ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 (รอบเช้า)
สถานที่ : ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 59050384 นางสาวชมพูนุช เอกพงศ์ไพสิฐ 894
2 59050466 นางสาวมยุรฉัตร์ ไนยะแจ่ม 896
3 59050399 นางสาวณัชชารีย์ ปัญจะรัศมี 899
4 59050426 นางสาวธีราภรณ์ ศรีวิชัย 903
5 59050511 นางสาวหยาดทิพย์ ปรีดาวิจิตรกุล 905
6 59050419 นายธนิก จรุณมนทิรา 910
7 59050461 นางสาวภาวิณี ปานทอง 913
8 59050449 นางสาวพสชนัน สะสม 915
9 59050351 นางสาวกมลวรรณ เบ็ญจมาศ 920
10 59050355 นางสาวกัญญาภัค ตั้งจิตสิริสิน 922
11 59050356 นางสาวกัญญาภัค โพธิ์นิ่มแดง 923
12 59050358 นางสาวกาญจนวรรณ บุดดา 925
13 59050362 นางสาวเก็จศิตา เข็มคง 927
14 59050368 นางสาวจริดา ศรีสมบูรณ์ 929
15 59050374 นางสาวจิรัฏฉยา สุขประเสริฐนิธิ 931
16 59050381 นางสาวชนัญญา ศรีพิชัย 935
17 59050382 นางสาวชนัฎฎาพร ชื่นชม 936
18 59050383 นายชนาธิป สรรพกิจจานนท์ 937
19 59050385 นางสาวชยาภรณ์ พรมจาโร 938
20 59050393 นางสาวฐานิตา แสนแมน 941
21 59050395 นางสาวฐิติกานต์ กลิ่นอุบล 943
22 59050397 นางสาวณพมน ชาตรี 944
23 59050405 นางสาวณิชากร วังก๋าใจ 946
24 59050409 นายทนุธรรม จรุงพัฒนานนท์ 949
25 59050418 นางสาวธนัญญา คำชาลี 954
26 59050427 นางสาวนภัสวรรณ สาธิตธรรมชาติ 957
27 59050429 นางสาวนฤมล สุทธิประภา 959
28 59050430 นางสาวนัฐภัสสร คล้ายมาน 960
29 59050431 นางสาวนันทิชา พุ่มพวง 961
30 59050432 นางสาวนิติพร ทองหน้าศาล 962
31 59050438 นางสาวปรียาภรณ์ ศิริวัฒน์ภัทรา 966
32 59050440 นางสาวปัณฑิตา จันทร์พา 968
33 59050441 นางสาวปัณณรัตน์ เจริญจิราโรจน์ 969
34 59050442 นายพงศ์พิเชฐ ศรีกฤษฎาวงศ์ 970
35 59050444 นางสาวพรนภา นิภากรกิตติ 972
36 59050447 นายพลวิทย์ จ่าบาล 975
37 58050511 นางสาวพัชรี กิ้งเงิน 977
38 59050453 นางสาวพิมพิชฌาณ์ บำรุงทรัพย์ 980
39 59050458 นายภควัต ทองคง 984
40 59050463 นายภูมิรพี ธรรมเกษม 985
41 59050467 นางสาวมลนภา บุญเอี่ยม 988
42 59050471 นางสาวมัลลิกา พรหมจรรย์ 991
43 59050475 นางสาวรวิพร วิทยาอารักษ์สกุล 993
44 59050481 นางสาววัชรี สุขศรี 997
45 59050491 นางสาวศิริพร ทองเพิ่ม 1005
46 59050493 นางสาวศิริยา จันทรี 1006
47 59050496 นางสาวศุภนิดา ปัจจัยยา 1009
48 59050498 นางสาวศุภรดา ไขสอาด 1010
49 59050502 นางสาวสิตานัน โสภณธัญลักษณ์ 1012
50 59050513 นายอธิคม หงษ์เหมือน 1018
51 59050518 นายอภิมุข สุขใหญ่ 1021
52 59050524 นางสาวอริสา ตันมณี 1024
53 59050622 นายสาริน สังข์เงิน 1027
54 59050558 นายทรงพล ทองมี 1032
55 59050533 นางสาวเกศเกล้า พุ่มเจริญ 1035
56 59050534 นางสาวจิตติภา มหาเมฆ 1037
57 59050537 นายจิรพันธ์ จิตหาญ 1040
58 59050538 นางสาวจิรัชฌา เขียนทอง 1041
59 59050539 นายจิรายุส รักภักดี 1042
60 59050543 นางสาวชาคริยา บุญเฉลียว 1044
61 59050544 นางสาวชุดา แจ่มจำรัส 1045
62 59050545 นางสาวชุตินันท์ หลงมีวงษ์ 1046
63 59050547 นางสาวญาณิศา สว่างสุข 1047
64 59050553 นางสาวณัฐธิดา วัฒนะ 1052
65 59050556 นางสาวณัฐศิมา สารโพคา 1054
66 59050562 นางสาวธนารีย์ รัชนิภรณ์ 1057
67 59050563 นายธนิสร ศรีสวัสดิ์ 1058
68 59050580 นางสาวปรียานุช วงศ์สันเทียะ 1068
69 59050590 นางสาวพัชริดา พลคชา 1074
70 59050593 นางสาวพิมพ์สุดา ศรีเมือง 1077
71 59050594 นางสาวเพ็ญพิชชา พอใจ 1078
72 59050596 นางสาวภัทราวดี วงศ์สุวัฒน์ 1079
73 59050597 นางสาวมัญชรี ศรีเพียงจันทร์ 1080
74 59050600 นางสาวเยาวพา หริวงศ์สกุล 1083
75 59050602 นายรวิพล มีวรรณ์ 1084
76 59050621 นางสาวศุภนิดา สายทอง 1098
77 59050632 นายอภิสิทธิ์ เอกมานพ 1103
78 59050633 นางสาวอรญา สุเพ็ง 1104
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล