ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (รอบเช้า)
สถานที่ : หอประชุมใหญ่สถาบันฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 59603012 นายชาติชาย จันทร์ประทีป 4
2 57603258 นายปริญญา ศรีสารคาม 6
3 57603029 นางสาวปิยนุช วงศ์กลาง 7
4 61603002 นายเจน หน่อท้าว 11
5 61603004 นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ 12
6 61603003 นายธัญกาญจน์ อัครเดชเดชา 13
7 57603008 นางสาวเยาวธิดา เสี้ยวเส็ง 14
8 61603005 นางสาวลักขณา เพ็งรักษ์ 15
9 61603006 นางสาวสุกัญญา สุขสถาน 16
10 57603003 นายอนิรุทร์ บุญเกื้อ 17
11 58603071 นางสาวกมลวรรณ แสงฉวี 21
12 60603032 นางสาวจิตโสภิญ เพ็งบูรณ์ 24
13 58603083 นางสาวบุศราวดี พุ่มพวง 30
14 58603084 นางสาวศุภสิริ อุบลแย้ม 34
15 61603082 นางสาวอรพรรณ ยิ้มวิไล 35
16 62603095 นางสาวกัลย์สุดา ติ๊บกาศ 36
17 58603055 นายนพรัตน์ รุ่งเรืองจินดา 40
18 58603120 นางสาวโบนัส ปรารถนา 41
19 59603127 นางสาวประภาพร สอดส่อง 42
20 60603065 นางสาววรินฎา พุทธานุกุล 48
21 59603150 นางสาวปารีณา อำภามณี 52
22 59603167 นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ 53
23 59603045 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมงาม 58
24 61603020 นางสาวธนภรณ์ณัฏฐ์ ยิ้มย่อง 60
25 61603023 นายพงศธร ช้างโรจน์ 64
26 61603040 นายเมธาวุฒิ เปรมครุฑ 66
27 61603022 นางสาวศุภรัตน์ โสดาจันทร์ 67
28 61603148 นางสาวอณัญญา คงชูดี 68
29 60603053 นางสาวปฏิมาพร ด่านนอก 72
30 61603119 นายปัณณทัต จำปากุล 73
31 59603113 นายณัฐนัย มณีวรรณ 82
32 61603105 นางสาวครองขวัญ บัวยอม 86
33 60603081 นายภูศิษฐ์ บรรจงการ 87
34 58030299 นางสาวอภิชญา เชียงไฝ 95
35 58030256 นางสาวกีรติกานต์ กล้าหาญ 98
36 58030257 นางสาวจุฑารัตน์ เหร็มเหมาะ 99
37 58030258 นางสาวชนัญชิดา กุลนนท์ 100
38 57030425 นางสาวชลธิรักษ์ พิมอุบล 101
39 57030483 นางสาวชัญญนัท เพชรดำ 102
40 58030260 นางสาวณัชชา นวลหงษ์ 103
41 57030429 นางสาวณัฐรินี โรมินทร์ 105
42 57030433 นางสาวดลพร พงษ์ไพร 106
43 58030266 นางสาวตติยากร พุทธสอน 107
44 58030271 นางสาวนริสรา ประทุมพันธ์ 110
45 58030274 นางสาวปภาวดี สะนัย 112
46 57030456 นายปุญญพัฒน์ นันทพิฎฐ์ 114
47 58030277 นางสาวพบพลอย เผ่าวิบูล 115
48 57030471 นางสาววริยา กิจสาสน 120
49 58030293 นายวิระชัย ชนะเกตุ 122
50 53030132 นายจิรายุพันธ์ อยู่เป็นสุข 130
51 58030309 นางสาวฐิตรัตน์ จิตต์ใจฉ่ำ 134
52 58030307 นางสาวจีรนันท์ ปรักมานนท์ 135
53 58030337 นางสาวรัชนิยา หาญสุโพธิพันธ์ 136
54 58030304 นางสาวกาญจนา อาจวิเศษ 137
55 57030339 นางสาวเจนจิรา หาญยืน 144
56 57030354 นายทรงฤทธิ์ สุพิพัฒน์ 149
57 57030356 นางสาวธนกัลยลักษณ์ มั่นกิจเหมาะ 152
58 57030360 นางสาวธมลวรรณ โล่กุลทรัพย์ 153
59 57030364 นางสาวธัญนุช เอี่ยมสอาด 155
60 57030560 นางสาวนภัสวรรณ ไตรวุฒิลาภ 158
61 58030322 นางสาวนุภาวรรณ สุขไชยพร 160
62 57030387 นางสาวยุพาภรณ์ เบื้องบน 168
63 57030389 นายรพีพัฒน์ เรืองยังมี 169
64 57030405 นายศิวกร ไหลงาม 175
65 57030407 นายสินธิชัย อิ่มใจ 177
66 56030657 นางสาวอัสมาอ์ แวสะมาแอ 180
67 58030368 นางสาวทอฝัน มั่งมี 183
68 58030390 นางสาววิรัลยุพา ชัยพฤกษาทรัพย์ 184
69 58030384 นางสาวรัชชากร ดีพันธ์ 187
70 58030398 นางสาวธนภรณ์ สุวรรณน้อย 189
71 58030391 นางสาววิลาสินี ทองกัน 191
72 58030374 นายปพณฐ์ เกิดบัณฑิต 193
73 58030396 นายอนล ทองประไพแสง 199
74 58030395 นางสาวสุภาณี โพธิไชยะ 200
75 58030380 นายฟินดี้ สะและหมัด 202
76 58030354 นายกาญจน เชวงวรกิจ 203
77 58030358 นายจิตรกร ไต้สำโรง 206
78 58030361 นายชิษณุพงศ์ จงสืบสุข 208
79 58030363 นายฐาปกรน์ สาสมจิตต์ 209
80 58030372 นางสาวนันทิกานต์ ขอสันเทียะ 213
81 57030291 นางสาวปารีณา วีระปรศุ 214
82 58030377 นายปิยศักดิ์ ดวงแก้ว 215
83 58030378 นายพงศกร พยอมหอม 216
84 57030302 นายรัตนชัย สุภคุต 217
85 58030182 นางสาวนนทนันท์ กานต์สกลโกศล 229
86 58030236 นางสาวสิริมาส พ่อธานี 231
87 58030246 นางสาวอัญชลี แสนตรี 233
88 58030218 นางสาววรรณนิษา พรหมบุตร 234
89 58030221 นายวสันตกาญจน์ ศรีเหรา 235
90 58030212 นายภูมินทร์ นวลอินทร์ 236
91 58030234 นางสาวสายรุ้ง ประเสริฐนู 238
92 58030139 นางสาวกุลธิดา วงษ์ไพบูลย์ 239
93 58030210 นางสาวภาลินี สืบพรม 240
94 58030179 นางสาวธัญชนก จวนสาง 243
95 58030166 นางสาวณัฐวรรณ ขันธุปัทม์ 244
96 58030158 นางสาวชุติมา ภูฮง 249
97 58030232 นางสาวสกาวเดือน แสงจักรวาฬ 251
98 58030203 นางสาวภัททิชา ลิ้มสวัสดิ์ 257
99 58030152 นายเฉลิมรัฐ กล้าจริง 258
100 58030195 นางสาวพรนิภา แก้ววัน 259
101 58030145 นายจิรเมธ ศรีอ่อน 266
102 57030154 นายเจตนันท์ สายสุด 270
103 58030154 นายชวลิต ทองสุขเลี้ยง 271
104 58030172 นายธนพนธ์ ปิ่นแก้ว 277
105 58030235 นายธภัทร ติยวัฒน์ 281
106 57030175 นายธีรศักดิ์ บัวไขย์ 283
107 58030184 นายนันทวัฒน์ บูรศิริรักษ์ 285
108 58030191 นายปิยะณัฐ วัตทัน 290
109 58030204 นายภัทรภณ รักแก้ว 294
110 58030205 นายภากร รุจิเรขเสรีกุล 295
111 58030206 นายภาณุกิตติ์ แสงสว่าง 296
112 58030209 นายภานุพงศ์ สะและหมัด 298
113 58030211 นายภูบดี พันธุ์เจริญ 299
114 58030216 นายรัชพงศ์ ทิมภักดี 301
115 56030327 นายฤทธิชัย เครื่องเทศ 302
116 58030231 นายศุภชัย ศรีพรรณา 310
117 58030241 นางสาวสุภนิดา ซื่อตรงกูล 314
118 58030250 นายเอกรัฐ รัตนพร 319
119 58030251 นางสาวเอมอร เดิดขุนทด 320
120 58030470 นางสาวสุธิดา มาดี 322
121 58030437 นางสาวนัจนันท์ สุขจิตร์ 330
122 58030413 นายฉัตรชัย กลัดจ่าย 332
123 58030426 นางสาวดารารัตน์ หลำมะภัก 333
124 58030478 นายอภิสิทธิ์ บุญมาก 339
125 58030409 นางสาวขนิษฐา รัชตะวิเศษ 346
126 58030410 นางสาวจตุพร พันธ์เพ็ด 353
127 58030414 นางสาวชนานันท์ ฉายอรุณ 355
128 58030419 นายฐิติวัฒน์ ภูจอมจิตร 358
129 58030425 นางสาวดรุณี อักษรเสือ 361
130 58030428 นางสาวทอฝัน มาโต 363
131 58030432 นางสาวธิดารัตน์ ราชพิบูลย์ 365
132 58030436 นางสาวนฤมล วงศ์จันทร์ 369
133 58030444 นางสาวปาณิสรา ดาโสม 375
134 58030447 นางสาวพิชชาอร สังขระ 376
135 58030457 นางสาววาสนา ฉ่ำบุญ 379
136 58030468 นางสาวสิรีธร แก้วคำลา 385
137 58030473 นางสาวเสาวลักษณ์ คุณมี 387
138 58030474 นางสาวโสภิญญา เจ๊ะดาโอ๊ะ 388
139 58030477 นายอภิชชญา มัยตรีเดช 390
140 61035025 นายธนพน วงษ์สวัสดิ์ 395
141 61035035 นายรัชพล เหมลี 396
142 61035030 นางสาวปิยวรรณ ปานโต 397
143 61035040 นายสันตินัย วัฒนศรี 398
144 61035041 นางสาวสุวรรณา ดุจพันธ์ 404
145 61035020 นายชินภัทร สิทธิชัย 405
146 61035024 นายธนนท์ เกิดปฐม 408
147 61035028 นายนารา แซ่ตั้ง 409
148 61035029 นางสาวน้ำเพชร อ่อนสกุล 410
149 61035036 นายวิริยะ ลิโมทัย 413
150 61035001 นายกฤษฏิ์ บุญแข็ง 419
151 61035006 นายณัฐวุฒิ ทุมนาหาด 422
152 61035012 นายรัชพล บุญมาก 425
153 61035017 นายอรัญ ธนเดชเดชา 427
154 61035018 นางสาวอาภาภรณ์ คงนคร 428
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล