ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 (รอบเช้า)
สถานที่ : หอประชุมใหญ่สถาบันฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 59050781 นางสาวสุพิชชา เกียรติศุภโชค 1111
2 59050736 นางสาวพิรญาณ์ นิลอาชา 1112
3 59050682 นางสาวณัฐวรา ดำรงค์มงคลกุล 1113
4 59050737 นางสาวภณิดา อ่อนน้อม 1119
5 59050753 นางสาววรณัน เจียดำรงค์ 1121
6 59050771 นางสาวศศิวิมล ปั้นอุดม 1125
7 59050645 นางสาวกนกวรรณ แสงอาวุธ 1127
8 59050650 นายกิตติธัช อำพรรณ 1131
9 59050651 นางสาวกุลรัตน์ พิชยภิญโญ 1132
10 59050677 นายณวพล สุขประเสริฐ 1148
11 59050678 นางสาวณัฏฐ์ธิดา บงสุนันท์ 1149
12 59050680 นายณัฐพงค์ พรหมไพโรจน์ 1151
13 59050681 นางสาวณัฐภัทร เข็มมณี 1152
14 59050686 นางสาวติมากร พิมพิสัย 1154
15 59050688 นายทศพล หูทิพย์ 1155
16 59050689 นางสาวทองนภา บัวระคร 1156
17 59050697 นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์ครบุรี 1162
18 59050699 นายนรินทร์ ระวิโรจน์ 1163
19 59050700 นางสาวนริศรา ปิ่นแก้ว 1164
20 59050717 นางสาวปรินดา แดนพิมาย 1171
21 59050723 นางสาวปิยะพร อิ่มเอิบสุข 1176
22 58050786 นายพชร กัลยาสนธ์ 1177
23 59050726 นางสาวพรรณประภา เดชไชยยาศักดิ์ 1179
24 59050727 นางสาวพรสวรรค์ โตวิทยาพันธ์ชัย 1180
25 59050740 นางสาวมธุรส อุตส่าห์ 1187
26 59050742 นายมนุษินทร์ ศรสิงห์ 1188
27 59050744 นางสาวรัตนพร ศรีอันประเสริฐ 1189
28 59050745 นางสาวรัตนาพร สุดสายเนตร 1190
29 59050746 นางสาวรินรดา ทองมูล 1191
30 59050758 นางสาววรินยุพา ทรัพย์สิน 1199
31 59050760 นางสาววัชราภรณ์ คชภักดี 1200
32 59050762 นางสาววิจิตรา ศรีประทุม 1201
33 59050764 นางสาววิทิตา เจริญดี 1202
34 59050765 นางสาววิภาดา ทรัพย์อร่าม 1203
35 59050766 นางสาววิภาพรรณ สีนา 1204
36 59050768 นางสาววิรัลพัชร ธนัชชาปวันสิริ 1206
37 59050779 นายสุทัศน์ หวังคล่องกลาง 1212
38 59050785 นายอดิศักดิ์ ทับเจริญ 1216
39 59050786 นางสาวอทิตยา พิศมัย 1217
40 59050920 นางสาวสิริวิมล อยู่ประเสริฐ 1224
41 59050942 นางสาวอาภากร สอนวงษ์ 1227
42 59050897 นางสาววณิชยา วารนิช 1232
43 59050843 นางสาวนฤมล เมฆเจริญลาภ 1235
44 59050795 นางสาวกนกวรรณ รัตนแสงสุข 1238
45 59050799 นางสาวกฤษณา อินทวิเศษ 1242
46 59050801 นายกิตติพงษ์ ตระกูลจรูญกิจ 1243
47 59050804 นางสาวจันทรัช มงกุฎเจริญ 1246
48 59050806 นางสาวจิดาภา คงนิล 1248
49 59050807 นางสาวจิตรานุช แสงเพ็ชร 1249
50 59050811 นางสาวจุฑามาศ ประคำทอง 1251
51 59050813 นายฉัตรมงคล บุญสวรรค์ 1252
52 59050814 นางสาวฉัตรศิรินทร์ นุชสมัย 1253
53 59050820 นายชัยวัฒน์ เวียงนาค 1256
54 59050826 นางสาวณัฏตราพร พรายศรี 1261
55 59050833 นายณัฐวุฒิ แสงคำมา 1266
56 59050835 นางสาวดวงกมล หลิมปัญญา 1268
57 59050841 นางสาวธวัลรัตน์ ชัยเชษฐอมร 1272
58 59050842 นายธีรพงษ์ นิลมานนท์ 1273
59 59050847 นางสาวนิรมล ฮัมมาลี 1276
60 59050851 นางสาวปณิตา วัชพืช 1278
61 59050852 นางสาวปนัดดา วรประสพ 1279
62 59050854 นางสาวปรียาภรณ์ คำแสนราช 1280
63 59050858 นางสาวปิยะวรรณ อยู่พ่วง 1282
64 59050862 นางสาวพรชิตา พลมีศักดิ์ 1285
65 59050863 นางสาวพรนัดชา เนาว์ชัย 1286
66 59050867 นางสาวพัชชรยุทธ์ กาวิจิตร 1289
67 59050868 นางสาวพัชรพรรณ ชมทรัพย์ 1290
68 59050873 นางสาวพิราภรณ์ พิมพ์อ่อน 1291
69 59050849 นางสาวภิญญาวีร์ สกุลประจักษ์ชัย 1296
70 59050879 นางสาวมนธิชา ฐานวงศ์ 1297
71 59050885 นางสาวเยาวเรศ โกกิจ 1302
72 59051289 นางสาวรอฮานา เซียะนะ 1307
73 59050895 นางสาวรุ่งอรุณ นามี 1310
74 59050899 นางสาววรฌา ชื่นสว่าง 1312
75 59050900 นางสาววรรณวิภา ชื่นชม 1313
76 59050905 นางสาววิภวานี อินคำ 1318
77 59050911 นางสาวศศิประภา สุตระ 1322
78 59050912 นางสาวศิริลาภา โพธิสุวรรณ 1323
79 59050916 นายศุภวิชญ์ นาโตนด 1326
80 59050922 นางสาวสุธาสินี ท้วมทำนอง 1329
81 59050930 นางสาวหทัยสุทธิ เขตอุดมชัย 1335
82 59050937 นางสาวอริสรา ตั้งชัยชนะกิจ 1339
83 59050938 นางสาวอโรชา เจริญทรัพย์ 1340
84 59050941 นางสาวอันภิณัฐชา สุขเทพ 1342
85 59050943 นางสาวอินทิรา ใจขาว 1343
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล