กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2558

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
51030129
 นางสาววรินธร  ทรงเกล้า
2
51030151
 นายฉลองรัฐ  วลิตวรางค์กูร
3
53040304
 นางสาวชนัลฎา  สุวรรณกาญจน์
4
54010747
 นางสาวเบญจรัตน์  หอมหวล
5
54020274
 นายพีระนันท์  วิทิตกูล
6
54020521
 นางสาวศริยากร  หร่องปัจฉิม
7
54040010
 นายคณพศ  สายเพชร
8
54040193
 นายภาณุฌาญญ์  แม้นมินทร์
9
54050020
 นายณัฐพล  เสนะโกวร
10
55010148
 นายจักรภัทร(ทุจริต)ต้องเก็บเงิน  อรรถาวร
11
55010196
 นายเจษฎา  จันทโสม
12
55011468
 นายอาทิตย์  นิวาสธนชัย
13
55030356
 นายอดิสรณ์  ศรีเกษม
14
55040212
 นายวันชัย  ทองเฟื้อง
15
55040311
 นายอุกฤษฎ์  แสวงวงศ์
16
55050416
 นายภานุวัฒน์  วิลาศ
17
55051597
 นางสาวรุ่งฤดี  แสงกล้า
18
56020280
 นายอติรุจ  ผาอ่อน
19
56020511
 นายธนาตย์  เมฆน้อย
20
56020570
 นายศุภเกษม  ปิ่นทองดี
21
56030417
 นายพงศธร  พรมมงคล
22
56030543
 นายวรวงศ์  วงเวียน
23
56080022
 นางสาวนภาพร  โพธิ์ทอง
24
56080088
 นางสาวณัฐชยา  ข้อยุ้น
25
56080122
 นางสาวศุภักษร  พุทธสุวรรณ์
26
57011452
 นายอติภัท  สร้อยทอง
27
57030383
 นางสาวภัทราสรณ์  เกียรติญศักดิ์
28
57040019
 นายกิตติศักดิ์  จูมเกตุ
29
57040106
 นางสาวนันถวัลย์  หงษ์สิงห์
30
57040173
 นางสาวรุ่งทิวา  ปัสสาวัฒนะ
31
57040185
 นางสาววัชราภรณ์  บุญรอด
32
57050365
 นางสาวอารีรัตน์  มีเทียม
33
57050885
 นางสาวรุซดา  นิและ
34
57070100
 นายวงศกร  เทศยรัตน์
35
57090025
 นายโภคกร  พรมณีรัตน
36
58020185
 นางสาวจินดาหรา  ยิ้มถนอม
37
58020445
 นายจิรวัฒน์  คิดชอบ
38
58030012
 นายชนกนันท์  เอกอุดมพงศ์
39
58040025
 นางสาวกิตติยา  ศรีหอมชัย
40
58040278
 นายอภิสิทธิ์  อันพิมพ์
41
58050508
 นางสาวพรนัทชา  แสนดวง
42
58050673
 นางสาวรัญชิดา  ศรีวิเชียร
43
58050717
 นางสาวคณิศร  ทรัพย์มาก
44
58051254
 นางสาวนุชนภา  ปิยภูริสกุล
45
58051286
 นางสาวภริตพร  ศิริปรุ
46
58070094
 นายพฤหัส  พิกุลไสว
47
58080228
 นายกิตติศักดิ์  ดำรงค์ชัยแสงมณี
-