กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
50020306
 นางสาวเกตุมาลา  เมธาวี
2
50030099
 นางสาวกุลกรแก้ว  ลิขิตธีระกุล
3
50030114
 นายธีระ  ขำสวัสดิ์
4
50070010
 นายอติคุณ  คงชม
5
51020146
 นางสาวกานต์รวี  ตั้งกิตติมศักดิ์
6
51030101
 นางสาวจันทิมา  นาคย่านยาว
7
51040087
 นายวิภูษิต  วามะลุน
8
52010225
 นางสาวชลธิชา  คำชำนาญ
9
52040139
 นายชัชวาล  บุ้งทอง
10
53020453
 นายนันทชัย  วิวิธศิริ
11
53040304
 นางสาวชนัลฎา  สุวรรณกาญจน์
12
53050521
 นางสาววราภรณ์  บัวใบศรี
13
53050886
 นางสาววิชชุดา  คุณพรม
14
53080107
 นายพงษ์สม  ปัจโจปการกิจ
15
54030197
 นางสาวนฤมล  เจียมแพ
16
54040287
 นางสาวสิริครินทร์  พูลเอก
17
54050020
 นายณัฐพล  เสนะโกวร
18
55020508
 นางสาวนลิน  ทองโอเอี่ยม
19
55030497
 นางสาวจินตนา  พันธุมาศ
20
55040291
 นายอภิสิทธิ์  ย่องเหล่ายูง
21
55040450
 นางสาวเครื่องเงิน  พัฒนกุลดี
22
55040594
 นางสาวธิร์ชารี  ใจยินดี
23
56010086
 นายกิตติพงศ์  สูรเจตพหลกุล
24
56010884
 นายพีระพัฒน์  โรจนพันธุ์
25
56020196
 นายธีรนาถ  ก่อมงคลกูล
26
56020564
 นายศรราม  ราชรักษ์
27
56030347
 นายสมพงษ์  เกตุไทย
28
56030595
 นายณัฐพล  ตรีประดับ
29
56040447
 นางสาวศิริรัตน์  สงกระโทก
30
56051150
 นายธนวัฒน์  ซึ้งหทัย
-