กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2557

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

2. หลังจากที่ชำระเงินกับทางธนาคารแล้วให้นักศึกษานำใบนำฝากเงินติดต่อการคลังชั้น 1 ในวันอังคารและศุกร์
หรือติดต่องานการคลังชั้น 3 ในวัน จันทร์-พุธ-พฤหัสบดี

3. หลังจากที่ติดต่องานการคลังแล้วให้นำศึกษาติดต่อสำนักทะเบียน ช่อง 3

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
50030099
 นางสาวกุลกรแก้ว  ลิขิตธีระกุล
2
50030114
 นายธีระ  ขำสวัสดิ์
3
50040476
 นางสาวศรัญญา  หน้างาม
4
51010339
 นายฐาปนนท์  สถาพรตันติกุล
5
51020254
 นางสาวธีราพร  วิเศษวงษา
6
51040087
 นายวิภูษิต  วามะลุน
7
52020437
 นางสาวศศิกาญจน์  ตันสกุล
8
53011759
 นางสาวกชนิภา  มณีวรรณ
9
53050113
 นางสาวศศินพร  ศรีสมมาตรวนิช
10
53050886
 นางสาววิชชุดา  คุณพรม
11
54010011
 นางสาวกมลชนก  บุญพรมอ่อน
12
54020521
 นางสาวศริยากร  หร่องปัจฉิม
13
54020525
 นายสนธยา  ถิ่นนา
14
54030425
 นางสาวพรรณนิภา  เหลาทอง
15
54040193
 นายภาณุฌาญญ์  แม้นมินทร์
16
54040215
 นายศุภชัย  ศรีภุมมา
17
54040259
 นางสาวนิภาวรรณ  แถบทอง
18
55010207
 นายฉัตรบุรินทร์  นงนุช
19
55011469
 นายอาทิตย์  ยอดวงศ์ษา
20
55020518
 นางสาวปิรัญญา  เตี้ยมวาด
21
55040308
 นายอานนท์  ศรีแม้นม่วง
22
56010748
 นางสาวปาณิศา  บุญไสย
23
56030593
 นางสาวณัฐณิชา  นัยศิริ
24
56040462
 นางสาวอติกานต์  พิทักษ์โสภณ
25
56040615
 นายนิติภูมิ  อะเวลา
26
56051241
 นายอภิสิทธิ์  จิหมาด
27
57010055
 นางสาวกัณฐิกา  พัดพรม
28
57010082
 นางสาวกำไลทอง  มูลจันที
29
57010585
 นายธนาธิป  ตรั่นวัน
30
57010905
 นางสาวพิมน้ำเพชร  แม่น้ำ
31
57011025
 นางสาวเมธาวี  วิบูลย์ชาติ
32
57011526
 นายอัฑฒ์  ไชยพฤทธิ์โชต
33
57020156
 นางสาวสรัลชนา  จันทรงสกุล
34
57020275
 นายสถาพร  รักสกุล
35
57020461
 นายทรงเกียรติ  หนูริน
36
57030212
 นายยุทธจักร  โพธิ์เกตุ
37
57030336
 นางสาวจิตสุภา  อิสรานนท์
38
57040110
 นายนิติพงษ์  จันทะมาตร
39
57040136
 นางสาวพชรพร  นิลพลอยเพชร
40
57040209
 นางสาวศุภนิดา  ขุนนนท์
41
57040560
 นางสาวมัณฑนา  สืบกลั่น
42
57050560
 นางสาวอันนา  วอทอง
43
57050868
 นางสาวภัสสรา  คุณปิติชลาธาร
44
57051164
 นางสาววรางคณา  มาสุข
45
57070092
 นางสาวภาพย์ตะวัน  ล่องหลง
46
57070100
 นายวงศกร  เทศยรัตน์
-