
132
55040212
 นายวันชัย  ทองเฟื้อง
133
55040219
 นายวิชัย  จันทร์เรือง
134
55040273
 นายสุรเชษฐ  พันธ์สอาด
135
55040291
 นายอภิสิทธิ์  ย่องเหล่ายูง
136
55040450
 นางสาวเครื่องเงิน  พัฒนกุลดี
137
55040518
 นางสาวละอองดาว  ประสมมูล
138
55040534
 นางสาวศศิธร  พวงทอง
139
55040594
 นางสาวธิร์ชารี  ใจยินดี
140
55040659
 นายณัฐพล  เทพประดิษฐ์
141
55050033
 นางสาวจุฑามาส  คีรีนิล
142
55050918
 นายณัฐเมธี  ตู้จินดา
143
55051328
 นางสาวประภาพร  นันทะ
144
55051458
 นางสาวแก่นสุพรรณ  ใจสุภาพ
145
55080074
 นางสาวกัลยรัตน์  บุญเกื้อ
146
55080099
 นายถิรวัฒน์  แก้วชะโน
147
55080111
 นายพีรพัฒน์  วิทูรปกรณ์
148
55090008
 นายเกียรติศักดิ์  เกษรบัว
149
55090046
 นายศมฌาน  สรรกุล
150
55100083
 นางสาววิลาวัลย์  ชูรวง
151
56010086
 นายกิตติพงศ์  สูรเจตพหลกุล
152
56010663
 นายนวพัฒน์  จำเริญรักษ์
153
56010748
 นางสาวปาณิศา  บุญไสย
154
56010884
 นายพีระพัฒน์  โรจนพันธุ์
155
56010938
 นายภานุวัฒน์  สิมแสง
156
56010999
 นายรพีพัชร  สุวะศรี
157
56011028
 นางสาวรุ่งฤทัย  รสหอม
158
56020196
 นายธีรนาถ  ก่อมงคลกูล
159
56020476
 นายจิรพัฒน์  สุวรรณโชติ
160
56020612
 นางสาวมนนารัตน์  จอกลอย
161
56030347
 นายสมพงษ์  เกตุไทย
162
56030593
 นางสาวณัฐณิชา  นัยศิริ
163
56030595
 นายณัฐพล  ตรีประดับ
164
56040447
 นางสาวศิริรัตน์  สงกระโทก
165
56040462
 นางสาวอติกานต์  พิทักษ์โสภณ
166
56040549
 นางสาวลักษณา  นามสอน
167
56040577
 นางสาวเสาวนีย์  แซ่โก๊ย
168
56040607
 นายดนุพล  จิตชื่น
169
56040661
 นายโชติพงศ์  พันธ์อุดม
170
56050050
 นายทศพร  ตุ๋ยเจริญ
171
56050179
 นายอานนท์  ยินดีสุข
172
56050359
 นางสาวรัญชนา  อนันต์สถิตย์พร
173
56051150
 นายธนวัฒน์  ซึ้งหทัย
174
56051182
 นายพีรดลย์  อ่อนสี
175
56051241
 นายอภิสิทธิ์  จิหมาด
176
56080150
 นายคเณศณัฏฐ์  ผริตเดชศิริกุล
177
56080246
 นางสาวเบญญา  สาระศาลิน
-