กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

2. หลังจากที่ชำระเงินกับทางธนาคารแล้วให้นักศึกษานำใบนำฝากเงินติดต่อการคลังชั้น 1 ในวันอังคารและศุกร์
หรือติดต่องานการคลังชั้น 3 ในวัน จันทร์-พุธ-พฤหัสบดี

3. หลังจากที่ติดต่องานการคลังแล้วให้นำศึกษาติดต่อสำนักทะเบียน ช่อง 3

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
50020306
 นางสาวเกตุมาลา  เมธาวี
2
50030099
 นางสาวกุลกรแก้ว  ลิขิตธีระกุล
3
50030114
 นายธีระ  ขำสวัสดิ์
4
50070010
 นายอติคุณ  คงชม
5
51020146
 นางสาวกานต์รวี  ตั้งกิตติมศักดิ์
6
51020254
 นางสาวธีราพร  วิเศษวงษา
7
51030101
 นางสาวจันทิมา  นาคย่านยาว
8
51030160
 นายนิรันดร์  สารีวงษ์
9
51030321
 นางสาวนันท์นภัส  วงษ์สุวรรณ
10
51040087
 นายวิภูษิต  วามะลุน
11
52010143
 นายจักริน  บัวสวัสดิ์
12
52010225
 นางสาวชลธิชา  คำชำนาญ
13
52030144
 นางสาวเกสรา  กลีบเมฆ
14
52030181
 นายเอกสิทธิ์  เต็มพรเสถียร
15
52040088
 นายศรัณย์  ศรีประเสริฐ
16
52040139
 นายชัชวาล  บุ้งทอง
17
52040240
 นางสาวเกษมวนัส  ศรสวรรค์
18
53010105
 นายกิตติชัย  ปอวิจิตกุล
19
53010793
 นายนพวีร์  มาสมบูรณ์
20
53020065
 นายมนัสวี  สุขล้น
21
53020085
 นายสมสกุล  ขำสอาด
22
53020150
 นายวรุตม์  แก้วแดง
23
53020195
 นายฐากร  ถาวรโชติวงศ์
24
53020204
 นางสาวพรจิรา  จิระเวชกิจกุล
25
53020239
 นายสุภวัช  ทองสว่าง
26
53020267
 นายภัทรดนัย  นิลวงศ์
27
53020412
 นางสาวจินตหรา  แก้วมาลัยทิพย์
28
53020453
 นายนันทชัย  วิวิธศิริ
29
53030257
 นางสาวธัญธิดา  ธเนศวาณิชย์
30
53040293
 นายพิชญุตม์  สุทธิรอด
31
53040296
 นางสาวกนกวรรณ  มังคละศิริ
32
53050521
 นางสาววราภรณ์  บัวใบศรี
33
53050879
 นายวรวีร์  พิชิตพันธ์พงศ์
34
53051243
 นางสาวรัตนา  พุทธชาติ
35
53080107
 นายพงษ์สม  ปัจโจปการกิจ
36
54010345
 นางสาวซอปียะห์  หะยีบือราเฮง
37
54010712
 นายนิธิพัฒน์  ภู่น้อย
38
54011432
 นางสาวสุรีรัตน์  จันทะริน
39
54020119
 นายณัฐวัฒน์  คล้ายสุบรรณ์
40
54020441
 นายณัฐวุฒิ  ดวงภมร
41
54020499
 นางสาวมณีรัตน์  แก่นภูเขียว
42
54030197
 นางสาวนฤมล  เจียมแพ
43
54030355
 นางสาวจุฑามาศ  พรมเกิด
44
54040287
 นางสาวสิริครินทร์  พูลเอก
45
54050020
 นายณัฐพล  เสนะโกวร
46
54051116
 นางสาวรุจิลักขณ์  พุทธบาล
47
54090003
 นายกษิดิ์เดช  ฤกษ์ชินบุตร
48
54090005
 นายเกรียงไกร  พันธ์จันทร์
49
54090016
 นายนัฐพล  เจริญกิจกำจร
50
55010124
 นายคมเพชร  บุตรใส
51
55010196
 นายเจษฎา  จันทโสม
52
55010580
 นายธีรพัตร  ชุลีชาติธำรง
53
55010613
 นายนพวิชญ์  วุฒิวรพร
54
55010942
 นายภานุวัฒน์  ฉิมปี๋
55
55011076
 นายวรพล  ปริชาตินนท์
56
55011422
 นายอภิสิทธิ์  ทิพย์นาง
57
55020496
 นายธนากร  คุ้มภัย
58
55020508
 นางสาวนลิน  ทองโอเอี่ยม
59
55030124
 นางสาวกิ่งกมล  รอดย้อย
60
55030128
 นายจิราพัชร์  จิตตะเสนีย์
61
55030186
 นายอภิณัฐส์  ยกย่อง
62
55030497
 นางสาวจินตนา  พันธุมาศ
63
55040224
 นางสาววิไลวรรณ  พิมหงษา
64
55040291
 นายอภิสิทธิ์  ย่องเหล่ายูง
65
55040450
 นางสาวเครื่องเงิน  พัฒนกุลดี
66
55040498
 นางสาวปีย์วรา  ชูศรี
67
55040518
 นางสาวละอองดาว  ประสมมูล
68
55040594
 นางสาวธิร์ชารี  ใจยินดี
69
55051714
 นางสาวชลธิชา  เนตรแก้ว
70
55051855
 นางสาวอัจฉรา  ล้นเหลือ
71
55070040
 นายภพทร  ภาคย์พิชญะ
72
55080102
 นางสาวธนิสา  เจียมเกาะ
73
55080182
 นายมงคล  ผูกพันธ์
74
55090006
 นายกิตติชัย  เลิศกิจไพบูลย์
75
55090023
 นายธนศักดิ์  เงินเอี่ยม
76
55090030
 นางสาวปัทมา  แก้วโสภา
77
55090043
 นายวัชรินทร์  ม่วงไม้
78
56010086
 นายกิตติพงศ์  สูรเจตพหลกุล
79
56010348
 นายณฐพงศ  วัฒนสุนทร
80
56010454
 นายเดชชฎา  เดชสง
81
56010884
 นายพีระพัฒน์  โรจนพันธุ์
82
56010975
 นางสาวมาริดา  บานแย้ม
83
56011153
 นายวิษณุพร  นาคนารี
84
56011309
 นายสิทธิพล  พงษ์พิลาสาร
85
56020196
 นายธีรนาถ  ก่อมงคลกูล
86
56020564
 นายศรราม  ราชรักษ์
87
56030016
 นายฐิติกร  สุวรรณะ
88
56030313
 นายพุทธพล  เหล่าสิงห์
89
56030347
 นายสมพงษ์  เกตุไทย
90
56030555
 นางสาวสุดธิดา  ไชย์หงษ์ษา
91
56030595
 นายณัฐพล  ตรีประดับ
92
56040447
 นางสาวศิริรัตน์  สงกระโทก
93
56050673
 นางสาวจรรยามาศ  จอมหงษ์
94
56051150
 นายธนวัฒน์  ซึ้งหทัย
95
56080227
 นายศิริชัย  สุขพันธ์
-