กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2558

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
51030129
 นางสาววรินธร  ทรงเกล้า
2
51030151
 นายฉลองรัฐ  วลิตวรางค์กูร
3
52010221
 นายชรัมภ์พล  ฟุ้งขจร
4
52020412
 นางสาวมธุติน  สวนสอน
5
52030181
 นายเอกสิทธิ์  เต็มพรเสถียร
6
52040386
 นางสาวศิริพร  สุนนท์
7
53011218
 นางสาวภัทรภร  ยอดวันดี
8
53011914
 นางสาวอัจฉรีย์  ณัฐวรพงศ์
9
53020366
 นายจักร์กฤษ์  พรหมชัยสิทธิ์
10
53040304
 นางสาวชนัลฎา  สุวรรณกาญจน์
11
53040567
 นายไพฑูรย์  จ้อยบำรุง
12
53050886
 นางสาววิชชุดา  คุณพรม
13
54010047
 นายกฤติณ  วงษ์ขจิตรเพ็ชร
14
54010160
 นายจตุพร  จันทสุรวงศ์
15
54010747
 นางสาวเบญจรัตน์  หอมหวล
16
54020119
 นายณัฐวัฒน์  คล้ายสุบรรณ์
17
54020247
 นางสาวสุชา  แย้มกลิ่น
18
54020274
 นายพีระนันท์  วิทิตกูล
19
54020504
 นายรัตนวรินทร์  จักษุอินทร์
20
54020521
 นางสาวศริยากร  หร่องปัจฉิม
21
54040010
 นายคณพศ  สายเพชร
22
54040035
 นางสาวธันย์ชนก  สอนสำแดง
23
54040193
 นายภาณุฌาญญ์  แม้นมินทร์
24
54040423
 นางสาวภาวินี  จันทวิมล
25
54040784
 นายวิชิต  สนิทนวล
26
54050020
 นายณัฐพล  เสนะโกวร
27
55010029
 นายกฤตกร  สำเภาพล
28
55010148
 นายจักรภัทร(ทุจริต)ต้องเก็บเงิน  อรรถาวร
29
55010196
 นายเจษฎา  จันทโสม
30
55010370
 นายณัฐพงศ์  เฟื่องฟอง
31
55010414
 นายณัฐิวุฒิ  ปิ่นทอง
32
55010803
 นายพงษ์ดนัย  หีตรัตน์
33
55010885
 นายพีระพัชร์  สุวิวัฒนภาดล
34
55010892
 นางสาวเพชรอมร  ชื่นอุรา
35
55010950
 นายภาสกร  ปะรักกะมานนท์
36
55011011
 นายยุทธศาสตร์  เจริญค้า
37
55011042
 นายรัฐศักดิ์  ตามเสรี
38
55011089
 นางสาววรัชยา  บุญช่วย
39
55011428
 นางสาวอมิตา  คุณประเสริฐกุล
40
55011468
 นายอาทิตย์  นิวาสธนชัย
41
55011469
 นายอาทิตย์  ยอดวงศ์ษา
42
55020330
 นางสาวนัชชา  โลนุชิต
43
55020379
 นายนวิน  หนูทอง
44
55020404
 นายวัชรพล  จันทร์วณิชพันธุ์
45
55020439
 นายพีรวัส  นามสง่า
46
55020450
 นายศิริศร  สุนทราภรณ์ชัย
47
55020501
 นางสาวธิดารัตน์  สุ่นจันทร์
48
55030139
 นางสาวณัฐนรี  แพรกรีฑาเวศน์
49
55030186
 นายอภิณัฐส์  ยกย่อง
50
55030187
 นายอภิมุข  วินิจฉัย
51
55030313
 นายพงศ์สิทธิ์  ห่านสุวรรณไพศาล
52
55030356
 นายอดิสรณ์  ศรีเกษม
53
55030379
 นางสาวณัฐธยาณ์  พรมวิเชียร
54
55030510
 นายต่อพงษ์  พูนลาภพันธ์
55
55030520
 นายนครินทร์  กลางหล้า
56
55030540
 นางสาวมินทร์ตรา  สันโสภา
57
55030545
 นายวรวัฒน์  เสนาฤทธิ์
58
55030574
 นายอุดมโชค  สิทธิศักดิ์
59
55040193
 นางสาวรัญชิดา  ทองชื่น
60
55040197
 นางสาวฤทัยชนก  นามวงศ์
61
55040212
 นายวันชัย  ทองเฟื้อง
62
55040219
 นายวิชัย  จันทร์เรือง
63
55040232
 นายศักดิ์ดา  ม่วงงาม
64
55040311
 นายอุกฤษฎ์  แสวงวงศ์
65
55040462
 นายณรงค์ชัย  มหามาตย์
66
55040556
 นายอภิชัย  ศุขโชติ
67
55040752
 นายสุทัศน์  แซ่เอี๊ยะ
68
55050225
 นายกึกก้อง  บุปผาวัลย์
69
55050416
 นายภานุวัฒน์  วิลาศ
70
55050527
 นางสาวอนัญญา  ไทยพิทักษ์
71
55050918
 นายณัฐเมธี  ตู้จินดา
72
55051104
 นางสาวธันย์สิตา  บุณยกาญจนารัตน์
73
55051458
 นางสาวแก่นสุพรรณ  ใจสุภาพ
74
55051597
 นางสาวรุ่งฤดี  แสงกล้า
75
55051795
 นางสาวรุ้งเพชร  โภชธิหรรษา
76
55070094
 นายยุทธพิชัย  ชาญนิตย์
77
55080111
 นายพีรพัฒน์  วิทูรปกรณ์
78
55080186
 นายรุ่งโรจน์  น่วมวิจิตร
79
55100082
 นางสาววิมลมาศ  แตงหอม
80
56010221
 นายเจนณรงค์  กุ่ยสาคร
81
56011080
 นางสาววราภรณ์  โชติรัตนศักดิ์
82
56020280
 นายอติรุจ  ผาอ่อน
83
56020286
 นายเจษฎา  กลิ่นดอกเเก้ว
84
56020391
 นายวรัญญู  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
85
56020401
 นายศุภณัฏฐ์  ฐานุพลพัฒน์
86
56020458
 นายอุ้มบุญ  รัตนพงศ์ธระ
87
56020480
 นายฉัตรมงคล  เครือสอน
88
56020511
 นายธนาตย์  เมฆน้อย
89
56020570
 นายศุภเกษม  ปิ่นทองดี
90
56030393
 นายณัฐศรัณย์  อำรุงแคว้น
91
56030417
 นายพงศธร  พรมมงคล
92
56030418
 นางสาวพรทิพา  กุลพรอานนท์
93
56030540
 นายรัชชานนท์  สุขเกษม
94
56030543
 นายวรวงศ์  วงเวียน
95
56030660
 นางสาวอารียา  หอมจันทร์
96
56040111
 นางสาวตะวัน  จันทิมาธร
97
56040144
 นางสาวนพมาศ  ศรีบัวลา
98
56040346
 นางสาวอมาวศรี  คชมณี
99
56040505
 นายธนทัต  เดิมธรณินทร์
100
56040549
 นางสาวลักษณา  นามสอน
101
56040615
 นายนิติภูมิ  อะเวลา
102
56051346
 นายปรีชา  คชฤทธิ์
103
56051423
 นางสาวอาภัสรา  ใจเขียว
104
56051428
 นางสาวอิสริยา  ฉ่องสวนอ้อย
105
56080022
 นางสาวนภาพร  โพธิ์ทอง
106
56080088
 นางสาวณัฐชยา  ข้อยุ้น
107
56080122
 นางสาวศุภักษร  พุทธสุวรรณ์
108
56080150
 นายคเณศณัฏฐ์  ผริตเดชศิริกุล
109
56100001
 นางสาวกตัญญุตา  บุญเกิด
110
56100027
 นายธนโชติ  ภูเจริญ
111
57010002
 นางสาวกชกร  ศรียะวงษ์
112
57010635
 นายธีรวัฒน์  ปาติปา
113
57011452
 นายอติภัท  สร้อยทอง
114
57011548
 นายอิสรา  สิริกุล
115
57020408
 นางสาวภิญญาพัชร์  ปัทมรัฐจิรนนท์
116
57030257
 นางสาวกุลภาภร  แต้มพุดซา
117
57030324
 นายโสภณ  พุ่มพวง
118
57030383
 นางสาวภัทราสรณ์  เกียรติญศักดิ์
119
57030393
 นางสาวรุ่งนภา  นาคเจริญ
120
57040019
 นายกิตติศักดิ์  จูมเกตุ
121
57040106
 นางสาวนันถวัลย์  หงษ์สิงห์
122
57040173
 นางสาวรุ่งทิวา  ปัสสาวัฒนะ
123
57040185
 นางสาววัชราภรณ์  บุญรอด
124
57040232
 นางสาวสุพัตรา  ประดิษฐ
125
57040404
 นายสุริยะฤทธิ์  สายงาม
126
57050241
 นายธนพัฒน์  สายสุนทรวัฒนา
127
57050277
 นายปวิช  แสงชัน
128
57050365
 นางสาวอารีรัตน์  มีเทียม
129
57050413
 นางสาวณัฐศิริ  สุรวิทย์ธรรมะ
130
57050885
 นางสาวรุซดา  นิและ
131
57051178
 นายศุภณัฐ  แสงพงศานนท์
132
57070100
 นายวงศกร  เทศยรัตน์
133
57090025
 นายโภคกร  พรมณีรัตน
134
57110019
 นายเตชิต  กุลบูรณะพงศ์
135
58010552
 นายธนินทร์  ฐานะโสภณ
136
58010600
 นายธีรภพ  คำเมือง
137
58010736
 นายปรัชญา  เลิศประเสริฐ
138
58011000
 นางสาวมณฑิตา  บุญตาแสง
139
58011172
 นายวิสรุจน์  โชคเจริญธนะวัฒน์
140
58020064
 นางสาวสราฬีร์  ช่างปั้น
141
58020185
 นางสาวจินดาหรา  ยิ้มถนอม
142
58020270
 นางสาวณัฐนิช  ธานีรัตน์
143
58020281
 นายภัทรพงษ์  กิจบุตร
144
58020445
 นายจิรวัฒน์  คิดชอบ
145
58020525
 นายวนสณฑ์  ลักขษร
146
58030012
 นายชนกนันท์  เอกอุดมพงศ์
147
58030390
 นางสาววิรัลยุพา  ชัยพฤกษาทรัพย์
148
58030391
 นางสาววิลาสินี  ทองกัน
149
58040025
 นางสาวกิตติยา  ศรีหอมชัย
150
58040093
 นางสาวทิพวรรณ  อาจนา
151
58040162
 นางสาวพรทิพย์  ธีรภัทรเวช
152
58040278
 นายอภิสิทธิ์  อันพิมพ์
153
58050145
 นางสาววราวรรณ์  เชื้อกสิกรรม
154
58050508
 นางสาวพรนัทชา  แสนดวง
155
58050602
 นางสาวชไมพร  ชูเจริญ
156
58050673
 นางสาวรัญชิดา  ศรีวิเชียร
157
58050717
 นางสาวคณิศร  ทรัพย์มาก
158
58051254
 นางสาวนุชนภา  ปิยภูริสกุล
159
58051286
 นางสาวภริตพร  ศิริปรุ
160
58070094
 นายพฤหัส  พิกุลไสว
161
58080228
 นายกิตติศักดิ์  ดำรงค์ชัยแสงมณี
-