ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (รอบบ่าย)
สถานที่ : ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 59040499 นายสุทธิพงษ์ ใจสมหวัง 3022
2 59040472 นางสาวกนกวรรณ หลิมปัญญา 3025
3 59040476 นางสาวเกวลิน อินต๊ะจัง 3029
4 59040479 นายจักรกฤษณ์ เทศทิม 3031
5 59040480 นางสาวจินดารัตน์ มารมย์ 3032
6 59040485 นางสาวนภัสสร จันทร์สุข 3034
7 59040487 นางสาวบุษริน สมปาง 3035
8 59040495 นางสาวศิรประภา ทับไกร 3042
9 59040497 นางสาวสุจิตรา พิศวงวิไล 3043
10 59040502 นางสาวสุภาคินี ธิกุล 3047
11 57040562 นายสุรชัย จันทคูณ 3049
12 59040506 นางสาวแสงเทียน วงษ์ศิริ 3052
13 59040526 นางสาวชวัลอร โภวาที 3054
14 59040533 นางสาวณัฐฐินันท์ นนทสิงห์ 3055
15 59040548 นายพศิน เลิศอรุณวัฒนา 3057
16 59040510 นางสาวกาญจนาพร นิลทองหลาง 3060
17 59040571 นางสาววิภาวี ลุนลา 3067
18 59040531 นางสาวณัฐชา หวังไชยะ 3068
19 59040522 นางสาวชนกนาถ หมอกยา 3070
20 59040576 นางสาวสายฝน ธรรมสิทธิ์ 3071
21 59040584 นางสาวสุธัชดา นพวงศ์ ณ อยุธยา 3072
22 59040509 นายกฤษนล เกรงรัมย์ 3073
23 59040511 นายกิตติวินท์ คงรวย 3074
24 59040513 นางสาวเกตน์นิภา จันทรังศรี 3076
25 59040516 นายเคมาล หะยีมะสาและ 3078
26 59040518 นางสาวจิรกรกาญจน์ อัคราเรืองสิริ 3080
27 59040524 นายชลธี บำเพ็ญ 3084
28 58040517 นางสาวชุดาภา บุตรศรี 3086
29 59040539 นางสาวนาเดียร์ อัจฉริยสุชา 3093
30 59040552 นายพีรภัทร เฝือเฟื่อง 3103
31 59040558 นางสาวภัทรวดี มูมะหะหมัดซอและ 3108
32 59040562 นายยุทธนา หะยีโซ๊ะ 3111
33 59040551 นางสาววรภร บุญเจริญ 3114
34 59040570 นางสาววัชรียา กริชไพฑูรย์ 3117
35 59040578 นายสิทธิโชติ น้อยมาระ 3122
36 59040583 นางสาวสุดารัตน์ มนัส 3126
37 59040586 นางสาวสุปรียา สุขกรี 3128
38 59040589 นายอรรณพ ปากน้ำเขียว 3130
39 59040592 นางสาวอัญมณี แสงทอง 3132
40 59040593 นางสาวอาทิมา สมท่า 3133
41 59040594 นางสาวอินทิรา แซ่อึ้ง 3134
42 59040365 นางสาวมณีรัตน์ แผ้วปราบเสี้ยน 3137
43 59040361 นางสาวพิสมัย ภู่รัสมี 3138
44 59040399 นางสาวอุดมลักษณ์ สวนาการณ์ 3139
45 59040304 นางสาวกติญาภรณ์ พลเยี่ยม 3140
46 59040308 นางสาวกรรณิการ์ ด้วงคง 3143
47 59040313 นางสาวกาญจนา วงษ์ขันธ์ 3148
48 59040316 นางสาวคัทลียา โบว์วงศ์ประเสริฐ 3151
49 59040318 นางสาวจันทมณี เชื้อทอง 3153
50 59040320 นายฉัตรบดินทร์ ง่วนทอง 3155
51 59040322 นางสาวชลธาร เที่ยงอินทร์ 3157
52 59040331 นางสาวณัฏฐณิชา ทองสุกใส 3163
53 59040338 นางสาวธนัชพร รุ่งโรจน์ 3169
54 59040341 นางสาวธัญวรัตม์ ช่างพันพงษ์ 3172
55 59040343 นางสาวนฏกร สังข์ทอง 3174
56 59040346 นายนพอนันต์ เสถียรพัฒโนดม 3176
57 59040347 นางสาวนภัสวรรณ รักพงษ์ 3177
58 59040348 นางสาวนลินี ตันริน 3178
59 59040351 นางสาวนุชนารถ กาญจนะสมบัติ 3180
60 59040362 นางสาวเพ็ญจันทร์ กาญจนรักษ์ 3186
61 59040363 นางสาวภัทรานิษฐ์ พรพงศ์ศุภสิน 3188
62 59040370 นางสาวรุ่งรัตน์ ปิ่นสว่าง 3191
63 59040371 นายรุสลัน ศรสิริภักดี 3192
64 59040374 นางสาววราภรณ์ แสงจันทร์ 3195
65 59040375 นางสาววิภาพร จ่าหมื่นไวย 3196
66 59040378 นางสาวศศิวรรณ รุ่งเรือง 3198
67 59040380 นายศุภวัทน์ รื่นรวย 3200
68 59040385 นางสาวสุชาดา กุลสันเทียะ 3204
69 59040396 นางสาวอรณิช ภิรมย์รักษ์ 3212
70 59040418 นางสาวณัฐธิดา ศรีนุ่น 3217
71 59040400 นางสาวกนกพร จันทร์มาลา 3219
72 59040402 นายกมณทัต เที่ยงประดิษฐ 3221
73 59040403 นายกรกต เฟื่องโคตร 3223
74 59040408 นางสาวจันทิมา พันธ์กลิ่น 3228
75 59040411 นางสาวเจณติ์ธิดา เกียรติ์มนตรี 3231
76 59040414 นางสาวชิดชนก ผิวพันธุ์ 3234
77 59040417 นางสาวณัฐธิดา กันศิริ 3236
78 58040590 นายณัฐนนท์ บัวสุข 3237
79 59040420 นายณัฐพงษ์ วิบูลย์ชูวรนนท์ 3239
80 59040428 นายธีรภัทร เจริญอาจ 3245
81 59040430 นายนนทพัทธ์ ศรีตะลาลัย 3247
82 59040433 นางสาวนัฏฐพร แก่นจันทร์ 3249
83 59040434 นายนันทะพงษ์ สุริยะก้านตรง 3250
84 59040441 นางสาวพรนัชชา ปรีชา 3255
85 59040447 นางสาวมานิตา ศรีขำกุล 3259
86 59040451 นายวชิระ สุขเหม 3262
87 59040452 นางสาววรรษมน นามเทวี 3263
88 59040457 นายศุภวิชญ์ โพธิ์แสน 3268
89 59040458 นางสาวศุภสุตา ลิ่มสกุล 3269
90 59040462 นายสิรวิชญ์ ตันติภัทราศิลป์ 3272
91 59040463 นายสุขสันต์ จิตรมานะศักดิ์ 3273
92 59040467 นายโสภณ ผดุงสัตย์ 3276
93 59040471 นางสาวอินทิรา ศรีกัลยา 3280
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล