กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2557

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

2. หลังจากที่ชำระเงินกับทางธนาคารแล้วให้นักศึกษานำใบนำฝากเงินติดต่อการคลังชั้น 1 ในวันอังคารและศุกร์
หรือติดต่องานการคลังชั้น 3 ในวัน จันทร์-พุธ-พฤหัสบดี

3. หลังจากที่ติดต่องานการคลังแล้วให้นำศึกษาติดต่อสำนักทะเบียน ช่อง 3

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
50030099
 นางสาวกุลกรแก้ว  ลิขิตธีระกุล
2
50030114
 นายธีระ  ขำสวัสดิ์
3
50040476
 นางสาวศรัญญา  หน้างาม
4
51010339
 นายฐาปนนท์  สถาพรตันติกุล
5
51020176
 นายปรัศนีย์  มั่นใจอารย์
6
51020254
 นางสาวธีราพร  วิเศษวงษา
7
51040087
 นายวิภูษิต  วามะลุน
8
51040097
 นายสมัชชา  สิงหเสนี
9
51040512
 นายคมกฤช  นาคกลั่น
10
52020437
 นางสาวศศิกาญจน์  ตันสกุล
11
53010113
 นายกิตติพงศ์  ชยุติรัตน์
12
53010772
 นายนครินทร์  แก้วศรีงาม
13
53011759
 นางสาวกชนิภา  มณีวรรณ
14
53020422
 นายไชยันต์  นิลบล
15
53030046
 นางสาวสุชาดา  สุริวงษ์
16
53030257
 นางสาวธัญธิดา  ธเนศวาณิชย์
17
53040117
 นางสาวอริสรา  ไชยกิตติวุฒิ
18
53040277
 นางสาวมรกต  แย้มดี
19
53050113
 นางสาวศศินพร  ศรีสมมาตรวนิช
20
53050886
 นางสาววิชชุดา  คุณพรม
21
54010011
 นางสาวกมลชนก  บุญพรมอ่อน
22
54010598
 นายธรรมชาติ  วงศ์รัตนมนตรี
23
54010747
 นางสาวเบญจรัตน์  หอมหวล
24
54010995
 นายภานุวัฒน์  แซ่กั่ว
25
54011240
 นายศรณ์ธนกัญช์  พรศิริเกียรติ
26
54011301
 นายศุภสิทธิ์  เนื่องจำนงค์
27
54020119
 นายณัฐวัฒน์  คล้ายสุบรรณ์
28
54020313
 นายเมธัส  แสงแก้ว
29
54020350
 นางสาวเนตรหทัย  ชนะจน
30
54020366
 นายวรัญชัย  ปลอดกระโทก
31
54020399
 นางสาวรัชดา  คงทอง
32
54020414
 นางสาวแสงระวี  เรืองนก
33
54020423
 นางสาวจรุงลักษณ์  เจนประดิษฐ์วงศ์
34
54020439
 นายณัฐพล  แก้วเกิด
35
54020441
 นายณัฐวุฒิ  ดวงภมร
36
54020454
 นายธีรพงศ์  เผือกฉุย
37
54020468
 นายปนิพันธ์  จันทร์วิบูลย์
38
54020492
 นางสาวแพรวพรรณ  เสือแก้ว
39
54020504
 นายรัตนวรินทร์  จักษุอินทร์
40
54020521
 นางสาวศริยากร  หร่องปัจฉิม
41
54020525
 นายสนธยา  ถิ่นนา
42
54020529
 นางสาวสายป่าน  ชื่นใจ
43
54030047
 นางสาวอัญญาทิพย์  ศุภธนสินเขษม
44
54030124
 นางสาวไพริน  แย้มสาย
45
54030138
 นางสาวศศิธร  กาทอง
46
54030175
 นางสาวชวลี  เตศิริ
47
54030333
 นางสาวกนกวรรณ  จำศิล
48
54030343
 นางสาวกิตติรัตน์  หิรัญประเสริฐ
49
54030425
 นางสาวพรรณนิภา  เหลาทอง
50
54030453
 นางสาววัชรีภรณ์  สีอ่อน
51
54030492
 นายอรรถพล  ลูกเมือง
52
54040022
 นางสาวณัฏฐา  บุญช่วย
53
54040170
 นายนันทวิทย์  บำรุงศิลป์
54
54040193
 นายภาณุฌาญญ์  แม้นมินทร์
55
54040215
 นายศุภชัย  ศรีภุมมา
56
54040235
 นางสาวอรพรรณ  ต่างจรูญ
57
54040259
 นางสาวนิภาวรรณ  แถบทอง
58
54040402
 นางสาวนารีพร  กรรนิกา
59
54040627
 นางสาวพัชรินทร์  ระย้าย้อย
60
54040655
 นางสาวกวีณา  วีระชาลี
61
54040661
 นางสาวขวัญชนก  บัวขาว
62
54040685
 นายนิคม  จูแจ่ม
63
54050023
 นางสาวณิศาชล  บุบผา
64
54050111
 นางสาวอังคณา  ขำศิริรัตน์
65
54050897
 นายนราธร  เฒ่าอุดม
66
54100081
 นางสาวรุจิกาญจน์  วรกิจปฐมพงศ์
67
55010081
 นายกำพล  ฉายประสาท
68
55010192
 นายเจตน์สฤษฎิ์  อึงรัตนากร
69
55010207
 นายฉัตรบุรินทร์  นงนุช
70
55010427
 นายดาบชน  รอดภัย
71
55010606
 นายนพดล  ธีรวัฒนเศรษฐ์
72
55011016
 นายรณชัย  ภูถินโคก
73
55011428
 นางสาวอมิตา  คุณประเสริฐกุล
74
55011469
 นายอาทิตย์  ยอดวงศ์ษา
75
55011475
 นางสาวอารยา  ฤทัยธนานนท์
76
55020003
 นายกษิดิศ  ระวังชื่อ
77
55020255
 นางสาวสมฤดี  แก้วรากมุข
78
55020302
 นายกานต์  จันทรมาศ
79
55020379
 นายนวิน  หนูทอง
80
55020518
 นางสาวปิรัญญา  เตี้ยมวาด
81
55030135
 นางสาวฐิตารีย์  ภูวนาถศรัณญา
82
55030221
 นายธนิก  สุวรรณหงส์กุล
83
55030235
 นายพงษ์ทรัพย์  แตงเที่ยง
84
55030290
 นางสาวณัฐธิดา  สุ่มทา
85
55030356
 นายอดิสรณ์  ศรีเกษม
86
55030520
 นายนครินทร์  กลางหล้า
87
55040212
 นายวันชัย  ทองเฟื้อง
88
55040219
 นายวิชัย  จันทร์เรือง
89
55040223
 นายวิริยพงศ์  สิทธิชัย
90
55040224
 นางสาววิไลวรรณ  พิมหงษา
91
55040308
 นายอานนท์  ศรีแม้นม่วง
92
55040312
 นางสาวอุดมศรี  ศรประสิทธิ์
93
55040534
 นางสาวศศิธร  พวงทอง
94
55050002
 นางสาวกนกวรรณ  จันสี
95
55050134
 นายวัตรนันท์  บูรณะภักดี
96
55050918
 นายณัฐเมธี  ตู้จินดา
97
55051056
 นายกฤษฎิ์  สอนดี
98
55051089
 นางสาวณัฐนันท์  ทรงศรี
99
55051132
 นางสาวพรภัสสร  วศิษฏ์นิฏิวัฒน์
100
55051358
 นางสาวเพชรรัตน์  จันทวโร
101
55051540
 นายบุญฤทธิ์  เสมรัมย์
102
55051578
 นายภัทรพล  ฤทธิ์ประเสริฐ
103
55080101
 นายธนวัฒน์  บุญสนอง
104
55080125
 นางสาวศุภกานต์  ฟองมะณี
105
55090008
 นายเกียรติศักดิ์  เกษรบัว
106
55100083
 นางสาววิลาวัลย์  ชูรวง
107
55110034
 นางสาวพัชรา  อาจสมัย
108
55110055
 นายอนาวิล  เจะปอ
109
56010705
 นางสาวเบญจมาศ  สังข์วัง
110
56010748
 นางสาวปาณิศา  บุญไสย
111
56011153
 นายวิษณุพร  นาคนารี
112
56011311
 นายสิทธิพันธ์  สอนสุจิตรา
113
56020344
 นางสาวกีรติกา  ชิดเชี่ยว
114
56020372
 นายปฏิพล  ทีฆายุวัฒน์
115
56020387
 นายภูเบศ  กันเที่ยง
116
56020401
 นายศุภณัฏฐ์  ฐานุพลพัฒน์
117
56020462
 นางสาวกรองแก้ว  วิบูลย์พันธุ์
118
56020581
 นายอธิวัฒน์  โซ๊ะประสิทธิ์
119
56030398
 นายธีรวัชร์  แสนสวาท
120
56030593
 นางสาวณัฐณิชา  นัยศิริ
121
56040462
 นางสาวอติกานต์  พิทักษ์โสภณ
122
56040540
 นายภาณุวัฒน์  เทิดเอื้อกุล
123
56040615
 นายนิติภูมิ  อะเวลา
124
56050232
 นายชวพงศ์  แต้มทอง
125
56050404
 นายสุกฤษฎิ์  สีตา
126
56050892
 นางสาวรดา  สอาดเอี่ยม
127
56051241
 นายอภิสิทธิ์  จิหมาด
128
56070048
 นายตรีเทพ  รัตนพิภพ
129
57010055
 นางสาวกัณฐิกา  พัดพรม
130
57010082
 นางสาวกำไลทอง  มูลจันที
131
57010340
 นายไชยวัฒน์  โฆษิตวิวัฒน์กุล
132
57010462
 นายณัฐวัฒน์  เซี่ยงฉิน
133
57010585
 นายธนาธิป  ตรั่นวัน
134
57010898
 นายพิชิต  วิริยะวงศ์ชัย
135
57010905
 นางสาวพิมน้ำเพชร  แม่น้ำ
136
57011025
 นางสาวเมธาวี  วิบูลย์ชาติ
137
57011526
 นายอัฑฒ์  ไชยพฤทธิ์โชต
138
57020156
 นางสาวสรัลชนา  จันทรงสกุล
139
57020275
 นายสถาพร  รักสกุล
140
57020461
 นายทรงเกียรติ  หนูริน
141
57030191
 นายป๋อง  เก่งกล้า
142
57030212
 นายยุทธจักร  โพธิ์เกตุ
143
57030336
 นางสาวจิตสุภา  อิสรานนท์
144
57030528
 นางสาวปาวียา  เอมอ่อน
145
57040110
 นายนิติพงษ์  จันทะมาตร
146
57040136
 นางสาวพชรพร  นิลพลอยเพชร
147
57040186
 นางสาววัสสาน์  นิลระตะ
148
57040209
 นางสาวศุภนิดา  ขุนนนท์
149
57040270
 นางสาวอุบลรัตน์  เรือนปัญจะ
150
57040560
 นางสาวมัณฑนา  สืบกลั่น
151
57050186
 นายเกียรติชัย  เลิศรุ่งวิเชียร
152
57050337
 นายสหรัฐ  หริรักษ์
153
57050560
 นางสาวอันนา  วอทอง
154
57050868
 นางสาวภัสสรา  คุณปิติชลาธาร
155
57051164
 นางสาววรางคณา  มาสุข
156
57070092
 นางสาวภาพย์ตะวัน  ล่องหลง
157
57070100
 นายวงศกร  เทศยรัตน์
158
57080085
 นายชานน  ตั้งเรือนรัตน์
-