ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย :
สถานที่ : หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 57608005 นางสาวนริศรา อู่ไทย 4994
2 59608004 นางสาวณิชกานต์ สงวนวิชัยกุล 4998
3 60608011 นางสาวปุณณดา อ่อนน้อม 5003
4 60608030 นายพสธร ผ่องแผ้ว 5004
5 59080019 นางสาวณัฐมน ถิรธนบูรณ์ 5012
6 59080013 นางสาวชาริณี ทาลา 5013
7 59080011 นางสาวชนัญญา จันทรัง 5022
8 59080052 นางสาวกุลสินี ผดุงทรัพย์ 5028
9 59080012 นางสาวชนิกานต์ ศรีสุวรรณ 5030
10 59080017 นางสาวณัฐพร ภมรพล 5031
11 59080018 นายณัฐภัทร ลายเสมา 5032
12 59080020 นางสาวณัฐวดี ธงภักดิ์ 5033
13 59080021 นางสาวณัฐวรา อำภาพันธ์ 5034
14 59080027 นางสาวธิดาพร งอสอน 5038
15 59080028 นางสาวนภาลัย ชาลี 5039
16 59080030 นางสาวนฤมล กรีโรจนีย์ 5041
17 59080033 นางสาวประภาพร ญาณปัญญา 5044
18 59080037 นางสาวพิชชาภา ภูติมงคล 5046
19 59080038 นางสาวพิมพกานต์ โกสัจจะ 5047
20 59080039 นางสาวภัทรพร ฉวีวงษ์ 5048
21 59080040 นางสาวมงคลทิพย์ ชูสกุลพัฒนา 5049
22 59080045 นางสาววริสรา ศิริสุข 5052
23 59080047 นางสาววิภาพร สีนา 5054
24 59080062 นางสาวเขมกร สืบบุตรภัทร์ 5066
25 59080126 นายอดิศร อัจฉริยวงศ์เมธี 5067
26 59080119 นายศุภฤกษ์ วงษ์นอก 5068
27 59080076 นางสาวณิชมน พิสณุพงศ์ 5069
28 59080110 นางสาวภูษิตา ดำรงตรีผล 5070
29 59080105 นางสาวภวิกา โกติยะ 5071
30 59080104 นางสาวแพรวพรรณ ฤทธิ์ลำเจียก 5072
31 59080101 นายกัณฑภัทร จอดเกาะ 5076
32 59080064 นางสาวจรรยวรรน์ เทียมจันทึก 5080
33 59080069 นางสาวชฎาพร ชะราชรัมย์ 5083
34 59080073 นางสาวฐิติรัตน์ รุ่งรักษ์อดิศัย 5085
35 59080081 นางสาวทัตชญา พิกุลแก้ว 5091
36 59080090 นางสาวเบญจมาศ นามคาน 5097
37 59080091 นางสาวปริยากร สอนประเทศ 5098
38 59080092 นางสาวปรีดิณัฐ จำปาเงิน 5099
39 59080095 นางสาวปิยารมณ์ เตยอ่อน 5100
40 59080097 นางสาวพัชรัตน์ อารีกุล 5102
41 59080098 นางสาวพิชญาภา บุญสวัสดิ์ 5103
42 59080108 นางสาวภาวพันธน์ ไทยวัฒนธรรม 5108
43 59080111 นางสาวมนัสชนก ต่ายมีศิลป์ 5110
44 59080113 นางสาวฤทัยรัตน์ โหระโช 5112
45 59080122 นางสาวสาวิตรี บุญครอง 5120
46 59080123 นางสาวสุพรรษา โคพระ 5121
47 59080128 นายอภิชาติ อัศว์วิเศษศิวะกุล 5125
48 59080132 นางสาวอารียา คนไว 5128
49 59080135 นางสาวกันยารัตน์ เย็นสุดใจ 5136
50 59080136 นายกิตติ์ธเนศ แต้ภิรมย์รัตน์ 5137
51 59080140 นางสาวจุฑาลักษณ์ ด่านพิทักษ์กุล 5141
52 59080141 นายเจตน์สฤษฎิ์ สุวรรณเพชร 5142
53 59080154 นางสาวธัญชนก โควิบูลย์ชัย 5149
54 59080155 นางสาวธันยมัย เส็งมี 5150
55 59080159 นายปริวัฏฏ์ เกียรติกอร์ปกิจ 5151
56 59080161 นายปองวิชญ์ ใจสุทธิ 5153
57 59080164 นางสาวพัชญณัฐ เรืองกุลสุรัชต์ 5155
58 59080167 นางสาวพีรกานต์ แสงสว่าง 5157
59 59080171 นางสาวพูนสุข ลิ่มโพธิ์ 5160
60 59080172 นางสาวภควรรณ อ่อนเฉียบ 5161
61 59080174 นางสาวภาณีดา อาทะจา 5162
62 59080176 นายภูมินันท์ ลีลาสุวณิชย์ 5163
63 59080181 นางสาววิสสุตา ขันทนิเทศน์ 5167
64 59080186 นางสาวสิริภัทร ผสมทรัพย์ 5173
65 59080191 นางสาวอชิรญา ตันตินันทตระกูล 5177
66 59080192 นางสาวอภิชญา สถาวรตระกูล 5178
67 59080195 นางสาวอศัลยา อ้นศิริ 5181
68 59080196 นางสาวไอลดา เอ็นดู 5182
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล