กลับไปหน้าแรก
-
รายชื่อนักศึกษาค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2558

 ในกรณีที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อนามสกุล
1
51010339
 นายฐาปนนท์  สถาพรตันติกุล
2
51030160
 นายนิรันดร์  สารีวงษ์
3
51040512
 นายคมกฤช  นาคกลั่น
4
52020437
 นางสาวศศิกาญจน์  ตันสกุล
5
53010113
 นายกิตติพงศ์  ชยุติรัตน์
6
53010176
 นายจตุรงค์  กลั่นบิดา
7
53030227
 นายปรัชญา  มัฆนาโส
8
53040117
 นางสาวอริสรา  ไชยกิตติวุฒิ
9
53040304
 นางสาวชนัลฎา  สุวรรณกาญจน์
10
53050431
 นายฐิติ  ศรีรุ่งนภาพร
11
53050879
 นายวรวีร์  พิชิตพันธ์พงศ์
12
54010345
 นางสาวซอปียะห์  หะยีบือราเฮง
13
54011040
 นายเมธี  ธีรปัญญาภรณ์
14
54020525
 นายสนธยา  ถิ่นนา
15
54030101
 นายเชิดพงษ์  ชมภูราช
16
54030164
 นายจักริน  ลิ้มเจริญ
17
54030319
 นางสาวเหมือนฝัน  บานเพียร
18
54040035
 นางสาวธันย์ชนก  สอนสำแดง
19
54040215
 นายศุภชัย  ศรีภุมมา
20
54040259
 นางสาวนิภาวรรณ  แถบทอง
21
55010148
 นายจักรภัทร  อรรถาวร
22
55010442
 นายเตชินท์  ศิริเตชะวงศ์
23
55011468
 นายอาทิตย์  นิวาสธนชัย
24
55020378
 นางสาวนวชน  ก้อนเชื้อรัตน์
25
55020384
 นายปณิธาน  บุณฑริก
26
55020404
 นายวัชรพล  จันทร์วณิชพันธุ์
27
55020518
 นางสาวปิรัญญา  เตี้ยมวาด
28
55030520
 นายนครินทร์  กลางหล้า
29
55030545
 นายวรวัฒน์  เสนาฤทธิ์
30
55040060
 นางสาวชุติกาญจน์  มณีโชติ
31
55040079
 นางสาวดาริณี  โพธิ์ประเสริฐ
32
55040212
 นายวันชัย  ทองเฟื้อง
33
55040223
 นายวิริยพงศ์  สิทธิชัย
34
55050225
 นายกึกก้อง  บุปผาวัลย์
35
55050416
 นายภานุวัฒน์  วิลาศ
36
55050903
 นางสาวชนากานต์  จันบาง
37
55051458
 นางสาวแก่นสุพรรณ  ใจสุภาพ
38
55051622
 นางสาวศิรินุช  บริสุทธิ์
39
55080102
 นางสาวธนิสา  เจียมเกาะ
40
55100082
 นางสาววิมลมาศ  แตงหอม
41
55100083
 นางสาววิลาวัลย์  ชูรวง
42
56010385
 นายณัฐดนัย  ฉิมมะ
43
56010608
 นายธิติทร  กีรติพงค์ไพบูลย์
44
56020447
 นายวิวรรธน์  ทรัพย์อรัญกิจ
45
56020507
 นางสาวทัศพร  ผดุงชาติ
46
56020511
 นายธนาตย์  เมฆน้อย
47
56020545
 นางสาวพุทธพร  จารุพันธ์
48
56020570
 นายศุภเกษม  ปิ่นทองดี
49
56030133
 นายสาริศ  เลิศคูพินิจ
50
56030605
 นายนที  เมืองอินทร์
51
56040549
 นางสาวลักษณา  นามสอน
52
56050163
 นายสุมนัส  จะบัง
53
56051104
 นางสาวอารยา  ศรีสอาด
54
56100047
 นางสาวพรรณราย  พงษ์พิธี
55
57010055
 นางสาวกัณฐิกา  พัดพรม
56
57010585
 นายธนาธิป  ตรั่นวัน
57
57011526
 นายอัฑฒ์  ไชยพฤทธิ์โชต
58
57020156
 นางสาวสรัลชนา  จันทรงสกุล
59
57020275
 นายสถาพร  รักสกุล
60
57020352
 นายเด่นชัย  แขสิงห์
61
57020371
 นายวรเมธ  ศรีแสงนิล
62
57020375
 นายศุภชัย  ลู
63
57020461
 นายทรงเกียรติ  หนูริน
64
57030212
 นายยุทธจักร  โพธิ์เกตุ
65
57030381
 นายเพทาย  เวทจีระสิทธิ์
66
57040106
 นางสาวนันถวัลย์  หงษ์สิงห์
67
57040136
 นางสาวพชรพร  นิลพลอยเพชร
68
57040173
 นางสาวรุ่งทิวา  ปัสสาวัฒนะ
69
57040209
 นางสาวศุภนิดา  ขุนนนท์
70
57040476
 นายเนติพงษ์  คำน้อย
71
57040549
 นายสิทธา  สนั่นเมือง
72
57050148
 นายสุทาเทพ  วิธูรัตน์
73
57050365
 นางสาวอารีรัตน์  มีเทียม
74
57050560
 นางสาวอันนา  วอทอง
75
57050768
 นายสรธร  รัตนาภินันท์
76
57050885
 นางสาวรุซดา  นิและ
77
57051197
 นางสาวอรณชา  โพธิ์พระ
78
57070092
 นางสาวภาพย์ตะวัน  ล่องหลง
-