กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

2. หลังจากที่ชำระเงินกับทางธนาคารแล้วให้นักศึกษานำใบนำฝากเงินติดต่อการคลังชั้น 1 ในวันอังคารและศุกร์
หรือติดต่องานการคลังชั้น 3 ในวัน จันทร์-พุธ-พฤหัสบดี

3. หลังจากที่ติดต่องานการคลังแล้วให้นำศึกษาติดต่อสำนักทะเบียน ช่อง 3

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
50040476
 นางสาวศรัญญา  หน้างาม
2
50070010
 นายอติคุณ  คงชม
3
51020146
 นางสาวกานต์รวี  ตั้งกิตติมศักดิ์
4
51020254
 นางสาวธีราพร  วิเศษวงษา
5
51030101
 นางสาวจันทิมา  นาคย่านยาว
6
51030160
 นายนิรันดร์  สารีวงษ์
7
51040087
 นายวิภูษิต  วามะลุน
8
52010225
 นางสาวชลธิชา  คำชำนาญ
9
53010113
 นายกิตติพงศ์  ชยุติรัตน์
10
53020453
 นายนันทชัย  วิวิธศิริ
11
53030263
 นางสาวปริตา  อุระเพ็ญ
12
53050113
 นางสาวศศินพร  ศรีสมมาตรวนิช
13
53050521
 นางสาววราภรณ์  บัวใบศรี
14
53051243
 นางสาวรัตนา  พุทธชาติ
15
54010011
 นางสาวกมลชนก  บุญพรมอ่อน
16
54020330
 นายสิรภพ  ขำอาจ
17
54020415
 นางสาวหนึ่งฤทัย  ไทยใหม่
18
54030197
 นางสาวนฤมล  เจียมแพ
19
54030203
 นางสาวเบญจมาศ  สินแก้ว
20
54040287
 นางสาวสิริครินทร์  พูลเอก
21
54040627
 นางสาวพัชรินทร์  ระย้าย้อย
22
55030497
 นางสาวจินตนา  พันธุมาศ
23
55040273
 นายสุรเชษฐ  พันธ์สอาด
24
55040291
 นายอภิสิทธิ์  ย่องเหล่ายูง
25
55040450
 นางสาวเครื่องเงิน  พัฒนกุลดี
26
55040518
 นางสาวละอองดาว  ประสมมูล
27
55040594
 นางสาวธิร์ชารี  ใจยินดี
28
55040659
 นายณัฐพล  เทพประดิษฐ์
29
55080099
 นายถิรวัฒน์  แก้วชะโน
30
56010086
 นายกิตติพงศ์  สูรเจตพหลกุล
31
56010748
 นางสาวปาณิศา  บุญไสย
32
56010884
 นายพีระพัฒน์  โรจนพันธุ์
33
56010938
 นายภานุวัฒน์  สิมแสง
34
56010999
 นายรพีพัชร  สุวะศรี
35
56011028
 นางสาวรุ่งฤทัย  รสหอม
36
56020196
 นายธีรนาถ  ก่อมงคลกูล
37
56030347
 นายสมพงษ์  เกตุไทย
38
56030593
 นางสาวณัฐณิชา  นัยศิริ
39
56030595
 นายณัฐพล  ตรีประดับ
40
56040447
 นางสาวศิริรัตน์  สงกระโทก
41
56040462
 นางสาวอติกานต์  พิทักษ์โสภณ
42
56040577
 นางสาวเสาวนีย์  แซ่โก๊ย
43
56050179
 นายอานนท์  ยินดีสุข
44
56051150
 นายธนวัฒน์  ซึ้งหทัย
45
56051241
 นายอภิสิทธิ์  จิหมาด
-