ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (รอบเช้า)
สถานที่ : ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 58030056 นางสาวศศิรดา ไทยธารา 429
2 59030033 นางสาวพัสตราภรณ์ ไกรรัฐกร 430
3 59030045 นางสาวลี หิรัญสถิตย์พร 437
4 59030060 นางสาวอชิรญา ทองพันธุ์ 441
5 59030007 นายกษิดิศ วงษ์พัฒน์ 444
6 59030030 นางสาวปวีณ์นุช พุทธาภิวัฒน์ 446
7 59030025 นายนิรภัฎ นัยเนตร 447
8 59030034 นางสาวพิชามญชุ์ แสงวงษา 449
9 59030001 นางสาวกชวรรณ เต็งชยานันท์ 450
10 59030002 นางสาวกนกกาญจน์ รุ่งเนียม 451
11 59030008 นางสาวกาญจนา ปินะถา 453
12 59030013 นางสาวชนมณี นันท์ธราธร 457
13 59030016 นายตริน คงธน 459
14 59030019 นางสาวธนันท์ ศรีระดา 461
15 59030028 นางสาวปภาภัสสร์ วรรณชนาวัฒน์ 465
16 59030029 นายประภากร ปิ่นแก้ว 466
17 59030036 นางสาวแพรวา ทัพสงเคราะห์ 472
18 59030039 นายภูวนาท องอาจ 475
19 59030041 นางสาวแมกไม้ ทัศนา 476
20 59030042 นางสาวรัญชนา ใจคง 477
21 59030051 นายวศิน เหล่าวิเศษธนการ 482
22 59030056 นางสาวสราลี พนิตนรากุล 484
23 59030062 นางสาวอมลธีรา อิ่มเอิบ 487
24 59030065 นางสาวเอมิลา จุฬารี 489
25 59030066 นางสาวโอปอล เอกอนันต์กูล 490
26 59030122 นายสุทธินัย ขุนราช 493
27 59030073 นางสาวจิดาภา อุ่นประเสริฐ 497
28 59030079 นางสาวณัฏฐณิชา มณีนพรัตน์ 505
29 59030114 นางสาวศรินนา บุดดาดวง 508
30 59030129 นายอภิสิทธิ์ จินตะวา 509
31 59030069 นางสาวกาญจนา เอกรักษา 510
32 59030109 นางสาววลักษกรณ์ ตานะ 511
33 59030104 นายภราดา มีวัตถา 512
34 59030115 นายศุภณัฐ พงษ์ปรีชา 516
35 59030068 นางสาวกมลทิพย์ ปุระมงคล 519
36 59030085 นายธนารัตน์ มีนวันเพ็ญ 523
37 58030085 นายธีรพงศ์ พันธ์คำ 524
38 59030096 นางสาวพรนภา ยังสามัญ 530
39 59030099 นางสาวพิชญานิน สายสอน 532
40 59030126 นางสาวสุภาวดี ศิริโรจน์ 541
41 59030127 นางสาวสุภิญญา ริสมัน 542
42 58030132 นายอริย สันติสุขธรรม 544
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล