ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 (รอบเช้า)
สถานที่ : หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 58605006 นายพิพัฒน์พงษ์ จันทร์ศรี 552
2 59605001 นายสิรวิชญ์ เปรมจิตประพันธ์ 554
3 58605010 นางสาวศิริพร ตันติวัชโรทัย 559
4 57605007 นางสาวอรฉัตร เลิศอิทธิพร 560
5 60605091 นางสาวจิราภรณ์ เจริญพงษ์ 562
6 61605024 นายณัฐพล อังวัชรปราการ 564
7 61605023 นางสาวนิสาชล กุมารกาศ 565
8 61605021 นายปิฎก อัญญโพธิ์ 566
9 59605022 นางสาวรัตน์ชนก บ่อแก้ว 568
10 59605070 นายบุณยวีย์ กรดนิยมชัย 570
11 59605064 นายวุฒิชัย แซ่เอี๊ยว 571
12 60605024 นางสาวณันชภัคย์ ปิยะบัณฑิตกุล 573
13 60605026 นายมณฑล แสงสว่าง 574
14 60605060 นางสาวพรทิพย์ ก้านสันเทียะ 575
15 60605056 นางสาวพัชญ์ณกัญญ์ วิเศษสุวรรณ 576
16 59605051 นางสาวรุจิรา ทองเหลือดี 584
17 61605080 นางสาวปาริชาติ คำหมอน 590
18 60605063 นายพชร ทองลิ้ม 591
19 59605074 นางสาวธนาภรณ์ ไตรศุภกิตติ 594
20 61605092 นายฉัฐวุฒิ สมานวงษ์ 596
21 61605086 นางสาวสุธิดา มณีรัตนโชติ 599
22 59050086 นางสาวปัณฑิตา แซ่เจี่ย 600
23 59050038 นางสาวฐานิส จั่นกลาง 604
24 59050152 นางสาวหยกมณี ก้อนทอง 605
25 59050092 นางสาวพนิดา อากาศโสภา 606
26 59050029 นายชนาธิป อ้อยบำรุง 607
27 59050125 นางสาววัชรีภรณ์ บุญมีมาพาสุข 608
28 59050056 นายธนดล คำมาก 614
29 59050061 นายธรรมคุณ อู่วัฒนสมบัติ 616
30 59050089 นางสาวปุญญศา งามทองกวาว 624
31 59050143 นางสาวสุนิษา ติ้วต้ง 625
32 59050018 นายจิตรภณ พูลสุข 627
33 59050111 นายภานุพงศ์ จินดาวงษ์ 631
34 59050134 นายศิวกร แย้มเยื้อน 632
35 59050001 นางสาวกมลวรรณ ภู่ห้อย 633
36 59050004 นางสาวกัลยารัตน์ สุวรรณเพชร 634
37 59050013 นางสาวเกศินี กฤษสุวรรณ 639
38 59050015 นายคงภพ ไชยศร 641
39 59050023 นางสาวเจนจิรา สุขนุ่ม 644
40 59050025 นางสาวชญานิน แซ่เตีย 646
41 59050028 นางสาวชนากานต์ โภควัฒน์ 648
42 59050031 นางสาวชนิตญา สอนบ้านไผ่ 649
43 59050033 นางสาวชัชฎาภรณ์ สุบิน 650
44 59050044 นางสาวณัฏฐณิชา ประดิษฐคงคา 658
45 59050048 นางสาวณิชกานต์ ลิ้มโพธิ์แดน 662
46 59050049 นางสาวณิชารีย์ ชาวสมุทร 663
47 59050058 นายธนาเศรษฐ์ วัฒนาศิริถาวรกูล 667
48 59050077 นางสาวนิศา วังหิน 676
49 59050084 นางสาวปรียา สุธีรปรีชานนท์ 683
50 59050096 นางสาวพลอยนภัส ฉันทวิจัยกุล 688
51 59050099 นางสาวพาณิภัค พลเยี่ยม 690
52 59050100 นายพานนท์ กัณเทศ 691
53 59050105 นางสาวภคมน ชอบจิตร์ 695
54 59050106 นายภราดร เอี่ยมอิทธิพล 696
55 59050109 นางสาวภัทรพร ชารีรักษ์ 699
56 59050117 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทุภูติ 703
57 59050126 นางสาววาสนา แซ่เตียว 707
58 59050130 นายวิศรุต นามถาวร 710
59 59050131 นางสาวศจี แข็งฤทธิ์ 711
60 59050137 นายสถาพร พึ่งพัฒนา 715
61 59050139 นางสาวสายรุ้ง จินตะลัย 716
62 59050140 นางสาวสุกัญญา พงษ์พรต 717
63 59050141 นางสาวสุกัญญา สังศักดิ์ 718
64 59050151 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเรือง 726
65 59050287 นายรัชภาคย์ คล้ายเอี่ยม 733
66 59050205 นายณัฐดนัย เงินคำ 736
67 59050329 นางสาวหัทยา ไตรรัตนสุวรรณ 738
68 59050333 นายอดิศร ตั้งทองทิพย์ 739
69 59050322 นายสิริวัฒน์ ดาลี 743
70 59050241 นายนิติพงศ์ ชัยกิตติภรณ์ 744
71 59050197 นายญาณวรุตม์ ปิยะพิมลสิทธิ์ 750
72 59050256 นางสาวประภัสสร ธีระวาส 754
73 59050178 นายจารุวัตร สิทธิโชคธรรม 764
74 59050182 นางสาวชนิกานต์ บริสุทธิ์ 767
75 59050184 นางสาวชลธิชา มัสและ 770
76 59050185 นางสาวชลธิรศน์ สวัสดิ์ศรี 771
77 59050186 นายชลลวรรษ โรจนวิสิษฎ์ 772
78 59050187 นางสาวชวัลรัตน์ แสงรัศมีเพ็ญ 773
79 59050188 นายชวิศ ฤทธิยา 774
80 59050193 นายโชติอานันต์ พุกแดง 777
81 59050196 นายญาณพัฒน์ คุณากรขจรศักดิ์ 778
82 59050200 นางสาวฐิติวรดา สีดาเสถียร 781
83 59050235 นางสาวณัฐฐา อรุณฉาย 784
84 59050207 นายณัฐนนท์ เสมอเชื้อ 786
85 59050209 นายณัฐพัชร์ วินิจธรรมกุล 787
86 59050213 นายณัฐวัตร ปรัสพันธ์ 788
87 59050220 นายทิวานนท์ ชมเจริญ 794
88 59050226 นางสาวธนวรรณ หรีกประโคน 796
89 59050229 นายธีรดนย์ แซ่ซื้อ 797
90 59050234 นางสาวนภสร เปรียญขุนทด 801
91 59050238 นายนัฐภูมิ จูงสูงเนิน 805
92 59050251 นายปฐมรัตน์ แซ่ลิ้ม 813
93 59050252 นายปณิจชัย แจงเล็ก 814
94 59050258 นางสาวปริชญา อัศวนนท์วิวัฒน์ 816
95 59050259 นายปวริศ วัชรพาณิชย์ 817
96 59050262 นายปาณัสม์ หินกระจ่าง 819
97 59050263 นางสาวปาริฉัตร ธิราชัย 820
98 59050264 นายพงศธร เวฬุวนารักษ์ 821
99 59050267 นายพัชระพงษ์ ผุยหนองโพธิ์ 822
100 59050268 นายพิชชากร อวยสวัสดิ์ 823
101 59050271 นายภัฆเนตร ทวีปริยกุล 825
102 59050272 นางสาวภัทรวจี คตะวงษ์ 826
103 59050273 นายภาณุวิชญ์ คำวัง 827
104 59050286 นายรักษิต ผลวิวัฒน์ 833
105 59050290 นายราตรี วงษ์สุวรรณ 836
106 59050295 นางสาววรรณพร ศิริวัฒนานนท์ 839
107 59050296 นายวรวิช เวชสุมังคะโล 840
108 59050297 นางสาววรัชญา เดชะปิยะมิตร 841
109 59050298 นางสาววริศรา แบบวา 842
110 59050300 นายวันดี ศรีเพ็ญรัก 844
111 59050302 นายวิสุทธิ์ หัตถกิจ 845
112 59050303 นางสาวศรสวรรค์ ลิ้มทองมณี 846
113 59050310 นายศุภณัฐ คล่องใจ 851
114 59050315 นายสหรัฐ เศรษฐี 855
115 59050323 นายสุทธินันท์ คงกระจง 861
116 59050328 นายสุริยัน สีหะมาตร 865
117 59050337 นายอนุสรณ์ กระเดื่องเดช 869
118 59050339 นายอภิชาต หวังกลับ 870
119 59050343 นายอวิรุทร์ เต่าบำรุง 873
120 59050344 นายอัครพงศ์ กุลโชติ 874
121 59050180 นายเฉลิมพิสิฐ ศิริชัย 879
122 61055001 นายปารุตม์ ศรีมหาตร์ 887
123 59050283 นายยุทธนา สุดแสงจันทร์ 888
124 59050335 นายอนิรุทธิ์ คำชาย 891
125 59050342 นายอรรคเมษ รอดรักษ์ 893
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล