วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา น. 
 
 
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   ดาวน์โหลด 
  ความพึงพอใจต่อการรับบริการ (เคาน์เตอร์) สำนักทะเบียนและประมวลผล เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...   
  ความพึงพอใจต่อการรับบริการ (เคาน์เตอร์) สำนักทะเบียนและประมวลผล เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....   
  ความพึงพอใจต่อการรับบริการ (เคาน์เตอร์) สำนักทะเบียนและประมวลผล เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...   
  ความพึงพอใจต่อการรับบริการ (เคาน์เตอร์) สำนักทะเบียนและประมวลผล เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...   
  ความพึงพอใจต่อการรับบริการ (เคาน์เตอร์) สำนักทะเบียนและประมวลผล เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...   
  ความพึงพอใจต่อการรับบริการ (เคาน์เตอร์) สำนักทะเบียนและประมวลผล เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...   
  รายงานผลวิเคราะห์ความพึงพอใจการขอเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565    
  รายงานผลวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์บริการสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2565    
   ความพึงพอใจที่มีต่อระบบรับสมัคร Online สำนักทะเบียนและประมวลผล ปีการศึกษา 2565   
   ความพึงพอใจที่มีต่อระบบการรับรายงานตัว Online สำนักทะเบียนและประมวลผล ปีการศึกษา 2564   
  ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ การตัดเกรด และส่งเกรด ประจำปีการศึกษา 2564    
  ผลประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปี 2564    
 
   
    ติดต่อสอบถาม : คลิกที่นี่ 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
All Rights Reserved.
ผู้ดูแลระบบ: registrarkmitl.ac.th

ผู้พัฒนา | ความต้องการของระบบ | แผนผังเว็บไซต์ | Google | #7