กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2557

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

2. หลังจากที่ชำระเงินกับทางธนาคารแล้วให้นักศึกษานำใบนำฝากเงินติดต่อการคลังชั้น 1 ในวันอังคารและศุกร์
หรือติดต่องานการคลังชั้น 3 ในวัน จันทร์-พุธ-พฤหัสบดี

3. หลังจากที่ติดต่องานการคลังแล้วให้นำศึกษาติดต่อสำนักทะเบียน ช่อง 3

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
50010132
 นายกิตติโสภณ  เพชรรัตน์
2
50010897
 นายปรเมศวร์  คำจันทร์
3
50011252
 นายยุทธนา  กล่ำพระบุตร
4
50020306
 นางสาวเกตุมาลา  เมธาวี
5
50030099
 นางสาวกุลกรแก้ว  ลิขิตธีระกุล
6
50030114
 นายธีระ  ขำสวัสดิ์
7
50040476
 นางสาวศรัญญา  หน้างาม
8
51010013
 นายกรณ์ทรงพล  ตรางา
9
51010339
 นายฐาปนนท์  สถาพรตันติกุล
10
51010860
 นายยศพนธ์ธรณ์  ตันชนะศักดิ์
11
51020254
 นางสาวธีราพร  วิเศษวงษา
12
51040087
 นายวิภูษิต  วามะลุน
13
51040097
 นายสมัชชา  สิงหเสนี
14
51040512
 นายคมกฤช  นาคกลั่น
15
52010221
 นายชรัมภ์พล  ฟุ้งขจร
16
52020342
 นายกันต์ศักดิ์  สุระกุล
17
52020437
 นางสาวศศิกาญจน์  ตันสกุล
18
52030181
 นายเอกสิทธิ์  เต็มพรเสถียร
19
52040240
 นางสาวเกษมวนัส  ศรสวรรค์
20
52040386
 นางสาวศิริพร  สุนนท์
21
53010038
 นายกฤตชัย  แหละเหล่าปราชญ์
22
53010113
 นายกิตติพงศ์  ชยุติรัตน์
23
53010772
 นายนครินทร์  แก้วศรีงาม
24
53011759
 นางสาวกชนิภา  มณีวรรณ
25
53020217
 นางสาวรติ  คำเงิน
26
53020267
 นายภัทรดนัย  นิลวงศ์
27
53020328
 นางสาวณธษา  ดิษบรรจง
28
53020469
 นายพีรชัย  พรดิลกรัตน์
29
53020488
 นายวิษณุ  ลิขิตสถาพร
30
53030257
 นางสาวธัญธิดา  ธเนศวาณิชย์
31
53040117
 นางสาวอริสรา  ไชยกิตติวุฒิ
32
53040277
 นางสาวมรกต  แย้มดี
33
53050113
 นางสาวศศินพร  ศรีสมมาตรวนิช
34
53050621
 นายณัฐภัทร  เร่งรัด
35
53050685
 นายพิเชษฐ์  โนรี
36
53050879
 นายวรวีร์  พิชิตพันธ์พงศ์
37
53050886
 นางสาววิชชุดา  คุณพรม
38
53080107
 นายพงษ์สม  ปัจโจปการกิจ
39
54010011
 นางสาวกมลชนก  บุญพรมอ่อน
40
54010074
 นายกวิล  ปิยจริยากุล
41
54010160
 นายจตุพร  จันทสุรวงศ์
42
54010373
 นายณรงค์ศักดิ์  เลืองยวี
43
54010657
 นายนพเก้า  แซ่ลี้
44
54010699
 นายวรวิทย์  สุวรรณา
45
54010747
 นางสาวเบญจรัตน์  หอมหวล
46
54010995
 นายภานุวัฒน์  แซ่กั่ว
47
54011018
 นายภูวริทธิ์  วิศรียา
48
54011040
 นายเมธี  ธีรปัญญาภรณ์
49
54011135
 นายวรวุฒิ  นครเนียม
50
54011168
 นายวสุพล  พิพัฒนบัญชา
51
54011240
 นายศรณ์ธนกัญช์  พรศิริเกียรติ
52
54020119
 นายณัฐวัฒน์  คล้ายสุบรรณ์
53
54020301
 นางสาวธิษณา  ศักดิ์ธรรมเจริญ
54
54020313
 นายเมธัส  แสงแก้ว
55
54020330
 นายสิรภพ  ขำอาจ
56
54020366
 นายวรัญชัย  ปลอดกระโทก
57
54020371
 นายศานิต  เทียมเพ็ง
58
54020375
 นายเอกพล  แหวนทองคำ
59
54020399
 นางสาวรัชดา  คงทอง
60
54020414
 นางสาวแสงระวี  เรืองนก
61
54020423
 นางสาวจรุงลักษณ์  เจนประดิษฐ์วงศ์
62
54020468
 นายปนิพันธ์  จันทร์วิบูลย์
63
54020492
 นางสาวแพรวพรรณ  เสือแก้ว
64
54020519
 นายวุฒิชัย  ไมอินทร์
65
54020521
 นางสาวศริยากร  หร่องปัจฉิม
66
54020525
 นายสนธยา  ถิ่นนา
67
54020529
 นางสาวสายป่าน  ชื่นใจ
68
54030101
 นายเชิดพงษ์  ชมภูราช
69
54030175
 นางสาวชวลี  เตศิริ
70
54030224
 นายวรุต  จริต้น
71
54030310
 นางสาวสติกาล  พลธรรม
72
54040022
 นางสาวณัฏฐา  บุญช่วย
73
54040159
 นายธนวัฒน์  สุวรรณอำไพ
74
54040170
 นายนันทวิทย์  บำรุงศิลป์
75
54040172
 นางสาวนุซรา  พุทธสมบัติ
76
54040174
 นางสาวบริมาศ  วงค์ชัยชนะ
77
54040209
 นายวิโรจน์  อุไรสกุล
78
54040215
 นายศุภชัย  ศรีภุมมา
79
54040259
 นางสาวนิภาวรรณ  แถบทอง
80
54040334
 นายวิศณุพร  หนุนกระโทก
81
54040459
 นางสาวสุกัญญา  เหนือเน้า
82
54040609
 นายกษิดิศ  โกมลสิงห์
83
54040655
 นางสาวกวีณา  วีระชาลี
84
54040661
 นางสาวขวัญชนก  บัวขาว
85
54040710
 นายสิรภพ  สุขสันติ์สกุล
86
54040724
 นางสาวกรัณฑรัตน์  โต๊ะการิม
87
54050004
 นางสาวขวัญสิริ  รื่นวงษา
88
54050009
 นายจิรพัฒน์  ลิ้มธนะกุล
89
54050023
 นางสาวณิศาชล  บุบผา
90
54050111
 นางสาวอังคณา  ขำศิริรัตน์
91
54050119
 นางสาวกฤศริล  ตัญศิริ
92
54050146
 นางสาวจิราภรณ์  อินสว่าง
93
54050351
 นายกิตติชัย  ชัยทวีวัฒน์
94
54050508
 นางสาวชิดชนก  ใจคุ้มเก่า
95
54050554
 นางสาวปิยพร  ศรีสิงห์
96
54050586
 นายลิขิต  ศรีแก้ว
97
54050739
 นายยศสรัล  รัตนมงคล
98
54050780
 นางสาวสุธีรา  จุขุนทด
99
54051207
 นางสาวธัญญา  เทศประยูร
100
54051225
 นายปวรปรัชญ์  ปัญญาวัน
101
54080021
 นายชาญณรงค์  ชวดคำ
102
54080118
 นางสาวพิสุทธิ์  ภู่จินดาตระกูล
103
54080189
 นางสาวพชรี  กาติ๊บ
104
54090014
 นายธนพล  อุควงศ์เสรี
105
54090018
 นางสาวปุณยนุช  พุทธรักษ์
106
54090020
 นายปรัชยุทธ  นุชกำแหง
107
54100081
 นางสาวรุจิกาญจน์  วรกิจปฐมพงศ์
108
55010029
 นายกฤตกร  สำเภาพล
109
55010207
 นายฉัตรบุรินทร์  นงนุช
110
55010661
 นางสาวน้ำใจ  แก้วกลาง
111
55010885
 นายพีระพัชร์  สุวิวัฒนภาดล
112
55010892
 นางสาวเพชรอมร  ชื่นอุรา
113
55010950
 นายภาสกร  ปะรักกะมานนท์
114
55011011
 นายยุทธศาสตร์  เจริญค้า
115
55011289
 นายสันติ  คล่องคนา
116
55011428
 นางสาวอมิตา  คุณประเสริฐกุล
117
55011469
 นายอาทิตย์  ยอดวงศ์ษา
118
55020218
 นายนรวิชญ์  ฤทธิจันทร์
119
55020333
 นางสาวบุญพิศุทธ์  อธิปัตยกุล
120
55020378
 นางสาวนวชน  ก้อนเชื้อรัตน์
121
55020379
 นายนวิน  หนูทอง
122
55020518
 นางสาวปิรัญญา  เตี้ยมวาด
123
55030139
 นางสาวณัฐนรี  แพรกรีฑาเวศน์
124
55030221
 นายธนิก  สุวรรณหงส์กุล
125
55030235
 นายพงษ์ทรัพย์  แตงเที่ยง
126
55030303
 นางสาวนันทิชา  ทัพทวี
127
55030313
 นายพงศ์สิทธิ์  ห่านสุวรรณไพศาล
128
55030356
 นายอดิสรณ์  ศรีเกษม
129
55030510
 นายต่อพงษ์  พูนลาภพันธ์
130
55030520
 นายนครินทร์  กลางหล้า
131
55030545
 นายวรวัฒน์  เสนาฤทธิ์
132
55030574
 นายอุดมโชค  สิทธิศักดิ์
133
55040108
 นางสาวนันทนา  เสนจันทร์ฒิไชย
134
55040125
 นางสาวปวรรณรัตน์  วงษ์ที
135
55040202
 นางสาววรรณภา  เสนาชัย
136
55040212
 นายวันชัย  ทองเฟื้อง
137
55040219
 นายวิชัย  จันทร์เรือง
138
55040223
 นายวิริยพงศ์  สิทธิชัย
139
55040224
 นางสาววิไลวรรณ  พิมหงษา
140
55040237
 นายศิวกร  คำทอง
141
55040534
 นางสาวศศิธร  พวงทอง
142
55040752
 นายสุทัศน์  แซ่เอี๊ยะ
143
55050033
 นางสาวจุฑามาส  คีรีนิล
144
55050425
 นายยศพัทธ์  แดงวิจิตรตระการ
145
55050918
 นายณัฐเมธี  ตู้จินดา
146
55051458
 นางสาวแก่นสุพรรณ  ใจสุภาพ
147
55090008
 นายเกียรติศักดิ์  เกษรบัว
148
55100083
 นางสาววิลาวัลย์  ชูรวง
149
55110055
 นายอนาวิล  เจะปอ
150
56010248
 นางสาวชนันธร  จุฑากรรัตน์
151
56010296
 นายชัยวัฒน์  บุระพวง
152
56010512
 นายธนโชติ  อิทธิศิลป
153
56010748
 นางสาวปาณิศา  บุญไสย
154
56020372
 นายปฏิพล  ทีฆายุวัฒน์
155
56020387
 นายภูเบศ  กันเที่ยง
156
56020401
 นายศุภณัฏฐ์  ฐานุพลพัฒน์
157
56020458
 นายอุ้มบุญ  รัตนพงศ์ธระ
158
56020581
 นายอธิวัฒน์  โซ๊ะประสิทธิ์
159
56030393
 นายณัฐศรัณย์  อำรุงแคว้น
160
56030593
 นางสาวณัฐณิชา  นัยศิริ
161
56030596
 นายเตชะ  นาถพรายพันธุ์
162
56040462
 นางสาวอติกานต์  พิทักษ์โสภณ
163
56040540
 นายภาณุวัฒน์  เทิดเอื้อกุล
164
56040615
 นายนิติภูมิ  อะเวลา
165
56050150
 นายสิรพล  เกกีงาม
166
56050629
 นางสาวสิริรัตน์  อู่วัฒนสมบัติ
167
56050866
 นางสาวเปรมกมล  พรหมอินทร์
168
56051241
 นายอภิสิทธิ์  จิหมาด
169
56080102
 นางสาวพร้อมพร  จิรชาญชัย
170
56080150
 นายคเณศณัฏฐ์  ผริตเดชศิริกุล
171
56080156
 นางสาวณหทัย  พินิวัฒน์สุนทร
172
56080246
 นางสาวเบญญา  สาระศาลิน
173
56100001
 นางสาวกตัญญุตา  บุญเกิด
174
57010055
 นางสาวกัณฐิกา  พัดพรม
175
57010082
 นางสาวกำไลทอง  มูลจันที
176
57010462
 นายณัฐวัฒน์  เซี่ยงฉิน
177
57010585
 นายธนาธิป  ตรั่นวัน
178
57010731
 นายปพนพัชร์  จารุฐิติพันธุ์
179
57010905
 นางสาวพิมน้ำเพชร  แม่น้ำ
180
57011025
 นางสาวเมธาวี  วิบูลย์ชาติ
181
57011120
 นายวริทธิ์นันท์  ฉิมน้อย
182
57011526
 นายอัฑฒ์  ไชยพฤทธิ์โชต
183
57020156
 นางสาวสรัลชนา  จันทรงสกุล
184
57020237
 นางสาวสุดารัตน์  พิพัฒน์พัลลภ
185
57020275
 นายสถาพร  รักสกุล
186
57020287
 นางสาวจิทกาญจน์  ตาลทอง
187
57020461
 นายทรงเกียรติ  หนูริน
188
57030212
 นายยุทธจักร  โพธิ์เกตุ
189
57030324
 นายโสภณ  พุ่มพวง
190
57030336
 นางสาวจิตสุภา  อิสรานนท์
191
57030410
 นายสุริยะพันธุ์  สุยะพงษ์
192
57030528
 นางสาวปาวียา  เอมอ่อน
193
57040110
 นายนิติพงษ์  จันทะมาตร
194
57040136
 นางสาวพชรพร  นิลพลอยเพชร
195
57040186
 นางสาววัสสาน์  นิลระตะ
196
57040209
 นางสาวศุภนิดา  ขุนนนท์
197
57040232
 นางสาวสุพัตรา  ประดิษฐ
198
57040369
 นายดลยฤทธิ์  มาลา
199
57040440
 นางสาววนารินทร์  ยินดีสุข
200
57040476
 นายเนติพงษ์  คำน้อย
201
57040560
 นางสาวมัณฑนา  สืบกลั่น
202
57050184
 นายกิตติพศ  ดาวขนอน
203
57050186
 นายเกียรติชัย  เลิศรุ่งวิเชียร
204
57050560
 นางสาวอันนา  วอทอง
205
57050768
 นายสรธร  รัตนาภินันท์
206
57050927
 นางสาวกมลชนก  บุญเขื่อง
207
57051083
 นายจิรศักดิ์  วงศ์คง
208
57051164
 นางสาววรางคณา  มาสุข
209
57070092
 นางสาวภาพย์ตะวัน  ล่องหลง
210
57070100
 นายวงศกร  เทศยรัตน์
211
57080092
 นางสาวณัฐจรีย์  ปรุงวนิชพงษ์
212
57110019
 นายเตชิต  กุลบูรณะพงศ์
-