ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (รอบบ่าย)
สถานที่ : หอประชุมใหญ่สถาบันฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 56611250 พลตำรวจโทกวี สุภานันท์ 5183
2 56611318 นางสาวขนิษฐา อุนะรัตน์ 5184
3 56611252 นายฉลาด ขามช่วง 5186
4 56611245 นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ 5189
5 57611009 นางสาวทิวารัตน์ ศรีราตรี 5192
6 56611309 นายธีรพัชร์ วราศรีวีระโชติ 5193
7 56611300 ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช 5196
8 57611016 นางสาวระพีพรรณ ศิริวัฒน์ภัทรา 5200
9 56611255 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 5202
10 56611304 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ 5203
11 56611306 พ.ต.อ.ศุภชัย ผุยแก้วคำ 5204
12 56611241 นายสมมณะศักดิ์ ผดุงจิตร 5205
13 59611059 นายกรกฎ นัทธีประทุม 5213
14 60611025 นางสาวเดือนแข มีสกุล 5219
15 60611108 นางสาวธารทิพย์ กล้าหาญ 5220
16 58611096 นายธีรศานต์ เกษมศิริ 5222
17 61611043 นางสาวนภัสนันท์ ไหลหลั่ง 5223
18 60611034 นางสาวปภาดา วิฬาร 5228
19 60611082 นายพันธ์ศักดิ์ วุฒินันทพงศ์ 5234
20 61611027 นางสาวภาสุรีย์ งามประดิษฐ์ 5237
21 59611055 นายเมธา โนนทิง 5238
22 61611039 นายวรพัฒน์ เทียบแสง 5241
23 60611044 นางสาววลัยพร เขมิสราวงศ์ 5242
24 60611100 นางสาวศศิตา ปิยะทัสสกร 5246
25 60611084 นางสาวศิริกานดา วิริยะสกุลเดช 5247
26 60611029 นางสาวสุชัญญา กลิ่นหอม 5252
27 60611092 นางสาวสุดารัตน์ ภูมาตนา 5254
28 60611091 นางสาวอริษา เพ็ชรประกอบ 5259
29 60611060 นางสาวอัญธิกา จิรภิญญากุล 5261
30 59611060 นายอาชวิทย์ ยงเสมอ 5262
31 58611095 นายเอกชัย เอี้ยงแจ้ง 5263
32 61611079 MISSNATTHAKARN CHANMATAKULVAT 5264
33 60611123 นายธีรศักดิ์ พยับเดชาชัย 5267
34 61611084 นายนวพันธ์ เอมแสง 5268
35 59100109 นางสาวพรพิมล เชี่ยวพิมลพร 5269
36 59100019 นางสาวจันทร์จรัส เจริญวงษ์ 5270
37 59100173 นางสาวสุวรรณตรี พาสีชา 5272
38 59100170 นางสาวสุธิดา เถาวันนี 5280
39 59100171 นางสาวสุธิมา บริบูรณ์รัตน์ 5281
40 59100062 นางสาวดวงฤดี พินิจมนตรี 5282
41 59100127 นางสาวภัคฐ์พิชา เศรษฐ์ธนาโภคิน 5283
42 59100075 นางสาวธัญวรัตน์ สุริยาธานินทร์ 5286
43 59100052 นางสาวณัฐณิชา วงค์กุลพิลาศ 5287
44 59100104 นางสาวปุญญิศา ปิยะกำธร 5288
45 59100081 นางสาวนภัครษร เบญจกุลรุ่งโรจน์ 5289
46 59100066 นายธนโชติ รัตตัญญู 5291
47 59100177 นางสาวอโนมา แซ่หลิม 5293
48 59100024 นายจิรเมธ เลี่ยวไพโรจน์ 5295
49 59100152 นายศรัณย์ พรหมแพทย์ 5299
50 59100144 นางสาวรุจิรา อิงคสัมพันธ์ 5307
51 59100169 นางสาวสุดารัตน์ แสงส่ง 5309
52 59100178 นางสาวอภิชญา บุญเรือง 5310
53 59100030 นายชญานนท์ ตันตยาวิทย์ 5314
54 59100048 นางสาวณัฐกานต์ แอเอี่ยม 5315
55 59100094 นางสาวบุญญิสา ทองชัย 5317
56 59100004 นางสาวกมลวรรณ แก้วสว่าง 5319
57 59100121 นางสาวพิริยาพร อรศิริสกุล 5324
58 59100040 นางสาวชุติมา บัวงาม 5325
59 59100128 นางสาวภัทร์ธาภา หุตะนาวิน 5331
60 59100002 นางสาวกนกกาญจน์ โปรดปราน 5333
61 59100005 นางสาวกรรณ์ทิมา สุดใจ 5335
62 59100018 นางสาวคณิศร คำบุตรดี 5344
63 59100020 นางสาวจามจุรี ตั๋นปั๋น 5345
64 59100025 นายจิรายุส บุญสุข 5348
65 59100029 นายฉัตริน สังข์วิจิตร 5353
66 59100037 นางสาวชนิตา คำมณีจันทร์ 5357
67 59100041 นายฐิติกร อินวรมนูชัย 5359
68 59100222 นางสาวณภัสสร รุจางกูร 5361
69 59100045 นางสาวณวณัญช์ ตระพังกาญจน 5362
70 59100224 นางสาวณัฐกานต์ เถาสมบัติ 5364
71 59100053 นางสาวณัฐติกา สุขประสิทธิ์ 5367
72 59100054 นางสาวณัฐนรี อริยพฤกษ์ 5368
73 59100057 นางสาวณัฐมณ โชคเจริญ 5369
74 59100060 นางสาวดลยา จันทมาส 5371
75 59100061 นางสาวดวงเพ็ญ บุญประสงค์ 5372
76 59100068 นางสาวธนัชชา บำรุงเผ่า 5375
77 59100070 นายธนากร พิเศษสกุลวงศ์ 5376
78 59100084 นางสาวนัชชา เนตรเดชาธนาสิทธิ์ 5381
79 59100088 นางสาวนิชธาวัลย์ วรนิจ 5386
80 59100089 นายนิธิศ ตันวิริยะวรกุล 5387
81 59100097 นางสาวปนัดดา แซ่แต้ 5393
82 59100101 นายปาณัสม์ ทองรักสนิท 5397
83 59100105 นายพงศธร ปางสุข 5400
84 59100110 นางสาวพรพิไล ธนะประเสริฐกุล 5405
85 59100284 นางสาวพิมพกานต์ วัฒนามานนท์ 5407
86 59100124 นางสาวแพรวา ไทยศรีวงศ์ 5411
87 59100131 นายภูมิ เอกนิตยบุญ 5414
88 59100138 นายยศสรัล มีจิตร 5419
89 59100142 นางสาวรัตนพร พลายงาม 5421
90 59100305 นายวรพล จ๋วนเจนกิจ 5422
91 59100155 นางสาวศศิพร แก่นนาคำ 5427
92 59100156 นางสาวศิขิณี ศรีเศวต 5428
93 59100159 นายศุทธวีร์ ชมพูนุท 5429
94 59100160 นายศุภกิตติ์ วงษ์ประดิษฐ 5430
95 59100164 นางสาวสรัญญา บินล่าเต๊ะ 5432
96 59100165 นางสาวสาธิดา อ่วมเจริญ 5433
97 59100175 นายอดิเทพ พุ่มเกษม 5439
98 59100341 นางสาวอทิตยา สุระพิณชัย 5440
99 59100176 นางสาวอนัญญา ไม้งาม 5441
100 59100183 นางสาวอวัสดา สาธร 5442
101 58100141 นายอิสระ ทันโส 5446
102 59100283 นางสาวพิชญ์สินี ชิดเชื้อ 5449
103 59100230 นางสาวณัฐวรรณ โกศัลวิตร 5452
104 59100261 นายบัณฑิต ภาวะดี 5455
105 59100326 นายสิรภพ เจริญวงษ์ 5459
106 59100227 นายณัฐนนท์ น้ำสอาด 5460
107 59100314 นางสาวศรุตา สุขสุดประเสริฐ 5461
108 59100271 นางสาวปองกาญจน์ วงษ์พรมมา 5468
109 59100244 นางสาวธัญญาภัทร์ พลอยชยานนท์ 5476
110 59100289 นางสาวภักดิพร รัตนพันธุ์ 5479
111 59100320 นางสาวศุภาพิชญ์ กู้ชาติ 5480
112 59100322 นายสกานต์ ใจใส 5484
113 59100190 นางสาวกลิ่นสุคนธ์ โค้งนอก 5488
114 59100191 นายกษิดิศ เจนสถิรพันธุ์ 5489
115 59100195 นางสาวกุลยา แจ้งรุ่งเรือง 5491
116 59100198 นายเขมชาติ แย้มชื่น 5492
117 59100204 นายจิรทีปต์ เสนาพิทักษ์ 5493
118 59100233 นายไตรภพ ทับพุ่ม 5503
119 59100239 นายธนัท ศรีสมรัก 5505
120 59100248 นายนนทัช ศรีปวิธ 5509
121 59100251 นางสาวนฤภร ธวัชราภรณ์ 5511
122 59100253 นางสาวนัทธกมล ปัญญาสวัสดิ์ 5512
123 59100259 นายนิรุจ กุดกัญญา 5515
124 59100260 นางสาวนิโลบล แก้วน้ำเงิน 5516
125 59100275 นางสาวปิยะวรรณ ปัญจพันดร 5521
126 59100277 นางสาวปุญชรัสมิ์ บัณฑิตอัครวงศ์ 5522
127 59100281 นายพัสศาสตร์ แสงเสียงฟ้า 5525
128 59100291 นางสาวภิริยา ชื่นบำรุง 5529
129 59100299 นางสาวยุพารัตน์ ชื่นบำรุง 5534
130 59100304 นายวรเดช จิตต์ผ่องใสกุล 5535
131 59100306 นางสาววรรณกานต์ ครุเสนีย์ 5536
132 59100307 นางสาววรรณจรรย์ ศรีฐานสุขะกุล 5537
133 59100333 นางสาวสุนิสา มั่นประพันธ์ 5549
134 59100342 นางสาวอนุชฎา เลาหรุ่งพิสิฐ 5552
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล