๐ ประกาศ
      ประกาศ-ขั้นตอนกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ไฟล์เอกสาร
      กยศ.เปิดให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2557 ไฟล์เอกสาร
 ๐ เอกสารคำขอ
      คำร้องทั่วไป ไฟล์เอกสาร
      คำร้องทั่วไป กยศ.กรอ. ไฟล์เอกสาร
      แบบ กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม ไฟล์เอกสาร
      แบบ กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558 ไฟล์เอกสาร
      แบบ กยศ.สจล.1 ปีการศึกษา 2558 ไฟล์เอกสาร
      แบบ กยศ.สจล.2 แบบขอรับการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ไฟล์เอกสาร
      สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ กยศ. กรอ. ไฟล์เอกสาร
      แบบติดรูปถ่ายบ้านของบิดา มารดา ของผู้กู้ยืมเงิน ไฟล์เอกสาร
      แบบวาดแผนที่บ้านที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา ของผู้กู้ยืมเงิน ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กยศ.201 ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กยศ.202 ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กรอ.202 ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กยศ.203 ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กรอ.203 ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กยศ.204 ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กรอ.204 ไฟล์เอกสาร
      ตัวอย่างแบบฟอร์ม 9067 ไฟล์เอกสาร
 ๐ ข่าวสาร
      ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.รายเก่า ปี 1(2555) ไฟล์เอกสาร
      ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รายใหม่ กลุ่ม 1 สายสังคม ไฟล์เอกสาร
      ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รายใหม่ กลุ่ม 2-6 สายวิทย์ ไฟล์เอกสาร
      ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.รายเก่า ปี 1(2555) รอบ2 ไฟล์เอกสาร
      ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รายใหม่ กลุ่ม 1 สายสังคม รอบ2 ไฟล์เอกสาร
      ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รายใหม่ กลุ่ม 2-6 สายวิทย์ รอบ2 ไฟล์เอกสาร
      ตัวอย่างสัญญา กยศ.รายใหม่ 2555 ไฟล์เอกสาร
      ประกาศ กำหนดการดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ.ปีการศึกษา2555 รอบที่ 2 ไฟล์เอกสาร
      ขอเชิญนักศึกษาทุนกรอ.รายใหม่ ประชุมเที่ยง14กย55 ไฟล์เอกสาร
      บัญชีรายชื่อทุน กรอ.รายใหม่ ปีการศึกษา 2555 ไฟล์เอกสาร
      กรอ.รายใหม่ ยื่นกู้ยืม 2/2555 ไฟล์เอกสาร
      ประกาศปัจฉิมนิเทศ 16มค56 ไฟล์เอกสาร
      รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.กรอ.ชั้นปีสุดท้าย ต้องเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ ไฟล์เอกสาร
      รายชื่อผู้ไม่มาปัจฉิมนิเทศ กยศ.กรอ. 16มค56 ไฟล์เอกสาร
      ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศผู้เป็นแบบอย่างที่ดี กยศ. ไฟล์เอกสาร
      รางวัลชนะเลิศผู้เป็นแบบอย่างที่ดี กยศ.สจล. ไฟล์เอกสาร
      รายละเอียดขั้นตอนการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืม กรอ.รายเก่า ปี 2556 ไฟล์เอกสาร
      สิทธิพิเศษสำหรับผู้กู้ กยศ. ที่ชำระหนี้ ไฟล์เอกสาร
      สิทธิพิเศษ ชำระหนี้ กยศ.2556 ไฟล์เอกสาร
      ชำระหนี้มีส่วนลด กยศ.30ตค56 ไฟล์เอกสาร
      โอกาสดี ๆ ในการชำระหนี้ ถึง31มีค2557 ไฟล์เอกสาร
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ กยศ. ปี 2557 รอบสุดท้าย ไฟล์เอกสาร
 ๐ ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้
      แบบ กยศ.สจล.1 (2557) doc ไฟล์เอกสาร
      แบบ กยศ.สจล.1 ไฟล์เอกสาร
      แบบ กยศ.สจล.2 ไฟล์เอกสาร
      แบบ กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา ไฟล์เอกสาร
      แบบ กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน ไฟล์เอกสาร
      แบบแผนผังบ้านที่อยู่อาศัยของบิดามารดาผู้กู้ยืมเงิน ไฟล์เอกสาร
      แบบติดรูปถ่ายบ้านที่อยู่อาศัยของบิดา มารดาของผู้กู้ยืมเงิน ไฟล์เอกสาร
 ๐ กองทุนการศึกษา สจล.
      ขอเชิญประชุมชี้แจง และรายงานตัวยืนยันสิทธิ์รับทุน ไฟล์เอกสาร