กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

2. หลังจากที่ชำระเงินกับทางธนาคารแล้วให้นักศึกษานำใบนำฝากเงินติดต่อการคลังชั้น 1 ในวันอังคารและศุกร์
หรือติดต่องานการคลังชั้น 3 ในวัน จันทร์-พุธ-พฤหัสบดี

3. หลังจากที่ติดต่องานการคลังแล้วให้นำศึกษาติดต่อสำนักทะเบียน ช่อง 3

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
50020306
 นางสาวเกตุมาลา  เมธาวี
2
50030099
 นางสาวกุลกรแก้ว  ลิขิตธีระกุล
3
50030114
 นายธีระ  ขำสวัสดิ์
4
50070010
 นายอติคุณ  คงชม
5
51020146
 นางสาวกานต์รวี  ตั้งกิตติมศักดิ์
6
51030101
 นางสาวจันทิมา  นาคย่านยาว
7
51030160
 นายนิรันดร์  สารีวงษ์
8
51040087
 นายวิภูษิต  วามะลุน
9
52010225
 นางสาวชลธิชา  คำชำนาญ
10
52040139
 นายชัชวาล  บุ้งทอง
11
53020453
 นายนันทชัย  วิวิธศิริ
12
53050521
 นางสาววราภรณ์  บัวใบศรี
13
53080107
 นายพงษ์สม  ปัจโจปการกิจ
14
54030197
 นางสาวนฤมล  เจียมแพ
15
54040287
 นางสาวสิริครินทร์  พูลเอก
16
54050020
 นายณัฐพล  เสนะโกวร
17
55010613
 นายนพวิชญ์  วุฒิวรพร
18
55020508
 นางสาวนลิน  ทองโอเอี่ยม
19
55030124
 นางสาวกิ่งกมล  รอดย้อย
20
55030497
 นางสาวจินตนา  พันธุมาศ
21
55040291
 นายอภิสิทธิ์  ย่องเหล่ายูง
22
55040450
 นางสาวเครื่องเงิน  พัฒนกุลดี
23
55040594
 นางสาวธิร์ชารี  ใจยินดี
24
55070040
 นายภพทร  ภาคย์พิชญะ
25
56010086
 นายกิตติพงศ์  สูรเจตพหลกุล
26
56010884
 นายพีระพัฒน์  โรจนพันธุ์
27
56010975
 นางสาวมาริดา  บานแย้ม
28
56020196
 นายธีรนาถ  ก่อมงคลกูล
29
56020564
 นายศรราม  ราชรักษ์
30
56030016
 นายฐิติกร  สุวรรณะ
31
56030313
 นายพุทธพล  เหล่าสิงห์
32
56030347
 นายสมพงษ์  เกตุไทย
33
56030555
 นางสาวสุดธิดา  ไชย์หงษ์ษา
34
56030595
 นายณัฐพล  ตรีประดับ
35
56040447
 นางสาวศิริรัตน์  สงกระโทก
36
56050673
 นางสาวจรรยามาศ  จอมหงษ์
37
56051150
 นายธนวัฒน์  ซึ้งหทัย
38
56080227
 นายศิริชัย  สุขพันธ์
-