ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 (รอบบ่าย)
สถานที่ : หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 57601015 นางสาวณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล 3282
2 57601036 นายณัฐชนน จิตต์สง่า 3283
3 57601011 นายปุณยวีร์ ฉายศิริ 3287
4 56601372 นายพิชญ์ บุญตรา 3289
5 57601024 นายภาสภณ มโนสุกฤตกูล 3290
6 59601308 นายสัณฐิติ อยู่มาก 3295
7 58601008 นางสาวอมรรัตน์ เกิดประดิษฐ์ 3297
8 59601026 นายไอศูรย์ กาญจนสุรัตน์ 3300
9 59601029 MR.DARITH LENG 3301
10 60601168 MISSTHI THI SHEIN 3304
11 56601393 นายณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ 3307
12 56601380 นายธีรวุฒิ เขื่อนแก้ว 3308
13 56601392 นายนิวัฒน์ มูเก็ม 3309
14 56601397 นายสุเทพ วรรณะศิลปิน 3311
15 57601070 นายพิณิช ธนชัยโชคศิริกุล 3314
16 58601350 นายภาคภูมิ แสงประสิทธิโชค 3323
17 59601169 นายพชร กลิ่นวิชิต 3326
18 60601070 นายธนวิชญ์ ศรีสันติรัตน 3332
19 59601182 นายปรินทร์ เดชมุนี 3334
20 61601005 นางสาวณรวี อัศวกิจธนานนท์ 3336
21 61601007 นางสาวมะนาว บุญคุ้ม 3338
22 60601075 นางสาวศิริพรรณ เพชรน่วม 3339
23 60601038 นายสุทิศ องอาจ 3340
24 59601215 นายนัชนัยน์ รุ่งเหมือนฟ้า 3342
25 58601197 นายวรพงค์ สุทธิศักดิ์ศรี 3344
26 59601236 นายสุธี เจริญลา 3353
27 61601020 นายปริญญา สิงห์พิทักษ์ 3358
28 60601014 นางสาวสุติกาญจน์ ศรีมุข 3362
29 62601195 นางสาวอัญชลี ไกรสาลีย์ 3364
30 58601243 นางสาวกรชวัล จุฑาเพชร 3365
31 60601202 นายคีต์ สร้อยทอง 3371
32 60601201 นายฉัตรเฉลิม แก้วชมภู 3372
33 61601115 นายวรียส ถิรดุลย์กุล 3378
34 59601285 นายพีรพงษ์ ประยูรวงศ์ 3383
35 59601067 นายอุกฤษณ์ นาคอุไร 3385
36 60601034 นางสาวดวงหทัย คำอ่อน 3386
37 59601085 นายปฐวี วุฒิการณ์ 3387
38 61601046 นายพงศ์ศิริ สุนัติ 3395
39 61610004 MISSHAY MON OO 3400
40 59610028 MR.KAMPANART POORAHONG 3401
41 61610018 MR.BILLEL BOUCHOUAREB 3409
42 61610019 MISSKEWALEE WONGSAMDAENG 3410
43 59010449 นายณัฐพงศ์ สังข์สม 3417
44 59010587 นายธนภูมิ สุวรรณวารี 3418
45 59010246 นางสาวฉัตรลดา บุตรฉัตร 3419
46 59010499 นายดิศรณ์ ฉายศิริ 3422
47 57010955 นางสาวภัณฑิรา สุตัณฑวิบูลย์ 3423
48 59010103 นางสาวกานติภา สมหวังสกุล 3425
49 59011409 นางสาวสิราวรรณ ทองคำ 3426
50 59010657 นายธีรดนย์ คณินการัณยภาส 3430
51 59010023 นายกรัณย์ มุกดา 3433
52 59010163 นายคชรัตน์ อ้นอินทร์ 3444
53 59010172 นางสาวคัทลียา ช่างชำนิ 3446
54 59010219 นายจิรายุส งามพิพัฒน์ 3448
55 59010252 นายชญานนท์ ชุนถนอม 3451
56 59010270 นางสาวชนม์นิภา กิ่งนอก 3453
57 59010368 นางสาวฐิตินันท์ พงศ์สรฤทธิ์ 3460
58 59010400 นายณัฎฐ์ บุญเกิด 3463
59 58010372 นางสาวณัฐชยา มาโกมล 3465
60 59010452 นายณัฐพงษ์ ทรงงาม 3469
61 59010513 นายต่อพงศ์ จงรักวิทย์ 3472
62 57010519 นายทัศน์พล โอษฐงาม 3473
63 59010552 นายธนกฤต สมสุข 3475
64 57010602 นายธฤต วัฒนากุลกิจไพศาล 3480
65 58010655 นายนฤสรณ์ เข็มกายี 3487
66 58010659 นางสาวนัซมีย์ อามีเราะ 3488
67 59010752 นางสาวนีรเนตร สาวิกันย์ 3491
68 59010765 นายบุริศร์ เจียมวิทยานุกูล 3492
69 59010799 นางสาวปภาวรินทร์ พรหมมาศ 3494
70 59010833 นายปองวิชญ์ รักกิจการพูล 3498
71 59010968 นายพิชัย อาศนสุวรรณ์ 3501
72 59011136 นายรัฐพล เศรษฐ์วิชัย 3509
73 59010380 นางสาวรินทร์ลิตา สิทธิวัฒนภัสร์ 3510
74 59011143 นางสาวรินรดา พันธุ์พิทักษ์ 3511
75 59011192 นายวรายุทธ สีทา 3513
76 59011221 นางสาววาสิตา เล็กใบ 3516
77 59011258 นายเวชพัทธ พาอินทร์ 3520
78 59011267 นายศรัณญ์ จันทร์งาม 3522
79 59011270 นายศรัณย์ ศิริภัทรโยธิน 3523
80 59011274 นางสาวศศิชา แซ่แต้ 3524
81 59011285 นายศานติบูรณ์ บ่อแก้ว 3525
82 57011249 นายศิวพงศ์ บุญชู 3527
83 59011353 นายสถาพร สุจิตรวัฒนะสุข 3528
84 59011386 นายสันติภาพ สิทธิเจริญธรรม 3529
85 59011438 นางสาวสุธีมา เจริญยิ่ง 3532
86 59011546 นายอัณณพ กิตติพงศ์พัฒน์ 3541
87 59011579 นายอินทนนท์ ลาภาพันธุ์ 3543
88 59010520 นายทรรศนะ เฮ้งเจริญสุข 3545
89 59010803 นายประกายวิชญ์ สุชาติ 3547
90 59011425 นางสาวสุจิณณา รุ่งเรือง 3550
91 59010120 นายกิตติพงศ์ วงศ์ทันตกร 3559
92 59010828 นางสาวปวริศา ถวิลวงศ์สุริยะ 3568
93 59011298 นางสาวศิริพร สมีพวง 3569
94 59010192 นายจารุวิทย์ ประสิทธิ์ผล 3571
95 59011004 นางสาวแพรวพร ทองรัตนสมบัติ 3575
96 59010911 นางสาวพณิษฐา เดชอุดมชัยกุล 3579
97 59011357 นายสมิทธิ์ เอกชัยเจริญ 3580
98 59010396 นายณัชพล พันธ์เมธาฤทธิ์ 3581
99 59010167 นายคณิน สถิรพัฒนเกียรติ 3583
100 59010698 นายนรภัทร ตระกูลดิษฐ์ 3585
101 59010042 นายกฤษฏิ์ งิ้วเรือง 3587
102 59010050 นายกวี เมฆหมอก 3588
103 59010069 นายกัญจ์ ตันสุวงษ์ 3591
104 59010096 นางสาวกาญจนา ชื่นจิต 3592
105 59010128 นายกิตติภัท ชื่นอร่าม 3593
106 59010148 นางสาวเกศรินทร์ อินทรเนตร 3595
107 59010195 นายจิตเกษม นามสุวรรณ 3599
108 59010214 นายจิรานุวัฒน์ รพีพัฒน์ 3600
109 59010276 นายชนาณัติ รักขพันธ์ 3602
110 59010351 นายญาณากร มีทองคำ 3607
111 59010379 นายณภัทร คงกระพันธ์ 3609
112 59010397 นายณัชพล โสภณวสุ 3610
113 59010429 นายณัฐดนัย ขันถม 3611
114 59010461 นายณัฐภัทร กัณฐวิจิตร 3612
115 59010470 นางสาวณัฐวดี เฟื่องแก้ว 3613
116 59010501 นายดุษฎี รักคง 3615
117 59010557 นายธนโชติ ระวังวงค์ 3617
118 59010576 นายธนพัฒน์ ชูแสง 3620
119 59010624 นางสาวธมลวรรณ สาเพ็ง 3623
120 59010641 นายธัญพิสิษฐ์ สิทธิ 3627
121 59010653 นายธิติ วรศรีวิศาล 3628
122 59010659 นายธีรธร นาสมตรอง 3630
123 59010660 นายธีรพงค์ อิ่มสวัสดิ์ 3631
124 59010661 นายธีรพงศ์ ศรนารายณ์ 3632
125 59010690 นายนพรุต พุฒตาล 3634
126 59010755 นายเนติศักดิ์ พุทธคำ 3636
127 59010790 นางสาวปทิตตา เขียวเล็ก 3638
128 59010814 นายปริญญา ไสยโยธา 3640
129 59010866 นายปิยะพงศ์ ศรีสุวรรณ 3643
130 59010884 นายพงศกร ทองมา 3644
131 59010927 นายพศวัต บุพการีพร 3648
132 59011037 นายภัทรภณ รัตนเลิศธาดา 3658
133 59011084 นายภูริศร์ ศรีดุรงฤทธิ์ 3664
134 59011122 นางสาวรพีพรพัสตร์ บุญเส็ง 3666
135 59011186 นายวรากร จรัลวรวงศ์ 3672
136 59011191 นายวรายุทธ มัชฌิมา 3673
137 59011207 นายวศิน วศินชัชวาล 3674
138 59011236 นางสาววิภาวี สาระพจน์ 3675
139 59011282 นายศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์งาม 3679
140 59011312 นายศุภกร บุญนำชัย 3682
141 59011332 นายศุภณัฐ อ่อนศรี 3683
142 59011363 นายสรวิศ กมลเดชเดชา 3686
143 59011372 นายสราวุฒิ ประมวลสิงห์ 3687
144 59011381 นายสัจจพจน์ ชูคต 3688
145 59011387 นายสาธิต ไทรงาม 3689
146 59011498 นางสาวอภิวดี ดังก้อง 3693
147 59011504 นางสาวอภิสรา ผางกระโทก 3694
148 59011506 นายอภิสิทธิ์ เติมคุนานนท์ 3695
149 59011509 นายอภิสิทธิ์ ร่มซ้าย 3696
150 59011527 นายอรุชา ภควาภาคภูมิ 3697
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล