กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

2. หลังจากที่ชำระเงินกับทางธนาคารแล้วให้นักศึกษานำใบนำฝากเงินติดต่อการคลังชั้น 1 ในวันอังคารและศุกร์
หรือติดต่องานการคลังชั้น 3 ในวัน จันทร์-พุธ-พฤหัสบดี

3. หลังจากที่ติดต่องานการคลังแล้วให้นำศึกษาติดต่อสำนักทะเบียน ช่อง 3

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
50010132
 นายกิตติโสภณ  เพชรรัตน์
2
50011252
 นายยุทธนา  กล่ำพระบุตร
3
50011506
 นายวีรวัฒน์  ไชยสลี
4
50020306
 นางสาวเกตุมาลา  เมธาวี
5
50030099
 นางสาวกุลกรแก้ว  ลิขิตธีระกุล
6
50040476
 นางสาวศรัญญา  หน้างาม
7
50070010
 นายอติคุณ  คงชม
8
51010013
 นายกรณ์ทรงพล  ตรางา
9
51020146
 นางสาวกานต์รวี  ตั้งกิตติมศักดิ์
10
51020254
 นางสาวธีราพร  วิเศษวงษา
11
51030101
 นางสาวจันทิมา  นาคย่านยาว
12
51030136
 นายสุรพงศ์  ทัศนศร
13
51030156
 นายณัฐภัทร  ขาวดี
14
51030160
 นายนิรันดร์  สารีวงษ์
15
51040087
 นายวิภูษิต  วามะลุน
16
51040097
 นายสมัชชา  วงศ์ทองศรี
17
51040512
 นายคมกฤช  นาคกลั่น
18
52010221
 นายชรัมภ์พล  ฟุ้งขจร
19
52010225
 นางสาวชลธิชา  คำชำนาญ
20
52010635
 นายบุลากร  สีเหลืองเย็น
21
52011454
 นางสาวอาภาพรรณ  พารัตนะ
22
52030181
 นายเอกสิทธิ์  เต็มพรเสถียร
23
52040386
 นางสาวศิริพร  สุนนท์
24
53010038
 นายกฤตชัย  แหละเหล่าปราชญ์
25
53010113
 นายกิตติพงศ์  ชยุติรัตน์
26
53010240
 นายจีรายุทธ  อุตมะยาน
27
53010248
 นายจุฬศิษฎ์  สมัตถะ
28
53010638
 นายธนพล  สิทธิโชค
29
53010772
 นายนครินทร์  แก้วศรีงาม
30
53011669
 นายสาระ  สาระกิจ
31
53011851
 นายอนุสรณ์  ศรีบุปผา
32
53020189
 นายดนุชภัส  อุสาหะ
33
53020328
 นางสาวณธษา  ดิษบรรจง
34
53020422
 นายไชยันต์  นิลบล
35
53020453
 นายนันทชัย  วิวิธศิริ
36
53020488
 นายวิษณุ  ลิขิตสถาพร
37
53030156
 นางสาวภาณุกา  คำแผ้ว
38
53030163
 นางสาวณัฐธิญาน์  ณัฏฐ์ฐิติ์ธยาน์กุล
39
53030201
 นางสาวสุชาลิณี  สุธารี
40
53030249
 นางสาวกชกร  สนธิกุล
41
53030263
 นางสาวปริตา  อุระเพ็ญ
42
53040063
 นางสาวพัชรี  วิชัยวงค์
43
53040117
 นางสาวอริสรา  ไชยกิตติวุฒิ
44
53040293
 นายพิชญุตม์  สุทธิรอด
45
53040417
 นายณัฐพร  สุขวาสนะ
46
53040567
 นายไพฑูรย์  จ้อยบำรุง
47
53040608
 นางสาวรมย์ธีรา  เปลี่ยนศรีดี
48
53050113
 นางสาวศศินพร  ศรีสมมาตรวนิช
49
53050366
 นางสาวภิญญาพัชญ์  เพ็งบุบผา
50
53050521
 นางสาววราภรณ์  บัวใบศรี
51
53050621
 นายณัฐภัทร  เร่งรัด
52
53050763
 นางสาวเสาวณีย์  ไชยสลี
53
53050879
 นายวรวีร์  พิชิตพันธ์พงศ์
54
53051243
 นางสาวรัตนา  พุทธชาติ
55
53080134
 นางสาวอมรรัตน์  สีมะลิ
56
54010011
 นางสาวกมลชนก  บุญพรมอ่อน
57
54010059
 นายกฤษฎา  หนูเอียด
58
54010074
 นายกวิล  ปิยจริยากุล
59
54010155
 นางสาวครองขวัญ  สุวรรณวงษ์
60
54010263
 นางสาวชนรดี  ดุสิตโศภิตวงศ์
61
54010272
 นายชนาธิป  เลาหสม
62
54010381
 นายณัฏฐนันท์  เกลี้ยงลำยอง
63
54010657
 นายนพเก้า  แซ่ลี้
64
54010747
 นางสาวเบญจรัตน์  หอมหวล
65
54011040
 นายเมธี  ธีรปัญญาภรณ์
66
54011139
 นายวรากร  ศรีสุข
67
54020119
 นายณัฐวัฒน์  คล้ายสุบรรณ์
68
54020201
 นางสาวธัญวรัตน์  สินวรรณกุล
69
54020330
 นายสิรภพ  ขำอาจ
70
54020343
 นายธนกฤต  สุดาจิตร
71
54020375
 นายเอกพล  แหวนทองคำ
72
54020399
 นางสาวรัชดา  คงทอง
73
54020414
 นางสาวแสงระวี  เรืองนก
74
54020415
 นางสาวหนึ่งฤทัย  ไทยใหม่
75
54020423
 นางสาวจรุงลักษณ์  เจนประดิษฐ์วงศ์
76
54020449
 นายธนชาติ  กองพาลี
77
54020503
 นายรัชต์  จุลชาต
78
54020519
 นายวุฒิชัย  ไมอินทร์
79
54030101
 นายเชิดพงษ์  ชมภูราช
80
54030110
 นายธนชัย  ใจมั่น
81
54030119
 นายประกาศิต  อนุสรณ์ธารารักษ์
82
54030175
 นางสาวชวลี  เตศิริ
83
54030197
 นางสาวนฤมล  เจียมแพ
84
54030203
 นางสาวเบญจมาศ  สินแก้ว
85
54030224
 นายวรุต  จริต้น
86
54030313
 นางสาวสุนิสา  สังข์บัวศรี
87
54030563
 นางสาววสุรัตน์  สังข์คลี
88
54040135
 นายจิรเดช  จันทายนะ
89
54040170
 นายนันทวิทย์  บำรุงศิลป์
90
54040172
 นางสาวนุซรา  พุทธสมบัติ
91
54040174
 นางสาวบริมาศ  วงค์ชัยชนะ
92
54040285
 นางสาวสะแกวัลย์  กาญจนะ
93
54040287
 นางสาวสิริครินทร์  พูลเอก
94
54040334
 นายวิศณุพร  หนุนกระโทก
95
54040372
 นายจตุพร  ประทุมวงศ์
96
54040459
 นางสาวสุกัญญา  เหนือเน้า
97
54040609
 นายกษิดิศ  โกมลสิงห์
98
54040627
 นางสาวพัชรินทร์  ระย้าย้อย
99
54040655
 นางสาวกวีณา  วีระชาลี
100
54050136
 นางสาวเกศวดี  เฮ้งเจริญสุข
101
54050182
 นางสาวธัญพร  หลิวสุวรรณ
102
54050500
 นางสาวเจษฎา  สุทนต์
103
54050554
 นางสาวปิยพร  ศรีสิงห์
104
54050667
 นายเจษฎา  บุตมะ
105
54050702
 นางสาวธัญญ์นภัส  ฐิติสกุลโรจน์
106
54050780
 นางสาวสุธีรา  จุขุนทด
107
54051047
 นางสาวกุลนัทธี  ขุนเหตุ
108
54051174
 นางสาวจุฑาพร  พลนอก
109
54051207
 นางสาวธัญญา  เทศประยูร
110
54051225
 นายปวรปรัชญ์  ปัญญาวัน
111
54080103
 นางสาวธัญญารัตน์  ธะรงค์
112
54090018
 นางสาวปุณยนุช  พุทธรักษ์
113
54090020
 นายปรัชยุทธ  นุชกำแหง
114
54100081
 นางสาวรุจิกาญจน์  วรกิจปฐมพงศ์
115
54100106
 นายสุทธิเกียรติ  พาณิชยะกิจกุล
116
55010196
 นายเจษฎา  จันทโสม
117
55010370
 นายณัฐพงศ์  เฟื่องฟอง
118
55010661
 นางสาวน้ำใจ  แก้วกลาง
119
55010741
 นางสาวปวิณนา  สุขไทย
120
55010885
 นายพีระพัชร์  สุวิวัฒนภาดล
121
55010892
 นางสาวเพชรอมร  ชื่นอุรา
122
55010899
 นางสาวไพลิน  ศรีสงคราม
123
55011011
 นายยุทธศาสตร์  เจริญค้า
124
55011069
 นายวณิชย์  วรรณทวี
125
55011076
 นายวรพล  ปริชาตินนท์
126
55011089
 นางสาววรัชยา  บุญช่วย
127
55011289
 นายสันติ  คล่องคนา
128
55011329
 นายสุชาติ  เทพศิริ
129
55011428
 นางสาวอมิตา  คุณประเสริฐกุล
130
55011469
 นายอาทิตย์  ยอดวงศ์ษา
131
55020158
 นางสาววาดไว้  เตชะโต
132
55020218
 นายนรวิชญ์  ฤทธิจันทร์
133
55020378
 นางสาวนวชน  ก้อนเชื้อรัตน์
134
55020379
 นายนวิน  หนูทอง
135
55020404
 นายวัชรพล  จันทร์วณิชพันธุ์
136
55020473
 นายเจษฎา  ปิ่นแก้ว
137
55020508
 นางสาวนลิน  ทองโอเอี่ยม
138
55030128
 นายจิราพัชร์  จิตตะเสนีย์
139
55030139
 นางสาวณัฐนรี  แพรกรีฑาเวศน์
140
55030313
 นายพงศ์สิทธิ์  ห่านสุวรรณไพศาล
141
55030356
 นายอดิสรณ์  ศรีเกษม
142
55030497
 นางสาวจินตนา  พันธุมาศ
143
55030507
 นางสาวฐิตินาถ  หาคำ
144
55030520
 นายนครินทร์  กลางหล้า
145
55030535
 นางสาวเพ็ชรมงคล  แสงเพ็ชร์
146
55030545
 นายวรวัฒน์  เสนาฤทธิ์
147
55030574
 นายอุดมโชค  สิทธิศักดิ์
148
55040212
 นายวันชัย  ทองเฟื้อง
149
55040219
 นายวิชัย  จันทร์เรือง
150
55040273
 นายสุรเชษฐ  พันธ์สอาด
151
55040291
 นายอภิสิทธิ์  ย่องเหล่ายูง
152
55040450
 นางสาวเครื่องเงิน  พัฒนกุลดี
153
55040518
 นางสาวละอองดาว  ประสมมูล
154
55040534
 นางสาวศศิธร  พวงทอง
155
55040556
 นายอภิชัย  ศุขโชติ
156
55040594
 นางสาวธิร์ชารี  ใจยินดี
157
55040659
 นายณัฐพล  เทพประดิษฐ์
158
55050033
 นางสาวจุฑามาส  คีรีนิล
159
55050918
 นายณัฐเมธี  ตู้จินดา
160
55050976
 นายยุทธนา  ชินแสง
161
55051328
 นางสาวประภาพร  นันทะ
162
55051388
 นางสาววรัปสร  อัศวสุจินดารัตน์
163
55051458
 นางสาวแก่นสุพรรณ  ใจสุภาพ
164
55080074
 นางสาวกัลยรัตน์  บุญเกื้อ
165
55080099
 นายถิรวัฒน์  แก้วชะโน
166
55080111
 นายพีรพัฒน์  วิทูรปกรณ์
167
55090008
 นายเกียรติศักดิ์  เกษรบัว
168
55090046
 นายศมฌาน  สรรกุล
169
55100083
 นางสาววิลาวัลย์  ชูรวง
170
56010086
 นายกิตติพงศ์  สูรเจตพหลกุล
171
56010663
 นายนวพัฒน์  จำเริญรักษ์
172
56010748
 นางสาวปาณิศา  บุญไสย
173
56010884
 นายพีระพัฒน์  โรจนพันธุ์
174
56010938
 นายภานุวัฒน์  สิมแสง
175
56010999
 นายรพีพัชร  สุวะศรี
176
56011028
 นางสาวรุ่งฤทัย  รสหอม
177
56020196
 นายธีรนาถ  ก่อมงคลกูล
178
56020374
 นายปุณกฤษ  กังวโรวงศ์
179
56020401
 นายศุภณัฏฐ์  ฐานุพลพัฒน์
180
56020458
 นายอุ้มบุญ  รัตนพงศ์ธระ
181
56020476
 นายจิรพัฒน์  สุวรรณโชติ
182
56020564
 นายศรราม  ราชรักษ์
183
56020612
 นางสาวมนนารัตน์  จอกลอย
184
56030118
 นางสาวมัณฑนา  จารุเนตร
185
56030347
 นายสมพงษ์  เกตุไทย
186
56030593
 นางสาวณัฐณิชา  นัยศิริ
187
56030595
 นายณัฐพล  ตรีประดับ
188
56040447
 นางสาวศิริรัตน์  สงกระโทก
189
56040462
 นางสาวอติกานต์  พิทักษ์โสภณ
190
56040540
 นายภาณุวัฒน์  เทิดเอื้อกุล
191
56040549
 นางสาวลักษณา  นามสอน
192
56040577
 นางสาวเสาวนีย์  แซ่โก๊ย
193
56040580
 นายอัครพล  หาเรือนพุฒ
194
56040607
 นายดนุพล  จิตชื่น
195
56040661
 นายโชติพงศ์  พันธ์อุดม
196
56050050
 นายทศพร  ตุ๋ยเจริญ
197
56050179
 นายอานนท์  ยินดีสุข
198
56050359
 นางสาวรัญชนา  อนันต์สถิตย์พร
199
56051150
 นายธนวัฒน์  ซึ้งหทัย
200
56051182
 นายพีรดลย์  อ่อนสี
201
56051241
 นายอภิสิทธิ์  จิหมาด
202
56080150
 นายคเณศณัฏฐ์  ผริตเดชศิริกุล
203
56080246
 นางสาวเบญญา  สาระศาลิน
-