กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2558

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
51010013
 นายกรณ์ทรงพล  ตรางา
2
51010339
 นายฐาปนนท์  สถาพรตันติกุล
3
51030151
 นายฉลองรัฐ  วลิตวรางค์กูร
4
51030160
 นายนิรันดร์  สารีวงษ์
5
51030168
 นายพลวัฒน์  เกตุหอม
6
51030185
 นางสาวศสิวิมล  สมพงษ์
7
51040512
 นายคมกฤช  นาคกลั่น
8
52010221
 นายชรัมภ์พล  ฟุ้งขจร
9
52020437
 นางสาวศศิกาญจน์  ตันสกุล
10
53010113
 นายกิตติพงศ์  ชยุติรัตน์
11
53010176
 นายจตุรงค์  กลั่นบิดา
12
53030227
 นายปรัชญา  มัฆนาโส
13
53040117
 นางสาวอริสรา  ไชยกิตติวุฒิ
14
53040304
 นางสาวชนัลฎา  สุวรรณกาญจน์
15
53050431
 นายฐิติ  ศรีรุ่งนภาพร
16
53050879
 นายวรวีร์  พิชิตพันธ์พงศ์
17
53050886
 นางสาววิชชุดา  คุณพรม
18
53080107
 นายพงษ์สม  ปัจโจปการกิจ
19
54010345
 นางสาวซอปียะห์  หะยีบือราเฮง
20
54010747
 นางสาวเบญจรัตน์  หอมหวล
21
54011040
 นายเมธี  ธีรปัญญาภรณ์
22
54011544
 นายอานนท์  แสงเป๋า
23
54020119
 นายณัฐวัฒน์  คล้ายสุบรรณ์
24
54020525
 นายสนธยา  ถิ่นนา
25
54030101
 นายเชิดพงษ์  ชมภูราช
26
54030164
 นายจักริน  ลิ้มเจริญ
27
54030319
 นางสาวเหมือนฝัน  บานเพียร
28
54040010
 นายคณพศ  สายเพชร
29
54040035
 นางสาวธันย์ชนก  สอนสำแดง
30
54040215
 นายศุภชัย  ศรีภุมมา
31
54040259
 นางสาวนิภาวรรณ  แถบทอง
32
54040423
 นางสาวภาวินี  จันทวิมล
33
55010148
 นายจักรภัทร  อรรถาวร
34
55010196
 นายเจษฎา  จันทโสม
35
55010442
 นายเตชินท์  ศิริเตชะวงศ์
36
55010885
 นายพีระพัชร์  สุวิวัฒนภาดล
37
55011428
 นางสาวอมิตา  คุณประเสริฐกุล
38
55011468
 นายอาทิตย์  นิวาสธนชัย
39
55020330
 นางสาวนัชชา  โลนุชิต
40
55020378
 นางสาวนวชน  ก้อนเชื้อรัตน์
41
55020384
 นายปณิธาน  บุณฑริก
42
55020404
 นายวัชรพล  จันทร์วณิชพันธุ์
43
55020428
 นางสาวธนภรณ์  สนสกุล
44
55020518
 นางสาวปิรัญญา  เตี้ยมวาด
45
55030016
 นางสาวณัฏฐณิชา  เปี่ยมสัมฤทธิ์
46
55030313
 นายพงศ์สิทธิ์  ห่านสุวรรณไพศาล
47
55030520
 นายนครินทร์  กลางหล้า
48
55030545
 นายวรวัฒน์  เสนาฤทธิ์
49
55040060
 นางสาวชุติกาญจน์  มณีโชติ
50
55040079
 นางสาวดาริณี  โพธิ์ประเสริฐ
51
55040212
 นายวันชัย  ทองเฟื้อง
52
55040223
 นายวิริยพงศ์  สิทธิชัย
53
55050225
 นายกึกก้อง  บุปผาวัลย์
54
55050416
 นายภานุวัฒน์  วิลาศ
55
55050903
 นางสาวชนากานต์  จันบาง
56
55051458
 นางสาวแก่นสุพรรณ  ใจสุภาพ
57
55051505
 นายธนกร  เทพวงษ์
58
55051622
 นางสาวศิรินุช  บริสุทธิ์
59
55070018
 นายฉัตรพร  ยงทะเล
60
55080102
 นางสาวธนิสา  เจียมเกาะ
61
55080111
 นายพีรพัฒน์  วิทูรปกรณ์
62
55090008
 นายเกียรติศักดิ์  เกษรบัว
63
55100082
 นางสาววิมลมาศ  แตงหอม
64
55100083
 นางสาววิลาวัลย์  ชูรวง
65
55100094
 นางสาวณัทชลิดา  เรืองศิริ
66
55100100
 นางสาวอัมรา  ภูมิเรศสุนทร
67
56010385
 นายณัฐดนัย  ฉิมมะ
68
56010608
 นายธิติทร  กีรติพงค์ไพบูลย์
69
56020424
 นายชินยา  มัทสุนากะ
70
56020447
 นายวิวรรธน์  ทรัพย์อรัญกิจ
71
56020455
 นางสาวอภิรดี  ชื่นชู
72
56020458
 นายอุ้มบุญ  รัตนพงศ์ธระ
73
56020507
 นางสาวทัศพร  ผดุงชาติ
74
56020511
 นายธนาตย์  เมฆน้อย
75
56020545
 นางสาวพุทธพร  จารุพันธ์
76
56020570
 นายศุภเกษม  ปิ่นทองดี
77
56030133
 นายสาริศ  เลิศคูพินิจ
78
56030605
 นายนที  เมืองอินทร์
79
56040549
 นางสาวลักษณา  นามสอน
80
56050163
 นายสุมนัส  จะบัง
81
56051104
 นางสาวอารยา  ศรีสอาด
82
56100047
 นางสาวพรรณราย  พงษ์พิธี
83
57010055
 นางสาวกัณฐิกา  พัดพรม
84
57010585
 นายธนาธิป  ตรั่นวัน
85
57011526
 นายอัฑฒ์  ไชยพฤทธิ์โชต
86
57020156
 นางสาวสรัลชนา  จันทรงสกุล
87
57020275
 นายสถาพร  รักสกุล
88
57020352
 นายเด่นชัย  แขสิงห์
89
57020371
 นายวรเมธ  ศรีแสงนิล
90
57020375
 นายศุภชัย  ลู
91
57020461
 นายทรงเกียรติ  หนูริน
92
57030212
 นายยุทธจักร  โพธิ์เกตุ
93
57030335
 นายจิตรกร  กำแพงเศรษฐ
94
57030381
 นายเพทาย  เวทจีระสิทธิ์
95
57040106
 นางสาวนันถวัลย์  หงษ์สิงห์
96
57040136
 นางสาวพชรพร  นิลพลอยเพชร
97
57040173
 นางสาวรุ่งทิวา  ปัสสาวัฒนะ
98
57040196
 นายวีรภัทร  สุทธิวรรณ
99
57040209
 นางสาวศุภนิดา  ขุนนนท์
100
57040476
 นายเนติพงษ์  คำน้อย
101
57040549
 นายสิทธา  สนั่นเมือง
102
57050148
 นายสุทาเทพ  วิธูรัตน์
103
57050365
 นางสาวอารีรัตน์  มีเทียม
104
57050560
 นางสาวอันนา  วอทอง
105
57050768
 นายสรธร  รัตนาภินันท์
106
57050885
 นางสาวรุซดา  นิและ
107
57051197
 นางสาวอรณชา  โพธิ์พระ
108
57070092
 นางสาวภาพย์ตะวัน  ล่องหลง
-