กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2556

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
49050999
 นายดนัย  อนุรักษ์
2
50020306
 นางสาวเกตุมาลา  เมธาวี
3
50030099
 นางสาวกุลกรแก้ว  ลิขิตธีระกุล
4
50030114
 นายธีระ  ขำสวัสดิ์
5
50040476
 นางสาวศรัญญา  หน้างาม
6
50070010
 นายอติคุณ  คงชม
7
51020146
 นางสาวกานต์รวี  ตั้งกิตติมศักดิ์
8
51020320
 นางสาวจีรวัสส์  ธันวรักษ์กิจ
9
51030101
 นางสาวจันทิมา  นาคย่านยาว
10
51030321
 นางสาวนันท์นภัส  วงษ์สุวรรณ
11
52010225
 นางสาวชลธิชา  คำชำนาญ
12
52030144
 นางสาวเกสรา  กลีบเมฆ
13
52030165
 นางสาววรัญญา  สุดาพาสุข
14
52040139
 นายชัชวาล  บุ้งทอง
15
52090012
 นายทักษ์ดนัย  ทองศรี
16
53011913
 นายอังคาร  อินทรภักดี
17
53020359
 นายเอกสิทธิ์  เตรียมตั้ง
18
53020412
 นางสาวจินตหรา  แก้วมาลัยทิพย์
19
53020453
 นายนันทชัย  วิวิธศิริ
20
53020501
 นายสิทธิเกียรติ  ศรีดารานนท์
21
53035003
 นางสาวเกล้าเกศา  กำพุทธ
22
53035048
 นายทวีศักดิ์  ขุนประเสริฐ
23
53040485
 นางสาวสุภาวดี  นฤนาทโสภานนท์
24
53040541
 นายทัศนะ  พิมพ์ประชา
25
53050521
 นางสาววราภรณ์  บัวใบศรี
26
53050879
 นายวรวีร์  พิชิตพันธ์พงศ์
27
53090002
 นางสาวกานต์พิชชา  อินทร์เอี่ยม
28
53090003
 นายเกียรติศักดิ์  บุญตา
29
53090004
 นายจรณะ  มโนธรรมรักษา
30
53090007
 นายชินวัฒน์  ดานาคแก้ว
31
53090015
 นายธีรภัทร  คำเมือง
32
53090016
 นายนพกร  กาญจนสินิทธ์
33
53090017
 นายนพพร  กิตติประเสริฐ
34
53090019
 นางสาวปัถยา  พรหมชีหมุน
35
53090021
 นายพีรณัฐ  ฟูพงศ์ศิริพันธ์
36
53090022
 นายภุชงค์  พุ่มบุญทริก
37
53090023
 นางสาววรินทร์พร  บุญประถัมภ์
38
53090027
 นายอนนท์  ปุราชกา
39
53090031
 นางสาวอิสราภรณ์  โฆษิตเบ็ญจพล
40
54020119
 นายณัฐวัฒน์  คล้ายสุบรรณ์
41
54020373
 นายสันทัด  ประเสริฐ
42
54020441
 นายณัฐวุฒิ  ดวงภมร
43
54020491
 นางสาวเพียงพิมพ์  ถนอมสุข
44
54020499
 นางสาวมณีรัตน์  แก่นภูเขียว
45
54030197
 นางสาวนฤมล  เจียมแพ
46
54040287
 นางสาวสิริครินทร์  พูลเอก
47
54050020
 นายณัฐพล  เสนะโกวร
48
54080159
 นายจตุพล  แสนทวีสุข
49
54090005
 นายเกรียงไกร  พันธ์จันทร์
50
54090007
 นายเจริญ  ฉวีจันทร์
51
54090013
 นายธนบดินทร์  สอนเสริม
52
54090014
 นายธนพล  อุควงศ์เสรี
53
54090016
 นายนัฐพล  เจริญกิจกำจร
54
54090018
 นางสาวปุณยนุช  พุทธรักษ์
55
54090020
 นายปรัชยุทธ  นุชกำแหง
56
54090031
 นายศุภณัฐ  เอื้องศิริรัตน์
57
54090033
 นายอนุรุธ  บุญขวัญ
58
54090039
 นายจงกล  หย่างไพบูลย์
59
54100011
 นางสาวเกศราภรณ์  เจริญชนม์
60
55011340
 นางสาวสุธาสินี  นุ่นชื่น
61
55020496
 นายธนากร  คุ้มภัย
62
55030124
 นางสาวกิ่งกมล  รอดย้อย
63
55040057
 นายชิตพงศ์  พลซา
64
55040291
 นายอภิสิทธิ์  ย่องเหล่ายูง
65
55040450
 นางสาวเครื่องเงิน  พัฒนกุลดี
66
55040498
 นางสาวปีย์วรา  ชูศรี
67
55040518
 นางสาวละอองดาว  ประสมมูล
68
55050433
 นายเกล้า  เขียนนุกูล
69
55051316
 นายน้ำมนต์  ฤทธิ์มาก
70
55051753
 นางสาวพิลาสินี  เกิดยอด
71
55080170
 นางสาวประภาศิริ  คุ้มได้อยู่
72
55090008
 นายเกียรติศักดิ์  เกษรบัว
73
55090045
 นายวิศรุต  พุ่มอินทร์
74
56010086
 นายกิตติพงศ์  สูรเจตพหลกุล
75
56010096
 นางสาวกิติยา  ลี้จินดา
76
56020196
 นายธีรนาถ  ก่อมงคลกูล
77
56020514
 นางสาวธารินี  ชนะพาล
78
56020564
 นายศรราม  ราชรักษ์
79
56030347
 นายสมพงษ์  เกตุไทย
80
56030461
 นายอัครเดช  คำสิงหา
81
56040447
 นางสาวศิริรัตน์  สงกระโทก
82
56050435
 นางสาวกมลพร  ชัยศาสตร์
83
56051150
 นายธนวัฒน์  ซึ้งหทัย
84
56051166
 นางสาวปวีณา  นิลประพัฒ
85
56051378
 นายวรลภย์  ชื่นชูศรี
86
56090021
 นายสัณหวัชร์  เตาเงิน
87
56090028
 นายแทนคุณ  สุริยนนท์รินท์
88
56090044
 นายภูริวัฒน์  ขันติวิริยะ
89
56090049
 นางสาวสุรภี  วรรณนภากุล
-