กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
49030161
 นางสาวกวีณา  อัศวสรการ
2
50010132
 นายกิตติโสภณ  เพชรรัตน์
3
50011252
 นายยุทธนา  กล่ำพระบุตร
4
50011506
 นายวีรวัฒน์  ไชยสลี
5
50020069
 นายวัชรชัย  มาสูตร
6
50020082
 นายอธิชนัน  พุฒกลาง
7
50020306
 นางสาวเกตุมาลา  เมธาวี
8
50030099
 นางสาวกุลกรแก้ว  ลิขิตธีระกุล
9
50030107
 นายฉัตรชัย  ราชอำไพ
10
50030114
 นายธีระ  ขำสวัสดิ์
11
50040476
 นางสาวศรัญญา  หน้างาม
12
50070010
 นายอติคุณ  คงชม
13
51010013
 นายกรณ์ทรงพล  ตรางา
14
51010860
 นายยศพนธ์ธรณ์  ตันชนะศักดิ์
15
51010988
 นายภาณุพงศ์  พวงนาค
16
51011494
 นางสาวปาริฉัตร  พินิจมนตรี
17
51020146
 นางสาวกานต์รวี  ตั้งกิตติมศักดิ์
18
51020254
 นางสาวธีราพร  วิเศษวงษา
19
51020405
 นายสมรรถชัย  อินทร์ขาว
20
51020411
 นางสาวสุภิชชา  วิรัชสกุลทิพย์
21
51030101
 นางสาวจันทิมา  นาคย่านยาว
22
51030112
 นายทศพล  ธนพิพัฒนศิริ
23
51030120
 นายพิศิษฐ์  นิโส
24
51030129
 นางสาววรินธร  ทรงเกล้า
25
51030136
 นายสุรพงศ์  ทัศนศร
26
51030156
 นายณัฐภัทร  ขาวดี
27
51030160
 นายนิรันดร์  สารีวงษ์
28
51040087
 นายวิภูษิต  วามะลุน
29
51040097
 นายสมัชชา  วงศ์ทองศรี
30
51040512
 นายคมกฤช  นาคกลั่น
31
52010143
 นายจักริน  บัวสวัสดิ์
32
52010221
 นายชรัมภ์พล  ฟุ้งขจร
33
52010225
 นางสาวชลธิชา  คำชำนาญ
34
52010534
 นายธีรสุด  ขัตติโยทัย
35
52010635
 นายบุลากร  สีเหลืองเย็น
36
52011454
 นางสาวอาภาพรรณ  พารัตนะ
37
52020009
 นางสาวขวัญข้าว  กลั่นไพฑูรย์
38
52020206
 นายปิณฑี  พานิชอัตรา
39
52020207
 นายปิยวัฒน์  ปาณีนิจ
40
52020212
 นายภาคภูมิ  เอี่ยมอำนวย
41
52020357
 นายชยพร  เพชรกอง
42
52020412
 นางสาวมธุติน  สวนสอน
43
52020437
 นางสาวศศิกาญจน์  ตันสกุล
44
52030111
 นางสาวมัลลิกา  มากช่วย
45
52030125
 นางสาวสุนิษา  อร่ามเรือง
46
52030144
 นางสาวเกสรา  กลีบเมฆ
47
52030169
 นางสาววันทนา  เทวินรัมย์
48
52030174
 นางสาวศุภลักษ์  วงศ์แก้ว
49
52030175
 นายสองเมือง  พงค์พูน
50
52030179
 นายอุกฤษฎ์  สว่างจิตร์
51
52030181
 นายเอกสิทธิ์  เต็มพรเสถียร
52
52030242
 นางสาวณิชาต์  ภาษาสุต
53
52030328
 นางสาวศุลักขณา  พุ่มสิงห์โต
54
52040139
 นายชัชวาล  บุ้งทอง
55
52040240
 นางสาวเกษมวนัส  ศรสวรรค์
56
52040386
 นางสาวศิริพร  สุนนท์
57
52040597
 นางสาวนฤมล  จี้เอี่ยม
58
52050210
 นายพีระพงศ์  บุศดา
59
52090012
 นายทักษ์ดนัย  ทองศรี
60
53010038
 นายกฤตชัย  แหละเหล่าปราชญ์
61
53010113
 นายกิตติพงศ์  ชยุติรัตน์
62
53010138
 นายเกรียงไกร  เนตรเอี่ยม
63
53010166
 นายคมกริช  จันทรขรินทร
64
53010176
 นายจตุรงค์  กลั่นบิดา
65
53010240
 นายจีรายุทธ  อุตมะยาน
66
53010248
 นายจุฬศิษฎ์  สมัตถะ
67
53010250
 นายเจตนิพัทธ์  ธราวัฒนากร
68
53010618
 นายธนดล  ชวโนวานิช
69
53010638
 นายธนพล  สิทธิโชค
70
53010772
 นายนครินทร์  แก้วศรีงาม
71
53010793
 นายนพวีร์  มาสมบูรณ์
72
53010798
 นางสาวนภวรรณ  บุญมงคล
73
53010829
 นายนัฐพล  จุ้ยทรัพย์
74
53010979
 นางสาวป่านแก้ว  ธัญภัทรกุล
75
53011009
 นายปุรเชษฐ์  มั่นจีน
76
53011203
 นางสาวพรณภัทร  ทับกล่อม
77
53011384
 นายวชิรกริช  อินทร์ห้างหว้า
78
53011387
 นายชัยสันต์  กรศิริลักษณ์
79
53011396
 นายวรชาติ  เบ็ญจหงษ์
80
53011425
 นายวราวุฒิ  บานเย็นงาม
81
53011579
 นายศิวกร  โนรี
82
53011669
 นายสาระ  สาระกิจ
83
53011679
 นายสิทธิชัย  พาณิชย์โชติสกุล
84
53011851
 นายอนุสรณ์  ศรีบุปผา
85
53011914
 นางสาวอัจฉรีย์  ณัฐวรพงศ์
86
53011923
 นายอาคเนย์  ปัดกอง
87
53011940
 นายอิทธิพล  ใจเที่ยง
88
53011955
 นายเอกพงษ์  ทองศิริ
89
53020005
 นายฐนวรวรรธ  แย้มบางยาง
90
53020021
 นางสาวญาดา  เศรษฐิน
91
53020023
 นางสาวฐานิตา  เยี่ยงยุกดิ์ไศล
92
53020096
 นางสาวกนกพร  โตทองสุข
93
53020104
 นางสาวรมาตรี  เฟื่องชื่น
94
53020128
 นางสาวปัณณพร  ธิติยพัฒน์
95
53020163
 นางสาวอภิสรา  คงดารา
96
53020189
 นายดนุชภัส  อุสาหะ
97
53020229
 นายศรัณย์  มนทการติวงศ์
98
53020239
 นายสุภวัช  ทองสว่าง
99
53020267
 นายภัทรดนัย  นิลวงศ์
100
53020269
 นางสาววณิชชา  บวรเนาวรักษ์
101
53020273
 นางสาวสิตานัน  เชี่ยวปัญญานันท์
102
53020291
 นายธนวัฒน์  สุภาพกุลนที
103
53020328
 นางสาวณธษา  ดิษบรรจง
104
53020412
 นางสาวจินตหรา  แก้วมาลัยทิพย์
105
53020422
 นายไชยันต์  นิลบล
106
53020425
 นางสาวญารวี  เอื้ออารีสุขสมาน
107
53020453
 นายนันทชัย  วิวิธศิริ
108
53020469
 นายพีรชัย  พรดิลกรัตน์
109
53020488
 นายวิษณุ  ลิขิตสถาพร
110
53020500
 นายสราวุทธ  กลมเกลี้ยง
111
53030086
 นางสาวกานต์ธีรา  สมบูรณ์
112
53030094
 นางสาวชัชรินทร์  หมู่สูงเนิน
113
53030106
 นายนำโชค  ประดับศรี
114
53030113
 นางสาวพรสุดา  ตุ้มเด่น
115
53030121
 นางสาวศรินยา  ฝายฝึกคณะ
116
53030122
 นางสาวสุภัทรา  ยะหัตตะ
117
53030127
 นางสาวกานดา  มีสุวรรณ
118
53030149
 นางสาวนิราภัย  หอมจันทร์
119
53030156
 นางสาวภาณุกา  คำแผ้ว
120
53030163
 นางสาวณัฐธิญาน์  ณัฏฐ์ฐิติ์ธยาน์กุล
121
53030165
 นางสาวอริสา  ต่วนชะเอม
122
53030169
 นางสาวกชกานต์  คุ้มไพโรจน์
123
53030187
 นางสาวนฤมล  ทองเงิน
124
53030201
 นางสาวสุชาลิณี  สุธารี
125
53030227
 นายปรัชญา  มัฆนาโส
126
53030238
 นายสรไกร  บุญเกิด
127
53030244
 นายโสรัตน์  บุญปั๋น
128
53030249
 นางสาวกชกร  สนธิกุล
129
53030250
 นางสาวกนกพร  ม่วงอยู่
130
53030257
 นางสาวธัญธิดา  ธเนศวาณิชย์
131
53030262
 นางสาวประวิตรา  ขันชะพัฒน์
132
53030263
 นางสาวปริตา  อุระเพ็ญ
133
53030268
 นายพิศณุ  คุ้มฉายา
134
53030280
 นางสาวสุธีรา  โฆสิตาภา
135
53030283
 นางสาวสุทธิฉันท์  เหงสกุล
136
53030289
 นายอัมฤทธิ์  ปูเต็ม
137
53040063
 นางสาวพัชรี  วิชัยวงค์
138
53040117
 นางสาวอริสรา  ไชยกิตติวุฒิ
139
53040252
 นางสาวนวกานต์  ตลับทอง
140
53040257
 นางสาวปทุมพร  สระทองอินทร์
141
53040293
 นายพิชญุตม์  สุทธิรอด
142
53040296
 นางสาวกนกวรรณ  มังคละศิริ
143
53040417
 นายณัฐพร  สุขวาสนะ
144
53040448
 นางสาวพรชนก  อาสาวดีรส
145
53040530
 นายฐิรวัฒน์  สงขาว
146
53040557
 นายปฐมทัศน์  ดีรักษา
147
53040567
 นายไพฑูรย์  จ้อยบำรุง
148
53040599
 นายสัจจพงษ์  สารวงค์
149
53040608
 นางสาวรมย์ธีรา  เปลี่ยนศรีดี
150
53050113
 นางสาวศศินพร  ศรีสมมาตรวนิช
151
53050192
 นางสาวจิรัญดา  อุ่นเพ็ง
152
53050196
 นางสาวโสภาคย์สิริ  ศิลาวงษ์
153
53050366
 นางสาวภิญญาพัชญ์  เพ็งบุบผา
154
53050387
 นายสุรสิทธิ์  ศักดิ์เจริญพันธ์
155
53050401
 นายเอกรัฐ  โชติจารุประภาวัฒน์
156
53050521
 นางสาววราภรณ์  บัวใบศรี
157
53050533
 นางสาวศศวรรณ  ขจรพันธ์
158
53050595
 นายจิตตกร  ปานทุม
159
53050621
 นายณัฐภัทร  เร่งรัด
160
53050646
 นายนพรัตน์  ใหม่ซ้าย
161
53050763
 นางสาวเสาวณีย์  ไชยสลี
162
53050851
 นายพนัสพนธ์  บุญอุไร
163
53050879
 นายวรวีร์  พิชิตพันธ์พงศ์
164
53051243
 นางสาวรัตนา  พุทธชาติ
165
53080134
 นางสาวอมรรัตน์  สีมะลิ
166
53080139
 นายอิสรา  ศรีกุลวงค์
167
54010011
 นางสาวกมลชนก  บุญพรมอ่อน
168
54010040
 นายกฤตพัฒน์  อนันต์ลักษณ์การ
169
54010055
 นายกฤษฎา  ภมร
170
54010056
 นายกฤษฎา  ภู่กิตติวรางกูร
171
54010059
 นายกฤษฎา  หนูเอียด
172
54010074
 นายกวิล  ปิยจริยากุล
173
54010090
 นายกันต์  พิทักษ์ศานต์
174
54010100
 นายกำชัย  คำจร
175
54010155
 นางสาวครองขวัญ  สุวรรณวงษ์
176
54010160
 นายจตุพร  จันทสุรวงศ์
177
54010175
 นายจริยะ  รองเดช
178
54010181
 นายจักรกฤษณ์  ศรีสงสาร
179
54010222
 นางสาวจิราภา  โลหัชวาณิชย์
180
54010224
 นายจิรายุส  ศรีสวัสดิ์
181
54010261
 นายชนนกฤษฏิ์  พร้อมพิมพ์
182
54010263
 นางสาวชนรดี  ดุสิตโศภิตวงศ์
183
54010272
 นายชนาธิป  เลาหสม
184
54010289
 นางสาวชวนพิศ  สุจริต
185
54010308
 นายชัยธวัช  บุญถาวร
186
54010326
 นายชานนท์  อิ่มแมน
187
54010345
 นางสาวซอปียะห์  หะยีบือราเฮง
188
54010349
 นางสาวญาดา  วิเศษสังข์
189
54010381
 นายณัฏฐนันท์  เกลี้ยงลำยอง
190
54010387
 นายณัฐกร  ชัยเดช
191
54010408
 นายณัฐนนท์  รัตนเรืองวัฒนา
192
54010415
 นายณัฐพงศ์  ฐินะกุล
193
54010435
 นายณัฐพล  เพ็ญศิริ
194
54010442
 นายณัฐพันธุ์  ช่างเภา
195
54010477
 นายเดชชาติ  กิตติประชากุล
196
54010478
 นายเดชาธร  โรจนอนันต์
197
54010538
 นายธนบดี  รินรดา
198
54010540
 นายธนบูรณ์  ปั้นสุวรรณ
199
54010555
 นายธนพัฒน์  พัชรตระกูล
200
54010601
 นายธราธร  จันทบาล
201
54010636
 นายธีรภัทร  สมประเสริฐศักดิ์
202
54010639
 นายธีรวุฒิ  แย้มกลีบ
203
54010640
 นายธีระพัฒน์  สืบเมืองซ้าย
204
54010649
 นายนนกฤช  เขมาภิรักษ์
205
54010657
 นายนพเก้า  แซ่ลี้
206
54010671
 นายนราวิชญ์  มีนมณี
207
54010675
 นายนรินทร์  น้อยเรือน
208
54010678
 นายนเรชัย  ธรรมลังกา
209
54010680
 นายนฤพนธ์  พันธุ์หวยพงษ์
210
54010712
 นายนิธิพัฒน์  ภู่น้อย
211
54010747
 นางสาวเบญจรัตน์  หอมหวล
212
54010851
 นายพงศ์ปณต  เพชรเม็ดเอี่ยม
213
54010855
 นางสาวพจนี  นามจูมจัง
214
54010875
 นางสาวพรพิมล  จงมนตรี
215
54010892
 นายพศวัต  เพชรอริยะ
216
54010932
 นายพิรชัช  เวียงนาค
217
54010942
 นายพีรภัทร์  ศิริเขตต์
218
54010945
 นายพีรวิชญ์  รักษ์พิทยานนท์
219
54010946
 นางสาวธีร์สุดา  นาคโต
220
54010951
 นายพีระยุทธ  แสนทวีสุข
221
54010976
 นางสาวภัทรวรรณ  เอมสรรค์
222
54010991
 นายภาณุวัฒน์  แดงกุลวานิช
223
54011018
 นายภูวริทธิ์  วิศรียา
224
54011027
 นางสาวมัลลิกา  ดั่งกมล
225
54011034
 นางสาวมุกดารินทร์  จรูญธรรม
226
54011040
 นายเมธี  ธีรปัญญาภรณ์
227
54011051
 นายยุทธวีร์  ช่วยชู
228
54011059
 นายรณกร  รัตนประทีป
229
54011078
 นายรัฐกูล  อักษรกลาง
230
54011082
 นายรัตนพล  ตันเสถียร
231
54011128
 นางสาววรรณกร  สังข์ทองงาม
232
54011139
 นายวรากร  ศรีสุข
233
54011153
 นายวรุฒ  ขลุดสกุล
234
54011167
 นางสาววสุ  เข็มวิชัย
235
54011168
 นายวสุพล  พิพัฒนบัญชา
236
54011174
 นายวัชระ  ถาวรกิจพาณิช
237
54011184
 นายวัศนัย  ใจทน
238
54011198
 นายวิทูร  เจริญเพชรนาค
239
54011240
 นายศรณ์ธนกัญช์  พรศิริเกียรติ
240
54011256
 นายศวัส  ทาทอง
241
54011284
 นายศุภกร  ขึงโพธิ์
242
54011327
 นายสรพล  แซ่เติ้น
243
54011367
 นายสิรภพ  โรจน์ทินกร
244
54011371
 นายสิรวิชญ์  ตันติประภา
245
54011414
 นายสุภณ  มานะกิติวิภาต
246
54011450
 นางสาวหนึ่งสตรี  บุญเซ่ง
247
54011487
 นายอภิณัฐ  หงส์วิเศษชัย
248
54011502
 นายอภิสิทธิ์  วชิรจิรากร
249
54011512
 นายอรรถชัย  ชูศรี
250
54011534
 นายอัครเรศ  หิรัญวรรณ์
251
54011544
 นายอานนท์  แสงเป๋า
252
54011551
 นางสาวอารดา  ศิริวิริยะกุล
253
54011555
 นายอาสาฬห์  เขียวเม่น
254
54011562
 นายอิทธิพัทธ์  มาตย์สร้อย
255
54011565
 นายอิศรา  พรมฆ้อง
256
54011567
 นายอิสระ  อธิกมาสกุล
257
54011573
 นายเอกชยรัฐ  ทองสาย
258
54011582
 นายเอนก  ดวงมาลา
259
54020039
 นายบัญชา  อ่อนเกิด
260
54020115
 นางสาวณัฐณิชา  ชลสาคร
261
54020119
 นายณัฐวัฒน์  คล้ายสุบรรณ์
262
54020163
 นายสุธนัย  สร้อยทอง
263
54020171
 นายอรัญ  รมยานนท์
264
54020188
 นายณพล  จารุตามระ
265
54020190
 นายณัฎฐฐาภูมิ  ศิริวัฒนะโภคิน
266
54020194
 นางสาวตกานตา  นวลศรี
267
54020201
 นางสาวธัญวรัตน์  สินวรรณกุล
268
54020266
 นายธันวา  ช้อนพา
269
54020286
 นายกฤษฎา  เลขวรรณวิเศษ
270
54020288
 นางสาวจิดาภา  โฉมทองดี
271
54020289
 นายจุฑา  พลอยอรุณรุ่ง
272
54020292
 นางสาวชัชชุดา  ศุภลักษณ์วรกุล
273
54020293
 นางสาวณภัทร  โคตรจรัส
274
54020301
 นางสาวธิษณา  ศักดิ์ธรรมเจริญ
275
54020303
 นายปฏิญญา  ชูประเสริฐ
276
54020306
 นายปิยพจน์  รัชตะพีรวัฒน์
277
54020310
 นายพีรพล  อยู่สม
278
54020313
 นายเมธัส  แสงแก้ว
279
54020318
 นางสาววิรัฐยา  ธนาภรณ์
280
54020325
 นางสาวศุภวรรณ  เจริญไพโรจน์วงศ์
281
54020329
 นางสาวสิตานันท์  กันทะเขียว
282
54020330
 นายสิรภพ  ขำอาจ
283
54020343
 นายธนกฤต  สุดาจิตร
284
54020345
 นายธีรนิติ์  อาชวนันทดิษฐ์
285
54020366
 นายวรัญชัย  ปลอดกระโทก
286
54020375
 นายเอกพล  แหวนทองคำ
287
54020385
 นายณัฐพงษ์  อ่ำขำ
288
54020386
 นายตรัยพัทค์  มณีสมบัติกุล
289
54020392
 นางสาวเบญจมาศ  วิจิตต์พันธ์
290
54020396
 นางสาวพิมพ์ลดา  ธนโชคนิธิวัฒน์
291
54020398
 นางสาวรพีพร  ตังเจริญ
292
54020399
 นางสาวรัชดา  คงทอง
293
54020414
 นางสาวแสงระวี  เรืองนก
294
54020415
 นางสาวหนึ่งฤทัย  ไทยใหม่
295
54020416
 นายอัศนี  สังแก้ว
296
54020417
 นางสาวกชพร  พยัฆเดช
297
54020423
 นางสาวจรุงลักษณ์  เจนประดิษฐ์วงศ์
298
54020430
 นางสาวชานิกานต์  อิงครัตน์
299
54020449
 นายธนชาติ  กองพาลี
300
54020458
 นางสาวอรนรินทร์  นรินทร์รัตน์
301
54020468
 นายปนิพันธ์  จันทร์วิบูลย์
302
54020481
 นายพริ้วไผ่  เพชรคุ้ม
303
54020482
 นางสาวพลอยไพลิน  สุวรรณมาศ
304
54020496
 นายภูมิ  ภคเมธาวี
305
54020503
 นายรัชต์  จุลชาต
306
54020506
 นายเรืองฤทธิ์เดช  สงขวัญ
307
54020512
 นายวราคม  ตั้งสุจริตชัยกุล
308
54020519
 นายวุฒิชัย  ไมอินทร์
309
54020529
 นางสาวสายป่าน  ชื่นใจ
310
54020536
 นางสาวสุชาดา  ยังทน
311
54020538
 นางสาวสุดารัตน์  เหล่าบุตรสา
312
54020552
 นายอานนท์  ไชยแสนสุข
313
54030016
 นางสาวธาราฑิษฏ์  ศรีจักรโคตร
314
54030035
 นายศิวนาท  ไพศาลอนันต์เดช
315
54030101
 นายเชิดพงษ์  ชมภูราช
316
54030103
 นายณภัทร  ฉิมแก้ว
317
54030110
 นายธนชัย  ใจมั่น
318
54030111
 นายธีรนัย  สิทธิชัย
319
54030119
 นายประกาศิต  อนุสรณ์ธารารักษ์
320
54030130
 นางสาวฤเพ็ญ  สกุลโชคชัย
321
54030146
 นางสาวสุกฤตา  สุทัศน์ ณ อยุธยา
322
54030149
 นางสาวเสาวลักษณ์  เมทเมรุรัตน์
323
54030164
 นายจักริน  ลิ้มเจริญ
324
54030165
 นางสาวจันทรา  ประเสริฐแสง
325
54030170
 นางสาวจุฑามาส  ศิริโรจน์
326
54030175
 นางสาวชวลี  เตศิริ
327
54030177
 นางสาวชุวิชา  สอนวงษ์
328
54030179
 นางสาวฐาปนันต์  น้อยพูล
329
54030197
 นางสาวนฤมล  เจียมแพ
330
54030198
 นางสาวนฤมล  ซอเซวี
331
54030203
 นางสาวเบญจมาศ  สินแก้ว
332
54030206
 นางสาวปัทมพร  นาวาผล
333
54030207
 นางสาวปัทมาภรณ์  สังข์สำราญ
334
54030211
 นายพงศกร  ปฐมสุนทรชัย
335
54030213
 นางสาวพรรณปพร  ชื่นแช่มช้อย
336
54030222
 นางสาวรุ่งฟ้า  ชัยทร
337
54030224
 นายวรุต  จริต้น
338
54030230
 นางสาวศุทธินี  ปิณฑะสุต
339
54030290
 นางสาวพิไลพร  จันทรพิภพ
340
54030310
 นางสาวสติกาล  พลธรรม
341
54030313
 นางสาวสุนิสา  สังข์บัวศรี
342
54030327
 นายอานุภาพ  จันทโรบล
343
54030342
 นายกิตติพงศ์  ไกรกังวาร
344
54030348
 นางสาวจันทนี  รักเกียรติสกุล
345
54030358
 นายชญานิน  กิจสุภี
346
54030370
 นางสาวณัฐกานต์  เดชานุภาพ
347
54030372
 นางสาวณัฐฌลานันท์  หิมะวัน
348
54030388
 นายธนวัฒน์  พรมศักดิ์
349
54030389
 นางสาวธนัญญา  ปฐมวีราวรรธน์
350
54030399
 นายธีรวัฒน์  สุวรรณศรี
351
54030416
 นางสาวปาลิตา  รัตนโอภา
352
54030421
 นายพงศ์พิชา  เดชแพ
353
54030426
 นางสาวพัชมณฑ์  เวชกร
354
54030437
 นายภาณุวัฒน์  กำลังแพทย์
355
54030442
 นายภูดิส  รอดสกุล
356
54030444
 นางสาวมยุรฉัตร  บุญคำ
357
54030446
 นายรณชัย  คุณนาม
358
54030449
 นางสาวรัชพินท์  เวียนสถาพร
359
54030452
 นายวรินทร  ชีตา
360
54030532
 นางสาวนภัสวรรณ  เจริญสุข
361
54030563
 นางสาววสุรัตน์  สังข์คลี
362
54030574
 นางสาวหทัยทิพย์  หมอกขุนทด
363
54030580
 นางสาวอุษณา  ภูไชยศรี
364
54030581
 นางสาวอุษา  บัวเปรม
365
54040021
 นายณรงค์ฤทธิ์  ขาวสอาด
366
54040027
 นายณัฐภาส  พิสิฐมุกดา
367
54040028
 นางสาวดลฤทัย  ดิษพงษ์
368
54040033
 นางสาวธนพร  นาคนิล
369
54040045
 นางสาวนุสรา  กลางบุตร
370
54040059
 นางสาวพจนีย์  ไพโรจน์ธีรากุล
371
54040072
 นายรวิสุต  ทนทอง
372
54040076
 นายวรจักร  สุขอรุณ
373
54040135
 นายจิรเดช  จันทายนะ
374
54040170
 นายนันทวิทย์  บำรุงศิลป์
375
54040172
 นางสาวนุซรา  พุทธสมบัติ
376
54040174
 นางสาวบริมาศ  วงค์ชัยชนะ
377
54040207
 นางสาววิภาลักษณ์  หารคุโน
378
54040210
 นายวุฒิพงษ์  หิรัญพต
379
54040215
 นายศุภชัย  ศรีภุมมา
380
54040238
 นางสาวอาทิตยา  จันทอก
381
54040248
 นางสาวชลาลัย  เกตุอัมพร
382
54040285
 นางสาวสะแกวัลย์  กาญจนะ
383
54040287
 นางสาวสิริครินทร์  พูลเอก
384
54040302
 นางสาวจันทนา  จันทรางกูร
385
54040310
 นางสาวชุลีภรณ์  คงอยู่
386
54040334
 นายวิศณุพร  หนุนกระโทก
387
54040343
 นายเศรษฐกิจ  ดอนนอก
388
54040349
 นายสุเมธ  ต้นจันทร์
389
54040372
 นายจตุพร  ประทุมวงศ์
390
54040430
 นางสาวเมทินี  สืบนุกูล
391
54040459
 นางสาวสุกัญญา  เหนือเน้า
392
54040466
 นางสาวสุวรรณา  เอี่ยมประยูร
393
54040503
 นายชาญชิต  ชนะคุ้ม
394
54040516
 นายธนกร  เซ็นยาหมัด
395
54040535
 นายปิติพัฒน์  สุขโน
396
54040548
 นายภัทรพงศ์  ปฏิเเพทย์
397
54040549
 นางสาวภัทรพร  ฝาชัยภูมิ
398
54040559
 นายโมไนย  คงพันธุ์
399
54040603
 นางสาวอรุณี  เนียมเย็น
400
54040609
 นายกษิดิศ  โกมลสิงห์
401
54040614
 นางสาวจิตราวดี  บำเรอรักษ์
402
54040615
 นางสาวจิระนันท์  คงสวัสดิ์วรกุล
403
54040617
 นางสาวชาวดี  กำแหงคุมพล
404
54040618
 นางสาวชุติมา  มณีขาว
405
54040625
 นายเปรม  เตชะเพียวเลิศ
406
54040627
 นางสาวพัชรินทร์  ระย้าย้อย
407
54040631
 นายยมนา  เศษโฐ
408
54040648
 นายอนุพงศ์  คุ้มเวช
409
54040655
 นางสาวกวีณา  วีระชาลี
410
54040724
 นางสาวกรัณฑรัตน์  โต๊ะการิม
411
54040750
 นายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์บุญ
412
54040762
 นายบัณฑิตสกุล  แก้วบุญปัน
413
54040777
 นายภิรายุ  เจียมศุภกิตต์
414
54040784
 นายวิชิต  สนิทนวล
415
54050004
 นางสาวขวัญสิริ  รื่นวงษา
416
54050020
 นายณัฐพล  เสนะโกวร
417
54050093
 นางสาวสิรากุล  จันทรรัตนกร
418
54050096
 นายสุภัคชัย  ทองเดช
419
54050111
 นางสาวอังคณา  ขำศิริรัตน์
420
54050112
 นายอานัส  ตือบิงหม๊ะ
421
54050119
 นางสาวกฤศริล  ตัญศิริ
422
54050128
 นางสาวกานต์ธีรา  สำรี
423
54050136
 นางสาวเกศวดี  เฮ้งเจริญสุข
424
54050146
 นางสาวจิราภรณ์  อินสว่าง
425
54050155
 นางสาวชนากานต์  หอมละออ
426
54050182
 นางสาวธัญพร  หลิวสุวรรณ
427
54050244
 นางสาวมนชนก  จันทวงค์
428
54050282
 นางสาวศศิวรรณ  วิมลมนัส
429
54050306
 นางสาวสุธียา  นาคพลกรัง
430
54050327
 นางสาวหัสยา  มีสุข
431
54050351
 นายกิตติชัย  ชัยทวีวัฒน์
432
54050412
 นายพัทธดนย์  เดชบริบูรณ์
433
54050432
 นางสาววนารี  จิตร์มานะ
434
54050434
 นางสาววรกานต์  สำเร็จกิจ
435
54050440
 นายวริศ  ประเสริฐผล
436
54050487
 นางสาวเกศรินทร์  พวงแก้ว
437
54050500
 นางสาวเจษฎา  สุทนต์
438
54050508
 นางสาวชิดชนก  ใจคุ้มเก่า
439
54050551
 นางสาวปวีณา  เมฆสุกใส
440
54050554
 นางสาวปิยพร  ศรีสิงห์
441
54050558
 นายพงศภัค  สิทธิมาตร
442
54050570
 นางสาวภัทราวรรณ  โลราช
443
54050586
 นายลิขิต  ศรีแก้ว
444
54050628
 นางสาวโสภิดา  จันทร์ศรี
445
54050632
 นายอภิสิทธิ์  พลพันธุ์
446
54050644
 นางสาวกมลนิตย์  ยะภิระ
447
54050667
 นายเจษฎา  บุตมะ
448
54050696
 นางสาวดารุณี  ตันติยวงศ์ษา
449
54050697
 นายตรรกษิไนย  จำปา
450
54050702
 นางสาวธัญญ์นภัส  ฐิติสกุลโรจน์
451
54050703
 นางสาวธิตินันท์  วีระประพันธุ์
452
54050708
 นางสาวนิลาวรรณ  บุตรมาลา
453
54050715
 นางสาวปัญทิมา  นากกล่ำ
454
54050739
 นายยศสรัล  รัตนมงคล
455
54050776
 นางสาวสิริพรรษา  ป้อมถาวร
456
54050780
 นางสาวสุธีรา  จุขุนทด
457
54050781
 นางสาวสุนันทา  เพ็งสุข
458
54050799
 นางสาวอัญชนก  แซ่ลิ้ม
459
54050845
 นายชัชวาล  เอี่ยมวิลาวัณย์
460
54050863
 นางสาวณัฐวดี  วรางคณากิจกุล
461
54050877
 นายธนบูรณ์  ยงทัศนีย์กุล
462
54050894
 นายนพเดช  เสากลาง
463
54050973
 นางสาววรัญญา  ด้นประดิษฐ
464
54050976
 นางสาววราภรณ์  บุตรปาน
465
54050978
 นายวสุพล  สุขสมพืช
466
54050994
 นายศรัณย์  วรภัทรหิรัญมาศ
467
54051006
 นายศุภณัฐ  สุขโข
468
54051018
 นายสุระชัย  อภิวัฒนพร
469
54051047
 นางสาวกุลนัทธี  ขุนเหตุ
470
54051072
 นางสาวณัฐวรรณ  เวทวัฒนาพิบูล
471
54051099
 นางสาวพัชรีภรณ์  วาทีบุญเลิศ
472
54051100
 นางสาวพิชามญชุ์  โรจนกุลสุวรรณ์
473
54051174
 นางสาวจุฑาพร  พลนอก
474
54051207
 นางสาวธัญญา  เทศประยูร
475
54051208
 นางสาวธัญญาภัทร์  เพชรโรจนรังสี
476
54051225
 นายปวรปรัชญ์  ปัญญาวัน
477
54051265
 นางสาวรัตนิล  ทุงจันทร์
478
54070013
 นางสาวชนกพร  คุ้มเปลี่ยน
479
54070036
 นายธนากร  เลาหะวัฒน์
480
54070075
 นางสาวมนต์มรกต  ศรน้อย
481
54070089
 นายศักย์ปณชัย  เกศสิชาปกรณ์
482
54080051
 นางสาวเพชรมณี  คงคะชาติ
483
54080068
 นางสาวสุประวีณ์  สนอง
484
54080090
 นายชาคริต  คุณารักษ์
485
54080103
 นางสาวธัญญารัตน์  ธะรงค์
486
54080118
 นางสาวพิสุทธิ์  ภู่จินดาตระกูล
487
54080123
 นางสาวเมรินทร์  ไชยมี
488
54080133
 นายศิขริน  หมู่ผึ้ง
489
54080164
 นางสาวณัฎฐา  แผนประไพ
490
54080189
 นางสาวพชรี  กาติ๊บ
491
54080218
 นายสมบูรณ์  เที่ยงธีระธรรม
492
54090003
 นายกษิดิ์เดช  ฤกษ์ชินบุตร
493
54090004
 นางสาวกัญญาณัฐ  มี้เจริญ
494
54090013
 นายธนบดินทร์  สอนเสริม
495
54090014
 นายธนพล  อุควงศ์เสรี
496
54090016
 นายนัฐพล  เจริญกิจกำจร
497
54090018
 นางสาวปุณยนุช  พุทธรักษ์
498
54090020
 นายปรัชยุทธ  นุชกำแหง
499
54090028
 นายวนัส  ขอดศิริ
500
54090032
 นายสุเมธ  ตระกูลหิรัญ
501
54100016
 นางสาวจันทร์จิรา  เจษฎากุลทวี
502
54100024
 นายชาลินทร์  จันทรมาลัย
503
54100062
 นางสาวชญานภัส  ไทรงาม
504
54100081
 นางสาวรุจิกาญจน์  วรกิจปฐมพงศ์
505
54100106
 นายสุทธิเกียรติ  พาณิชยะกิจกุล
506
54100126
 นางสาวกิตติยา  พงษ์จำนงค์
507
54100161
 นายธนารักษ์  บุญมาใสย์
508
54100183
 นายพรเทพ  ฆ้องนอก
509
54100188
 นายพัทธพล  เอี่ยมตระกูล
510
54100192
 นางสาวพิรัณญา  บุญกลิ่น
511
54100193
 นายพีระณัฐ  ประเสริฐธนะชัย
512
54100201
 นางสาวริญญาพร  อุดมกูล
513
54100212
 นางสาววิภาดา  เรืองเดช
514
54100218
 นายศุภวัฒน์  ชาญเนติกิจ
515
54110005
 นายกานต์ชน  อินทุมาร
516
54110021
 นายนภัส  แก้วตระกูลชัย
517
54110027
 นายมนตรี  ขลุ่ยทองคำ
518
54110029
 นายรัตนชัย  อินเหยี่ยว
519
54110044
 นายศุภณัฐ  ศศิพงศ์พนา
520
55010030
 นางสาวกฤตพร  มณฑีรรัตน์
521
55010114
 นางสาวเขมชัญญา  สัมภวะผล
522
55010141
 นายจรัสรวี  ศรีธนะ
523
55010196
 นายเจษฎา  จันทโสม
524
55010207
 นายฉัตรบุรินทร์  นงนุช
525
55010208
 นายฉัตรเพชร  เฟื่องฟุ้ง
526
55010225
 นายชนะภัย  เเก้วมรกต
527
55010245
 นางสาวชลธิชา  บัวแก้ว
528
55010261
 นายชัชพล  ลิ้มประสิทธิ์
529
55010262
 นายชัชวาล  ธีรเธียรประภา
530
55010282
 นายชานน  วัชรชินวงศ์
531
55010302
 นางสาวญาณิศา  ยิ้มสุวรรณ
532
55010360
 นายณัฐธน  ระบอบ
533
55010370
 นายณัฐพงศ์  เฟื่องฟอง
534
55010404
 นายณัฐวุฒิ  ธนะทวี
535
55010414
 นายณัฐิวุฒิ  ปิ่นทอง
536
55010482
 นายธนชล  เอี่ยมสุขวงษ์
537
55010493
 นายธนพัชร์  พุฒิวรสิษฐ์
538
55010513
 นายธนวัฒน์  ลัภยพร
539
55010546
 นายธนิสร  ศรีกุลเรืองโรจน์
540
55010551
 นายธวัชชัย  ปรพัฒนชาญ
541
55010582
 นายธีรภัทร  จันทร์หอม
542
55010598
 นายนฑาห์  ศรีเมฆ
543
55010632
 นายนฤพนธ์  จันตะเคียน
544
55010643
 นายนัฐพงศ์  บัวศรีรัตนะ
545
55010646
 นายนัฐวุฒิ  จินตนาพิพัฒน์
546
55010650
 นายนันทชาติ  บุญมี
547
55010661
 นางสาวน้ำใจ  แก้วกลาง
548
55010741
 นางสาวปวิณนา  สุขไทย
549
55010772
 นายปิยะบุตร  อักษรชู
550
55010803
 นายพงษ์ดนัย  หีตรัตน์
551
55010871
 นายพีช  พุ่มขจร
552
55010885
 นายพีระพัชร์  สุวิวัฒนภาดล
553
55010892
 นางสาวเพชรอมร  ชื่นอุรา
554
55010899
 นางสาวไพลิน  ศรีสงคราม
555
55010909
 นางสาวภริตา  ฉิมเฉลิม
556
55010927
 นายภัทรายุธ  วรรณวงศ์กา
557
55010933
 นายภาคย์กฤตย์  กฤตวรงค์พัฒน์
558
55010940
 นายภาณุวิชญ์  ประภากร
559
55010950
 นายภาสกร  ปะรักกะมานนท์
560
55011011
 นายยุทธศาสตร์  เจริญค้า
561
55011017
 นายรณชัย  อดิเรกลาภวงศ์
562
55011028
 นายรัชชานนท์  ทิพย์วงศ์
563
55011032
 นายรัชพงศ์  จันทร์ศิรินุสรณ์
564
55011069
 นายวณิชย์  วรรณทวี
565
55011076
 นายวรพล  ปริชาตินนท์
566
55011089
 นางสาววรัชยา  บุญช่วย
567
55011103
 นายวริทธิ์  วิโรจนาภิรมย์
568
55011198
 นางสาวศศิชา  อวยพร
569
55011206
 นายศิริชัย  คงทวี
570
55011232
 นายศุภจักร  การุณยศิริ
571
55011272
 นายสรรเพชญ  สิทธิษร
572
55011289
 นายสันติ  คล่องคนา
573
55011309
 นายสิรธีร์  พงษ์วัชรารักษ์
574
55011321
 นางสาวสุกัญญา  ศุภลักษณ์วัจนะ
575
55011329
 นายสุชาติ  เทพศิริ
576
55011428
 นางสาวอมิตา  คุณประเสริฐกุล
577
55011469
 นายอาทิตย์  ยอดวงศ์ษา
578
55020117
 นางสาวณัฐติกานต์  ขันตี
579
55020158
 นางสาววาดไว้  เตชะโต
580
55020197
 นางสาวชุติมา  ชินอานุภาพ
581
55020215
 นายนพพล  อุณวงค์
582
55020218
 นายนรวิชญ์  ฤทธิจันทร์
583
55020235
 นางสาวลัดดาวัลย์  แซ่ฟู
584
55020251
 นางสาวศิริพิมพ์  เอกพันธ์ชัยเดช
585
55020262
 นายอรัญ  จันเดชชนะวงศ์
586
55020323
 นายดีนี่  ตันติเวชกุล
587
55020330
 นางสาวนัชชา  โลนุชิต
588
55020337
 นายผดุงวิช  นาคบวรวิจิตร
589
55020361
 นางสาวชฎารัตน์  สกุลยืนยงสุข
590
55020370
 นายณัฐภณ  สุขุประการ
591
55020378
 นางสาวนวชน  ก้อนเชื้อรัตน์
592
55020379
 นายนวิน  หนูทอง
593
55020385
 นายปุริสลักษณ์  สวันตรัจฉ์
594
55020393
 นายภัสกร  จงเจริญทองใบ
595
55020397
 นางสาวรวีพร  บวรกิจไพบูลย์
596
55020403
 นายวรุณ  อัศวเลิศลักษณ์
597
55020404
 นายวัชรพล  จันทร์วณิชพันธุ์
598
55020416
 นายจักรรินทร์  ดอนเหลือม
599
55020417
 นางสาวจิราวรรณ  ทองจำเริญ
600
55020419
 นางสาวชฎาวีร์  พรรัตนศรีเจริญ
601
55020439
 นายพีรวัส  นามสง่า
602
55020440
 นายเพทาย  ชมภูนุช
603
55020444
 นางสาวเมทินี  เป้าประจำเมือง
604
55020447
 นายวัชรวิชญ์  ภู่ดอก
605
55020465
 นายคณพศ  สารักษ์
606
55020473
 นายเจษฎา  ปิ่นแก้ว
607
55020475
 นายชีระวิทย์  จันทร์สมคอย
608
55020483
 นางสาวณิชา  ทวีเจริญสุข
609
55020486
 นายตรีเทพ  เจริญฉิม
610
55020495
 นายธนัช  พิพัฒน์พัลลภ
611
55020496
 นายธนากร  คุ้มภัย
612
55020500
 นางสาวธันยพร  เบ็ญจสมิตโยธิน
613
55020508
 นางสาวนลิน  ทองโอเอี่ยม
614
55020516
 นายปริวัฒน์  สมทรง
615
55020518
 นางสาวปิรัญญา  เตี้ยมวาด
616
55020521
 นายพชรพล  ภัทรชุติกุล
617
55020522
 นางสาวพรชนก  สุขศานต์
618
55020525
 นางสาวภรณ์กนก  สุริยะ
619
55020535
 นางสาวลินธนา  เลิศรัตนศุภชัย
620
55020536
 นายวรณัฐ  กลั่นใสสุข
621
55020549
 นางสาวสกุลรัตน์  แม่นปืน
622
55020568
 นางสาวอธิชา  พงษ์พานิช
623
55020573
 นางสาวอรวรรณ  พลขันธ์
624
55020576
 นางสาวอาทิมา  ธนาวัฒน์
625
55030007
 นางสาวชนกานต์  มีมั่งคั่ง
626
55030055
 นายเกรียงศักดิ์  เมาลี
627
55030069
 นางสาวฐิติพร  ผลดี
628
55030101
 นางสาวภิชาดา  อนันต์บัญชาชัย
629
55030105
 นางสาวมนัสยา  เอกปัชชา
630
55030111
 นางสาววันวิสา  แก้วประหลาด
631
55030128
 นายจิราพัชร์  จิตตะเสนีย์
632
55030139
 นางสาวณัฐนรี  แพรกรีฑาเวศน์
633
55030168
 นายพูลศักดิ์  อินทะรีย์
634
55030171
 นายรัฐภัทร์  อุปละ
635
55030182
 นางสาวสุภัสสร  ธนามโนสาร
636
55030186
 นายอภิณัฐส์  ยกย่อง
637
55030221
 นายธนิก  สุวรรณหงส์กุล
638
55030235
 นายพงษ์ทรัพย์  แตงเที่ยง
639
55030271
 นางสาวอังคณา  ขาวขำ
640
55030313
 นายพงศ์สิทธิ์  ห่านสุวรรณไพศาล
641
55030356
 นายอดิสรณ์  ศรีเกษม
642
55030387
 นางสาวโชติมา  ผลเอก
643
55030406
 นายธนะชัย  วิษณุกูลรัตนา
644
55030497
 นางสาวจินตนา  พันธุมาศ
645
55030505
 นางสาวฎูรอา  บุญมาเลิศ
646
55030507
 นางสาวฐิตินาถ  หาคำ
647
55030508
 นางสาวฐิติมา  บุญเต็ม
648
55030510
 นายต่อพงษ์  พูนลาภพันธ์
649
55030520
 นายนครินทร์  กลางหล้า
650
55030535
 นางสาวเพ็ชรมงคล  แสงเพ็ชร์
651
55030540
 นางสาวมินทร์ตรา  สันโสภา
652
55030545
 นายวรวัฒน์  เสนาฤทธิ์
653
55030561
 นางสาวสุธิรา  จันทร์เพ็ญ
654
55030572
 นางสาวอากาเนะ  ตันเจริญ
655
55030574
 นายอุดมโชค  สิทธิศักดิ์
656
55040019
 นางสาวเกวลี  สายสินธ์
657
55040058
 นายชิติพันธ์  ทองเจริญสุขชัย
658
55040060
 นางสาวชุติกาญจน์  มณีโชติ
659
55040079
 นางสาวดาริณี  โพธิ์ประเสริฐ
660
55040108
 นางสาวนันทนา  เสนจันทร์ฒิไชย
661
55040128
 นางสาวปองพชร  วงศ์รัตนรัตน์
662
55040167
 นางสาวแพรวนภา  อติพญากุล
663
55040193
 นางสาวรัญชิดา  ทองชื่น
664
55040212
 นายวันชัย  ทองเฟื้อง
665
55040219
 นายวิชัย  จันทร์เรือง
666
55040220
 นางสาววิภาวี  จามมาลา
667
55040223
 นายวิริยพงศ์  สิทธิชัย
668
55040237
 นายศิวกร  คำทอง
669
55040254
 นางสาวสิรินทร์  เต๊ะบำรุง
670
55040270
 นางสาวสุภาวดี  และมัด
671
55040272
 นายสุเมธี  ทวิชัย
672
55040273
 นายสุรเชษฐ  พันธ์สอาด
673
55040275
 นางสาวสุรีรัตน์  สิงห์หนัน
674
55040291
 นายอภิสิทธิ์  ย่องเหล่ายูง
675
55040310
 นางสาวอาภาศิริ  กลมเกลี้ยง
676
55040313
 นายเอกวัสต์  นาคมะณี
677
55040316
 นางสาวไอศุรีย์  คงสรรพ
678
55040320
 นางสาวกมลชนก  ฤกษ์ดี
679
55040369
 นางสาวนัฐลดา  สามารถ
680
55040450
 นางสาวเครื่องเงิน  พัฒนกุลดี
681
55040498
 นางสาวปีย์วรา  ชูศรี
682
55040518
 นางสาวละอองดาว  ประสมมูล
683
55040534
 นางสาวศศิธร  พวงทอง
684
55040556
 นายอภิชัย  ศุขโชติ
685
55040594
 นางสาวธิร์ชารี  ใจยินดี
686
55040657
 นายณัฏพงศ์  ธีรปกรณ์
687
55040659
 นายณัฐพล  เทพประดิษฐ์
688
55040715
 นายเอกพันธ์  ขันติวรบท
689
55040752
 นายสุทัศน์  แซ่เอี๊ยะ
690
55050033
 นางสาวจุฑามาส  คีรีนิล
691
55050039
 นายชาญชวัตร  ฮัยวงษ์
692
55050061
 นายธนกิจ  คิดละเอียด
693
55050125
 นางสาวรัตน์ชนก  บ่อแก้ว
694
55050131
 นางสาววรรณนิษา  ทองดี
695
55050180
 นางสาวอริสา  มาลัย
696
55050188
 นายอัศดา  ศาสตราวาหะ
697
55050225
 นายกึกก้อง  บุปผาวัลย์
698
55050292
 นางสาวณัฐนรี  จันวิเศษ
699
55050304
 นายตระการวิทย์  คือสูงเนิน
700
55050313
 นายทิพวัส  วัฒนกุลมีชัย
701
55050383
 นายพงศธร  หวลถนอม
702
55050410
 นางสาวเพชรไพลิน  ศรน้อย
703
55050440
 นางสาววรรณพร  บุญขันธุ์
704
55050448
 นางสาววรัญญา  เศวตะทัต
705
55050461
 นายวีระ  ถิรเดช
706
55050523
 นายอดิศร  เจริญถาวรนนท์
707
55050544
 นางสาวอารียา  จ้อยใย
708
55050667
 นางสาวตุ๊กตา  แจ่มประโคน
709
55050687
 นายธิติวัฒน์  ทองดี
710
55050807
 นางสาวแววสุดา  ประเสริฐสังข์
711
55050860
 นางสาวอภิชา  มหาผลศิริกุล
712
55050888
 นางสาวขนิษฐา  ยุพากิ่ง
713
55050903
 นางสาวชนากานต์  จันบาง
714
55050918
 นายณัฐเมธี  ตู้จินดา
715
55050976
 นายยุทธนา  ชินแสง
716
55050993
 นางสาววราณี  ทองเจือ
717
55051019
 นางสาวสิริยากร  อ่อนเจริญ
718
55051078
 นางสาวชุรีพร  ดวงแก้ว
719
55051093
 นางสาวณิยาพร  ศิริพิทักษ์โยธิน
720
55051160
 นางสาววรวลัญช์  สกุลชัยธนานันท์
721
55051261
 นางสาวชัชษฎาภา  พุทโธสิทธิ์
722
55051328
 นางสาวประภาพร  นันทะ
723
55051344
 นางสาวพฤกษา  อังศรีสุรพร
724
55051388
 นางสาววรัปสร  อัศวสุจินดารัตน์
725
55051458
 นางสาวแก่นสุพรรณ  ใจสุภาพ
726
55051481
 นางสาวชโลธร  สุวรรณทัต
727
55051483
 นายชาญชัย  คำอาจ
728
55051512
 นางสาวธิญาดา  ปาณะศรี
729
55051522
 นายนพคุณ  อำมะระ
730
55051581
 นายภาณุพงศ์  โกมลปัญญากุล
731
55051696
 นางสาวกิตติ์รวี  สุขา
732
55051700
 นางสาวขนิษฐา  ศรีอุไร
733
55051710
 นายเจษฎา  สุวรรณพิทักษ์
734
55051715
 นางสาวชลิตา  รัตนวรสุทธิ์
735
55051804
 นายวรัตถ์  จันทรัคคะ
736
55051820
 นางสาวศิริพร  อ่ำโพธิ์
737
55051828
 นายสราวุฒิ  ผดุงพันธ์
738
55051829
 นายสิริพงษ์  ช่อพฤกษ์
739
55051830
 นางสาวสิริลักษ์  วงศ์ศรียา
740
55051847
 นายอนันต์ชัย  มาสิลีรังสี
741
55070018
 นายฉัตรพร  ยงทะเล
742
55070034
 นายณพวิทย์  เตชเรืองรัศมี
743
55070039
 นางสาวณัฐชยา  ไชยคำ
744
55070076
 นายพชร  ภิญโญพรพาณิชย์
745
55070084
 นายพิพัฒน์  จิรภาพไพบูลย์
746
55070093
 นายยศวรรณ  เชื้อหอม
747
55070104
 นายวศินนท์  รุ่งเวชวัฒน
748
55080013
 นางสาวชญานินทร์  ลิ้มสิริเพชรอมร
749
55080036
 นางสาวปิยดา  ปาเลย์
750
55080074
 นางสาวกัลยรัตน์  บุญเกื้อ
751
55080084
 นางสาวฉัตรลดา  รักสกุล
752
55080099
 นายถิรวัฒน์  แก้วชะโน
753
55080109
 นางสาวพัชชาพลอย  ชัยจารุวรรณ
754
55080111
 นายพีรพัฒน์  วิทูรปกรณ์
755
55080182
 นายมงคล  ผูกพันธ์
756
55080183
 นางสาวเยาวลักษณ์  ฟักโต
757
55090008
 นายเกียรติศักดิ์  เกษรบัว
758
55090018
 นางสาวณัฐนิชา  ต้นเกตุ
759
55090033
 นายพงษ์รวี  จุฑาธรรมกรณ์
760
55090046
 นายศมฌาน  สรรกุล
761
55100026
 นายชากร  ใจสบาย
762
55100029
 นางสาวโชษิตา  เต็งเจริญชัย
763
55100058
 นางสาวปาลิตา  ประทุมวัน
764
55100070
 นายภาณุ  ศกุนตนาค
765
55100083
 นางสาววิลาวัลย์  ชูรวง
766
55100092
 นางสาวสุภาภรณ์  แสงอินทร์
767
55100111
 นางสาวขวัญตา  พนมทิพย์
768
55100125
 นางสาวทราย  กุลมัย
769
55100138
 นางสาวเบญญาภา  จันทร์เจริญกิจ
770
55100149
 นายพีรพันธุ์  โลจนานนท์
771
55100152
 นางสาวภาวิกา  ภู่พลับ
772
55100161
 นางสาววิภาณี  เพ็งสะและ
773
55100168
 นางสาวสิรามล  ใยระย้า
774
55110021
 นายธนโชติ  ศักดิ์อาภา
775
55110045
 นางสาววาดแวว  ยิ้มวัน
776
55120001
 นางสาวกมลวรรณ  บุญพิลา
777
56010086
 นายกิตติพงศ์  สูรเจตพหลกุล
778
56010088
 นายกิตติพศ  จันทร์เอี่ยม
779
56010119
 นายคณิน  สุริยา
780
56010135
 นายคุ้มครอง  แสนสะสม
781
56010168
 นายจารุวัฒน์  ธเนศผาติสุข
782
56010192
 นายจิระพัฒน์  ดำรงค์แสง
783
56010207
 นายจิรายุ  สวัสดี
784
56010221
 นายเจนณรงค์  กุ่ยสาคร
785
56010248
 นางสาวชนันธร  จุฑากรรัตน์
786
56010284
 นายชัชพงศ์  รุ่งวชิรา
787
56010304
 นายชานล  พีรัชภัทรา
788
56010348
 นายณฐพงศ  วัฒนสุนทร
789
56010448
 นายดนุเดช  เดชเดชะ
790
56010454
 นายเดชชฎา  เดชสง
791
56010526
 นายธนพล  เผ่าชัย
792
56010608
 นายธิติทร  กีรติพงค์ไพบูลย์
793
56010663
 นายนวพัฒน์  จำเริญรักษ์
794
56010711
 นายปฐมพงษ์  อ่อนเปล่ง
795
56010724
 นายปริญ  บุญเรืองถาวร
796
56010726
 นายปริญญา  ลำโคลัด
797
56010736
 นายปองวิชญ์  ลมุนพงษ์
798
56010748
 นางสาวปาณิศา  บุญไสย
799
56010774
 นายพงศกร  โอตรวรรณะ
800
56010884
 นายพีระพัฒน์  โรจนพันธุ์
801
56010901
 นายภคิน  บุญชูพิรัชย์
802
56010938
 นายภานุวัฒน์  สิมแสง
803
56010999
 นายรพีพัชร  สุวะศรี
804
56011028
 นางสาวรุ่งฤทัย  รสหอม
805
56011037
 นายลั่นฟ้า  รัตนประทีป
806
56011047
 นายวชิรวินทร์  จันทนาวิวัฒน์
807
56011052
 นายวรทัศน์  สมงาม
808
56011053
 นายวรเทพ  เทพพงษ์เพชร
809
56011080
 นางสาววราภรณ์  โชติรัตนศักดิ์
810
56011108
 นายวัชรวุธ  สว่างสุรีย์
811
56011115
 นายวัศพล  รณที
812
56011136
 นางสาววิภาวรรณ  นัยริยสัจ
813
56011211
 นายศิรสิทธิ์  เย็นชื่น
814
56011217
 นางสาวศิริพร  ศรีสุวรรณ
815
56011239
 นายศุภณัฐ  รัตนวิบูลย์
816
56011309
 นายสิทธิพล  พงษ์พิลาสาร
817
56011342
 นายสุทธิพงษ์  สมัครสมาน
818
56011425
 นายอรรถพล  สิริกุล
819
56011427
 นางสาวอรรัมภา  ณ หนองคาย
820
56011491
 นายพลากร  ร่วมวงษ์
821
56011492
 นายกรวิชย์  สกุลพุทธิไพบูลย์
822
56020002
 นายกวินวรงค์  อิงคดำรง
823
56020092
 นางสาวกรชนก  พิริยะเกียรติสกุล
824
56020120
 นางสาวธัญลักษณ์  พูนศิริวงศ์
825
56020194
 นางสาวธนภรณ์  เวชพันธ์
826
56020196
 นายธีรนาถ  ก่อมงคลกูล
827
56020233
 นางสาววัลลิภา  กันทะเขียว
828
56020280
 นายอติรุจ  ผาอ่อน
829
56020286
 นายเจษฎา  กลิ่นดอกเเก้ว
830
56020316
 นางสาวปัญญดา  เกษมะณี
831
56020356
 นางสาวณัฐกานต์  ตั้งรัตนกุล
832
56020364
 นางสาวธวัลรัตน์  ฉัตรแก้ว
833
56020366
 นายนรเศรษฐ์  ลักษมีพงศ์
834
56020374
 นายปุณกฤษ  กังวโรวงศ์
835
56020401
 นายศุภณัฏฐ์  ฐานุพลพัฒน์
836
56020413
 นายอธิศ  จิตตพันธ์
837
56020458
 นายอุ้มบุญ  รัตนพงศ์ธระ
838
56020476
 นายจิรพัฒน์  สุวรรณโชติ
839
56020480
 นายฉัตรมงคล  เครือสอน
840
56020513
 นางสาวธัญญา  เสนขวัญแก้ว
841
56020537
 นายพงศกร  ธรรมสาลี
842
56020538
 นายพงษ์นที  แก่นแก้ว
843
56020564
 นายศรราม  ราชรักษ์
844
56020581
 นายอธิวัฒน์  โซ๊ะประสิทธิ์
845
56020583
 นายอัญญกฤษณ์  ชื่นกิตติพล
846
56020612
 นางสาวมนนารัตน์  จอกลอย
847
56030059
 นายวรนันต์  นิติวราการ
848
56030070
 นางสาวสตางค์  โพธิ์ศรีทอง
849
56030072
 นางสาวสุภัตรา  ศิริยงวัฒนา
850
56030118
 นางสาวมัณฑนา  จารุเนตร
851
56030131
 นางสาวสลิตา  เจริญสุข
852
56030133
 นายสาริศ  เลิศคูพินิจ
853
56030201
 นางสาวพรนภา  ทรัพย์สินกีรติ
854
56030202
 นางสาวพรรษวรรณ  ปิยะวัฒน์
855
56030203
 นางสาวพรหมพเยีย  ภูวิชัย
856
56030212
 นางสาวมัณฑนา  นุ่นลอย
857
56030232
 นางสาวสลิตตา  นาถพินิจ
858
56030248
 นายกิตติธัช  ศรีธัญรัตน์
859
56030268
 นายณัฐชนน  ขวัญทอง
860
56030288
 นายนพรัตน์  หัวฝาย
861
56030347
 นายสมพงษ์  เกตุไทย
862
56030394
 นางสาวดุลพินิจ  คิดชอบ
863
56030395
 นายธนิษฐ์  บุญจงไพสิฐศรี
864
56030404
 นางสาวนันทวรรณ  นิลพัฒน์
865
56030454
 นางสาวหทัยรัตน์  กล้าหาญ
866
56030460
 นางสาวอรไพลิน  ทองชู
867
56030474
 นายโกศลา  ทิพชัย
868
56030552
 นางสาวสลักจิต  จิตต์ใจรักษ์
869
56030593
 นางสาวณัฐณิชา  นัยศิริ
870
56030595
 นายณัฐพล  ตรีประดับ
871
56030605
 นายนที  เมืองอินทร์
872
56030627
 นางสาวมาธุสรณ์  คงกลิ่น
873
56030660
 นางสาวอารียา  หอมจันทร์
874
56040008
 นายกมลภพ  เรืองสวัสดิ์
875
56040053
 นางสาวจุฑามาศ  ไชยวิเศษ
876
56040076
 นางสาวชื่นผกา  กรองกาญจน์กุล
877
56040100
 นางสาวณิชาพัฒน์  กำลังกล้า
878
56040107
 นางสาวดุสิตา  จำปาสัก
879
56040150
 นายนฤพล  สร้อยคำหลา
880
56040179
 นายปรีชา  พาระบุตร
881
56040206
 นางสาวพิจิตรา  วงค์แก้ว
882
56040208
 นางสาวพิมพ์ประภา  จวงสอน
883
56040222
 นางสาวภารดา  จันทะพันธ์
884
56040249
 นางสาววรนุช  ระสะอ่อนตา
885
56040254
 นางสาววราภรณ์  พูนสวัสดิ์
886
56040284
 นางสาวศิริกาญจน์  เกตุศรี
887
56040302
 นางสาวสายชล  อ่างสุวรรณ
888
56040319
 นางสาวสุพรรษา  นิลทุ้ย
889
56040336
 นายอนันตชัย  ทองอ่ำ
890
56040340
 นางสาวอภิชญา  เทศเนตร
891
56040344
 นางสาวอภิศุม  ทองบุญชุม
892
56040357
 นางสาวอำภา  สว่างทองหลาง
893
56040406
 นางสาวนันทินี  ดิษฐ์สอน
894
56040416
 นายปวงพล  สำนักสกุล
895
56040435
 นางสาวมุกริน  ทับเจริญ
896
56040447
 นางสาวศิริรัตน์  สงกระโทก
897
56040459
 นางสาวโสฐิดา  โอสถานนท์
898
56040462
 นางสาวอติกานต์  พิทักษ์โสภณ
899
56040522
 นายปวริศร์  บุญมาเลิศ
900
56040540
 นายภาณุวัฒน์  เทิดเอื้อกุล
901
56040549
 นางสาวลักษณา  นามสอน
902
56040563
 นางสาวสรินพร  พรมดวงดี
903
56040577
 นางสาวเสาวนีย์  แซ่โก๊ย
904
56040580
 นายอัครพล  หาเรือนพุฒ
905
56040604
 นางสาวณัฐรดา  มายูร
906
56040607
 นายดนุพล  จิตชื่น
907
56040610
 นางสาวธนพร  จันทร์สุวรรณ์
908
56040615
 นายนิติภูมิ  อะเวลา
909
56040626
 นางสาววศินี  อติชน
910
56040661
 นายโชติพงศ์  พันธ์อุดม
911
56050019
 นางสาวจารุวรรณ  ลำไพร
912
56050043
 นายณัฐพล  อุทาน
913
56050050
 นายทศพร  ตุ๋ยเจริญ
914
56050102
 นางสาวภัทราภรณ์  กระตุฤกษ์
915
56050179
 นายอานนท์  ยินดีสุข
916
56050184
 นางสาวธนันทญา  เพ็ญกลาง
917
56050260
 นางสาวณุชา  ตรีถาวรยืนยง
918
56050297
 นางสาวปณิชา  เฮงวัฒนอาภา
919
56050309
 นายปวราย์  ศีลพิพัฒน์
920
56050348
 นางสาวมณฑกานติ์  ศิริวิชัย
921
56050359
 นางสาวรัญชนา  อนันต์สถิตย์พร
922
56050426
 นายอัษฎายุธ  อ่ำบุญ
923
56050431
 นายไอศวรรย์  เวชโช
924
56050507
 นางสาวธิดารัตน์  คิดเห็น
925
56050648
 นางสาวอนุสรา  กุลนอก
926
56050750
 นายวชิรวิทย์  ฉิมกูล
927
56050798
 นางสาวกฤตยาภรณ์  มีสุข
928
56050807
 นายคมสันต์  วันแอเลาะห์
929
56050866
 นางสาวเปรมกมล  พรหมอินทร์
930
56050877
 นางสาวพิชชาพร  ชื่นบาน
931
56050950
 นางสาวอรณิชา  สถานสุข
932
56050970
 นางสาวจุลดา  ถวิลหวัง
933
56050977
 นายชัชวัสส์  วิชิตนาค
934
56050986
 นางสาวณัฏฐริกา  สาลี
935
56050992
 นายณัฐวุฒิ  บุญประสงค์
936
56050994
 นางสาวดลยา  มาตรแม้น
937
56051005
 นายธนาคาร  แก้วกูล
938
56051028
 นางสาวพรทิวา  นิธิชัยธนา
939
56051033
 นางสาวพลอยไพลิน  บางทราย
940
56051044
 นางสาวภัทรปภา  ฐาปนภาคย์
941
56051048
 นายภานุวิชญ์  เจือวิจิตรจันทร์
942
56051063
 นางสาววริศรา  ฮวบเจริญ
943
56051100
 นางสาวอวิกา  สุรินยา
944
56051106
 นายอิทธิพัทธ์  เจริญศรีธนกุล
945
56051150
 นายธนวัฒน์  ซึ้งหทัย
946
56051174
 นางสาวพรรณิภา  พงษ์สวัสดิ์
947
56051182
 นายพีรดลย์  อ่อนสี
948
56051241
 นายอภิสิทธิ์  จิหมาด
949
56051243
 นางสาวอมิตตา  นิลชน
950
56051252
 นางสาวอิสริยา  นิสสัย
951
56051286
 นางสาวชุติมา  แซ่เจน
952
56051303
 นางสาวณิชาดา  แก่นศิลา
953
56051311
 นายธนวัฒน์  ปาณะวิเชียรวุฒิ
954
56051388
 นายวีรชัย  มีสัตย์
955
56051412
 นางสาวสุริยาพร  จิตเจริญทรัพย์
956
56070033
 นายณพวิทย์  ฉัตรเกศแก้ว
957
56070071
 นายนภพล  ศนินาทมณเฑียร
958
56070077
 นายนิธิศ  นุกิจรังสรรค์
959
56080076
 นางสาวแคทลียา  นิสังกาศ
960
56080082
 นางสาวชนิดา  นันตาวงศ์
961
56080088
 นางสาวณัฐชยา  ข้อยุ้น
962
56080150
 นายคเณศณัฏฐ์  ผริตเดชศิริกุล
963
56080151
 นางสาวจิตรลดา  ช้างน้อย
964
56080155
 นางสาวชลิตา  ทิพย์ธารกมลกุล
965
56080205
 นางสาวอริสรา  จันนก
966
56080246
 นางสาวเบญญา  สาระศาลิน
967
56100006
 นายคุณานนต์  รวยอาจิณ
968
56100014
 นางสาวจุฬาวัลย์  บุญยะรัตน์
969
56100022
 นายณัฐภัทร  จันทร์ขจร
970
56100092
 นางสาวอาภาทิพ  ผดุงเจริญ
971
56100132
 นางสาวนุสบา  ธรรมส่งรัศมี
972
56100166
 นางสาวอธิชา  บุญสนอง
973
56100186
 นางสาวชญาณ์นันท์  สิทธิชัยวณิชกุล
974
56100187
 นายชวิศ  เตียงพิทักษ์
975
56100204
 นางสาวธันย์ชนก  บำรุงรัตน์
976
56100210
 นายปธนัตถ์  เลิศธนากิจ
977
56100233
 นางสาวสโรชา  วงศ์เจริญถาวร
978
56110007
 นายเจนณรงค์  หมอกมืด
979
56120007
 นายจาติกานต์  อุทัยวงศ์
980
57010044
 นายกวีวัฒน์  กิ่งช้าง
981
57010407
 นางสาวณัฐกฤตา  หลิ่มน้อย
982
57010769
 นายปาฏิหารย์  ตังติสานนท์
983
57010784
 นายปิยะณัฐ  ปราณี
984
57010978
 นายภาณุวัฒน์  เอมอำไพวงศ์
985
57011497
 นายอรรถชัย  พูลเพิ่มบุญกุศล
986
57040167
 นางสาวเมสิมา  พลสีหา
987
57040269
 นางสาวอี๊  -
988
57040318
 นางสาวแพรว  สุดใจ
989
57040361
 นายณรงค์ศักดิ์  คำวอน
990
57040446
 นายสิทธิวัฒน์  ทันกัณฑ์
991
57040491
 นายภูวดล  การเกตุ
992
57050071
 นายธเนศ  เสือคุ่ย
993
57050259
 นางสาวนันทยา  วังชัง
994
57050399
 นางสาวชิดชนก  สุรัตนะ
995
57050650
 นางสาวสิริกร  นาคนาม
996
57050754
 นางสาวเลอลักษณ์  สุขสำราญ
997
57050884
 นางสาวราตรี  ขันธีระโชติ
-