๐ ประกาศ
      ประกาศ-ขั้นตอนกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ไฟล์เอกสาร
      กยศ.เปิดให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2557 ไฟล์เอกสาร
 ๐ เอกสารคำขอกู้
      แบบฟอร์ม กรอ.204 แบบรายงานสถานภาพ (กรณี ผู้กู้ยังไม่สำเร็จการศึกษา) ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กรอ.203 รับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันชำระหนี้ ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กยศ.201 หนังสือแสดงตนในการชำระหนี้ ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กยศ.202 หนังสือขอผ่อนผันชำระหนี้ ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กรอ.202 หนังสือขอผ่อนผันชำระหนี้ ไฟล์เอกสาร
      คำร้องทั่วไป กยศ.กรอ. ไฟล์เอกสาร
      แบฟอร์ม กยศ. สจล. 1 รายเก่า สจล. (เลื่อนชั้นปี) ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กยศ. สจล.1 รายใหม่ สจล. (ไม่เคยกู้/เปลี่ยนสถานศึกษา) ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กยศ.103 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กรอ.สจล.1 รายเก่า สจล. (เลื่อนชั้นปี) ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กรอ. สจล.1 รายใหม่ (ไม่เคยกู้ **เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1) ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กรอ. 102 หนังสือรับรองรายได้ ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กรอ.103 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ไฟล์เอกสาร
      สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ กยศ. กรอ. ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม แผนผังบ้านที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม รูปถ่ายบ้านของบิดา มารดา ไฟล์เอกสาร
      แบบฟอร์ม กยศ.108 เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้กู้ ไฟล์เอกสาร
 ๐ ข่าวสาร
      ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.รายเก่า ปี 1(2555) ไฟล์เอกสาร
      รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.กรอ.ชั้นปีสุดท้าย ต้องเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ ไฟล์เอกสาร
      รายชื่อผู้ไม่มาปัจฉิมนิเทศ กยศ.กรอ. 16มค56 ไฟล์เอกสาร
      ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศผู้เป็นแบบอย่างที่ดี กยศ. ไฟล์เอกสาร
      รางวัลชนะเลิศผู้เป็นแบบอย่างที่ดี กยศ.สจล. ไฟล์เอกสาร
      รายละเอียดขั้นตอนการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืม กรอ.รายเก่า ปี 2556 ไฟล์เอกสาร
      สิทธิพิเศษสำหรับผู้กู้ กยศ. ที่ชำระหนี้ ไฟล์เอกสาร
      สิทธิพิเศษ ชำระหนี้ กยศ.2556 ไฟล์เอกสาร
      ชำระหนี้มีส่วนลด กยศ.30ตค56 ไฟล์เอกสาร
      โอกาสดี ๆ ในการชำระหนี้ ถึง31มีค2557 ไฟล์เอกสาร
      ประกาศปัจฉิมนิเทศ 16มค56 ไฟล์เอกสาร
      กรอ.รายใหม่ ยื่นกู้ยืม 2/2555 ไฟล์เอกสาร
      ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รายใหม่ กลุ่ม 1 สายสังคม ไฟล์เอกสาร
      ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รายใหม่ กลุ่ม 2-6 สายวิทย์ ไฟล์เอกสาร
      ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.รายเก่า ปี 1(2555) รอบ2 ไฟล์เอกสาร
      ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รายใหม่ กลุ่ม 1 สายสังคม รอบ2 ไฟล์เอกสาร
      ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รายใหม่ กลุ่ม 2-6 สายวิทย์ รอบ2 ไฟล์เอกสาร
      ตัวอย่างสัญญา กยศ.รายใหม่ 2555 ไฟล์เอกสาร
      ประกาศ กำหนดการดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ.ปีการศึกษา2555 รอบที่ 2 ไฟล์เอกสาร
      ขอเชิญนักศึกษาทุนกรอ.รายใหม่ ประชุมเที่ยง14กย55 ไฟล์เอกสาร
      บัญชีรายชื่อทุน กรอ.รายใหม่ ปีการศึกษา 2555 ไฟล์เอกสาร
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ กยศ. ปี 2557 รอบสุดท้าย ไฟล์เอกสาร
 ๐ กองทุนการศึกษา สจล.
      ขอเชิญประชุมชี้แจง และรายงานตัวยืนยันสิทธิ์รับทุน ไฟล์เอกสาร