ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (รอบเช้า)
สถานที่ : ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 59020403 นายนภสินธุ์ คงสมจิตต์ 2351
2 59020413 นางสาวรัศมี บินกาเด็ด 2353
3 59020385 นางสาวกมลรัตน์ เจียรพงศวัฒน์ 2355
4 59020386 นายจักรพรรณ์ ประจัญมอญ 2356
5 59020392 นางสาวณัชชา สุวรรณเพราเพริศ 2360
6 59020394 นายณัฐวัฒน์ วิทูราภรณ์ 2361
7 59020399 นายธิติธร อัศวพูลทรัพย์ 2364
8 59020407 นายปวรุตม์ งามเอกอุดมพงศ์ 2370
9 59020412 นายรณกร มะลิลา 2374
10 59020417 นายศิริวุฒิ ศรีวิจิตร์ 2376
11 59020419 นายสรวิชญ์ ภูทองหล่อ 2378
12 59020420 นายสหรัฐ สุจริตภักดี 2379
13 59020541 นางสาวอธิปัตย์ พุกศรีสุข 2387
14 59020495 นางสาวแพรวพรรณ ล้วนศิริ 2392
15 59020436 นายเกียรติภูมิ มีดี 2395
16 59020465 นายธนพัฒน์ ขาวเกื้อ 2398
17 59020467 นางสาวธมลวรรณ อินทรียงค์ 2399
18 59020524 นายศุภณัฐ วาโน 2400
19 59020464 นายธนทัต โอภาส 2409
20 59020471 นางสาวธิดารัตน์ เพียรระพีกุล 2413
21 59020479 นายนราธร ศรีวรนันท์ 2415
22 59020486 นายปฏิภาณ มีสมบูรณ์ 2416
23 59020493 นายพิพัฒน์ หลักเพ็ชร์ 2418
24 59020499 นางสาวภัทรวลัย กะการดี 2419
25 59020511 นายวัชรพล ขันทอง 2422
26 59020513 นางสาววาดฟ้า บุญฉ่ำ 2423
27 59020545 นางสาวอัญชลี รัตนศฤงคาร 2433
28 57020539 นายอัฐพล คำถวาย 2434
29 59020546 นายเอื้อการย์ อารีเฉลิม 2435
30 59020440 นางสาวจรีพร สารการ 2436
31 59020456 นายณัฐนนท์ ศรีเสาวลักษณ์ 2437
32 59020492 นางสาวพรชุตา ทองสงค์ 2438
33 59020437 นายเกียรติวงศ์ เอ่งฉ้วน 2441
34 59020438 นายคณิน ประสงค์ชัย 2442
35 56020476 นายจิรพัฒน์ สุวรรณโชติ 2445
36 59020448 นางสาวชวิศา แสงสุวรรณ์ 2447
37 59020461 นายณัฐสิทธิ์ อินทนะ 2450
38 58020470 นายตะวัน อินจันทร์ณรงค์ 2451
39 57020475 นายนฤพล แก้วเหล็ก 2453
40 59020482 นางสาวนิภาพร กองเสล็ม 2454
41 59020484 นางสาวนิรัญญา มีศรี 2456
42 58020501 นายปรโชต รุจินาค 2457
43 57020490 นางสาวพัชรินทร์ ดังใหม่ 2459
44 58020511 นางสาวภัททิยา วงกลม 2460
45 59020477 นายวรวัช สวัสดิพิศาล 2461
46 59020529 นายสรวิชญ์ ฮั่นพงษ์กุล 2464
47 57020568 นางสาวสุธินี ขุขันธิน 2467
48 59020514 นางสาววิภาพร พนมบุตร 2474
49 59020494 นางสาวเพ็ญศิริ บุตรสอน 2475
50 58020442 นางสาวจารวี จิรวัฒน์วาทิน 2479
51 59020446 นายชนพล วิบูลย์สิน 2481
52 59020474 นายธีร์ธวัช โชติจรัสอาภรณ์ 2486
53 59020480 นางสาวนฤทธิ์ศรา ประเสริฐฤทธิ์ 2488
54 59020487 นายปฐมพงศ์ มณีสาย 2489
55 55020529 นายภูริต สิทธิรักษ์ 2492
56 59020505 นายรัชชานนท์ แสงโสภิต 2494
57 59020517 นายวีรสิทธิ์ ผิวละเอียด 2496
58 59020539 นางสาวสุทธิชา สายร่วมญาติ 2501
59 59020284 นายศุภฤกษ์ วงศ์ประสิทธิ์ 2504
60 59020255 นางสาวกชกร อนันตวุฒิ 2505
61 56020254 นางสาวกมลชนก เมฆพายัพ 2507
62 59020262 นางสาวณภัทร วงศ์ยั่งยืน 2512
63 59020269 นายธีปพัฒน์ วงศ์วัชรชานนท์ 2518
64 59020275 นางสาวพรหมชนก สุขุมาลพันธ์ 2524
65 59020278 นายภัทรพงศ์ สุขเสริมสวัสดิ์ 2526
66 59020279 นางสาวมัณฑนา สินประเสริฐ 2527
67 59020280 นางสาวลลิต กฤษฎาภิวัฒน์ 2528
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล