กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2559

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
50030107
 นายฉัตรชัย  ราชอำไพ
2
51030151
 นายฉลองรัฐ  วลิตวรางค์กูร
3
51030160
 นายนิรันดร์  สารีวงษ์
4
52010027
 นายศุภฤกษ์  สุขเจริญ
5
52020412
 นางสาวมธุติน  สวนสอน
6
52030155
 นายปฏิวัติ  หอมสมบัติ
7
52030181
 นายเอกสิทธิ์  เต็มพรเสถียร
8
52040386
 นางสาวศิริพร  สุนนท์
9
53010798
 นางสาวนภวรรณ  บุญมงคล
10
53011009
 นายปุรเชษฐ์  มั่นจีน
11
53011759
 นางสาวกชนิภา  อภิศฎาภัคนี
12
53011914
 นางสาวอัจฉรีย์  ณัฐวรพงศ์
13
53030156
 นางสาวภาณุกา  คำแผ้ว
14
53040933
 นางสาวณัฐพร  จันราย
15
53050113
 นางสาวศศินพร  ศรีสมมาตรวนิช
16
53050879
 นายวรวีร์  พิชิตพันธ์พงศ์
17
54010047
 นายกฤติณ  วงษ์ขจิตรเพ็ชร
18
54010050
 นายกฤติน  สุภกรรม
19
54010175
 นายจริยะ  รองเดช
20
54010747
 นางสาวเบญจรัตน์  หอมหวล
21
54011301
 นายศุภสิทธิ์  เนื่องจำนงค์
22
54011544
 นายอานนท์  แสงเป๋า
23
54011579
 นายเอกรัฐ  พัชรนันทกูล
24
54020274
 นายพีระนันท์  วิทิตกูล
25
54020314
 นางสาวลภัสกร  ฤทัยวาณิชกุล
26
54020491
 นางสาวเพียงพิมพ์  ถนอมสุข
27
54020504
 นายรัตนวรินทร์  จักษุอินทร์
28
54020521
 นางสาวศริยากร  หร่องปัจฉิม
29
54030158
 นายกิตติธร  ประทุมแก้ว
30
54030164
 นายจักริน  ลิ้มเจริญ
31
54030198
 นางสาวนฤมล  ซอเซวี
32
54030203
 นางสาวเบญจมาศ  สินแก้ว
33
54030217
 นางสาวภัณฑิรา  พูลทวีลาภ
34
54030285
 นางสาวพรเพ็ญ  อุทกธารา
35
54030444
 นางสาวมยุรฉัตร  บุญคำ
36
54040010
 นายคณพศ  สายเพชร
37
54040035
 นางสาวธันย์ชนก  สอนสำแดง
38
54040078
 นางสาววรัญญา  ทำนุ
39
54040193
 นายภาณุฌาญญ์  แม้นมินทร์
40
54050020
 นายณัฐพล  เสนะโกวร
41
55010196
 นายเจษฎา  จันทโสม
42
55010207
 นายฉัตรบุรินทร์  นงนุช
43
55010370
 นายณัฐพงศ์  เฟื่องฟอง
44
55010482
 นายธนชล  เอี่ยมสุขวงษ์
45
55010775
 นายปิยะวัฒน์  หอมบุญญาศักดิ์
46
55010885
 นายพีระพัชร์  สุวิวัฒนภาดล
47
55010942
 นายภานุวัฒน์  ฉิมปี๋
48
55010950
 นายภาสกร  ปะรักกะมานนท์
49
55010957
 นางสาวภิญญาพัชญ์  กฤฏิ์ธนะศักดิ์
50
55011010
 นายยุทธพงศ์  สวนแก้ว
51
55011011
 นายยุทธศาสตร์  เจริญค้า
52
55011289
 นายสันติ  คล่องคนา
53
55011469
 นายอาทิตย์  ยอดวงศ์ษา
54
55020024
 นายณัชพล  ทั่วไตรภพ
55
55020025
 นายณัฏฐพล  หงษ์ทอง
56
55020057
 นางสาวพรรณนิรา  จินดาอินทร์
57
55020215
 นายนพพล  อุณวงค์
58
55020287
 นางสาวภัทรวดี  เพ็งแจ่ม
59
55020483
 นางสาวณิชา  ทวีเจริญสุข
60
55020485
 นายเด่นพงศ์  อุปถัมชาติ
61
55020486
 นายตรีเทพ  เจริญฉิม
62
55020495
 นายธนัช  พิพัฒน์พัลลภ
63
55020516
 นายปริวัฒน์  สมทรง
64
55020563
 นายจิรัสย์  เมธาพัฒน์วสุกุล
65
55030139
 นางสาวณัฐนรี  แพรกรีฑาเวศน์
66
55030182
 นางสาวสุภัสสร  ธนามโนสาร
67
55030187
 นายอภิมุข  วินิจฉัย
68
55030188
 นางสาวอมลวรรณ  พระศรี
69
55030214
 นางสาวณัฐจิรัชยา  ไชยเชษฐ์
70
55030235
 นายพงษ์ทรัพย์  แตงเที่ยง
71
55030356
 นายอดิสรณ์  ศรีเกษม
72
55030379
 นางสาวณัฐธยาณ์  พรมวิเชียร
73
55030491
 นางสาวกาญจนาวดี  ลียารักษ์
74
55030507
 นางสาวฐิตินาถ  หาคำ
75
55030510
 นายต่อพงษ์  พูนลาภพันธ์
76
55030520
 นายนครินทร์  กลางหล้า
77
55030540
 นางสาวมินทร์ตรา  สันโสภา
78
55030545
 นายวรวัฒน์  เสนาฤทธิ์
79
55030547
 นางสาววัชรากร  ก้านขวา
80
55030568
 นางสาวณัฐนรี  นาคชาวนา
81
55040108
 นางสาวนันทนา  เสนจันทร์ฒิไชย
82
55040212
 นายวันชัย  ทองเฟื้อง
83
55040219
 นายวิชัย  จันทร์เรือง
84
55040232
 นายศักดิ์ดา  ม่วงงาม
85
55040285
 นายอดิศร  ปุญญนพรัตน์
86
55040533
 นายวุฒิพงษ์  จันทร์เติม
87
55040540
 นางสาวศิวิมล  ฤทธิ์พงษ์
88
55040752
 นายสุทัศน์  แซ่เอี๊ยะ
89
55040756
 นายอรรถพันธ์  เตชะรุ่งโรจน์
90
55050225
 นายกึกก้อง  บุปผาวัลย์
91
55050389
 นางสาวพรรษวลัย  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์
92
55051403
 นายสหโชค  แสงภู่วงษ์
93
55051458
 นางสาวแก่นสุพรรณ  ใจสุภาพ
94
55051483
 นายชาญชัย  คำอาจ
95
55051597
 นางสาวรุ่งฤดี  แสงกล้า
96
56010036
 นายกฤษดากร  หน่อเรือน
97
56010196
 นายจิรัฏฐ์  อาจหาญ
98
56010221
 นายเจนณรงค์  กุ่ยสาคร
99
56010247
 นางสาวชนัญชิดา  เรืองวุฒิ
100
56010313
 นายชินพัฒน์  วิริยะเดโชชัย
101
56010345
 นายณฐกร  ภักดีจิตต์
102
56010526
 นายธนพล  เผ่าชัย
103
56010540
 นายนัธทวัฒน์  เมธเมาลี
104
56010685
 นายนิรชิต  เจริญฤทธิ์กุล
105
56010774
 นายพงศกร  โอตรวรรณะ
106
56010901
 นายภคิน  บุญชูพิรัชย์
107
56011045
 นายวชิรวิทย์  เชื้อไทย
108
56011080
 นางสาววราภรณ์  โชติรัตนศักดิ์
109
56011211
 นายศิรสิทธิ์  เย็นชื่น
110
56011311
 นายสิทธิพันธ์  สอนสุจิตรา
111
56011349
 นางสาวสุปาณี  จิรปฐมกุล
112
56011363
 นางสาวสุมิตรา  หิริธรรมกุล
113
56020056
 นางสาวพิชญา  รัตนวิบูลย์กุล
114
56020174
 นายกิตติพงษ์  อินทร์พนม
115
56020229
 นายวชิโรทัย สมบูรณ์  ลือประสิทธิ์สกุล
116
56020280
 นายอติรุจ  ผาอ่อน
117
56020286
 นายเจษฎา  กลิ่นดอกเเก้ว
118
56020298
 นายดิชพงษ์  ตั้งจิตเจริญ
119
56020354
 นางสาวชลธิชา  วัลลิภากร
120
56020359
 นายดบัสวิน  ภูมิตระกูล
121
56020372
 นายปฏิพล  ทีฆายุวัฒน์
122
56020391
 นายวรัญญู  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
123
56020438
 นายปัณณวิชญ์  ปกครอง
124
56020442
 นางสาวพิมพ์ชนก  รุจิระเชาวสิทธิ์
125
56020476
 นายจิรพัฒน์  สุวรรณโชติ
126
56020480
 นายฉัตรมงคล  เครือสอน
127
56020489
 นายเชิดพงศ์  หมั่นหา
128
56020530
 นางสาวปลิตา  ศรีณรงค์
129
56020538
 นายพงษ์นที  แก่นแก้ว
130
56020541
 นายพันธ์ศักดิ์  ธุรันตะวิริยะ
131
56020545
 นางสาวพุทธพร  จารุพันธ์
132
56020546
 นางสาวภัทรรัฏฐ์  สุวัจนานันท์
133
56020553
 นางสาวรัชฎาพร  ชำนาญหมอ
134
56020571
 นายสถาปนา  ยอดใส
135
56020578
 นายสุทัศน์  ไชยสวน
136
56020581
 นายอธิวัฒน์  โซ๊ะประสิทธิ์
137
56020586
 นายเอกนรินทร์  เหมรา
138
56020625
 นางสาวอัญชิสา  เตชะปรีชาพาณิช
139
56030092
 นางสาวณัฐฌานันต์  ประพันธ์ดีกุล
140
56030108
 นางสาวพรนภัส  ม่วงชัย
141
56030118
 นางสาวมัณฑนา  จารุเนตร
142
56030128
 นางสาววราภรณ์  สุทธศร
143
56030217
 นางสาวลิปิการ์  ไชยพร
144
56030222
 นายวสันต์  หนองประทุม
145
56030234
 นางสาวสุพรรษา  รำแพน
146
56030301
 นายปิยเกียรติ  โพธิ์กลิ่น
147
56030504
 นางสาวธรรมรัตน์  พรมา
148
56030586
 นางสาวชลาลัย  เดชดี
149
56030660
 นางสาวอารียา  หอมจันทร์
150
56040008
 นายกมลภพ  เรืองสวัสดิ์
151
56040144
 นางสาวนพมาศ  ศรีบัวลา
152
56040206
 นางสาวพิจิตรา  วงค์แก้ว
153
56040233
 นางสาวรวีวรรณ  ถิ่นบาง
154
56040273
 นางสาววิภาวี  มีภูมิรู้
155
56040330
 นางสาวหทัยรัตน์  กิ่งกำปัง
156
56040505
 นายธนทัต  เดิมธรณินทร์
157
56040540
 นายภาณุวัฒน์  เทิดเอื้อกุล
158
56040549
 นางสาวลักษณา  นามสอน
159
56040607
 นายดนุพล  จิตชื่น
160
56040615
 นายนิติภูมิ  อะเวลา
161
56040661
 นายโชติพงศ์  พันธ์อุดม
162
56040713
 นายศุภพิชญ์  แสงมณี
163
56050050
 นายทศพร  ตุ๋ยเจริญ
164
56050309
 นายปวราย์  ศีลพิพัฒน์
165
56050320
 นางสาวพรทิพย์  วรวงศ์
166
56050323
 นางสาวพลอยนภัส  เตียงเกตุ
167
56050331
 นางสาวพิภัสสร  สุทธัง
168
56050339
 นายภาณุพงศ์  ศรีวรเวียง
169
56050348
 นางสาวมณฑกานติ์  ศิริวิชัย
170
56050629
 นางสาวสิริรัตน์  อู่วัฒนสมบัติ
171
56050979
 นางสาวชุติกาญจน์  เจริญปาละ
172
56051036
 นางสาวพัชรีวรรณ  เปล่งสันเทียะ
173
56051170
 นายพชร  มานิตย์
174
56051194
 นางสาวมาติกา  ศิริวิชัย
175
56051219
 นางสาวศิรประภา  ใกล้สุข
176
56051243
 นางสาวอมิตตา  นิลชน
177
56051345
 นางสาวปรารถณา  ทิชากรสกุล
178
56051347
 นางสาวปรีดาวรรณ  ปิชัยญาณ
179
56051412
 นางสาวสุริยาพร  จิตเจริญทรัพย์
180
56051428
 นางสาวอิสริยา  ฉ่องสวนอ้อย
181
56080022
 นางสาวนภาพร  โพธิ์ทอง
182
56080088
 นางสาวณัฐชยา  ข้อยุ้น
183
56080102
 นางสาวพร้อมพร  จิรชาญชัย
184
56080122
 นางสาวศุภักษร  พุทธสุวรรณ์
185
56080138
 นายอานันท์  ตั้งจิตต์ภราดร
186
56080150
 นายคเณศณัฏฐ์  ผริตเดชศิริกุล
187
56100001
 นางสาวกตัญญุตา  บุญเกิด
188
56100007
 นายจักรินทร์  โตสกุล
189
56100022
 นายณัฐภัทร  จันทร์ขจร
190
56100186
 นางสาวชญาณ์นันท์  สิทธิชัยวณิชกุล
191
56100204
 นางสาวธันย์ชนก  บำรุงรัตน์
192
56100210
 นายปธนัตถ์  เลิศธนากิจ
193
56100217
 นางสาวพิชชาพร  สุกิตติพัฒนากุล
194
57010322
 นายชินกฤต  จาดมี
195
57010394
 นายณัฏฐกิตติ์  บุญรอด
196
57010489
 นายตรีโรจน์  ขันชะลีย์ดำรงกุล
197
57010500
 นายทรงชัย  เต็งรัง
198
57010648
 นายนนทชัย  ลิ้มเจริญ
199
57010687
 นายนิรินธร  ศรีวัฒนวรชัย
200
57010734
 นางสาวปภัสรา  เกตุคำภา
201
57010752
 นายปริเมธ  ทองภาษี
202
57010819
 นายพงษ์ภัทร์  สุวรรณรังษี
203
57010937
 นายเพิ่มศักดิ์  พิมพะนิตย์
204
57011099
 นายวรปรัชญ์  ถิ่นวัฒนากูล
205
57011287
 นายเศรษวัฒณ์  ช่วยศรีนวล
206
57011303
 นายสมัชชา  ประสงค์สุข
207
57011460
 นายอนรรฆ  นาคนาม
208
57011548
 นายอิสรา  สิริกุล
209
57020031
 นายนัฐวุฒิ  หนูพุ่ม
210
57020063
 นายเสฎฐวุฒิ  นนทวงศ์
211
57020101
 นางสาวกวิสรา  ศุภมงคลทวีสุข
212
57020137
 นายปิยะพล  ยุคุณธรปัญญา
213
57020141
 นางสาวพอฤทัย  มั่งมีธนพาณิชย์
214
57020149
 นางสาววราภรณ์  มุขจั่น
215
57020261
 นางสาวณัฐวิภา  งามอุดมเกียรติ
216
57020292
 นางสาวณัชพิมพ์  ฟองจันทร์
217
57020306
 นายธาวินวิชญ์  เชาวน์ธนกิจ
218
57020335
 นางสาวกุลธิดา  พรรณวุฒิ
219
57020336
 นายกู้เกียรติ  แย้มจันทร์
220
57020347
 นางสาวณัฐธมาศ  สังข์ทอง
221
57020356
 นายนิกร  ดวงเดช
222
57020365
 นางสาวภัทรภร  ศรีถาวร
223
57020371
 นายวรเมธ  ศรีแสงนิล
224
57020372
 นายวัชรพงศ์  ศรีพอ
225
57020375
 นายศุภชัย  ลู
226
57020406
 นายพีรกร  วรธนัญชัย
227
57020435
 นางสาวขวัญเรือน  วรศิริ
228
57020475
 นายนฤพล  แก้วเหล็ก
229
57020477
 นายนิชนันท์  มารเเพ้
230
57020557
 นายเริงฤทธิ์  ชื่นเจริญ
231
57020561
 นายอัษฎา  สงวนทรัพย์
232
57020568
 นางสาวสุธินี  ขุขันธิน
233
57030324
 นายโสภณ  พุ่มพวง
234
57030337
 นางสาวจีระดา  เอี่ยมมาธุสร
235
57030340
 นางสาวชญานิษฐ์  วิญญูชัย
236
57030373
 นายปิยะ  อิ่มพลี
237
57030376
 นายพัชชนะพงษ์  อยู่สุข
238
57030383
 นางสาวภัทราสรณ์  เกียรติญศักดิ์
239
57030387
 นางสาวยุพาภรณ์  เบื้องบน
240
57030393
 นางสาวรุ่งนภา  นาคเจริญ
241
57030493
 นางสาวคุณัญญา  ดีมั่น
242
57040019
 นายกิตติศักดิ์  จูมเกตุ
243
57040042
 นายจุฑาภาคย์  พุกดำ
244
57040061
 นายชัยพจน์  สุทธิประเสริฐ
245
57040101
 นายนราธร  วาโย
246
57040158
 นายภาคิไนย  รุ่งเลิศเกียรติ
247
57040172
 นายรัฐสิทธิ์  แซ่ลี้
248
57040185
 นางสาววัชราภรณ์  บุญรอด
249
57040200
 นางสาวศรัณย์ชนา  ทีติเนตร
250
57040216
 นางสาวสโรชา  สิทธิชัยจารุ
251
57040217
 นายสหภาพ  วิเชียรนิตย์
252
57040232
 นางสาวสุพัตรา  ประดิษฐ
253
57040240
 นางสาวสุวนันท์  วรรณทอง
254
57040266
 นางสาวอารียา  เถื่อนประเทศ
255
57040368
 นางสาวณิชภัทรพร  เกาะแก้ว
256
57040369
 นายดลยฤทธิ์  มาลา
257
57040371
 นายธนกฤต  จันทร์เป้
258
57040383
 นางสาวพิมพ์ชนก  ทองชุมภู
259
57040400
 นายสกุลชาย  สายจีน
260
57040404
 นายสุริยะฤทธิ์  สายงาม
261
57040435
 นายพสิษฐ์  พิยะไพศาล
262
57040436
 นายภัทรศักดิ์  หิรัญนนทวัฒน์
263
57040497
 นางสาวลิสา  วรรตะธร
264
57040544
 นางสาวพิชชาพร  กระแสร์น้อย
265
57050024
 นายจารุเดช  ม่วงชัยสงค์
266
57050052
 นางสาวณัฐริกา  อย่าห้าม
267
57050059
 นางสาวดาวสวรรค์  พันธจักร์
268
57050125
 นางสาววรรณวิสา  มานพวงษ์
269
57050277
 นายปวิช  แสงชัน
270
57050289
 นางสาวพัชรพร  เซ็นศิริ
271
57050311
 นายรนกฤต  มงคลกษิดิ์เดช
272
57050334
 นายศุภฤกษ์  ม่วงไหมทอง
273
57050379
 นางสาวกุลสตรี  แช่มช้อย
274
57050413
 นางสาวณัฐศิริ  สุรวิทย์ธรรมะ
275
57050549
 นายอนุพงษ์  มาลาแก้ว
276
57050582
 นางสาวชนิดา  สิงห์บุบผา
277
57050598
 นางสาวณัฐภา  ประกอบผล
278
57051004
 นางสาวพัชราภรณ์  จรเสมอ
279
57051098
 นางสาวณัฐชยา  เชื้อต่าย
280
57051134
 นางสาวปรัญญณัฐ  มงคลทอง
281
57051145
 นางสาวพรรวินท์  ฤทธิ์รักษา
282
57070118
 นางสาวศุภาพิศ  อตมกูลศรี
283
57100205
 นายวิทวัส  นวมปั้น
284
57120058
 นายสโรชิน  สุทธิพงศ์
285
58010175
 นายจิตรภณ  เชาว์นปรีชา
286
58010248
 นายชนินทร  ยอดศรีทอง
287
58010285
 นายชานน  เกื้อนุ้ย
288
58010439
 นางสาวณิชกุล  แซ่ฝ่ง
289
58010494
 นายธนดล  ขุมประเสริฐ
290
58010561
 นายธรากร  เลิศเวชกุล
291
58010683
 นายนิวัฒน์  นามิสา
292
58010736
 นายปรัชญา  เลิศประเสริฐ
293
58010839
 นายพรภวิษย์  สุทิน
294
58011094
 นายวรเทพ  ชวนสำราญ
295
58011154
 นายวิชัย  จันทร์ประทีป
296
58011171
 นายวิศรุต  สุขเกิด
297
58011172
 นายวิสรุจน์  โชคเจริญธนะวัฒน์
298
58011347
 นายสุทธิภัทร  ต่อคุณ
299
58020124
 นางสาวชัญญานิจ  ขันธุปัทม์
300
58020130
 นางสาวณัฏฐณิชา  คงพุ่ม
301
58020177
 นายกฤตภาส  จุนสมพิศศิริ
302
58020185
 นางสาวจินดาหรา  ยิ้มถนอม
303
58020192
 นายชิณวัตร  กุญชรพะงา
304
58020214
 นายนพดล  รุ่งณรังษี
305
58020249
 นางสาวสิรินุช  ศรีตะนนท์
306
58020322
 นายพีรพัฒน์  ประสานพานิช
307
58020471
 นางสาวทวีพร  พิมพ์สาลี
308
58020479
 นายธนัท  ทั่วไตรภพ
309
58020516
 นายมงคล  มาคะคำ
310
58020525
 นายวนสณฑ์  ลักขษร
311
58020528
 นางสาววรรัตน์  ปัญญาไว
312
58020536
 นางสาววัชรีภรณ์  ผลดี
313
58030012
 นายชนกนันท์  เอกอุดมพงศ์
314
58030169
 นายดนัย  ทับอ่ำ
315
58030252
 นายกรณัฐวัฒน์  เสมจิตร
316
58030310
 นางสาวณภัทศรา  แคเขียว
317
58030348
 นางสาวหทัยชนก  อานทอง
318
58030350
 นางสาวอรจิรา  โพธิ์ประเสริฐ
319
58030405
 นายกิตติชัย  เทียมนาก
320
58040064
 นางสาวณัฐชยา  นนท์ตุลา
321
58040067
 นางสาวณัฐนันท์  ศักดิ์มังกร
322
58040091
 นางสาวทัศนีย์  อุ่นพรม
323
58040129
 นางสาวเนตรนภา  ทรัพย์ประโคน
324
58040186
 นางสาวมณิภา  โตจรัส
325
58040241
 นางสาวเศวรักษ์  ซุยลา
326
58040270
 นายอดิศร  เกิดกุล
327
58040341
 นางสาวพัทธนันท์  ลาโสม
328
58040365
 นายสิทธิเศฐ  บุญตั้ง
329
58040515
 นางสาวจิตรบดี  สุจริตมนตรี
330
58040585
 นางสาวเพชรไพลิน  ยอดเพชร
331
58050002
 นายกนกพล  หลักบุญ
332
58050003
 นางสาวกนกวรรณ  เกิดศิริ
333
58050243
 นายโชติวิทย์  ธีรธนิตนันท์
334
58050508
 นางสาวพรนัทชา  แสนดวง
335
58050717
 นางสาวคณิศร  ทรัพย์มาก
336
58050733
 นางสาวชนัญญา  วิเชียร
337
58050969
 นางสาววสุนันท์  นาคทิพย์
338
58051172
 นางสาวอรดี  คุ้มพ่วงดี
339
58051286
 นางสาวภริตพร  ศิริปรุ
340
58051315
 นายวีรชัย  มีสัตย์
341
58070165
 นายอาคเนย์  ธรรมทวี
342
58080119
 นางสาวพัชรินทร์  พุ่มจำรัส
343
58080141
 นางสาวสุฐิตา  นะวันทุ
344
58080228
 นายกิตติศักดิ์  ดำรงค์ชัยแสงมณี
345
58090049
 นายกิตติ์รวี  อัครนันท์วินิช
346
58090054
 นายปฐมพงษ์  เอื้อสุขตระกูล
347
58090062
 นางสาวสุหทัย  ชนะบางแก้ว
348
58090066
 นายอานัส  วงษ์วิจิตร
349
58100021
 นายชาญ  อมรชัยประสิทธิ์
350
58100082
 นายภิเษก  จันทรัตน์
351
58100104
 นายวัชระวิชญ์  ดอนไพรพรม
352
58110018
 นางสาวชุติกาญจน์  เตชธนโสภณ
353
58120002
 นางสาวกนกพร  สุทธัง
354
59010366
 นางสาวฐิติกานต์  เกตุทอง
-