กลับไปหน้าแรก
รายชื่อนักศึกษาและที่นั่งสอบ
ไม่มีข้อมูล
สอบปลายภาค ห้องสอบ L 3
ปีการศึกษา 1/2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชา 01026205 DIGITAL CIRCUITS
หน่วยกิต 3     กลุ่ม 3,4     วันสอบศ. 29 ก.ค. 54 เวลา2 น.
ลำดับที่ รหัส น.ศ. ชื่อ-นามสกุล ที่นั่งสอบ