ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 (รอบบ่าย)
สถานที่ : หอประชุมใหญ่สถาบันฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 60015030 นางสาวนิภาพร อังคะนาวิน 3962
2 60015036 นายภาณุมาส มาลา 3964
3 60015044 นายศรุต คะขะคะพงศ์ 3966
4 60015047 นายศุภกร ขำสม 3967
5 59011166 นางสาววรนิษฐา ฮึกหาญสมบัติ 3971
6 59010356 นางสาวญาดา อาทโรประยูร 3975
7 59010092 นางสาวกัลยาภรณ์ เฮ็งเส็ง 3976
8 59010021 นายกรวิชญ์ บุราเลข 3987
9 59010187 นายจักรภัทร บุญโรจน์ 3997
10 59010218 นายจิรายุ เชาวลิต 4000
11 59010249 นายเฉลิมวุฒิ เลิศวุฒิวรากิตติ 4003
12 59010267 นางสาวชนนิกานต์ วรกานต์ศักดิ์ 4004
13 59010298 นายชวิศ พิชญวิญญูสกุล 4007
14 59010321 นายชามีน ชาญพานิชกิจการ 4010
15 59010365 นายฐิติ อู่ทอง 4012
16 59010406 นางสาวณัฏฐปวีร์ คำภู 4015
17 59010486 นายณัทชยุต ภูริคณานนท์ 4017
18 59010566 นายธนเทพ สะดีวงศ์ 4019
19 59010679 นายนนทกร เจริญชีวะกุล 4024
20 59010709 นายนฤมิต จรูญนันทวัฒน์ 4026
21 59010719 นายนันทพงศ์ ศิลป์ศรีกุล 4028
22 59010891 นายพงศธร ทั้งสฤดี 4040
23 59010940 นายพัฒน์ธนะ วงศ์ยุทธนาพงศ์ 4042
24 59011002 นายเพียวพรรณ ศรีละพุก 4044
25 59011088 นายมติชน มณีกาศ 4046
26 59011144 นางสาวรินรดา แพงแก้ว 4050
27 59011178 นางสาววรวรรณ นาสมรูป 4051
28 59011182 นางสาววรัญชลี จันทร์ศรี 4052
29 59011240 นายวิวัฒน์ สังข์พลี 4056
30 59011340 นายศุภวิชญ์ มะรินทร์ 4058
31 59011367 นายสรัช สุวรรณอัมพร 4061
32 58011310 นายสิรภพ เหล่ารุจิสวัสดิ์ 4064
33 59011457 นายสุริยะ ประเสริฐปัญญา 4067
34 59011468 นายเสฏฐวุฒิ โตพิบูล 4068
35 59011472 นายอชิตะ คำลือวงค์ 4069
36 59011520 นายอรรถกฤต เฉลิมพงษ์ 4071
37 59011517 นางสาวอรนิดา ยุกตะนันทน์ 4075
38 59010156 นายโกเมน ศรีธเนศชัย 4077
39 59010472 นายณัฐวรท ศรีแสง 4081
40 59011502 นางสาวอภิษฎา นิลชาติ 4092
41 59010210 นายจิรวัฒน์ สิงตะบุตร์ 4093
42 59010707 นายนฤพจน์ จักษ์ตรีมงคล 4099
43 59010031 นายกฤตเมธ สื่อมโนธรรม 4100
44 59010049 นางสาวกวิสสรา คองอินทร์ 4101
45 59010244 นางสาวฉัตรภรณ์ กลัดณรงค์ 4104
46 59011351 นางสาวณิชารัศม์ ธนัชอิสราศักดิ์ 4109
47 59010626 นายธรณินทร์ เหล่าชูชัยสกุล 4111
48 59011028 นายภัควัต หาญวณิชศักดิ์ 4117
49 59011082 นายภูริณัฐ ศรีสุวรรณ์ 4119
50 59011279 นายศักดิพงศ์ ยอดทองคำ 4120
51 59011315 นายศุภกร เหียงแก้ว 4122
52 59011441 นางสาวสุปรียา กวางทอง 4124
53 59011462 นางสาวสุวิกานต์ มูลสท้าน 4125
54 59011551 นางสาวอัปสรสันต์ ดำโอ 4128
55 59010117 นายกิตตินันท์ ลายนารี 4136
56 59010181 นายจรัญ แสนเสาร์ 4138
57 59010338 นางสาวชุติกาญจน์ ชัยมนัสกุล 4139
58 59011283 นางสาวณัฐกฤตา ศิริปรุ 4142
59 58010413 นายณัฐพล ปจันทบุตร 4143
60 59010479 นายณัฐวุฒิ ทวีรประยูร 4144
61 59010741 นายนิธิศภัทร จิตรเดชขจร 4148
62 59011005 นางสาวแพรวรุ่ง วิเชียร 4154
63 59011071 นายภูบฎิณณ์ วงศ์สง่าศรี 4156
64 59011206 นายวศิน วชิรปาณี 4157
65 59011304 นายศิวกร อรรถจารุสิทธิ์ 4159
66 59011369 นายสรัล ขุนพิลึก 4160
67 59011402 นางสาวสิรนุช พรปรีดาวรรณ 4161
68 59011607 นายสุเมธี มณีโลกย์ 4162
69 59010805 นางสาวประติภา แสงสุวรรณ 4169
70 59010776 นายปฏิภาณ งามวัน 4170
71 59010038 นายกฤษฎา ถาระโท 4173
72 59010189 นางสาวจารุภา ไชยรบ 4176
73 59010257 นางสาวชญานิศ ปรีชาสิทธิพร 4180
74 59010334 นายชิษณุพงศ์ บาเปีย 4184
75 59010394 นางสาวณัชชา สุวัฒนมาลา 4186
76 59010453 นายณัฐพนธ์ พรประสิทธิกุล 4188
77 59010492 นายดนุสรณ์ ลิมโพธิ์ทอง 4189
78 59010546 นายธนกร ด้วงสีทอง 4190
79 59010680 นายนนทกร บุญยืน 4197
80 59010706 นางสาวนริศรา น้อยนวล 4199
81 59010774 นายปฏิพล ชาครานนท์ 4201
82 59010915 นายพรวุฒิ วังซ้าย 4203
83 59010937 นายพัชรพล รัตติรุจิเศวต 4205
84 59011105 นางสาวยศวดี มั่นคง 4210
85 59011142 นายราชทรัพย์ พงศ์พันธ์พาณิชย์ 4212
86 59011317 นายศุภกรณ์ ศรีราชา 4219
87 59011355 นางสาวสมัชญา ใจอินทร์ 4221
88 59011394 นายสิทธ์ฐิพงษ์ โชติพฤกษ์สกุล 4223
89 59011481 นายอธิป ศรีสระ 4224
90 59011487 นางสาวอธิษฐาน สีดอกไม้ 4225
91 59011501 นายอภิวัฒน์ สุพรรณ์ 4226
92 59010861 นายปิยเทพ โชติมาน 4230
93 59010143 นายเกรียงศักดิ์ แซ่ลิ้ม 4231
94 59010663 นางสาวธีรพัชร ศิวิลัย 4232
95 59010095 นางสาวกาญจนา คล้ายศรีโพธิ์ 4234
96 59010159 นายคงเกียรติ ตั้งนิติพิฐจักร 4235
97 59010290 นายชลภัทร อนุรักษ์ธนากร 4237
98 59010353 นางสาวญาณิศา ปรุใหม่ 4239
99 59010414 นายณัฐชนน โตจิรกุล 4240
100 59010419 นายณัฐชนน สุวรรณฤกษ์ 4241
101 59010433 นายณัฐนนท์ รอดสุทธิ์ 4242
102 58010452 นายไตรภพ สวัสดิผล 4244
103 59010760 นายบุญญาฤทธิ์ ยอดเยี่ยม 4247
104 59010809 นางสาวปรัชธิดา เจริญวานิชยุบล 4248
105 59010904 นายพชร นวลช่วย 4253
106 59010974 นางสาวพิมพ์ดาว แก้วมหานิล 4255
107 59011252 นายวีรวุฒิ นวลเกษา 4258
108 59011305 นายศิวดล บุญโย 4260
109 59011308 นายศิววงศ์ ศิลาพัชรนันท์ 4261
110 59011401 นายสิรดนัย สิงหา 4264
111 59010123 นายกิตติพศ โพธิ์งาม 4268
112 59011157 นางสาวลักษมณ ศรีสิริรัตนกุล 4269
113 59010423 นางสาวณัฐชา นัยนันท์ 4270
114 59011272 นายศรายุทธ กมลศรี 4271
115 59010700 นายนราวิชญ์ คงแก้ว 4273
116 59011014 นายภควัฒน์ วรรธนวหะ 4275
117 59010524 นายทวีทรัพย์ เขียวเกษม 4278
118 59011011 นายภคพงศ์ เสถียรโชค 4280
119 59011540 นางสาวอัชฌมาภรณ์ ทองเปลว 4281
120 59010091 นางสาวกัลยาณี ปุงสัมฤทธิ์ 4283
121 59010180 นางสาวคณิตา เตียงชัยภูมิ 4284
122 58011243 นางสาวศุภณัฐ ประดิษฐเขียน 4288
123 59010223 นายจีรพันธ์ จันทสุข 4296
124 59010431 นางสาวณัฐธิดา มั่นบัว 4300
125 59010845 นางสาวปาจรีย์ อุณาพรหม 4308
126 59011033 นางสาวภัทรณิช สโมสรสุข 4310
127 59011131 นายรัชชัย จันทร์ครบ 4313
128 59011322 นายศุภกิตติ์ แก้วประดิษฐ์ 4317
129 59011318 นายศุภกฤต สุทธิพัฒนกิจ 4320
130 59010139 นางสาวกุลณัฐฐา ชะนะ 4323
131 59011255 นายวุฒิชัย ยิ่งเจริญมาก 4326
132 59011062 นางสาวภาริณี คุณภาที 4327
133 59010507 นายตระการ ยิ้มตระการ 4331
134 59010025 นายกรีฑา ศิลาพันธ์ 4332
135 59010477 นายณัฐวัตร ลาภอร่าม 4336
136 59010531 นางสาวทอฝัน หาญอมร 4337
137 59010708 นางสาวนฤมล นาคเมือง 4338
138 59010730 นางสาวน้ำฝน คำแก้ว 4339
139 59010789 นางสาวปทิตตา กองทอง 4340
140 59010793 นายปพนธีร์ แซ่อ๋อง 4341
141 59010825 นายปวรินทร์ โอวาทฬารพร 4342
142 59010991 นายพุฒิพงศ์ กาญจนเนตร 4347
143 59011145 นางสาวรุ่งนภา วัฒนาพันธุ์ 4348
144 59011352 นายสถาพร เนียมบุญนำ 4350
145 59011529 นางสาวอรุณโรจน์ เชาว์สุโข 4352
146 59010756 นายบดินทร์ สัมฤทธิ์โสภาค 4355
147 59010847 นางสาวปาณิสรา ประเสริฐดี 4356
148 59010584 นายธนภัทร วัฒนพิทักษ์ 4357
149 59010101 นางสาวกานต์ทิตา เจนวิทยายศ 4360
150 59011235 นางสาววิภาวี วาณิชยชาติ 4361
151 59010418 นายณัฐชนน สินธุเชาวน์ 4368
152 59010455 นางสาวณัฐพร พิณพิพัฒน์ 4370
153 59010503 นายเดชกร สังข์สอน 4373
154 59010869 นางสาวปิยาภา แสงสกุล 4381
155 59010996 นางสาวพุทธิมนต์ จันทร์นิมิตรศรี 4384
156 59011164 นายวนัสนนทน์ เนตรบุตร 4388
157 59011319 นายศุภกานต์ ภูมิตระกูล 4391
158 59011417 นายสืบสาย ทิมคลับ 4392
159 59011512 นายอมรเทพ ชัยเลิศ 4396
160 59011516 นางสาวอรนลิน สรวงประดิษฐ์ 4397
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล