ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 (รอบบ่าย)
สถานที่ : หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 59010581 นายธนภัทร กันทา 4398
2 59010582 นายธนภัทร จันทร์น้อย 4401
3 59011510 นายอภิสิทธิ์ เอี่ยมจำปา 4402
4 59010596 นายธนวันต์ ห้องดอกไม้ 4404
5 59010905 นายพชร พัชรมงคล 4406
6 59010450 นายณัฐพงศ์ สินศุภฤกษ์ 4407
7 59011373 นายสราวุธ มีชัย 4409
8 59010512 นายตรีวิชญ์ ศรีโนนชัย 4411
9 59010173 นายคิมหันต์ ตันตระสกุลวงศ์ 4412
10 59010481 นายณัฐวุฒิ เวียงสมุทร 4414
11 59010521 นางสาวทรรศนีย์ กัปตัน 4415
12 59010191 นายจารุวิณ อินทรัตน์ 4418
13 59010059 นายกษิเดช เมฆแสงอรุณรุ่ง 4422
14 59010081 นายกันตพนธ์ ปริวัฒนศักดิ์ 4424
15 59010247 นายฉัตริน เกษมกิจวัฒนา 4429
16 59010314 นายชาญชิต อภิสมาจาร 4433
17 59010315 นายชาญวิทย์ แผ่นศิลา 4434
18 59010320 นายชานันท์ สุขภารังษี 4435
19 59010702 นายนราวิชญ์ รองพล 4450
20 58010741 นางสาวปราณปริยา สันทรายเงิน 4451
21 59010837 นายปัณณทัต บุญมาก 4452
22 59010887 นายพงศกร พุทธรักษา 4453
23 59010895 นายพงศธร มโนวรกุล 4454
24 59010969 นายพิชัยยุทธ มูลมั่ง 4460
25 59011048 นายภากรณ์ กระโจมทอง 4464
26 59011132 นายรัชพล แสวงไวศยสุข 4468
27 57011065 นายรัฐกานต์ นพกรพิพัฒน์ 4469
28 59011167 นายวรปรัชญ์ ธัญธนทรัพย์ 4471
29 59011230 นายวิบูลย์เดชา มานิตร์ 4472
30 59011237 นางสาววิรากานต์ กิตติบวรกุล 4473
31 59011313 นายศุภกร ศรีน้อยเมือง 4474
32 59011320 นางสาวศุภกานต์ วงศ์พัฒนเลิศ 4475
33 59011375 นางสาวสโรชา รัตนมณีโชติ 4477
34 59011398 นายสิทธิพล แสงมงคลพิพัฒน์ 4479
35 59011421 นายสุขวิทย์ กวยทะวิมล 4481
36 59011558 นายอาชวิต พูนธนาทรัพย์ 4486
37 59011024 นางสาวภัคจิรา ปาณัฐโยธิน 4490
38 59011008 นายฟาริศ ซีเดะ 4491
39 59010013 นางสาวกมลนัทธ์ ทองกุล 4494
40 59010193 นายจารุวิทย์ ฝั่งชลจิตต์ 4501
41 59010241 นายฉัตรชัย ศรีเจริญ 4503
42 56010229 นายฉัตรชัย อำมุกคะ 4504
43 59010357 นางสาวญานิกา สุทธิวิวัฒน์ 4506
44 59010516 นายทม สมใจวงษ์ 4508
45 59010542 นายธงไชย มณีทอง 4510
46 59010569 นายธนพนธ์ รัตนมงคล 4511
47 59010738 นายนิธินันท์ สินพันธุ์ 4513
48 59010867 นายปิยะวัฒน์ บัวทองจันทร์ 4518
49 59010942 นายพัฒน์ภูมิ บุญรอด 4520
50 59011003 นางสาวแพรวพธู เพียรชูชัย 4523
51 59011053 นายภาณุพงศ์ สุขเจริญยิ่งยง 4525
52 59011101 นางสาวเมธาวินี ชาปัญญา 4527
53 59011580 นางสาวอินทุอร คชเสนีย์ 4534
54 59010044 นายกฤษณะ พลชา 4535
55 59011539 นางสาวอัจฉราวรรณ สกุลอาภาสัตย์ 4536
56 59011291 นางสาวศิรประภา บุญญาคุณากร 4537
57 59011408 นายสิรวิชญ์ ศรีจำรัส 4539
58 59011545 นายอัฐพล ติ๊บบู้ 4540
59 59010746 นายนิรวิทย์ เทียนดำ 4547
60 59010786 นายปณิธาน ปิตมานุรักษ์ 4550
61 59010147 นายเกศพงษ์ ธัมมิกรัตน์ 4558
62 59010010 นางสาวกนกวรรณ สุริวงศ์ 4561
63 59010037 นายกฤษกร เนียมหอม 4562
64 59010277 นายชนาธิป แก้วเกิด 4576
65 59010529 นายทศพล ผิวขาว 4583
66 59010532 นายทักษิณ อุดมการเกษตร 4584
67 59010538 นางสาวทิภาดา ศึกษา 4585
68 59010588 นายธนรุ่งโรจน์ โกศลานันต์ 4587
69 59010620 นายธนุฒิ นาคะนคร 4589
70 59010666 นายธีรภัทร ตะโฉ 4591
71 59010778 นายปฏิภาณ สมบัติทวี 4597
72 59010863 นายปิยวัฒน์ ทองอินตา 4599
73 59010870 นายปุญญพัฒน์ แปะซวด 4600
74 59010872 นายปุณณวิช แสงจันทร์ทะนุ 4601
75 59011054 นางสาวภาณุมาศ มาซึโมโตะ 4607
76 59011073 นายภูมิ วรรณวิเชษฐ์ 4609
77 59011099 นายเมฆา มั่นใจ 4610
78 59011108 นายยุติธรรม ปะกิระคัง 4611
79 59011153 นายฤทธิภูมิ วัชระชัยสุรพล 4612
80 59011234 นางสาววิภาวดี พนมทิพย์ 4617
81 59011368 นางสาวสรัญช์รัศมิ์ แก้วจุนันท์ 4624
82 59011385 นายสันติภาพ สรรสันทัด 4626
83 58011427 นายอรรษชัย เขียนงาม 4627
84 55011469 นายอาทิตย์ ยอดวงศ์ษา 4629
85 59011582 นายอิสรา ศิริรจน์ 4630
86 60015011 นายชาคริต จัดคร่อง 4634
87 60015028 นายธีรศักดิ์ สมแก้ว 4636
88 60015035 นางสาวภัคจิรา ศรีแก้วใส 4637
89 60015037 นายมนัญชัย ดิสถาพร 4638
90 60015046 นายศุพัฒพงศ์ สุขโชติ 4640
91 60015054 นายอดิเทพ ทัพโหง 4641
92 59011544 นางสาวอัญมณี ราชแสง 4650
93 59010261 นางสาวชนกจิต น้อยคำ 4654
94 59010375 นายณฐพล ศรีเจริญ 4655
95 59010502 นางสาวดุษฎี นาคบัว 4657
96 59010635 นายธัชพล อรรถประวิทย์ 4660
97 59010687 นายนพรัตน์ ตันประเสริฐ 4663
98 59010834 นายปัญญวุฒิ ล่วนเส้ง 4666
99 59010900 นายพงศวัฒน์ อรรถวานิช 4668
100 59011025 นายภัคธร ขวัญตา 4670
101 60015004 นายจิรภาส ไชยเนตร 4680
102 60015041 นายวัชระ ทรัพย์เย็น 4683
103 60015053 นางสาวอชิรญา เพ็ชรนาค 4685
104 59010370 นางสาวฐิติพร ศิริภักดิ์ 4687
105 59010062 นายก้องเกียรติ ประเสริฐดี 4688
106 59010079 นางสาวกันต์ธิตา ปางวิสุทธิวงศ์ 4694
107 59010097 นางสาวกาญจนา บุญล้อม 4696
108 59010324 นายชิน วรปัญญาสกุลชัย 4699
109 59010425 นางสาวณัฐฐา ผ่องพันเลิศ 4701
110 59010471 นางสาวณัฐวดี หาชื่นรัตนพงศ์ 4704
111 59010500 นายดุล ร่มจำปา 4705
112 59010618 นายธนิน อุยตระการ 4707
113 59010655 นางสาวธิรดา ธาดาจิรสกุล 4709
114 59010688 นายนพรุจ เกล็ดสุวรรณ 4710
115 59010813 นายปริญญา น้ำใจดี 4712
116 59010973 นางสาวพิมพ์ไทย สุภาวิมล 4714
117 59011175 นางสาววรรณวิภา วังเย็น 4717
118 59011273 นายศราวุธ มณีโชติ 4722
119 59011343 นางสาวศุภิสรา เดือนเพ็ญ 4723
120 59011515 นางสาวอรจิรา กัลยา 4724
121 59011596 นางสาวฮนูฟ ไวยรูป 4726
122 59010098 นางสาวกาญจนา ตันทวีทรัพย์สิน 4733
123 59010138 นางสาวกุลณัฐ ทนทาน 4735
124 59010196 นางสาวจิตต์จุฑา โพธิแท่น 4736
125 59010282 นางสาวชนิตา ธนาภิวัฒนกูร 4740
126 59010323 นางสาวชิดชนก ทองประไพ 4741
127 59010392 นางสาวณัชชา คูณอเนกสิน 4743
128 59010716 นางสาวณัฐกานต์ พรมุลา 4744
129 59010459 นายณัฐพล วิลัยพงษ์ 4745
130 59010493 นายดนุสรณ์ ศุภศศิน 4746
131 59010713 นายนวดล ธำรงวัฒนเลิศ 4749
132 59010855 นายปิติกร อุดมจีรพัฒน์ 4751
133 59011212 นายวสุพล วิภาตะพันธุ์ 4760
134 59011292 นางสาวศิรประภา บุญยิ่ง 4761
135 59011415 นางสาวสีตลา ชาวสวน 4765
136 59090014 MR.NATTAPHOL SRISA 4769
137 58090002 MR.DAMIAN SATYA WIBOWO 4772
138 59090005 MISSKASAMABHORN SUPARERKRAT 4773
139 59090007 MR.KRIT TANGCHAROENKIJKUL 4774
140 59090021 MR.PAWIN TENGAMNUAY 4780
141 59090037 MISSTITAPORN CHAISILWATTANA 4787
142 59011599 MR.JIRAYU PROMSONGWONG 4789
143 59090058 MISSQIWEN ZHOU 4794
144 59090043 MISSCHALISA SAROCHANANJEEN 4799
145 59090047 MR.KAONG HTAT LWIN 4804
146 58090049 MR.KITRAVEE AKKHARANANWINIT 4805
147 58090065 MR.KITTISUK CHEEWAPOONPHON 4806
148 59090050 MR.NATTHAN JULAWATCHARAPONG 4807
149 59090051 MR.NITICHAI KUNAPILUKKUL 4808
150 58090050 MR.NUTTAKIT LERTHUMMAJINDA 4810
151 58090055 MR.PORNCHAI CHAMROON 4813
152 59090056 MISSPRUKSA " VITHANTIRAWAT" 4814
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล