ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (รอบบ่าย)
สถานที่ : หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 56607012 นางสาวดารินทร์ แดงฤทธิ์ 4821
2 59607001 นายนราธร เขมะศิริ 4823
3 59607011 นางสาวณัฐธยาน์ สุขกร 4827
4 59110051 นางสาวเพชรรัตน์ เณรอยู่ 4830
5 59110023 นายทัศนัย เต็มเปี่ยม 4831
6 59110087 นางสาวอธิกัญญ์ พฤกษากร 4832
7 59110080 นางสาวสินีนาฏ อยู่เกตุ 4836
8 59110029 นางสาวธนพร ดวงไทย 4839
9 58110053 นายวัชรพงศ์ คล้อยสุวรรณ์ 4840
10 59110006 นางสาวกุลธนันท์ ฮึงเสงี่ยมธนากร 4845
11 59110010 นายเกียรติยศ อุดสม 4847
12 59110012 นายฉัตรประวิทย์ คงพิบูลย์ 4848
13 59110018 นายชัยวัฒน์ ชากะจะ 4853
14 59110021 นางสาวณัฐญา สุกใส 4856
15 59110024 นายแทนไท นิลบุษบานนท์ 4857
16 59110036 นายธนากร ดวงดี 4863
17 59110041 นายบุญทวี พุทธา 4867
18 59110045 นายปวริศ เสือคำราม 4870
19 59110046 นายปัณณวิชญ์ ช่วยตน 4871
20 59110048 นายพงศ์พิสุทธิ์ นาวงษ์ศรี 4874
21 59110049 นายพีร์ พูลศิริ 4875
22 59110054 นายภาณุพงศ์ วีรศรุต 4876
23 59110055 นางสาวมัทวัน ธนะไพรรักษ์ 4877
24 59110057 นายรัฐพร ทองเนื้อแปด 4879
25 59110068 นายศิรายุ จันปี้ 4885
26 59110081 นางสาวสุทธิดา เอี่ยมเอก 4892
27 59110083 นางสาวสุทธิภรณ์ ไชยศรี 4893
28 59110092 นางสาวอุบลรัตน์ กันหารินทร์ 4898
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล