พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2565
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เอกสารประกอบ

จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล