ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 (รอบบ่าย)
สถานที่ : ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 59011288 นางสาวศิรดา เจียรพงศ์ปกรณ์ 3698
2 59010332 นางสาวชิษณุชา บุนนาค 3700
3 59010835 นางสาวปัญญาพร เศรษฐภิญโญ 3704
4 59010343 นายเชษฐา แก้วสุวรรณ์ 3707
5 59010360 นายฐานุพงศ์ จิรโอฬารพัฒน์ 3708
6 59010592 นายธนวลัญช์ เเก้วเกิด 3712
7 58010597 นายธีรพล ชวาลวิวัฒน์ 3713
8 59010873 นายปุณณัตถ์ โสวรรณไพบูลย์ 3718
9 59011128 นายรักษ์ตะวัน พูลสุวรรณ 3722
10 59011152 นายฤทธิไกร พรมโน 3723
11 59011250 นายวีรภัทร หงษ์ทอง 3724
12 59011432 นายสุทธิพงษ์ สุทธิชัยตระกูล 3732
13 59010914 นางสาวพรไพลิน ว่องประเสริฐกุล 3733
14 59010669 นายธีรภัทร์ อันทะชัย 3734
15 59011154 นางสาวลลิตา พิกุลทอง 3735
16 59010014 นางสาวกมลนัทธ์ ธนสีลังกูร 3744
17 59010082 นายกันตภณ ไชยจิโรจ 3747
18 59010111 นายกิตติทัต ธุรพันธ์ 3749
19 59010112 นายกิตติธร ธุรพันธ์ 3750
20 59010118 นายกิตตินันท์ ศิริมหา 3751
21 59010220 นายจิรายุส พิสสมัย 3754
22 59010254 นายชญานนท์ หังสสูต 3755
23 59010292 นายชลัมพล ชัยจันทร์ 3756
24 59010322 นายชาลี ราชปรีชา 3758
25 59010359 นายฐานันตร์ เรืองศรีวรพร 3765
26 59010421 นายณัฐชรพงษ์ ขวัญเสน่ห์ 3769
27 59010451 นายณัฐพงษ์ เครือคช 3770
28 59010533 นายทัตธน แหรุ่งโรจน์ 3772
29 59010535 นางสาวทิตยา กลิ่นปาน 3773
30 59010541 นายธงชัย รบอุดงค์ 3774
31 59010545 นายธนกร จำปาถิ่น 3775
32 59010556 นายธนชาติ โกวะประดิษฐ์ 3776
33 59010642 นางสาวธัญวรัตน์ อุทัยฉาย 3780
34 59010647 นายธันวา ใจดีสูงส่ง 3781
35 59010720 นายนันทพัฒน์ กิตติกิจเจริญ 3784
36 59010770 นางสาวเบญญา พัฒนา 3787
37 59010791 นายปพน บูรณนันทการ 3789
38 59010797 นางสาวปภานัน ก้านเหลือง 3790
39 59010806 นายประภัคพงศ์ ไชยขันธ์ 3791
40 59010838 นายปัณณทัต รอดหยู่ 3795
41 59010857 นายปิติรัก คำริแง 3799
42 58010789 นายปิยศาสตร์ วีณุตตรานนท์ 3802
43 59011040 นางสาวภัทรวรรณ อยู่เจริญ 3807
44 58010986 นางสาวภูริชญา ชุติกานนท์ 3809
45 59011083 นายภูริวัจน์ กรุงแก้ว 3810
46 59011125 นางสาวรวิสรา จันทร์ตรี 3814
47 56011107 นายวัชรวิช ธำรงพิพัฒน์ 3818
48 59011410 นายสิริภัฏ ร่มเพชร 3829
49 59011444 นางสาวสุภัทรา พืชหมอ 3832
50 59011469 นายเสฏฐวุฒิ ส่งสุข 3835
51 59011565 นางสาวอาภรณ์ เพ็งพา 3842
52 59010311 นายชัยวัฒน์ ฉัตรกอบกูล 3844
53 59010961 นางสาวพิชญ์สินี ยูน 3846
54 59010410 นายณัฐกมล เกปัน 3848
55 59011465 นางสาวสุวิมล นภนฤมิต 3849
56 59010113 นายกิตติธร พินิจกิจ 3851
57 59011204 นางสาววลัยลักษณ์ ภู่สาร 3852
58 59011260 นางสาวศกลวรรณ เมฆวิภาต 3853
59 59010850 นางสาวปานรวี สุตระ 3855
60 59010221 นายจิรายุส ลีกิจวิวัฒน์ 3860
61 59011086 นายมงคล ธิติวิรัตน์ 3867
62 59011548 นางสาวอันดามัน อินทร์พลอย 3872
63 59011068 นางสาวภีรดา ชีพสมทรง 3878
64 59011297 นางสาวศิรินาถ แก้วศิริ 3879
65 59011202 นางสาววริษา สายเสมา 3883
66 59011299 นายศิริพล อั้งรัตนวารี 3884
67 59011061 นายภานุวัฒน์ อนิวัตกูลชัย 3890
68 59010874 นางสาวปุณยวีร์ รอดพูล 3891
69 58010275 นายชัยสิญจ์ อุปลวัณณา 3903
70 59010330 นายชินวัฒน์ ไชยสุริยะศักดิ์ 3904
71 59010337 นางสาวชุติกา วีระยุทธวัฒนะ 3905
72 59010443 นางสาวณัฐนันท์ อริยะเมตตา 3910
73 59010444 นายณัฐปัตย์ พิมพ์ทอง 3911
74 59010467 นายณัฐภูมิ สุวรรณวิทย์เวช 3912
75 59010555 นายธนเกียรติ การุณ 3913
76 59010651 นายธาวิน บุญเชิญ 3916
77 59010724 นางสาวนันทิกานต์ อาวะกุลพาณิชย์ 3918
78 59010744 นายนิรชิต ศรีประดู่ 3919
79 59010772 นางสาวเบญญาภา เมตตพันธุ์ 3921
80 59010780 นายปฐวี สุทธิโฉม 3922
81 59010781 นายปณต สดศรี 3923
82 59010823 นางสาวปลายฟ้า เขมะเพ็ชร 3924
83 59010999 นางสาวเพ็ญพิชชา กอหญ้ากลาง 3929
84 59011138 นายรัฐศาสตร์ สิทธิมงคล 3933
85 59011268 นางสาวศรัณยา แข็งแรง 3938
86 59011269 นายศรัณยู จันทร์คง 3939
87 59011275 นางสาวศศินา หาบุศย์ 3940
88 59011344 นายเศรษฐการณ์ กลัดกันแสง 3943
89 59011345 นายเศรษฐชาติ ตั้งพิทักษ์ไกร 3944
90 59011449 นายสุรเชษฐ์ งิ้วไธสง 3948
91 59011531 นายอวิษฐ์ สุขโสภา 3952
92 59011572 นางสาวอารีรัตน์ กัลยกรสกุล 3954
93 59011578 นายอิทธิวัฒน์ สุเพ็ญศิลป์ 3955
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล