ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 (รอบเช้า)
สถานที่ : หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 59051011 นายนนทิกร จันทร์พวง 1352
2 59051072 นางสาวรัตนลักษณ์ สกุลเจริญพร 1356
3 59051129 นายอินน์ดี้ สมจิตรประเสริฐ 1359
4 59050944 นางสาวกนกพร บุญกมุติ 1363
5 59050946 นายกรวีร์ อินจินดา 1365
6 59050947 นางสาวกฤติญา เสถียรคุณากร 1366
7 59050948 นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์ศรี 1367
8 59050951 นายการัณย์ วิทิตธัญพงศ์ 1369
9 59050963 นางสาวจิราวรรณ ชูริบัติ 1376
10 59050965 นายฉัตรดนัย พุกมงคล 1377
11 59050968 นางสาวชนาภา เปล่งวิทยา 1380
12 59050973 นายชวิน วุฒิกรคณารักษ์ 1384
13 59050975 นางสาวชัชชษา พิมพ์กิ 1386
14 59050977 นายชัยวัฒน์ คำแหง 1387
15 59050978 นายชัยวัฒน์ หอมยิ่ง 1388
16 58051055 นางสาวฌญานิน ถัทธพงศ์ 1390
17 59050983 นางสาวฐิติญา สุขประเสริฐ 1391
18 59050984 นางสาวณชนก อุ่นแก้ว 1392
19 59050987 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนดาว 1394
20 57050966 นางสาวณัฐรดา อันติมานนท์ 1395
21 58051065 นางสาวณัฐริกา ขยันดี 1396
22 59050994 นางสาวดลนภา บ่อทรัพย์ 1398
23 59050997 นางสาวดารารัตน์ รักษ์ทอง 1400
24 59050998 นายทรงธรรม ถิ่นระนอง 1401
25 59051008 นางสาวธัญญรัตน์ ทิพย์หล้า 1407
26 59051009 นางสาวธันย์ชนก ทองเอม 1408
27 59051014 นางสาวนภสุดา วิชัยโย 1411
28 59051018 นายนลธวัช คำบัว 1414
29 58051082 นางสาวนันทิยา กล้ารบ 1416
30 59051020 นายนิธิพนธ์ จอนทอง 1417
31 59051022 นางสาวนิรัชพร แสงอรุณ 1419
32 59051028 นายปฎิพล วิจิตรกูล 1423
33 59051029 นายปฏิภาณ สอนศรี 1424
34 59051031 นางสาวปณิดา วิรุนระพันธ์ 1425
35 59051038 นายปิยกรณ์ ดิษฐาน 1429
36 59051044 นางสาวพรรณิตา สุภิษะ 1433
37 59051049 นายพัฒนกุล เต็มสวัสดิ์ 1436
38 59051052 นายพิทยา เพ็ชร์ศักดา 1438
39 59051053 นางสาวพิมพ์ชนก เจียมจิตร์ 1439
40 59051065 นางสาวมัทนา งามวิลัย 1442
41 59051066 นายยศพล มาอ่อน 1443
42 59051067 นางสาวยุพเรศ เฮ้าสุวอ 1444
43 59051069 นางสาวรตนพร สืบบุก 1446
44 59051075 นายวรรณกร แวงวรรณ 1451
45 59051078 นายวโรตม์ ดอกยี่สุ่น 1454
46 59051085 นางสาววิศณี ก้านจักร 1459
47 59051089 นางสาวศิริวรรณ เทพรัตนะ 1463
48 59051092 นางสาวศุภรัตน์ พัฒบุญมา 1465
49 59051100 นายสิริวัฒน์ กิจสมพงษ์ 1471
50 59051106 นางสาวสุนันติยา พาระนา 1476
51 59051115 นางสาวสุวิมล ธุปพงษ์ 1481
52 59051116 นางสาวอนุศรา คันธะมาลย์ 1482
53 59051118 นางสาวอมรรัตน์ ธรรมสอน 1483
54 59051123 นางสาวอัญมณี ศุภธนากรกุล 1486
55 59051126 นายอานนท์ กองโพธิ์ 1488
56 59051127 นางสาวอารียา ทรัพย์โสม 1489
57 59051161 นางสาวชลธิชา นาทอง 1494
58 59051249 นายวุฒิชัย ทรัพย์ศิริ 1496
59 59051253 นายศุภกร กระฉ่อน 1497
60 59051172 นางสาวณฐา กนกพัฒนากุล 1498
61 59051262 นางสาวสุภัสสร ชุนหคาม 1506
62 59051223 นายพศวัต เอี่ยมอำนวย 1512
63 59051131 นางสาวกชมน ชวาลวิทย์ 1513
64 59051133 นางสาวกมลพรรณ ทับโพธิ์ 1514
65 59051134 นางสาวกฤชญา เขียวอร่าม 1515
66 59051136 นางสาวกฤษติญา วินิจสิทธิ์ 1516
67 59051145 นางสาวขวัญชนก สอาดศรี 1520
68 59051148 นางสาวจินดารัตน์ จันทร์ฉาย 1523
69 59051158 นางสาวชนกานต์ เอี๊ยบกงไชย 1527
70 59051167 นางสาวญาณธิชา วนิชเวคิน 1532
71 59051176 นางสาวณัฐธิดา สิงพัน 1539
72 59051179 นางสาวณัฐพัชร์ ผาสุขขันธุ์ 1541
73 59051183 นางสาวดวงกมล ศรีวนิชยอดชัย 1543
74 59051188 นางสาวธนภรณ์ ดิษฎา 1548
75 59051195 นางสาวธรรมพร ยงยุทธมีชัย 1552
76 59051205 นางสาวนารีนาฎ ท้าวเนื้ออ่อน 1560
77 59051210 นายปภังกร อังศุรจิต 1565
78 59051211 นายปริวัฒน์ ศรีทองคำ 1566
79 59051212 นางสาวปรีญาพร ผลไพร 1567
80 59051217 นางสาวปิยวรรณ นิลถนอม 1570
81 59051220 นายพรศิลป์ พุ่มผกา 1573
82 59051222 นางสาวพลอย ประจงจัด 1574
83 59051225 นางสาวพัชราภา นาไชย 1576
84 59051227 นางสาวพัชรินทร์ ใจเอื้อย 1577
85 59051228 นางสาวพัชรินทร์ สายนวลเวช 1578
86 59051229 นางสาวพัชรีรัตน์ เมืองผาง 1579
87 59051230 นายพีรพล อ่อนอารีย์ 1580
88 59051236 นางสาวมุกดาการ จิรมหาศาล 1584
89 59051240 นางสาวรุ่งยินดี เลี้ยงยินดี 1587
90 59051242 นางสาวลักษมี สระทองอินทร์ 1588
91 59051244 นางสาววรรณภา วานิชพงษ์ 1590
92 59051246 นางสาววรัญญา สาสกุล 1591
93 59051247 นายวิทยา สารวัน 1592
94 58051327 นายศุภวิชญ์ สมเกียรติวีระ 1595
95 59051278 นางสาวอารียา โรจนนาค 1611
96 59051279 นายอิทธิชัย เทียนศรี 1612
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล