ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (รอบบ่าย)
สถานที่ : หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 58604046 นางสาวโสมนันทน์ ลิพันธ์ 2746
2 58604002 นางสาวอักษร จันทร์เทวี 2747
3 60604035 นางสาวณิชกานต์ ศรีทอง 2751
4 61604028 นางสาวธัญญา โซ๊ะลี 2752
5 60604025 นางสาวอารดา เผือกน้อย 2756
6 60604019 นางสาวกฤติมา สระโพธิ์ทอง 2757
7 59604049 นายธนวัต สันหนองเมือง 2761
8 59604022 นางสาวบุษราพร ไชยพันธ์ 2762
9 60604002 นางสาวมงกุฎกานต์ อุดมพงษ์สุข 2765
10 60604040 นายชัยวุฒิ กู้เมือง 2769
11 60604037 นายพิมุกต์ ทิวะรัตน์กูล 2771
12 60604039 นางสาวอาจรีย์ การะเกตุ 2772
13 59040065 นางสาวณัฐฐิกา คุ้มสี 2773
14 59040011 นางสาวอาคิราห์ วงศ์นิธิกาญจน์ 2777
15 59040248 นายสรวิศ บุญประสพ 2778
16 59040234 นางสาวศิรินาถ หนูฤทธิ์ 2784
17 59040179 นางสาวภัทรา วงศ์จันทร์ 2787
18 59040160 นางสาวพัชรีพร หมวกสีปาน 2792
19 59040091 นางสาวธนัชชา สมฤทธิ์ 2794
20 59040207 นายพณภณ จอมนงค์ 2795
21 59040071 นางสาวณัฐลิกา มูลทา 2796
22 59040209 นางสาวลลิตา วัธนะฉายา 2799
23 59040004 นางสาวกรรณิการ์ ประเสริฐศรี 2802
24 59040008 นางสาวกัณทิมา ศุกระกาญจน์ 2805
25 59040009 นางสาวกัลยกร สำลี 2806
26 59040010 นางสาวกาญจนา ยิ้มแย้ม 2807
27 59040013 นายกิตติพงศ์ ก่อการ 2809
28 59040018 นายคณัสนันท์ นามพระหัตถ์ 2811
29 59040028 นางสาวจิตรสินี ตันศิริ 2817
30 59040034 นางสาวจุฑารัตน์ บุญหาญ 2821
31 59040035 นางสาวจุนัยพร บรรลือหาญ 2822
32 59040038 นายเจษฎา จารุชาต 2824
33 59040043 นางสาวชนาเนตร บุญยวงศ์วรกิจ 2828
34 59040044 นางสาวชนิตา เพ็ชรมณี 2829
35 59040045 นางสาวชนิษฐา จันทะมา 2830
36 59040047 นางสาวชลธิชา เหมือนทอง 2832
37 59040048 นางสาวชวนฝัน วนารักษ์พิทักษ์ 2833
38 59040049 นายชัชวาล จังภูเขียว 2834
39 59040053 นางสาวชีพชนก ภูวนารถ 2837
40 59040058 นางสาวฐิติรัตน์ สิริเลิศศักดา 2839
41 59040060 นายณัชธกฤษณ์ พานิช 2841
42 59040061 นางสาวณัฏฐกมล เลขาผล 2842
43 59040062 นางสาวณัฏฐณิชา น้อมสูงเนิน 2843
44 59040066 นางสาวณัฐณิชา หล่ำสุข 2846
45 59040079 นายติณณ์ สุขนคร 2853
46 59040092 นางสาวธนัมพร มิ่งมาศ 2860
47 59040100 นางสาวธัญลักษณ์ รุณดิษฐ์ 2865
48 59040102 นางสาวธันยา เพิ่มผล 2866
49 59040113 นางสาวนรินทร์รัตน์ รัตนะชัย 2874
50 59040114 นายนริศ แก้วจารนัย 2875
51 59040128 นางสาวนุนภา เทียนจันทร์ 2886
52 59040129 นางสาวเนตรชนก จันทร์หอม 2887
53 59040130 นางสาวบัว อุตมสร 2889
54 59040133 นางสาวเบญญาภา โสรส 2892
55 59040134 นางสาวปณิชา หมัดนุรักษ์ 2893
56 59040136 นางสาวปภัสสร สีใส 2894
57 59040137 นางสาวปภาวรินท์ โรจนัส 2895
58 59040144 นางสาวปริยากร นิยตาธนากร 2899
59 59040145 นางสาวปวีณ์ธิดา ทีกา 2900
60 59040148 นางสาวปิยะบุตร สว่างเดือน 2902
61 59040149 นายพงศ์เทพ ดาววีระกุล 2903
62 59040150 นางสาวพรชิตา นิลงาม 2904
63 59040152 นางสาวพรธิตา มายุรส 2906
64 59040161 นางสาวพัชลักษณ์ ศรีคำภา 2911
65 59040162 นางสาวพารารัตน์ บางกระ 2912
66 59040164 นางสาวพิชญา อำคาฤทธิ์ 2913
67 59040166 นายพิทักษ์ ตุลาดิลก 2915
68 59040172 นายพีระวัฒน์ วรรณธนาสิน 2920
69 58040176 นางสาวฟ้ารุ่ง ปัญญาวัน 2922
70 59040174 นายภคพล ฉัตรแก้ว 2923
71 59040085 นางสาวภรภัค ศิริอ่วม 2925
72 59040178 นางสาวภัทรวรรณ เพ็ชรรัตน์ 2926
73 59040192 นางสาวมีนา มะอินทร์ 2937
74 59040193 นางสาวมุกดา ศรีไชยบาล 2938
75 59040194 นางสาวเมธินันต์ บัวสิงห์ 2939
76 59040197 นางสาวรังสิมา พิมพ์ทอง 2941
77 59040205 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญแท่ง 2947
78 59040214 นางสาววรรณวิสา หวานพร้อม 2953
79 59040218 นางสาววราลักษณ์ ชัยอำนาจ 2957
80 59040219 นางสาววริษฐา วรสุทธิพิศิษฏ์ 2958
81 59040220 นายวศิน ชลเขต 2959
82 59040228 นายวีรภัทร ศรีทำบุญ 2965
83 57040196 นายวีรภัทร สุทธิวรรณ 2966
84 60040214 นางสาวศุภาลักษณ์ แสนใหม่ 2980
85 59040244 นางสาวศุภิสรา ทรัพย์ประเสริฐ 2981
86 59040246 นางสาวสกุลรัตน์ มดแสง 2982
87 59040251 นางสาวสายรุ้ง สุนทรพงษ์ 2986
88 59040257 นางสาวสุชานันท์ ธงทอง 2989
89 59040259 นางสาวสุดารัตน์ สว่างศรี 2990
90 59040261 นางสาวสุทธิดา ส้มเขียวหวาน 2992
91 59040268 นายสุภัค โลกานัง 2995
92 59040270 นางสาวสุภัสสร ชัชไพบูลย์ 2996
93 59040271 นางสาวสุภาภรณ์ ขุมทองวัฒนา 2997
94 59040272 นางสาวสุภาวดี ตุ้มนิลกาล 2998
95 59040275 นายอดิศร มากรอด 2999
96 59040277 นางสาวอธิชา ศิลปชัย 3000
97 58040279 นางสาวอรกานต์ ศรีสุทธิญาณ 3004
98 59040285 นางสาวอรยา พจน์เพียรเลิศ 3006
99 59040301 นางสาวอุภาพร อัดฮาต 3019
100 57040272 นายเอกราช ประทุมชัย 3021
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล