ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (รอบเช้า)
สถานที่ : หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 57602063 นายกานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์ 2015
2 61602063 นางสาวชนิภรณ์ ธรรมพนิชวัฒน์ 2017
3 60602041 นายอิทธิศักดิ์ ขวัญบุญจันทร์ 2019
4 59602041 นางสาวกุลจิรา ธีระวัฒนาวิศิษฎ์ 2020
5 59602042 นางสาวช่อทิพย์ สิงหมาตย์ 2021
6 57602069 นายณัฐวรท สุหงษา 2022
7 58602049 นางสาวนีรชา สุนทรพนาเวศ 2023
8 59602037 นายอุกฤษ วรรณประภา 2027
9 60602051 นายณัฐวัฒน์ วิศาลศักดิ์ 2029
10 60602053 นายวงศกร สว่างวงษ์ 2031
11 60602032 นางสาวชไมพร ศิริบูรณ์ 2034
12 60602020 นายวิศรุต วรรณปักษ์ 2039
13 60602028 นางสาวศิริพร เพ็ชรเนตร 2040
14 58020011 นางสาวชื่นนภา จริตงาม 2043
15 58020042 นางสาวพีชนา ชะโยชัยชนะ 2046
16 58020039 นางสาวพิชนา ดีสารพัด 2047
17 58020027 นายปณิธาน ขันอุไร 2049
18 58020045 นางสาวแพรพลอย มหาธงชัย 2050
19 58020055 นางสาววรรษชล ศรีชา 2054
20 58020001 นางสาวกฤติกา รอดเจริญ 2055
21 58020026 นางสาวเบญญาภา พึ่งพิมาย 2057
22 58020031 นายไผท คมไธสง 2060
23 58020029 นางสาวปัทมา ปฐมกสิวัฒนา 2062
24 58020034 นายพรพิพัฒน์ ศึกหาญ 2068
25 58020004 นายกันต์ตนัย ตันติสวัสดิ์ 2084
26 58020016 นายณัฐภัทร เลิศสงคราม 2089
27 58020020 นายธนชิต อ่ำเทศ 2091
28 58020022 นายธนิต ลิขิตชลธาร 2093
29 58020044 นางสาวแพรพลอย ปิ่นเกล้า 2099
30 58020053 นายวงศธร อาวรณ์ 2103
31 58020057 นายวรัญญู ปอคูสุวรรณ 2104
32 58020061 นายวิศรุต บุญอุ้มชู 2106
33 58020063 นางสาวศุภาวรรณ เตยะราชกุล 2107
34 58020065 นางสาวสิริลักษณ์ เล็กน้อย 2108
35 58020069 นางสาวอธยา ป้อมปักษา 2110
36 58020073 นายเอกธาดา ชาวป่า 2111
37 58020161 นางสาวลักษิกา สุภาวุฒิ 2114
38 58020119 นางสาวเจนจิรา จันทร์งาม 2117
39 58020126 นางสาวชุติกาญจน์ บุญแต้ม 2120
40 58020153 นางสาวพัชรพร รัตนานุกูล 2121
41 58020108 นางสาวกฤตพร ถนอมสิน 2122
42 58020147 นางสาวปรีชญา ทุมพงษ์ 2125
43 58020116 นายจิรพนธ์ สระธรรม 2127
44 58020128 นายณภูมิ เจริญสันติ 2143
45 58020118 นายจุฑาพล ผลประเสริฐ 2149
46 58020123 นางสาวชลธิชา หาญอนันต์ 2150
47 58020165 นายศุภกฤติ แสงสุวรรณ 2153
48 58020168 นางสาวสุประวีณ์ ศรีสิริโสภา 2154
49 58020117 นางสาวจิราภรณ์ วงษ์สว่าง 2156
50 58020160 นางสาวรัชนีกร ฉายอรุณ 2157
51 58020114 นางสาวจริญยา เจริญยิ่ง 2158
52 58020132 นายดิศกรณ์ ตรงศูนย์ดี 2159
53 58020167 นายสิทธิชัย สีหะวงษ์ 2160
54 58020127 นางสาวชุติมา กัลยาณวิจัย 2163
55 58020109 นายก่อกิจ ช่วยแก้ว 2166
56 55020169 นางสาวพงศ์พัชรา เพ็ชร์ศรีงาม 2172
57 58020154 นางสาวพิชญ์นรี หิรัญคำ 2173
58 58020163 นายวิทยา ชาปาน 2174
59 59020213 นางสาวปวรา นิศากร 2176
60 59020246 นางสาวสริตา เตมีศักดิ์ 2181
61 59020197 นายณัฐนนท์ นวลศรีทอง 2182
62 59020243 นางสาวศรุดา เจริญสม 2185
63 59020253 นางสาวอัญมณี ถาวรคุณ 2187
64 59020184 นายกิตติพศ เนตยานันท์ 2189
65 59020235 นางสาวรุจิรา ลิขิตวิบูลย์ 2193
66 59020249 นายอดิศร คำปันบุตร 2195
67 59020218 นางสาวพลอย ปิติภูวนันท์ 2198
68 59020239 นางสาววริศรา ศุภประภากร 2199
69 59020240 นางสาววสี สีหามาตย์ 2200
70 59020238 นายวริทธิ์ ทองภูเบศร์ 2203
71 59020231 นายภาสวุฒิ แซ่ล้อ 2205
72 59020173 นางสาวกมลนัทธ์ ขจรวัฒนากุล 2208
73 59020188 นางสาวชรินทร ชุ่มปลั่่ง 2213
74 59020195 นางสาวณัชชา ปุญญาภินันท์ 2216
75 59020204 นางสาวติณณา อนุศาสนนันท์ 2219
76 59020206 นางสาวธมลชนก สังวรวิสิฏฐ์ 2220
77 59020214 นางสาวพนิตพิชา สุดขาว 2223
78 59020225 นางสาวภรณีรัตน์ วัสรรัตนโภคิน 2228
79 59020230 นายภาณุพงศ์ ฉายศิลป์ 2230
80 59020237 นางสาววรันธร เดชเดชะ 2232
81 59020244 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์โต 2233
82 58020249 นางสาวสิรินุช ศรีตะนนท์ 2236
83 59020251 นายอภิรัฐ เรืองอุดม 2238
84 58020253 นายอภิวิชญ์ อุดมศิลป์ 2239
85 58020086 นางสาวนรมน วงษ์นิยม 2242
86 58020084 นางสาวธนัญญา วัจนสุนทร 2243
87 58020104 นายสุกฤต จงถาวรวาสนา 2245
88 58020077 นางสาวคนึงนิจ เตียวตระกูล 2246
89 58020083 นางสาวตรีสิริ ทศทิศรังสรรค์ 2247
90 58020088 นายนิธิศ วิศาลรักษ์กิจ 2255
91 57020082 นายธีรเมศร์ ธนเกียรตินิธิกุล 2260
92 58020087 นายนวพรรษ เกษมเกียรติไทย 2261
93 58020095 นางสาวภาสินี สุ่มมาตย์ 2265
94 59020300 นายณัฐวัตร จินตนา 2273
95 59020322 นางสาววรันธร พงษ์ประดิษฐ์ 2282
96 59020299 นายณัฐพนธ์ ทิพย์มงคล 2287
97 59020302 นายทัณฑวัต แซ่โง้ว 2288
98 59020306 นางสาวนัยน์ปพร ป้อมกระสันต์ 2290
99 59020309 นางสาวประวีณา ดำนา 2291
100 59020311 นางสาวพรรณธร สอนดี 2292
101 59020316 นางสาวยศิธร จันทร์พุฒ 2294
102 59020327 นางสาวสมปรารถนา มูฮำหมัดอารีย์ 2302
103 59020328 นางสาวสาริศา บุญแจ่มรัตน์ 2303
104 59020334 นายอธิษฐ์ ด่านกุล 2304
105 59020363 นายเปรมอนันต์ พูนศิริชัยกิจ 2311
106 59020370 นายรวิพล ประจำวงษ์ 2312
107 59020343 นางสาวจารุภัส ยาพิชัย 2314
108 59020341 นางสาวกุลนาถ บัวทรัพย์ 2319
109 59020346 นายฌาน ศุภโกวิท 2322
110 59020354 นายธีรพงศ์ ชูเเก้วร่วง 2328
111 59020355 นายธีรศักดิ์ สีกัน 2329
112 59020356 นายนรพนธ์ ลิ้มวงศ์รุจิรัตน์ 2330
113 59020360 นางสาวปวริศา ตาดี 2332
114 59020362 นายปัณณธร จันทรบูลย์ 2334
115 59020364 นางสาวพรรษชล บุญสวรรค์ส่ง 2335
116 59020366 นายพสิษฐ์พล เกิดพูล 2337
117 59020374 นางสาวโศภิดา เปลื้องศิริ 2343
118 59020376 นายสหรัชต์ พันธุ์พยัคฆ์ 2344
119 59020377 นายสิปปกร เอาตระกูล 2345
120 59020380 นางสาวสุนิตา สิมลา 2347
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล