ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บัตรจอดรถจะแจกให้เมื่อเสร็จสิ้นการซ้อมย่อย ผู้ไม่มาซ้อมย่อยจะถูกตัดสิทธิให้กับผู้มีสิทธิสำรองลำดับต่อไป

วันซ้อมย่อย : เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 (รอบเช้า)
สถานที่ฝึกซ้อม บัณฑิตคณะ ลำดับการขึ้นรับ จำนวนบัณฑิต จำนวนผู้ได้รับสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิ
หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) วิทยาศาสตร์ 0546 - 0893 348 125
ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ ชั้น 4 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) วิทยาศาสตร์ 0894 - 1110 217 78
หอประชุมใหญ่สถาบันฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) วิทยาศาสตร์ 1111 - 1346 236 85
หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1 (คณะวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์ 1347 - 1612 266 96
วันซ้อมย่อย : เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 (รอบบ่าย)
สถานที่ฝึกซ้อม บัณฑิตคณะ ลำดับการขึ้นรับ จำนวนบัณฑิต จำนวนผู้ได้รับสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิ
หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) วิศวกรรมศาสตร์ 3281 - 3697 417 150
ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ ชั้น 4 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) วิศวกรรมศาสตร 3698 - 3955 258 93
หอประชุมใหญ่สถาบันฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) วิศวกรรมศาสตร 3956 - 4397 442 160
หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1 (คณะวิทยาศาสตร์) วิศวกรรมศาสตร 4398 - 4820 423 152
วันซ้อมย่อย : อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ฝึกซ้อม บัณฑิตคณะ ลำดับการขึ้นรับ จำนวนบัณฑิต จำนวนผู้ได้รับสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิ
ห้องประชุมดาวดึงส์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาเขตชุมพร 1613 - 2014 402 145
วันซ้อมย่อย : อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (รอบเช้า)
สถานที่ฝึกซ้อม บัณฑิตคณะ ลำดับการขึ้นรับ จำนวนบัณฑิต จำนวนผู้ได้รับสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิ
หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2015 - 2348 334 120
ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ ชั้น 4 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2349 - 2533 185 67
ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ ชั้น 4 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) ศิลปศาสตร์ 429 - 545 117 42
หอประชุมใหญ่สถาบันฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 - 428 428 154
หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1 (คณะวิทยาศาสตร์) เทคโนโลยีสารสนเทศ 2534 - 2744 211 76
วันซ้อมย่อย : อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (รอบบ่าย)
สถานที่ฝึกซ้อม บัณฑิตคณะ ลำดับการขึ้นรับ จำนวนบัณฑิต จำนวนผู้ได้รับสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิ
หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) เทคโนโลยีการเกษตร 2745 - 3021 277 100
ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ ชั้น 4 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) เทคโนโลยีการเกษตร 3022 - 3280 259 93
หอประชุมใหญ่สถาบันฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) บริหารธุรกิจ 5183 - 5553 371 134
หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1 (คณะวิทยาศาสตร์) ว.นาโนเทคโนโลยีฯ 4821 - 4898 78 28
หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1 (คณะวิทยาศาสตร์) ว.นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 4899 - 4956 58 21
หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1 (คณะวิทยาศาสตร์) ว.อุตสาหกรรมการบินฯ 4957 - 4992 36 13
หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1 (คณะวิทยาศาสตร์) อุตสาหกรรมอาหาร 4993 - 5182 190 68
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล