กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2559

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
48512020
 นายทรงพล  ขุริรัง
2
48512023
 นางสาวบุญสร้าง  ส่งไชโย
3
50030114
 นายธีระ  ขำสวัสดิ์
4
51030160
 นายนิรันดร์  สารีวงษ์
5
51030185
 นางสาวศสิวิมล  สมพงษ์
6
52020412
 นางสาวมธุติน  สวนสอน
7
53010105
 นายกิตติชัย  ปอวิจิตกุล
8
53011009
 นายปุรเชษฐ์  มั่นจีน
9
53011218
 นางสาวภัทรภร  ยอดวันดี
10
53011914
 นางสาวอัจฉรีย์  ณัฐวรพงศ์
11
53040933
 นางสาวณัฐพร  จันราย
12
53080107
 นายพงษ์สม  ปัจโจปการกิจ
13
54011040
 นายเมธี  ธีรปัญญาภรณ์
14
54011219
 นายวีรพันธุ์  ฉันท์แต่ง
15
54011228
 นายวีรวิชญ์  ศิลากร
16
54020491
 นางสาวเพียงพิมพ์  ถนอมสุข
17
54030164
 นายจักริน  ลิ้มเจริญ
18
54030198
 นางสาวนฤมล  ซอเซวี
19
54030343
 นางสาวกิตติรัตน์  หิรัญประเสริฐ
20
54040010
 นายคณพศ  สายเพชร
21
54040035
 นางสาวธันย์ชนก  สอนสำแดง
22
54040078
 นางสาววรัญญา  ทำนุ
23
54040784
 นายวิชิต  สนิทนวล
24
55010196
 นายเจษฎา  จันทโสม
25
55010370
 นายณัฐพงศ์  เฟื่องฟอง
26
55010950
 นายภาสกร  ปะรักกะมานนท์
27
55011010
 นายยุทธพงศ์  สวนแก้ว
28
55011011
 นายยุทธศาสตร์  เจริญค้า
29
55011063
 นายวงศกร  ปรากฎสยาม
30
55011082
 นายวรรณพงศ์  เจริญเรืองทรัพย์
31
55011289
 นายสันติ  คล่องคนา
32
55011389
 นายอดิศักดิ์  บรรดิษ
33
55020344
 นางสาวมนทิรัตน์  เจริญผล
34
55020486
 นายตรีเทพ  เจริญฉิม
35
55030177
 นายสมบูรณ์  รอดรัตนา
36
55030214
 นางสาวณัฐจิรัชยา  ไชยเชษฐ์
37
55030221
 นายธนิก  สุวรรณหงส์กุล
38
55030545
 นายวรวัฒน์  เสนาฤทธิ์
39
55030568
 นางสาวณัฐนรี  นาคชาวนา
40
55040074
 นายณัฐพล  สร้อยอุดม
41
55040212
 นายวันชัย  ทองเฟื้อง
42
55040498
 นางสาวปีย์วรา  ชูศรี
43
55040540
 นางสาวศิวิมล  ฤทธิ์พงษ์
44
55040756
 นายอรรถพันธ์  เตชะรุ่งโรจน์
45
55050933
 นายธีระยุทธ  สรรพศรี
46
55051540
 นายบุญฤทธิ์  เสมรัมย์
47
55080182
 นายมงคล  ผูกพันธ์
48
56010221
 นายเจนณรงค์  กุ่ยสาคร
49
56010398
 นายณัฐนันท์  ไชยพล
50
56010745
 นางสาวปาณฑิยา  คุณาวุฒิ
51
56011045
 นายวชิรวิทย์  เชื้อไทย
52
56011080
 นางสาววราภรณ์  โชติรัตนศักดิ์
53
56011153
 นายวิษณุพร  นาคนารี
54
56011211
 นายศิรสิทธิ์  เย็นชื่น
55
56011389
 นายอดิศักดิ์  สิทธิ์นะศรี
56
56011390
 นายอดิศักดิ์  สีชานิล
57
56020174
 นายกิตติพงษ์  อินทร์พนม
58
56020286
 นายเจษฎา  กลิ่นดอกเเก้ว
59
56020360
 นายตุลยวัต  สัจจะธีระกูล
60
56020391
 นายวรัญญู  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
61
56020401
 นายศุภณัฏฐ์  ฐานุพลพัฒน์
62
56020413
 นายอธิศ  จิตตพันธ์
63
56020458
 นายอุ้มบุญ  รัตนพงศ์ธระ
64
56020476
 นายจิรพัฒน์  สุวรรณโชติ
65
56020480
 นายฉัตรมงคล  เครือสอน
66
56020489
 นายเชิดพงศ์  หมั่นหา
67
56020538
 นายพงษ์นที  แก่นแก้ว
68
56020540
 นายพัชรพล  เส็งประชา
69
56020554
 นายรัฐนันท์  แก้วสะอาด
70
56020581
 นายอธิวัฒน์  โซ๊ะประสิทธิ์
71
56020586
 นายเอกนรินทร์  เหมรา
72
56020625
 นางสาวอัญชิสา  เตชะปรีชาพาณิช
73
56030118
 นางสาวมัณฑนา  จารุเนตร
74
56030135
 นางสาวสุขฑาทิพย์  พวงบู่
75
56030199
 นายพงศ์พล  ภัทรพงศ์พันธ์
76
56030222
 นายวสันต์  หนองประทุม
77
56030296
 นางสาวปวีณา  อามัดบินอาวัง
78
56030301
 นายปิยเกียรติ  โพธิ์กลิ่น
79
56030393
 นายณัฐศรัณย์  อำรุงแคว้น
80
56030660
 นางสาวอารียา  หอมจันทร์
81
56040008
 นายกมลภพ  เรืองสวัสดิ์
82
56040111
 นางสาวตะวัน  จันทิมาธร
83
56040136
 นางสาวธัญนุช  ชำนาญสวน
84
56040194
 นายพชร  อัศววิภาส
85
56040206
 นางสาวพิจิตรา  วงค์แก้ว
86
56040208
 นางสาวพิมพ์ประภา  จวงสอน
87
56040233
 นางสาวรวีวรรณ  แสงสุวรรณ
88
56040346
 นางสาวอมาวศรี  คชมณี
89
56040372
 นายกัมพล  สระบริบูรณ์
90
56040453
 นายสุธรรม  บุญธรรม
91
56040505
 นายธนทัต  เดิมธรณินทร์
92
56040540
 นายภาณุวัฒน์  เทิดเอื้อกุล
93
56040549
 นางสาวลักษณา  นามสอน
94
56040615
 นายนิติภูมิ  อะเวลา
95
56040649
 นางสาวอัญชิษฐา  เพ็ชรมณี
96
56040661
 นายโชติพงศ์  พันธ์อุดม
97
56040713
 นายศุภพิชญ์  แสงมณี
98
56040762
 นางสาวอุบลทิพย์  สิริพงษ์วิเชษฐ์
99
56050207
 นายจิณณวัตร  เองสิริดำรงกุล
100
56050323
 นางสาวพลอยนภัส  เตียงเกตุ
101
56050629
 นางสาวสิริรัตน์  อู่วัฒนสมบัติ
102
56051170
 นายพชร  มานิตย์
103
56051345
 นางสาวปรารถณา  ทิชากรสกุล
104
56080142
 นางสาวกรกช  โลหะสัมฤทธิ์
105
56100001
 นางสาวกตัญญุตา  บุญเกิด
106
56100186
 นางสาวชญาณ์นันท์  สิทธิชัยวณิชกุล
107
56100204
 นางสาวธันย์ชนก  บำรุงรัตน์
108
56100210
 นายปธนัตถ์  เลิศธนากิจ
109
57010126
 นางสาวขวัญเรือน  พิทักษ์ชัยวัฒนา
110
57010227
 นายฉัตริน  จรรยาเวช
111
57010322
 นายชินกฤต  จาดมี
112
57010500
 นายทรงชัย  เต็งรัง
113
57010687
 นายนิรินธร  ศรีวัฒนวรชัย
114
57010810
 นายพงศธร  หุ่นทอง
115
57010937
 นายเพิ่มศักดิ์  พิมพะนิตย์
116
57011001
 นายภูริชา  ตันศิริ
117
57011210
 นายวุฒิเกียรติ  ดวงใจ
118
57011303
 นายสมัชชา  ประสงค์สุข
119
57011383
 นางสาวสุจิตรา  ทรงเจริญ
120
57011460
 นายอนรรฆ  นาคนาม
121
57011548
 นายอิสรา  สิริกุล
122
57020141
 นางสาวพอฤทัย  มั่งมีธนพาณิชย์
123
57020226
 นางสาวเลลาณี  ปานฑผลิน
124
57020267
 นางสาวบุณยวีร์  บุญศักดา
125
57020435
 นางสาวขวัญเรือน  วรศิริ
126
57020440
 นางสาวฉันทนี  มั่งคั่ง
127
57020465
 นายรวินท์  รายณสุข
128
57020477
 นายนิชนันท์  มารเเพ้
129
57020529
 นางสาวสิภาลักษณ์  หิรัญศิริธนชัย
130
57020561
 นายอัษฎา  สงวนทรัพย์
131
57020568
 นางสาวสุธินี  ขุขันธิน
132
57030278
 นางสาวดมิศรา  ศิรินาลัย
133
57030281
 นางสาวธนิศรา  สุวรรณหงส์กุล
134
57030337
 นางสาวจีระดา  เอี่ยมมาธุสร
135
57030340
 นางสาวชญานิษฐ์  วิญญูชัย
136
57030383
 นางสาวภัทราสรณ์  เกียรติญศักดิ์
137
57030384
 นายภูริช  พิศภา
138
57030393
 นางสาวรุ่งนภา  นาคเจริญ
139
57030422
 นางสาวจุฑามาศ  ตโมนุทกุล
140
57030503
 นายณัฐกานต์  ปุยอรุณ
141
57040101
 นายนราธร  วาโย
142
57040138
 นางสาวพรกนก  คำแผง
143
57040158
 นายภาคิไนย  รุ่งเลิศเกียรติ
144
57040205
 นางสาวศิริพร  แซ่เวี้ยน
145
57040216
 นางสาวสโรชา  สิทธิชัยจารุ
146
57040232
 นางสาวสุพัตรา  ประดิษฐ
147
57040240
 นางสาวสุวนันท์  วรรณทอง
148
57040248
 นางสาวอธิยา  เดชาขจรสุข
149
57040371
 นายธนกฤต  จันทร์เป้
150
57040404
 นายสุริยะฤทธิ์  สายงาม
151
57040426
 นางสาวนงลักษณ์  ทนขุนทด
152
57040435
 นายพสิษฐ์  พิยะไพศาล
153
57040436
 นายภัทรศักดิ์  หิรัญนนทวัฒน์
154
57040544
 นางสาวพิชชาพร  กระแสร์น้อย
155
57050024
 นายจารุเดช  ม่วงชัยสงค์
156
57050052
 นางสาวณัฐริกา  อย่าห้าม
157
57050068
 นายธนศาสตร์  ทักษิณ
158
57050241
 นายธนพัฒน์  สายสุนทรวัฒนา
159
57050254
 นายนพรัตน์  วิวัฒนผล
160
57050277
 นายปวิช  แสงชัน
161
57050289
 นางสาวพัชรพร  เซ็นศิริ
162
57050311
 นายรนกฤต  มงคลกษิดิ์เดช
163
57050413
 นางสาวณัฐศิริ  สุรวิทย์ธรรมะ
164
57050480
 นางสาวเพชรรัตน์  เสร็จประสงค์
165
57050549
 นายอนุพงษ์  มาลาแก้ว
166
57050598
 นางสาวณัฐภา  ประกอบผล
167
57050769
 นางสาวสุกัญญา  ญาณศิริ
168
57051004
 นางสาวพัชราภรณ์  จรเสมอ
169
57051128
 นางสาวนิศานาถ  เนตรสุวรรณ์
170
57051139
 นางสาวปิยะดา  จันต๊ะนาเขต
171
57051145
 นางสาวพรรวินท์  ฤทธิ์รักษา
172
57080078
 นางสาวเครือนภา  แก้ววงษ์วาลย์
173
57080108
 นางสาวรษา  วัชรจินดาโชติ
174
57100114
 นางสาวฟารีดา  อาสนรัตนจินดา
175
57100121
 นายภูมิสิริ  พร้อมเพราะ
176
58010175
 นายจิตรภณ  เชาว์นปรีชา
177
58010427
 นายณัฐวัชร์  ลิขิตวานิช
178
58010561
 นายธรากร  เลิศเวชกุล
179
58010736
 นายปรัชญา  เลิศประเสริฐ
180
58010839
 นายพรภวิษย์  สุทิน
181
58010888
 นายพิพัฒน์  เจริญพจน์
182
58011041
 นางสาวรพีพรรณ  ปัญญาลิขิตกุล
183
58011094
 นายวรเทพ  ชวนสำราญ
184
58011109
 นางสาววรรณิศา  ต๊ะปัญญา
185
58011172
 นายวิสรุจน์  โชคเจริญธนะวัฒน์
186
58011237
 นายศุภชัย  งั่งสัมฤทธิ์
187
58020085
 นางสาวธันยธรณ์  สัตย์เพริศพราย
188
58020192
 นายชิณวัตร  กุญชรพะงา
189
58020214
 นายนพดล  รุ่งณรังษี
190
58020322
 นายพีรพัฒน์  ประสานพานิช
191
58020328
 นายวรวิช  บุญใหญ่
192
58020405
 นายธีรภัทร์  เลิศมิ่งชัยมงคล
193
58020466
 นายณัฐวุฒิ  ร่วมสุข
194
58020470
 นายตะวัน  อินจันทร์ณรงค์
195
58020471
 นางสาวทวีพร  พิมพ์สาลี
196
58020494
 นางสาวนัทธริกา  ศิริภัทรพงศ์
197
58020516
 นายมงคล  มาคะคำ
198
58020528
 นางสาววรรัตน์  ปัญญาไว
199
58020542
 นายศุภวิชญ์  โสชู
200
58030310
 นางสาวณภัทศรา  แคเขียว
201
58030313
 นางสาวณัฐสรัญ  รณะนันทน์
202
58030320
 นายนฤบดินทร์  วงศ์กมลาไสย
203
58030353
 นางสาวอิสรีย์  วุฒิรัตนพันธ์
204
58030405
 นายกิตติชัย  เทียมนาก
205
58030406
 นายกิตติภณ  บุญชัยมิ่ง
206
58030407
 นายกิตติศักดิ์  พิมศร
207
58030412
 นางสาวจิราวัฒน์  แก่นอินทร์
208
58040067
 นางสาวณัฐนันท์  ศักดิ์มังกร
209
58040241
 นางสาวเศวรักษ์  ซุยลา
210
58040270
 นายอดิศร  เกิดกุล
211
58040415
 นางสาวปิยมาศ  รัตนชลาลัย
212
58040447
 นายสุธิพร  ชัญจุกรณ์
213
58050002
 นายกนกพล  หลักบุญ
214
58050969
 นางสาววสุนันท์  นาคทิพย์
215
58051168
 นายอธิคม  สุ่มพันธ์
216
58090049
 นายกิตติ์รวี  อัครนันท์วินิช
217
58090054
 นายปฐมพงษ์  เอื้อสุขตระกูล
218
58090062
 นางสาวสุหทัย  ชนะบางแก้ว
219
58100020
 นางสาวชัญญานุช  ศรีสุข
220
58100021
 นายชาญ  อมรชัยประสิทธิ์
221
58100082
 นายภิเษก  จันทรัตน์
222
58100104
 นายวัชระวิชญ์  ดอนไพรพรม
223
59010105
 นายกานต์  ไกรเกตุ
224
59010199
 นายจิตวัต  ดงปารี
225
59010283
 นางสาวชนิตา  หาญศึก
226
59010822
 นายปรุฬห์ภัค  ศรีโสภา
227
59011046
 นางสาวภัสชนันภัคร  จึงจริยานนท์
228
59011050
 นายภาณุเดช  จารู
229
59011377
 นายสหกรณ์  กัลยาประสิทธิ์
230
59020254
 นางสาวอาทิตยา  แซ่ลิ้ม
231
59020319
 นายวงศกร  แซ่เจียง
232
59020372
 นางสาววรรณิดา  เวชอัศดร
233
59030202
 นายวรพัฒน์  รัดจางวาง
234
59040014
 นายกิติศักดิ์  ตั้งสุวรรณโสภิณ
235
59040101
 นางสาวธันยพร  กิ่งดอกไม้
236
59040158
 นางสาวพัชรินทร์  สีแจ้ง
237
59040200
 นางสาวรัชนีวรรณ  วรรณดี
238
59040241
 นายศุภกร  มีชื่น
239
59040486
 นางสาวนุสบา  การะพิทักษ์
240
59050008
 นางสาวกิตติมา  เอี่ยมวชิรกุล
241
59050059
 นายธโนดม  สุขสำเเดง
242
59050112
 นางสาวภูริชญา  คงสมจิตร์
243
59050155
 นายอมรเทพ  สืบพันธุ์โกย
244
59050197
 นายญาณวรุตม์  ปิยะพิมลสิทธิ์
245
59050223
 นายธนพล  ซื่อสัตย์นำเจริญ
246
59050272
 นางสาวภัทรวจี  คตะวงษ์
247
59050358
 นางสาวกาญจนวรรณ  บุดดา
248
59050575
 นางสาวบุษยมาศ  แสงนิล
249
59050714
 นางสาวปพิชญา  คำสอน
250
59051112
 นางสาวสุภารักษ์  บุญคำ
251
59051121
 นางสาวอัจฉรา  ตองติดรัมย์
252
59070158
 นางสาววิจิตราภรณ์  ทองเล็ก
253
59080023
 นางสาวทอฟ้า  บุญราศรี
254
59080103
 นางสาวแพรวพรรณ  พลกระจาย
255
59080129
 นางสาวอภิญญา  ตุระคะวินทร์
256
59090004
 นางสาวคณิศร  สืบสุยะ
257
59100209
 นางสาวชนม์นิภา  รัตนศึกษา
258
59100347
 นายอัฐพล  เบื้องสุวรรณ์
259
59110009
 นายเกียรติภูมิ  อ่ำน้อย
260
59120035
 นายพลกฤต  วัชรผลานนท์
261
59130015
 นายกษิดิศ  ตุณสุวรรณ
262
59130036
 นายศุภวิชญ์  อะนำกุล
263
59130043
 นายธนวัฒน์  ลายทอง
-