ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (รอบเช้า)
สถานที่ : หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 60606076 นางสาวกนธิชา พูลเกษม 2538
2 60606012 นางสาวกาญจนา คำเขิน 2539
3 58606017 ส.ต.ท.คมสัน เข็มทอง 2543
4 60606050 นายณัฐภัทร จริยะนันตกุล 2552
5 58606109 นายณัฐวุฒิ แซ่เยห์ 2553
6 61606058 นายบัณฑิต ก้อนทองดี 2560
7 60606040 นางสาวปัทมา โชติมัย 2563
8 58606139 นายปิติพงษ์ ซูซูกิ 2564
9 61606037 นางสาวพรชนก วีระเพ็ชร์ 2565
10 61606050 นางสาวมณสร ชินวงษ์จันทร์ 2567
11 61606025 นายรณวิต รงค์กาญจนโรจน์ 2569
12 60606043 นายศุภทัศน์ ตั้งนิตยวงศ์ 2576
13 60606083 นางสาวสุภัตตรา หล้ากัญญา 2581
14 61606061 นางสาวอินทุภรณ์ อินทรสุวรรณ 2585
15 59070082 นายนพณัฐ พลอยวงศ์ 2587
16 59070142 นายเมธัส จารุแสงไพโรจน์ 2588
17 59070071 นายธนวัฒน์ หลอดแก้ว 2589
18 59070117 นางสาวพัชรพร เลิศวิรุฬห์ 2590
19 59070173 นายสัตยา สิงห์กุล 2591
20 59070194 นางสาวอุทุมพร ใหม่สืบ 2598
21 59070090 นางสาวนุสบา เขียนประสิทธิ์ 2599
22 59070010 นายกวินท์ มาติกานนท์ 2601
23 59070027 นางสาวจิราวรรณ เชื้อประดิษฐ์ 2602
24 59070182 นางสาวหทัยชนก สักการะ 2605
25 59070130 นายภาณุเดช สุคนธสุโชติ 2616
26 59070003 นางสาวกรรณวรี สุทธิลออ 2620
27 58070003 นายกฤตฤณ ฌานคุปตรัตน์ 2621
28 59070006 นายกฤษณพงศ์ เย็นเยือก 2623
29 59070007 นายกลพัฒน์ ทอนโพธิ์ 2624
30 59070012 นายกษิดิศ วชิราชัย 2626
31 59070015 นายกิตติคุณ เตียวเจริญชัย 2627
32 59070016 นายกิตติบุญ สัตบุษ 2629
33 59070021 นางสาวคณิศร ช่วยชูตระกูล 2634
34 59070022 นายคุณานนต์ ศรีสันติโรจน์ 2635
35 59070023 นายจินตวีร์ คงคารัตน์ 2636
36 57070022 นายจิรัฏฐ์ อัครสุวรรณชัย 2638
37 59070026 นายจิรายุส ไพรวรรณ์ 2639
38 59070028 นางสาวจุฑามาศ เพ็งคล้าย 2640
39 59070034 นางสาวชนิกานต์ โอชัยกุล 2646
40 59070035 นายชยุตม์ อรุณแสง 2647
41 59070037 นายชัชชัย ฐานังกรณ์ 2649
42 59070044 นายณภัทร เวทวงษ์ 2652
43 59070045 นางสาวณัชชา มารอด 2653
44 59070049 นายณัฐชนน เหล่าวิทยางค์กูร 2655
45 59070052 นายณัฐพงศ์ แป้นทอง 2657
46 59070053 นางสาวณัฐมน เที่ยงธรรม 2659
47 59070054 นางสาวณัฐมล กลัดอยู่ 2660
48 59070055 นายณัฐวัฒน์ เลาหะสัมพันธพร 2661
49 59070065 นายธนดล เลิศรวมพร 2668
50 59070073 นางสาวธนัชชา บำรุงไทยชัยชาญ 2670
51 59070076 นายธนาพล ศรีทอง 2672
52 59070081 นางสาวธัญลักษณ์ แสงพราวเพริศ 2674
53 59070083 นายนพรุจ แซ่ลิ้ม 2675
54 59070086 นายนันทพัทธ์ หิรัญณัฐธีร์ 2677
55 59070087 นายนาธาร เยี่ยงศุภพานนทร์ 2678
56 59070098 นายปารุสก์ สัจจวณิชย์ 2684
57 59070102 นายปิยะวัฒน์ ช่วงกรุด 2687
58 59070104 นายเปรมวุฒิ คล้ายฉิม 2689
59 59070112 นางสาวพรนภา ยะไม 2696
60 59070125 นางสาวเพ็ญศิริ กิตติคีรีชัยกุล 2706
61 59070129 นางสาวภัทรธิตา อรรคสมพร 2710
62 59070132 นายภาณุวัฒน์ โบว์วงศ์ประเสริฐ 2711
63 59070133 นางสาวภิชญาภา ภู่เจริญ 2712
64 59070135 นายภูภัฎ ทองอยู่ 2714
65 59070144 นายยุธตพงษ์ จันนุสิทธิ์ 2718
66 59070156 นายวสันต์ชัย ประกอบกิจ 2722
67 59070162 นายวีรภัทร ทรัพย์สมบูรณ์ 2724
68 59070164 นายศรัณย์ ลิขิตรุจานนท์ 2725
69 59070167 นายศุภวิชญ์ ตระการศิลป์ 2727
70 59070170 นายสนายุ รุ่งเรืองดี 2730
71 59070171 นางสาวสมิญญา เหลี่ยมมุกดา 2731
72 59070172 นางสาวสวิชญา ยมหล้า 2732
73 59070176 นายสารินท์ โสภาจิตต์วัฒนะ 2733
74 59070183 นางสาวอณรรฆวี วงศ์วัฒนอนันต์ 2738
75 59070188 นางสาวอริสา ผลศิริ 2740
76 59070191 นายอังกฤษ บุญรอด 2742
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล